ارزیابی فنی و مهندسی سیستم‌های ITS در تونل و پل درون شهری جهت کاهش تصادفات (مطالعه موردی، تونل توحيد و پل خاوران)

بسمه تعالی

ارزیابی فنی و مهندسی سیستم‌های ITS در تونل و پل درون شهری جهت کاهش تصادفات (مطالعه موردی، تونل توحيد و پل خاوران)

فهرست مطالب

Contents

فصل اول.. ۵

بیان مساله. ۶

ضرورت انجام تحقیق.. ۸

هدف و نوآوري: ۹

اهداف اصلی: ۱۰

اهداف فرعی: ۱۱

پرسش /فرضيه تحقيق: ۱۱

فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشند: ۱۳

فصل دوم. ۱۴

مقدمه. ۱۵

تاریخچه سیستم حمل و نقل هوشمند( ITS) در حمل و نقل.. ۱۷

تعریف سیستم حمل و نقل هوشمند.. ۲۰

الف) پایان‌نامه‌های داخلی.. ۲۳

ب) پایان‌نامه‌های خارجی.. ۳۵

مقالات انجام شده. ۴۰

مقالات داخلی.. ۴۰

فصل سوم. ۵۷

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش شناسی تحقیق.. ۵۷

۳-۳ ساختار مورد نیاز برای جمع‌آوری داده‌ها ۵۸

۳-۴ جامعه آماری: ۵۹

۳-۵-۱- روش دلفی.. ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوری داده‌ها ۶۰

۳-۷ خلاصه فصل.. ۶۱

توضیحات مربوط به نرم افزار. ۶۲

فصل چهارم. ۶۴

۴-۱- مقدمه. ۶۵

۴-۲- یافته های توصیفی.. ۶۵

۴-۲-۱ تحلیل توصیفی متغیرهای دموگرافیک اعضای نمونه. ۶۵

۴-۲-۲ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۹

۴-۳ یافته های استنباطی.. ۷۵

۴-۴ نتیجه گیری.. ۸۱

فصل پنجم.. ۸۲

۵-۱- مقدمه. ۸۳

۵-۲- تفسیر یافته های تحقیق.. ۸۴

۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۸۷

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۸۸

فصل اول

کلیات تحقیق

 

بیان مساله

امروزه به دلیل رشد جمعیت،توسعه و گسترش شبکه معابردر شهرها و محدودیت منابع مالی و انرژی،دیگر نمیتوان به روشهای سنتی و قدیمی سیستمهای حمل و نقل را کنترل و مدیریت نمود.سیستمهای هوشمند حمل ونقل یا ITS با بکارگیری تکنولوژیهای نوین از قبیل الکترونیک ،ارتباطات و سیستمهای کنترل رایانه ای و تلفیق با علوم مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل ابزارهای لازم برای کنترل و مدیریت را نیز فراهم ساخته اند. این سیستم ها دسترسی لحظهای، یکپارچه و هم زمان به مجموعه اطلاعات شبکه حمل و نقل، باعث میشود تا فرآیند تصمیمگیری و مدیریت به مراتب کارآمدتر از روش های سنتی اِعمال شود، در این سیستم ها، خطای انسانی که ممکن است به حوادث غیر قابل جبران منتهی می شود.سرعت تردد انبوه خودروها در معابر، با چشم غیر مسلح قابل اندازه گیری نمی باشد و عامل انسانی در فاصله رسیدگی به یک تخلف، خواه ناخواه کنترل تعداد بی‌شماری از خودروهای در حال تردد را از دست می دهد.در حال حاضر با استفاده از دوربینهای دستی کنترل سرعت، در یک زمان تنها سرعت یک خودرو اندازه گیری میشود، در صورتی که با استفاده ازسیستم سرعت سنج هوشمنددر آن واحد می توان سرعت خودروهای متعدد را که دوربین های پردازش کنترل تصویری که نسل جدیدی از ابزارهای ITS هستند، از تک کاربری به چند کاربری تبدیل شده اند و تنها با یک تصویر، به صورت هم زمان چندین تخلف یک راننده به خوبی تشخیص داده می شود . تجهیزات هوشمند باعث روان سازی ترافیک، جلوگیری از ازدحام خودروها در نقطه ای خاص و افزایش ایمنی عبور و مرور می‌شوند. در این تحقیق شاخص هایی که در ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند اثر گذار و از اهمیت بیشتری برخوردارند شناسایی شده اند.همچنین به کار گیری سیستم های هوشمند حمل و نقل بعنوان بهترین راه حل در جهت بهبود زیر ساخت‌های موجود حمل و نقل تعیین گردیده است.سپس نحوه ارزیابی فنی پروژه سیستمهای هوشمند حمل و نقل ارائه و با استفاده از روش تحلیل منفعت به هزینه ، براساس معیارهای کمی و کیفی بکارگیری ITS از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری‌که در مقایسه با توسعه تسهیلات زیر بنایی حمل و نقل ،سرمایه گذاری بر روی سیستمهای هوشمند حمل و نقل به منظور کارایی زیر ساختهای موجود از دیدگاه فنی و اقتصادی مثبت ارزیابی شده است. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۳، تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی ۱۶۸۷۲ نفر و تعداد مجروحان ۴۹۰۰۰ نفر بوده است این آمارها نشان می دهد که توجه به مسئله ایمنی جادهها و از آن مهمتر ایمنی خودروها یکی از دغدغه های مسئولین و برنامه ریزان کلان کشور بوده و هست. بنابراین اگر متخصصان در زمینه ترافیک با ارائه راهکارهای متفاوت میزان آگاهی رانندگان از این سامانه ها را افزایش دهند، می توان میزان تاثیرگذاری این سامانه ها را در کاهش تصادفات مشاهده نمایند. تجهیزاتی که در داخل تونل و پل نصب شده به افزایش دید راننده کمک می نماید و همچنین در شرایطی که در آن خطر تاریکی شب، نور ناکافی، مه، برف یا سایر شرایط جوی دید راننده را کاهش داده میتواند به ایمنی راننده کمک به سزایی نماید. ضرورت پیاده رو سازی در ایران با توجه به وضعیت نابسامان ایمنی تردد جادهای و امدادرسانی در کشورها و بالا بودن تصادفات لذا بهره‌گیری از مزایای ITS در کشور ما اهمیتی دو چندان دارد. تعداد تلفات تصادفات در سال برای ما، در مقایسه با تعداد تلفات سایر کشورها عدد فوقالعاده بالایی است.موقعیت ایران در حمل و نقل منطقهایی و جهانی، بهبود اساسی ایمنی حمل و نقل کشور را ایجاب مینماید. با توجه به آمار مزایای ITS در سایر کشورها، پیادهسازی این سیستم در کشور مزایای زیر را بدنبال خواهد داشت.کاهش شدید حوادث رانندگی و تصادفات و افزایش ضریب ایمنی و بهبود تردد وسایل نقلیه، کاهش زمان امدادرسانی و افزایش رضایتمندی جامعه بعنوان مثال سیستم اخذ الکترونیکی عوارض برای جادههای پرتردد کشور رفع مشکلاتی همچون توقف‌های طولانی، مصرف بیهوده سوخت، استهلاك سریع روسازی را موجب می‌شود.

ضرورت انجام تحقیق

حمل ونقل یکی از پایه‌هاي اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشري محسوب شده و در واقع شبکه‌هاي حمل ونقل با مؤلفه‌هاي مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. در فرآیند توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادي بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل ونقل نیز افزایش مییابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادي وابسته به توسعه بخش حمل ونقل است و فعالیتهاي این بخش از جمله فعالیت‌هاي اساسی و زیربنایی براي رشد و تحول اقتصاد به حساب می‌آید [۱,۲]. یکی از راه‌هاي توسعه و بهبود سیستم‌هاي حمل و نقل، بررسی، مطالعه و شناخت عوامل مؤثر در تصادفات است که نهایتاً منجر به ارائه راه‌کارهاي کاهش تصادفات و در پی آن کاهش میزان خسارات مالی وارده خواهد شد. با مطالعه مختصري در ارتباط با پیشرفت‌هاي صورت گرفته در زیرساخت‌هاي حمل و نقل کشورهاي توسعه یافته، نتایج حاصل بیانگر سرمایه‌گذاري این کشورها در زمینه تصادفات و جلوگیري از بروز مجدد آنها بخصوص در زمینه حمل و نقل جاده‌اي می‌باشد. تونل‌ها به عنوان سازه‌هاي اقتصادي هم براي شرایط خاص و سخت جغرافیایی و هم براي عبور از فضاي درون شهري با حداقل تخریب محیط اطراف در بسیاري از کشورها مطرح شده‌اند. در حالی‌که بسیاري از فناوري‌هاي ساخت تونل به طور پیوسته در حال توسعه می‌باشد، به مسئله استفاده از فناوری‌های نوین از قبیل سیستم‌های ITS توجه کافی نشده است [۱,۳]. از آنجا که این سیستم‌ها پیوسته در حال توسعه می‌باشند، مطالعه پیرامون شرایط فنی و نیز اقتصادی بودن سیستم‌های ITS بسیار ضروری است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

هدف و نوآوري:

تاکنون تعاریف زیادی برای ایمنی تونل و پل بیان شده است. تمامی تعاریفی که برای تونل و پل ارائه شده است براساس کارکرد سامانه های ایمنی دسته بندی شده اند. ایمنی تونل و پل را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد.

 1. جلوگیری از وقوع حادثه
 2. کاهش جراحات ناشی از تصادف

یکی از مهم ترین عوامل تصادفات، عامل انسانی می باشد. اشتباهات انسان در هنگام رانندگی احتمال وقوع تصادفات را بیش تر می کند. خواب آلودگی رانندگان، رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی، رانندگی با سرعت های بالاتر از سرعت مجاز و … جزو عوامل انسانی وقوع تصادف می باشند.

ایرادات فنی خودرو نیز بر احتمال وقوع تصادف تاثیرگذار است. به عنوان مثال پیدایش سیستمهای ITS جزو مواردی است که در جهت کاهش تصادفات در حمل و نقل پدید آمده است. در سطح وسیع تر وضعیت جاده (طرح جاده، کیفیت سطح جاده و ترافیک) و شرایط آب و هوایی نیز می تواند نقش مهمی را در تصادفات ایفا کنند. در بعضی مواقع ممکن است بخش هایی از جلوگیری از حوادث و کاهش جراحات با یکدیگر ترکیب شوند، به طور مثال می توان به کار سنسورهای فعال کننده اشاره کرد. از این سنسورها هم برای آگاه ساختن راننده از احتمال وقوع حادثه و همچنین به منظور فعال سازی کیسه هوا به هنگام وقوع تصادف استفاده می‌شود. همچنین سامانه اطلاعاتی خودرو می تواند در کاهش میزان وقوع تصادفات کمک کند و همچنین پس از وقوع حادثه در صورتی که تصادف شدید باشد، می تواند اورژانس و پلیس را از محل وقوع حادثه با خبر سازد. در این تحقیق به ارزیابی فنی و مهندسی سیستمهای ITS و کاربرد آنها در تونل و پل و سپس به تاثیر آن روی کاهش تصادفات می‌پردازیم و با بررسی آمارهای بدست آمده، مفید بودن و کارا بودن این سیستمها را مشاهده می کنیم. متغیرها در پژوهش به دو صورت « نظری یا مفهومی» و « عملیاتی» تعریف می شوند.

اهداف اصلی و فرعی سیستم‌های هوشمند عبارتند از :

اهداف اصلی:

هدف اول در این پروژه تعین روشی جهت ارزیابی فنی و مهندسی سیستمهای ITS در تونل و پل می‌باشد.

هدف دوم تبیین معیارهای کارایی سیستمهای  ITS در تونل و پل می‌باشد.

اهداف فرعی:

کمک به کاربران و مسافران برای اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر

کنترل سرعت کاربران و مسافران توسط دوربین های هوشمند کنترل مسیر

اطلاع رسانی مناسب فردی و گروهی به مسافر جهت استفاده از خدمات زمانبندی ،مسیر یابی و هدایت مسیر

نجات جان انسان ها ، جلوگیری از اتلاف وقت ، جلوگیری از اتلاف هزینه و انرژی

پایین آمدن ترافیک و کمینه سازی استهلاك خودرو و آلاینده های زیست محیطی

پرسش /فرضيه تحقيق:

در این تحقیق به ارزیابی فنی و مهندسی سیستمهای ITS و کاربرد آنها در تونل و پل و سپس به تاثیر آن روی کاهش تصادفات می پردازیم و با بررسی آمارهای بدست آمده، مفید بودن و کارا بودن این سیستمها را مشاهده می کنیم. از پرسش های موجود در این پایان نامه این است که آیا شرکت های حمل ونقل در ایران به دانش بهره گیری این سیستم ها در تونل و پل ها رسیده اند یا نه؟ این سیستم ها چقدر در کاهش بروز تصادفات نقش دارند؟

برطبق گزارشات منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی تصادفات حادثه ای است که از اختیار انسان بیرون است و توسط نیروی خارجی حادث می شود. و نتیجه آن تلفات انسانی، جراحت و خسارات مالی است. بنابراین تصادف پدیده پیچیده ای است که از ترکیب و تداخل عامل و متغیرهای گوناگون پدید می آید که هر کدام از آنها علت های مختلف دارند. علت بروز تصادفات را می توان در چهار عامل دانست که شامل، عامل انسانی، وسیله نقلیه، عامل جاده ای و عوامل محیطی می باشد وجود یک عامل یا ترکیب چندین عامل از عوامل موثر باعث بروز تصادف می شود. برای شناسایی عوامل موثر باید تصادف را تحلیل و سهم هر کدام از عوامل را مشخص نمود. با توجه به ایده‌ای که سهم عوامل موثر در تصادفات یکسان نمی باشد و آمارهای ثبت شده در کشورهای مختلف و انجام تحلیل علت بر روی آنها نشان می دهد که سهم هر کدام از عوامل بر تصادفات متفاوت است. لذا پیچیدگی این حوادث نیاز به تحلیل دقیق دارد تا از برداشت های نادرست جلوگیری شود. در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از شناخت و ارزیابی سیستم های ITS و تاثیر آنها بر ایمنی تونل و پلها در جاده های درون شهری و برون شهری پیش بینی تصادفات گامی موثر در افزایش ایمنی خودروها و سرنشینان آنها باشند و کاهش تعداد مجروحین و کشته شدگان را در راه‌ها داشته باشیم. در این تحقیق فرضیه ها به دو صورت فرضیه پژوهش یا فرضیه جهت دار، فرضیه صفر  بیان می شوند فرضیه پزوهش یا فرضیه جهت دار فرضیه هایی هستند که پاسخ به پرسش های پژوهشی است که محقق امیدوار است تایید شود به عبارت دیگر می توان گفت فرضیه جهت دار فرضیه ای است که تایید آن به معنای تایید باور پژوهشگر است.

فرضیه صفر فرضیه ای است که رد آن به معنای تایید باور پژوهشگر است به عبارت دیگر پژوهش گر امیدوار است فرضیه صفر رد شود تا باور او تایید شود. اگر نتوان فرضیه صفر را در سطح معنی داری آماری کرد فرضیه های پژوهشگر رد می شود.

فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشند:

 1. استفاده از ابزارهای ITS در طول مسیر موجب کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی می باشد.
 2. هزینه های نصب، تعمیر و نگهداری ابزارهای ITS متعادل است.
 3. شرکت های حمل و نقل نسبت به سیستم های حمل و نقل ITS، دوربین های پردازش تصویر و تابلوهای الکترونیکی هدایت مسیر اعتماد کامل دارند.
 4. میزان اعتماد شرکت های حمل و نقل به سیستم های حمل و نقل ITS بین زنان و مردان یکسان است.
 5. استفاده از ابزارهای ITS موجب پایین آمدن ترافیک و کاهش اتلاف وقت می شود.
 6. استفاده از ابزارهای ITS موجب جلوگیری از اتلاف هزینه و انرژی می شود.
 7. استفاده از ابزارهای ITS موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

با توجه به رشد سريع جمعيت و همچنين شهر نشين بودن اكثر اين جمعيت در سال‌هاي اخير و با توجه به رشد سريع و انفجاري تكنولوي و مسائل و مشكلات حمل و نقل از قبيل آلودگي‌هاي زيست محيطي، كاهش منابع انرژي، افزايش خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از تصادفات، مشكلات مظارت و مديريت حمل و نقل برون شهري افزايش زمان‌هاي تلف شده و روند رشد سريع تقاضاي حمل و نقل به ويژه در ساعات اوج به يك مشكل جديد تبديل شده است. افزايش تسهيلات حمل و نقل به دليل نياز به سرمايه‌گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا همواره با محدوديت هاي گسترده روبرو بوده است. بنابراين به منظور غلبه بر مشكلات فوق و با توجه به اينكه حل محدوديت‌هاي مزبور با روشهاي سنتي غير ممكن مي‌باشد، با نيم نگاهي به پيشرفت‌هاي حاصله در تكنولوژي ارتباطات و الكترونيك، از دهه ۱۹۸۰ سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ITS [1]مورد توجه قرار گرفت. ITS به معني استفاده و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين (از قبيل: الكترونيك، ارتباطات و سيستم‌هاي كنترل) به منظور ارتقاء سطح ايمني، كارايي و ارزاني در حمل و نقل است كه براي شيوه‌هاي مختلف حمل و نقل از قبيل: جاده، راه‌آهن، راه‌هاي هوايي و دريايي قابل تعميم است. مزاياي حاصل از ITS هم از لحاظ نسبت منفعت به هزينه و هم از لحاظ ماهيت فوايد حاصل از آن بي نظير و قابل توجه است. به طور مثال مطالعات انجام شده در خصوص پروژه‌هاي انجام شده در آمريكا نشان مي‌دهد كه نبت منفعت به هزينه بطور ميانگين در نواحي شهري آمريكا برابر ۵٫۲ مي‌باشد و در شهرهاي بزرگ و عمده اين ميزان به حدود ۸٫۲ مي رسد. از سوي ديگر مطالعات و تجارب مختلف نشان داده است که یکی از علل عمده تصادفات منجر به جرح یا مرگ، سرعت غیر مجاز می باشد. این در حالی است که رانندگان معمولا خطرات سرعت زیاد را درك نمی کنند. با افزایش سرعت، کنترل وسیله نقلیه براي راننده مشکل تر بوده و از این رو بعضی از انواع تصادفات که احتمال وقوع آنها در سرعت کم ، اندك است، در سرعت زیاد احتمال وقوع آنها افزایش می یابد. این در حالی است که شدت و تعداد برخوردها در پاره از مسیرها نظیر تونل‌ها بیشتر از سایر نقاط می‌باشد، دلیل این موضوع به پارامترهای مختلفی مربوط است که از جمله آن می‌توان به بحث اختلاف نور محیط خارجی و داخلی تونل، طرح هندسی تونل، روشنایی آن، عدم وجود تابلوهای هشداردهنده و غیره اشاره کرد. در این میان به‌نظر می‌رسد سامانه‌های حمل و نقل هوشمند بتواند نقش مفیدی در کاهش تصادفات در چنین مقاطعی ایفا کند. از سوی دیگر مهم‌ترین بحثی که در استقرار چنین سامانه‌هایی مد نظر ایت، شرایط فنی و اقتصادی بهره‌برداری از آن‌هاست. از این‌رو در این بخش به بررسی سیستم‌های ITS، تاریخچه، استانداردها و کلیات این سیستم‌ها و در ادامه به واکاوی پیشینه تحقیقات انجام شده خواهیم پرداخت.

تاریخچه سیستم حمل و نقل هوشمند( ITS) در حمل و نقل

مبداء کنترل آمد وشد به پیشینه اتومبیل یا به دهه ۱۸۶۰ در لندن باز می گردد زمانی که یک چراغ راهنمائی[۲] برا ی ایمنی اعضاء پارلمان در یک تقاطع نزدیک پارلمان نصب شد ، اولین چراغ راهنمائی به شکل امروزی در سال ۱۹۲۰ در دیترویت[۳] و میشیگان[۴] مورد استفاده قرار گرفت.

از این شروع ساده و ابتدائی ، سیستم های کنترل تقاطع ها ، تابلو های متغییر[۵] ، سیستم های کنترل سرعت و …. به وجود آمد. به مرور زمان چراغ های کنترل ترافیک از شکل ابتدائی با زمان بندی ثابت به شکل امروزی خود یعنی کنترل تقاطع بر اساس شمارش ترافیک موجود ارتقاء یافت و در سال ۱۹۲۰در ۵ نقطه ایالات متحده سیستم هایی نصب شده که با استفاده از رایانه های آن زمان IBM 1800، برنامه ریزی شده بود.

انجام کارهای فوق در آن زمان در واقع آغازی برای استفاده از سیستم های هوشمند کنترل ترافیک بود. زیرا این روشها ، نحوه پیشرفت و سیستماتیک شدن را برای کنترل ترافیک دنبال می کردند. این تاریخچه در علم ترافیک نشاندهنده تلاش برای یافتن راههای مناسب به منظور ایجاد یکنواختی در جریان آمد و شد، افزایش ایمنی کاربران و حصول کارایی بیشتر از زیر ساختهای موجود در راهها بود [۱].

برنامه ITS، که در دهه ۹۰ میلادی بسیار مورد توجه قرار گرفت، ریشه های مشخصی دارد که به فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه ای که در دهه ۶۰ میلادی توسط دو لت فدرال آمریکا و همکاری صنعت و دانشگاه آغاز شد ، باز می گردد. در آن زمان پروژه ای توسط دفتر راه‌های عمومی (BPR[6])، که در حال حاضر اداره بزرگراههای دولت فدرال (FHWA[7])، نامیده می‌شود ، برای بهبود ایمنی و افزایش کارایی سفرهای بین شهری تعریف شد. این ب رنامه از نظر حجم، دیدگاه و مفاهیم، با فعالیتهای تحقیقاتی گذشته تفاوت برجسته ای داشت. در بطن این برنامه ایجاد و بکارگیری ارتباطات الکترونیکی و سیستمهای پیشرفته کنترل، جهت استفاده در وسایل نقلیه و راه، به منظور بهره گیری جامعه و کاربران مدنظر قرار گرفته بود. به طور کلی در دهه ۶۰ میلادی پیشرفتهای زیادی در جهان درخصوص ساخت ترانزیستورها، رادیو و تلویزیون بوجود آمد و اولین ماهواره هواشناسی در سال ۱۹۶۲ به فضا پرتاب شد و در پایان دهه ۶۰ اولین انسان قدم به ماه گذاشت. در این عصر کامپیوترهای ترانزیستوری بزرگ ۹ دیجیتالی ساخته شد و در توسعه و استفاده از این سیستمها، جنبه کاربردی آن در حمل و نقل مدنظر قرار گرفت.

از اواخر دهه ۶۰ پروژه های گسترده ای در خصوص ITS در آمریکا به اجرا درآمد که از آن جمله میتوان به پروژه های سیستم راهنمای الکترونیکی مسیر (ERGS[8])، سیستم کنترل ترافیک شهری ([۹]UTCS)، سیستم راهنمای سبقت (PAS[10])، سیستم اعلام خطرفلش[۱۱] و غیره اشاره نمود. اجرای این پروژه ها در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ باعث فعال شدن زم ینه های کاری درخصوص تحقیقات حمل و نقل گردید و در این راستا صنعت و دانشگاه نیز در مسائل تحقیقاتی با هدف بکار گیری تکنولوژی های الکترونیکی در راهها فعال شدند. در سال ۱۹۷۱ یکی دیگر از برنامه های دپارتمان حمل و نقل ایالات متحده آمریکا با استفاده از سیستم‌های ITS، ارائه گردید. در این برنامه رانندگان بی ن شهری براساس مسیرهای موجود و زمان واقعی سفر در هر مسیر، در انتخاب مسیر راهنمایی می‌شدند. دو هدف بلند مدت در این برنامه مدنظر قرار گرفته بود:

الف – گسترش برنام ه های تحقیقاتی و توسع ه ای درخصوص هوشمند نمودن راهها و تعریف پروژه‌ها و ارزیابی آنها.

ب – آماده سازی راههای در حال ساخت برای دارا بودن قابلیت راههای هوشمند در آینده.

در دهه ۷۰ علایق بین المللی به رشد سیستمهای خانواده ITS دیده شد. ژاپن از سال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۷۸ با استفاده از برنامه ERGSسیستم ارتباطات خودرویی[۱۲] (CACS)، را راه اندازی کرد و در اروپا (آلمان و انگلستان) نیز به ترتیب مشابه سیستم راهنمای مسیر که به نام معروف است، راه اندازی شد. در اواسط دهه ۸۰ تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و تغییرات عمد ه ای در الکترونیک و کامپیوتر اتفاق افتاد. همزمان تراکم ترافیک در جاده ها نیز به یک مشکل جدی برای دولتها تبدیل شد و با توجه به هزینه بالا و زمان مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت ب یشتر در راهها، کم کم تفکر افزایش ظرفیت راههای موجود تقویت شد. در این راستا در طی سالهای اخیر کشورهای زیادی از جمله آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره، استرالیا، مالزی، سنگاپور و … اقدام به تشکیل ساختار سازمانی ITS، در جهت ارتقا ء سطح کیفی خدمات حمل و نقل و افزایش ایمنی نمودند.

تعریف سیستم حمل و نقل هوشمند

زماني كه هوش مصنوعي در اواسط دهه ۵۰ بوجودآمد، ابتدا فقط برروي بازيها ، طراحي و حل مسائل متمركز بود. در آن زمان پيش بيني اين موضوع بسيار دشوار بود كه سه دهه بعد مهمترين كاربردهاي هوش مصنوعي ، مهندسي دانش و سيستمهاي خبره باشد. سيستمهاي خبره يكي از موفق ترين راه حل هاي تقريبي براي مسائل كلاسيك هوش مصنوعي است .سيستم خبره سيستمي است كه از قابليت تصميم گيري افراد خبره، تقليد مي كند

عمل تقليد از شبيه سازي قوي تر است چون در شبيه سازي، تنها در بعضي موارد شبيه چيزهاي واقعي عمل مي‌شود[۲].

بيشتر متخصصين سيستمهاي خبره از روشهاي محاسباتي كه برمبناي نظريه احتمال هستند، استفاده مي كنند. تكنيكهاي مختلفي مبتني بر احتمال براي نمايش عدم قطعيت به كار مي روند. يكي از تكنيك هاي موفق استنتاج بيزي ناميده مي شود. اين روش عدم قطعيت را با ارائه مجموعه‌اي از تمامي احتمالات ممكن، كه به عنوان “فرضيات ” ناميده مي‌شوند، نشان ميدهد.ويژگي استنتاج بيزي آن است كه مبتني بر احتمالات رياضي است، در حالي كه ساير روشهاي غيرعددي موجود شديدا وابسته به توصيف مسئله اند و در پياده سازي سيستمهاي عملي دچار مشكل ميشوند و عيب سيستم استنتاج بيزي رياضيات پيچيده آن در سيستم‌هاي عملي ميباشد. مدلسازي ترافيك و پيش بيني در بحث ترافيك با توجه به تأثير پارامترهاي مختلف و غيرقطعي ، مسئلهايست كه همچنان مورد بحث و بررسي محققين قرار ميگيرد. با توجه به ظهور علوم كامپيوتري نوين و جايگزيني كامپيوترها به جاي انسان و ارائه علم هوش مصنوعي و يكي از زيرشاخه هاي آن علم،( سيستمهاي خبره) مي توان تا حدودي به حل مسائل اين چنين اميدوار بود [۲]. با وجود اینکه تعدادی زیادی از سیستمهای حمل و نقل هوشمند به ثبت رسیده اند اما به دلیل جوانی وتازگی آن، هنوز تعریف کاملی ازITS[13] ارائه نشده است. تعریفی که در سال ۱۹۹۸ توسط انجمن حمل و نقل هوشمند آمریکا در ار تباط با ایده ITS به صورت عام مورد قبول قرار گرفت به این شرح بود: که مردم از تکنولوژی در حمل و نقل برای صرفه جویی در وقت و پول در زندگی روزمره استفاده می کنند. تعریف رسمی تری که در آوریل سال ۱۹۹۹ توسط اداره حمل و نقل آمریکا منتشر گردید به این شرح است که سیستمهای حمل و نقل هوشمند ، اطلاعات مربوط به جابجایی مسافر و کالا را جم ع آوری، نگهداری، پردازش و توزیع می نماید

سیستم حمل و نقل هوشمند به معنی استفاده و به کارگیری فناوری های نوین از قبیل الکترونیک ، ارتباطات ، سیستم های کنترل و سایر تکنولوژی های پیشرفته می باشد که جابجائی ، ایمنی ، امنیت و کارآئی را در بخش حمل و نقل اصلاح می کند و در رابطه با سایر اقدامات با کاهش مصرف انرژی ، شاخص های زیست محیطی از جمله کیفیت هوا را بهبود بخشیده و بر میزان دسترسی به وسائل حمل و نقل می افزاید.

ITS نظم جديدی است که نيازمند استفاده از مجموعه ای از تخصصها می باشد. در صنعت برای توليد و بازاريابی موفق يک محصولITS نياز به نظم جديدی در توليد و تشکيل واحدهای جديد کاری است. شرکتهای مهندسی نيز نياز به کسب مهارتهای لازم در این زمينه دار ند تا نيازهای نصب و راه اندازیيک سيستم ITS را کاملاً برطرف ساز د.

سیستم حمل و نقل هوشمند برای شیوه های مختلف حمل و نقل قابل تعمیم است که با استفاده از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی های مربوطه ، انواع مختلفی از عملیات دریافت و پردازش اطلاعات و نیز مدیریت. کنترل ترافیک و حمل و نقل انجام می پذیرد. در این سیستم با محدود شدن عوامل انسانی در پردازش اطلاعات یا فرایند های کنترل و مدیریت باعث بهبود کیفیت در فرایند تصمیم گیری و مدیریت می شود.

به عبارت دیگر سیستم های حمل و نقل هوشمند با استفاده ازIT تحولی را در صنعت حمل ونقل پدید می آورد. استفاده بهینه از منابع موجود كاهش صدمات و افزایش ایمنی و آرامش، كاهش هزینه و اثرات نامطلوب زیست محیطی، كاهش مصرف انرژی و تاخیرهای ناخواسته در طول سفر، مدیریت و برنامه ریزی دقیق و كارآمد در حمل و نقل و ترافیك محسوب و در نهایت جلب رضایت مسافرین و روانسازی جریان ترافیك همواره به عنوان اهم مزایا و اهداف بكارگیری ITS می شوند.

سیستمهای حمل و نقل هوشمند كاربردهای متفاوتی را در زمینه های مختلف حمل و نقل خواهد داشت.

متداولترین تعریفی که در این زمینه ارائه شده است به‌صورت زیر است:

سیستم حمل و نقل هوشمند یا ITS با استفاده و بکارگیری تکنولوژ یهای نوین ( از قبیل: الکترونیک ارتباطات و سیستم‌های کنترل) باعث ارتقاء سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل میشود که برای شیوه‌های مختلف حمل و نقل از قبیل: جاده، را هآهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است [۱۵].

بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده

بررسی پایان‌نامه‌ها

الف) پایان‌نامه‌های داخلی

 1. امیرلی، (۱۳۸۸)، در تحقیقی تحت عنوان  بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات در پلیس راه بر تصادف‌های جاده‌ای ایران  به بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات در پلیس راه بر تصادف‌های جاده‌ای ایران پرداخته‌اند که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

تصادف جاده ای یکی از علل مهم مرگ و میر انسانها در سراسر جهان به شمار می رود. عوامل مختلفی در بروز تصادف دخالت دارند و راههای پیشگیری و کاهش تصادف نیز به تبع آن متنوع است. یکی گزینه هایی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه کشورهای پیشرفته مانند امریکا، ژاپن و کانادا و…..قرار گرفته، بهره گیری از فناوری اطلاعات برای مدیریت ترافیک و کاهش تصادف رانندگی است. سیستمهای هوشمند حمل و نقل در این راستا پدید آمده و به سرعت درحال گسترش می باشند. در کشور عزیز ما ایران نیز تلاشهای زیادی برای کنترل تصادف، خصوصا تصادف های جاده ای که عمدتا منتج به مرگ و میر یا معلولیتهای جسمی می شود صورت گرفته است. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه حمل و نقل یکی ازمهمترین این اقدامها محسوب می گردد. در این پژوهش محقق با مد نظر قرار دادن نکات ذکر شده به بررسی تاثیر شاخص های فناوری اطلاعات مورد استفاده در پلیس راه، مانند دوربین های کنترل سرعت، GPS، سیستم های اطلاعاتی، شبکه و ارتباطات و فناوری اطلاعات موبایل بر روی تصادف جاده ای پرداخته است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با خبرگان و کارشناسان پلیس راه جمع آوری گردیده و بخش دیگری از داده ها (داده های حقیقی تصادف ) از مرکز فرماندهی و کنترل معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا استخراج، و مورد بهره برداری قرار گرفته و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، تاثیر شاخصهای مورد اشاره بر کاهش تصادف های جاده ای نشان داده شده است [۷].

 • شابهاری، (۱۳۸۸)، در پایان‌نامه خود تحت عنوان تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت سوانح شبکه راههای جاده ای(مورد کاوی کرج-چالوس) به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت سوانح شبکه راههای جاده ای پرداخته است که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

در این تحقیق، به معرفی عامل و ویژگی‌های آن و همچنین تجهیزات و تکنولوژی‌های سیستم حمل ونقل هوشمند پرداخته و با استفاده از نظرات خبرگان در شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصادفات محور کرج-چالوس و نیز استفاده از روش‌های فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره به بررسی و تاثیرگذار بودن بکارگیری عامل(های) هوشمند و پارامترهای موثر دیگر در تصادفات می‌پردازیم. نتیجه حاصل از بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب اولویت: تعداد خودرو در کشور، تعداد سفر در محور، رشد جمعیت در کشور، میزان حضور پلیس در کشور و وجود یا عدم وجود عامل هوشمند تعیین گردید و در ادامه با استفاده از رگرسیون خطی به ارائه مدلی مناسب جهت پیش بینی تصادفات محور مورد مطالعه پرداخته خواهد شد و در پایان نتایج و پیشنهادات حاصل از این تحقیق را مشاهده خواهید نمود [۶].

 • عیدی، (۱۳۸۸)، در تحقیق خود تحت عنوان هدایت مسیر پویای وسائل نقلیه شخصی در شبکه های حمل ونقل شهری مبتنی بر یادگیری عاملهای هوشمند‌به بررسی هدایت مسیر پویای وسائل نقلیه شخصی در شبکه های حمل ونقل شهری مبتنی بر یادگیری عاملهای هوشمند‌ پرداخته‌اند که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

امروزه یکی از چالش های اصلی شبکه های ترافیکی، هدایت وسائل نقلیه برای رسیدن به مقصدشان تحت وضعیت پویای ترافیک با هدف اجتناب از تراکم، کاهش زمانهای سفر و استفاده موثرتر از ظرفیتهای موجود شبکه حمل ونقل شهری می باشد. در پاسخ به مسائل بیان شده، سیستم پویای هدایت(راهنمای) مسیر رویکردی موثر به نظر می رسد. این سیستم از جمله حوزه های مهم فعالیت سیستمهای هوشمند حمل ونقل(ITS) می باشد. هسته اصلی سیستم پویای هدایت مسیر، محاسبات کوتاهترین مسیر بر اساس شرایط جاری(اطلاعات در زمان واقعی) است. امروزه بمنظور جمع آوری اطلاعات زمان واقعی، شبکه خیابانهای بسیاری از شهرها به حسگرهایی نظیر حلقه های مغناطیسی مجهز شده اند اما از این داده های زمان واقعی بشکل موثری استفاده نمی شود. از اینرو با توجه به ضرورتهای بیان شده، هدف کلی تحقیق را می توان در قالب توسعه استراتژیهای موثر مسیریابی بمنظور هدایت مسیر وسائل نقلیه تحت وضعیت پویای محیط تعریف نمود. ارزش سویه ها یا زمانهای سفر برروی سویه های شبکه های حمل ونقل تحت تاثیر برخی از نامعینی ها و شرایط غیرقابل پیش بینی نظیر تصادفات؛ بشکل پویا تغییر می یابد. لذا بدلیل مشکل بودن محاسبات کوتاهترین مسیر پویا در این وضعیت و نیز غیرکافی بودن مدلهای موجود در ادبیات موضوع، پیدا کردن فرمولاسیون جایگزین برای الگوریتم های یافتن مسیرکه تخمین های خوبی از جواب بهینه فراهم نموده و زمان اجرای محاسیات را کاهش دهد از جمله انگیزه های تحقیقات در این زمینه بوده است. بدین منظور در این تحقیق با بیان چارچوب مفهومی هدایت مسیر مبتنی بر ساختار مسیریابی غیرمتمرکز، به چگونگی ادغام سیستم های هدایت مسیر با روشهای هوش مصنوعی و بکارگیری تکنیکهای عامل گرا با تاکید بر یادگیری تقویتی بعنوان یک راه حل در مواجهه با نامعینی های مساله مسیریابی وسائل نقلیه در شبکه های ترافیکی پرداخته شده است. از نتایج مهم تحقیق ارائه شده می توان به معرفی یک مدل ترکیبی بر پایه عاملها و استفاده از اطلاعات زمان واقعی، حل مدل مساله هدایت مسیر در وضعیت پویا با روشهای شبیه سازی، توانائی مدلهای یادگیری پیشنهاد شده در ارائه سیاست یا استراتژی انتخاب مسیر در تطبیق با شرایط پویای ترافیکی و نیز ارائه آلترناتیوهای مختلف پیشنهادی طی مسیر برای رانندگان با هدف صرفه جویی در زمانهای سفر وسائل نقلیه، اجرای الگوریتم ها برروی بخشی از شبکه ترافیکی شهر تهران بعنوان یک نمونه واقعی اشاره نمود [۱۰].

 • دلجوی ثابتی (۱۳۸۸)، در تحقیقی تحت عنوان مكان‌يابي سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل در آزادراههاي برون‌‌شهري (نمونه موردي: آزادراه زنجان-تبريز) به بررسی مكان‌يابي سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل در آزادراههاي برون‌‌شهري پرداخته‌اند که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

سامانه‌‌هاي هوشمند حمل‌ونقل، سامانه‌هائي هستند كه با بكارگيري اطلاعات و فن‌آوريهاي كنترلي در جهت بهبود و اصلاح شبكه حمل‌ونقل عمل مي‌كنند. سامانه‌هاي زير مجموعه ITS در صورت بگارگيري در موقعيت مناسب، مي‌توانند شرايط شبكه حمل‌ونقلي را در راستاي نيل به اهداف مسئولان و متوليان حمل‌ونقل ياري دهند. در اين ميان مقوله مكان‌يابي سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل به دليل تاثير مستقيم آن در بازدهي و كارآئي سامانه، از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. در تحقيق حاضر به ارائه مدل مكان‌يابي سه سامانه ITS شامل تابلوهاي پيام متغير، سامانه هوشمند و دوربين‌هاي نظارت تصويري پرداخته شده است. در مكان‌يابي تابلوهاي پيام متغير از الگوريتم مكان‌يابي مبتني بر پارامترهاي اهميت‌دهي شده بر اساس پرسشنامه استفاده گرديده و در خصوص سامانه‌هاي دوربين‌هاي كنترل سرعت و دوربين‌هاي نظارت تصويري اساس كار بر مبناي امتياز‌دهي براي تعيين اولويت نصب بوده است. مطالعه موردي اين تحقيق اجراي مدل‌هاي مكان‌يابي سامانه‌هاي ياد شده بر روي آزادراه برون‌شهري زنجان-تبريز در محدوده استان آذربايجان شرقي به طول تقريبي ۱۵۰ كيلومتر و با استفاده از آمار و داده‌هاي برداشت شده از اين آزادراه مي‌باشد كه نتايج اجراي آن نشانگر نياز به بكارگيري ۷ تابلوي پيام متغير خبري، ۱۴ دوربين كنترل سرعت و ۱۰ دوربين نظارت تصويري در مسير فوق‌الذكر است [۵].

 • میرحسینی، (۱۳۸۹)، در تحقی تحت عنوان بررسی تأثیر بکارگیری سیستم حمل‌ و نقل هوشمند (VANTEs) بر ظرفیت آزاد راه به بررسی تأثیر بکارگیری سیستم حمل‌ و نقل هوشمند (VANTEs) بر ظرفیت آزاد راه پرداخته است که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

از اساسی‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هر کشور وجود حمل‌ونقل روان و ایمن در آن کشور می‌باشد. امروزه مشکلات ناشی از حمل‌ونقل از قبیل تراکم، تصادفات، آلودگی‌های زیست محیطی و … باعث شده تا تأمین حمل‌ونقل ایمن و کارا یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشد. در حال حاضر سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) جهت بهبود وضعیت ترافیک در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. از بین این سیستم‌ها، سیستم حمل‌ونقل هوشمند VANETs که به تازگی مطرح شده‌ است، دارای کاربردهای بسیار وسیع در مسائل مختلف مربوط به حمل‌ونقل می‌باشد. در این تحقیق اثر بکارگیری این سیستم در تغییر ظرفیت یک آزادراه با توجه به رفتار تک تک رانندگان در سطح خُُرد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی رفتار حرکتی رانندگان، از داده‌های بدست آمده از موقعیت وسایل نقلیه در فیلم برداشت شده از بزرگراه تهران-کرج استفاده شده است. ۳ مدل سلولی مختلف جهت بررسی رفتار حرکتی رانندگان در سطح خُرد در ایران معرفی گردید. این مدل-ها با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده شبیه‌سازی شدند. برای انجام شبیه‌سازی یک برنامه شبیه‌ساز خُرد ترافیک به عنوان ابزاری برای ارزیابی مدل‌های پیشنهادی استفاده شد و با توجه به نتایج شبیه‌سازی، مشخص گردید مدلی که رفتار رانندگان را بر مبنای تمایل آنها به افزایش سرعت مدل می‌کند، بهترین تطابق را با شرایط واقعی داراست. با توجه به اینکه سیستم‌ VANETs با ارائه اطلاعات وضعیت آزادراه به راننده، سرعت عکس‌العمل وی را افزایش می‌دهد، سرعت متوسط رانندگان به ازای مقادیر مختلف زمان عکس‌العمل در مدل انتخاب شده محاسبه گردید و اثر تغییرات سرعت متوسط و زمان‌های عکس‌العمل بر ظرفیت آزادراه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از سیستم VANETs، سرفاصله بین وسایل نقلیه کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت آزادراه افزایش می‌یابد [۹].

 • محمدی صومعه، (۱۳۹۳)، در تحقیقی تحت عنوان کنترل هوشمند سیستم حمل ونقل وترافیک شهری(ITS) بر اساس مشاهدات GPS، به بررسی کنترل هوشمند سیستم حمل ونقل وترافیک شهری(ITS) بر اساس مشاهدات GPS پرداخته‌اند که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

سیستم های تعیین موقعیت و ناویری وسائل نقلیهAVLNS عنوان ابزاری جدید جهت تولید آنی اطلاعات مکانی و پردازش و بازیافت این گونه اطلاعات در مدت زمان بسیار کوتاه و به منزله مکمل سیستم های ITS هر روز بیش از پیش در سازمانها و ارگانهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اینگونه سیستم ها توانایی نمایش حرکت وسیله نقلیه بر روی نقشه روقومی در یک صفحه نمایش در داخل وسیله نقلیه و نیز مرکز کنترل را میسر می سازد با کمک سیستم AVLNS می توان از داخل وسیله نقلیه موقعیت و وضعیت خود را نسبت به مقصد در هر لحظه با استفاده از مشاهدات GPS وبا استفاده از سایر امکانات و روشهای تعیین موقعیت مانند سیستمهای ماهواره های زمین ثابت یا سیستمهای ماهواره های با مداری پائین تر از مدار زمین و همچنین استفاده از سیستمهای AVL زمینی مشخص نمود.همچنین تعیین سرعت لحظه ای یک وسیله متحرک ،یکی دیگر از اهداف ناوبری است که با استفاده از اصول داپلر سیگنالهای رادیویی در کنار GPS می توان به این هدف دست یافت. تاکنون مطالعاتی که در این زمینه در ایران انجام شده بیشتر مربوط به کنترل ترافیک و حمل ونقل بااستفاده از دوربین های نصب شده در تقاطع ها ودر جاده هاوبطور کلی مربوط به تکنولوژی پلاک خوان ها ،سرعت سنج ها،اخذ الکترونیکی عوارض جاده ای و..می باشدوتحقیقی که سنخیت بیشتری دراین زمینه باشد مربوط به نگرشی بر سیستم های ردیابی آنی وسایل متحرک و ارتباطات مخابراتی آن از مدیریت نقشه برداری خراسان می باشد. در این نگارش مطالب در پنج فصل ارائه شده است که فصل اول مربوط به اطلاعات بیان مسئله،ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف تحقیق وروش آن می باشد فصل دوم مربوط به معرفی سیستم ITS،الگوریتمهای بهنگام سازی آنی و هوشمند موقعیت با استفاده از داده های GPS وانواع تعیین موقعیت و توضیحاتی در مورد سیستم GPSوسیستمهای زمینی AVL است .فصل سوم نیز ناوبری وردیابی وسایل متحرک با استفاده از GPS و ارائه روشهایی که برای افزایش دقت تعیین موقعیت وسایل متحرک، ودقت هایی که در انجام پروژه های موردی حاصل شده بیان گردیده است در فصل چهارم ابتدا مراحل پیاده سازی سیستمهای ردیابی آنی وسایل متحرک و نحوه تطبیق مشاهدات GPS بر روی نقشه با استفاده از دو روش مسیرهای مستقیم و قوسی و همچنین روش Bayesianبیان شده سپس بصورت عملی با استفاده از مشاهدات و برداشت موقعیت توسط ردیاب پیشرفته تلتونیکا FM5300 که در خودرو نصب شده ودردومسیرمتفاوت شهری حرکت داده شده و در نهایت با استفاده از روش پیشنهادی که روش ارتقاع یافته Bayesianبااستفاده از نحوه انطباق مشاهدات موقعیت درمسیرهای مستقیم وقوسی انطباق صورت گرفته ودقت دست یافته ارائه گردیده است با توجه به وجود موارد نقصان در روش Bayesian در این نگارش ضمن افزایش سرعت پردازش وافزایش دقت انطباق مشاهدات ، به جای تصاویرگوگل و یا هرنوع تصویر دیگر از نقشه روقومی در مقیاس ۲۰۰۰/۱ تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور استفاده شد که برنامه کاربردی و اطلاعات و نتایج در فصل پنج این نگارش بیان گردید [۴].

 • رمضانی، (۱۳۹۳)، در تحق خود تحت عنوان طراحی یک سیستم تخمین ترافیک پویا و مسیریابی آگاه به زمینه به طراحی یک سیستم تخمین ترافیک پویا و مسیریابی آگاه به زمینه پرداخته است که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

یکی از موضوعات عمده در سیستم های حمل ونقل هوشمند، تخمین ترافیک خودرویی است. اطلاعات ترافیک می تواند توسط رانندگان و سیستم های مسیریابی برای بهبود بهره وری سفر بکار برده شوند. سیستم های تخمین ترافیک کنونی به استقرار زیرساخت هایی برای نظارت وضعیت ترافیک نیاز دارند که این مستلزم هزینه های بالایی جهت راه اندازی می باشد. در این پژوهش از تکنولوژی‌های نوین محاسبات فراگیر و آگاه به زمینه برای تخمین وضعیت ترافیک استفاده می‌شود. برای این منظور یک سیستم تخمین ترافیک پویا و مسیریابی آگاه به زمینه پیشنهاد می شود که از سه ماژول اصلی تخمین ترافیک محلی، تخمین ترافیک سراسری و مسیریابی تشکیل شده است. در این سیستم وسایل نقلیه با استفاده از اطلاعات زمینه سرعت و شتاب و با تکیه بر منطق فازی ترافیک محلی جاده را اندازه گیری می کنند و به سرور مرکزی ارسال می کنند. سرور مرکزی از طریق یکپارچه سازی اطلاعات ترافیک محلی دریافت شده از وسایل نقلیه مختلف، ترافیک سراسری جاده را تخمین می زند و با استفاده از این اطلاعات ترافیک یک سیستم مسیریابی آگاه به ترافیک برای کمک به رانندگان فراهم می کند. عملکرد سیستم پیشنهادی برای دو سناریوی بزرگراه و شبکه درون شهری با جریان ترافیک جمع آوری شده از شهر بیرجند مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم پیشنهادی یک تخمین دقیق از وضعیت ترافیک جاده های شهری و بزرگراه را فراهم می کند. مقایسه نتایج حاصل از سیستم پیشنهادی با رویکردهای قبلی، توانایی سیستم پیشنهادی را درکاهش زمان سفر نشان می دهد [۸].

 • ایرانمنش، (۱۳۹۴)، در تحقی تحت عنوان توسعه‌ی سیستم کنترل ترافیک سرعت مجاز متغیر بر اساس روش تشخیص سطح تراکم برای آزادراه ها به بررسی سیستم کنترل ترافیک سرعت مجاز متغیر بر اساس روش تشخیص سطح تراکم برای آزادراه ها پرداخته‌اند که خلاصه‌ای از آن به‌شرح زیر است:

[۱] Intelligent Transportation Systems

[۲] Semafore-type signal

[۳] Detroit

[۴] Michigan

[۵] Variable Signs

[۶] Bureau of Public Roads

[۷] Federal Highway Adminstration

[۸] Electronics Road Guide System

[۹] Urban Traffic Control System

[۱۰] Passing Area System

[۱۱] FLASH

[۱۲] Comprehensive Automobile Communication System

[۱۳] Intelligent Transport Systems

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0