وبسایت خدمات دانشجویی ایراندک
  pzhvak@yahoo.com
 +98-9309217423
  بیست درصد تخفیف در پروژه ها

ایراندک مرجعی بروز :
برای کمک به دانشجویان

دانلود پروژه هــــای دانشگاهی ، پایان نامه ، مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ، گزارش کار آموزی و نمونه سوالات استخدامی. ارائه جزوات درسی ، کتب دانشگاهی ،حل المسائـل ، نـمونــه سـوال و دانــلود رایــگان بسیاری از محصولات ارائه شده. برگزاری تمامی دوره های اموزشی و نرم افزاری با ارائه مدرک معتبر.

دانشجویان ما:


در باره ایراندک

ایراندک ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داراﻳ ﻰ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارى، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮى را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ، ایراندک در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺖ. ایراندک ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ و ﺑﺮﮔﺰارى دروه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺪﻣﻰ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﺮم اﻓﺰارى در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻣﻴﻨﻪ برخی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮔﺮوه ایراندک


پروژه های که بیشتر
مورد علاقه متشریان قرار گفت است

  آموزش کامل فرمت بندی کامل فایل پایان نامه به صورت اتومات در کمتر از یک ساعت

تمامی دانشجویان و محققین که در حوزه پایان نامه فعالیت میکنند میتواند از این فیلم استفاده کنند و عملکرد و سرعت کار خود را بهبود بخشند. در این آموزش شما در کمترین زمان یک فایل اتومات پایان نامه طبق دستور دانشگاه خود دارین که میتوانید هر تغییرات را با یک اپدیت اصلاح کنید .

  شبیه سازی مقاله A Hybrid Method for Mobile Agent Movingبا متلب

در این بخش به شبیه سازی مقاله تحت عنوان A Hybrid Method for Mobile Agent Moving Trajectory Scheduling using ACO and PSO in WSNs به متلب پرداخته شده است. که در این مقاله از یک روش هیبرید برای برنامه ریزی مسیر حرکت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان و کلونی مورچگان استفاده شده است

  شبیه سازی مقاله A Similarity-Based Multiobjective Evolutionary با متلب

الگوریتم های تکاملی چند منظوره مبتنی بر تجزیه، با توجه به کارایی بالای آنها برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه توجه مطالعات زیادی را به خود جلب کرده اند. با این حال، توابع عددی سازی که نقش مهمی در تعادل تنوع و همگرایی در این نوع الگوریتم ها ایفا می کنند، به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند

ایا شما در انجام پروژه خود مشکل دارین؟

بگذارید به شما کمک کنیم ..!

موسسه پژوهشی ایراندک توانایی انجام تمامی پروژه ها صنعتی و پایان نامه ها، مقالات دانشجویی و ترجمه تخصصی متون رشته های مکانیک ، الکترونیک ، مخابرات ، مهندسی کنترل، صنایع، نرم افزار، عمران و … را داراست.


رضایت مشتری اولویت ما استمن با استفاده از تیم متلب سایت بهترین نمره کسب کردم و خواستم از شما تشکر کنم بابت تلاش زیادتون


علی قادری
مشهد

خیلی ممنون بابت پایان نامه عالی تون استاد بسیار راضی بود از تحقیق ام و همچنین جلسه دفاع خیلی خوبی داشتم و داور ها بسیار خوششون امد


زهره اکبری
تهران

خواستم بابت چاپ مقالم بسیار تشکر کنم فکرشم نمیکردم در این زمان کم به نتیجه برسم- بازم تشکر


علی میری
زاهدان