ترجمه روان برخی از اصطلاحات حوزه مکانیک انگلیسی

فشار به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف می شود­ – برای مثال،پوند بر اینچ مربع، که عموما به عنوان psi شناخته می شود.

فشار ممکن است بر حسب واحدهای مختلف زیادی، همانگونه که خواهیم دید، بیان شود. بارومتر جیوه ای وسیله ساده ای برای اندازه گیری فشار اتمسفری است. شکل ۱۲-۱a قلب بارومتر جیوه ای را تشریح می کند. یک لوله شیشه ای( به طول حدود ۸۰۰ میلیمتر) که یک سر آن مسدود شده است، با جیوه پر شده، و سپس به دقت وارونه درون ظرفی پر از جیوه بدون اینکه هوا داخل شود، قرار داده می شود. جیوه داخل لوله تا سطحی پایین می آید که فشار هوا بر سطح جیوه درون ظرف با نیروی کشش جاذبه بر جیوه درون لوله برابر شود. فشار هوا اندازه گیری می شود بر جسب …

ارتفاع ستون جیوه، که آن، فاصله عمودی بین سطح جیوه در ظرف باز و سطح آن درون شیشه بسته است. فشار اعمال شده توسط هوا برابر فشار اعمال شده توسط ستون جیوه است.

بارومترهای جیوه ای ساده و شناخته شده هستند، بنابراین اغلب فشار گازها بر حسب میلیمتر جیوه ( mm Hg.  یا تنها mm ) بیان می شود. در سال های اخیر واحد تور torr برای تعیین فشار استفاده می شود: که آن به صورت ۱ torr = 1 mm Hg تعریف میشود.

یک فشار سنج جیوه ای از یک لوله شیشه ای U شکل که قسمتی از آن با جیوه  پر شده، تشکیل شده است. یک شاخه آن در اتمسفر باز است، و شاخه دیگر آن به ظرف محتوی گاز متصل می شود ( شکل  12-1b,c  را ببینید).

فشار اتمسفری به وضعیت جوی و فاصله از سطح دریا تغییر می کند. فشار اتمسفری با افزایش ارتفاع کم می شود چون جرم هوای بالای آن کم می شود. تقریبا نصف ماده اتمسفر در سطحی کمتر از ۲۰۰۰۰ پا از سطح دریا قرار دارد.

به انگلیسی ترجمه کنید.

–          فشار به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف می شود.

Pressure is defined as force per unit area.

قانون بویل: رابطه فشار حجم

آزمایش های اولیه بر روی رفتار گازها توسط رابرت بویل در قرن هفدهم (۱۶۲۷-۱۶۹۱) انجام گرفت. در یک آزمایش نوعی(شکل ۱۲-۳ )، نمونه ای گاز درون یک لوله U شکل گیر انداخته شد و فرصت داده تا به دمای ثابت برسد. سپس حجم آن و اختلاف ارتفاع دو ستون جیوه اندازه گیری می شود. این اختلاف ارتفاع به اضافه فشار اتمسفر فشار گاز را نشان می دهد. افزودن جیوه بیشتر به لوله با تغییر ارتفاع ستون جیوه فشار را افزایش می دهد. در نتیجه حجم کم می شود. نتایج چندید آزمایش مانند این در شکل ۱۲-۴a نشان داده شده است.

بویل نشان داد که برای یک نمونه گاز در دمای ثابت، حاصل ضرب فشار و حجم p*V ، همیشه عدد یکسانی است.

به انگلیسی ترجمه کنید.

–          در یک دمای داده شده، حاصل ضرب فشار و حجم جرم معینی گاز مقداری ثابت است.

At a given temperature, the product of pressure and volume of a definite mass of gas is constant.

وقتی حجم یک گاز در مقابل فشار آن در دمای ثابت رسم شود، منحنی حاصل یک شاخه از هذلولی است. شکل۱۲-۴c    به صورت گرافیکی این رابطه معکوس را نمایش می دهد. وقتی حجم بر حسب معکوس فشار ۱/p، رسم شود، خطی مستقیم حاصل می شود(۱۲-۴b). در سال ۱۶۶۲ بویل نتایج این ازمایش ها بر روی نمونه گازهای مختلف  را به صورت بیان دیگری از قانون بویل خلاصه کرد:

در دمای ثابت، حجم اشغال شده توسط جرم معینی از یک گاز به طور معکوس متناسب با فشار آن است:

 V @i/p    یا    v = k *1/p        

در دما و فشار عادی بیشتر گازها به خوبی از خوبی از قانون بویل پیروی می کنند. این را ما رفتار ایده آل می نامیم. انحراف از ایده آل  در بخش ۱۲-۱۴ بحث می شود.

قانون چارلز: رابطه حجم- دما، مقیاس دمای مطلق

رابرت بویل در مطالعاتش در مورد فشار- حجم، متوجه شد که گرم کردن نمونه ای از گاز موجب تغییر حجم می سود، اما او این مشاهدات را ادامه نداد. حدود ۱۸۰۰، دو دانشمند فرانسوی- چارلز(۱۷۴۶-۱۸۲۳) و جوزف گی لوساک(۱۷۷۸-۱۸۵۰) ، پیشگام بالن سواری در آن زمان – شروع به مطالعه انبساط گازها با افزایش دما کردند. مطالعات آنها نشان داد که میزان انبساط با افزایش دما ثابت است و برای همه گازهایی که انها مطالعه کرده بودند تا وقتی که فشار ثابت نگه داشته می شد، یکسان بود. تفهیم کشف آنها به طور کامل درک نشد تا حدود قرن بعد. دانشمندان این دفتار گازها را به عنوان مبنای جدید مقیاس دما، مقایس دمای مطلق به کار بردند.

ما می توانیم قانون چارلز را در فرم ریاضی به شکل زیر بیان کنیم  v=kt               

بازآرایی عبارت می دهدv/T = k ، بیان مختصر از قانون چارلزاست. با افزایش دما، حجم باید متناسب با آن افزایش یابد. اگر زیروندهای ۱ و ۲ را برای نشان دادن مقادیر نمونه یکسانی گاز در دو دمای مختلف  به کار ببریم، به دست می آوریم:

V1/T1   =V2/T2  برای جرم معینی گاز در فشار ثابت

که مفیدترین شکل قانون چارلز است.این رابطه تنها وقتی معتبر است که دما در مقیاس مطلق باشد.

به انگلیسی ترجمه کنید.

–          در فشار ثابت، حجم اشغال شده توسط جرم معینی گاز به طور مستقیم متناسب با دمای مطلق آن است.

–          در دمای ثابت، حجم اشغال شده توسط جرم معینی گاز به طور معکوس متناسب با فشار به کار رفته است.

به انگلیسی ترجمه کنید.

فشار کل اعمای شده توسط مخلوطی از گازهای ایده آل برابر مجوع فشارهای جزئی آن گازها است.

The total pressure exerted by a mixture of ideal gases is the sum of the partial pressures of those gases.

به انگلیسی ترجمه کنید.

۱-      ویسکوزیته مقاومت یک مایع در برابر جاری شدن است.

Viscosity is the resistance to flow of a liquid.

۲-      ویسکوزیته یک مایع را می توان با ویسکومتر اندازه گیری کرد.

The viscosity of a liquid can be measured with a viscometer.

کشش سطحی

مولکول های زیر سطح یک مایع از تما جهت ها تحت تاثیر جاذبه های بین مولکولی قرار می گیرند. آنهایی که روی سطح هستند تنها به طرف داخل کشیده می شوند(شکل ۱۳-۸): این جاذبه ها لایه سطح را به طرف مرکز می کشند. پایدارترین وضعیت حالتی است که .

در آن مساحت سطح مینیمم باشد. برای یک حجم، کره حداقل ممکن سطح را دارد، بنابراین قطرات مایع تمایل دارند شکل کره بگیرند. کشش سطحی میزانی از نیروهای به سمت داخل هست که باید بر انبساط سطح مایع غلبه کند.

به انگلیسی ترجمه کنید.

–          قطرات مایع تمایل دارند  شکل کروی به خود بگیرند.

Drops of liquid tend to assume spherical shapes.

——

در سطح اتمی یا مولکولی، می توانیم در نظر بگیریم که هر کدام از اینها انرژی پتانسیل یا جنبشی هستند.

انرژی شیمیایی موجود در سوخت یا غذا از انرژی پتانسیل ذخیره شده در اتم ها ناشی از آرایش آنها در مولکول ها گرفته می شود.  این انرژی شیمیایی ذخیره شده ، وقتی که ترکیب متحمل تغییر شیمیایی می شود آزاد می شود، همانند وقتی که احتراق یا متابولیسم اتفاق می افتد. واکنش هایی که انرژی آزاد می کند به شکل گرما ، واکنش های گرمازا نامیده می شود.

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

۱-      انرژی ظرفیت انجام کار یا انتقال گرما است.

Energy is the capacity to do work or to transfer heat.

۲-      انرژی جنبشی یک جسم برابر یک دوم جرم آن ضرب در مربع سرعت آن است.

The kinetic energy of an object is equal to one half its mass times the square of its velocity.

————-

انتروپی

تابع حالت ترمودینامیکی انتروپی، S ، میزانی از بی نظمی سیستم است. سیستم با بی نظمی بزرگتر، انتروپی آن بیشتر است. برای هر ماده ای، ذرات در حالت جامد از حالت مایع نظم بیشتری دارند. این به نوبه خود ..

به انگلیسی ترجمه کنید.

–          در تغییرات خود به خودی جهان به حالتی با بی نظمی بیشتر تمایل دارد.

In spontaneous changes, the universe tends toward a states of greater disorder.

مفاهیم پایه

اکثر واکنش های شیمیایی کامل نمی شوند. وقتی واکنشگرها با مقادیر استوکیومتری خود مخلوط می شوند، به طور کامل به محصولات تبدیل نمی شوند.واکنش هایی که کامل نمی شوند و می توانند در هر دو جهت انجام شوند را واکنش های برگشت پذیر می نامند.

واکنش های برگشت پذیر را عموما به شکل متعاقب نمایش می دهند، که حروف بزرگ فرمول و حروف کوچک ضرایب استوکیومتری در یک معادله موازنه شده است.

عوامل موثر بر تعادل

به محضی که یک سیستم واکنس دهنده به تعادل رسید، در تعادل می ماند تا وقتی که توسط تغییر شرایط مختل شود. اصل داهنمایی کننده به عنوان اصل لوشاتلیه شناخته می شود(بخش ۱۳-۴).

اگر تغییر شرایط ( تنش) بر سیستم در حال تعادل وارد شود، سیستم در جهتی جابجا می شود که تنش را کاهش داده و به سمت حالت تعادل جدید حرکت می کند.

خارج قسمت واکنش،  Q، برای پیش بینی جهت این تغییر به ما کمک می کند. سه نوع تغییرمی تواند تعادل یک واکنش را به هم بزند.

۱- تغییر در غلظت

۲- تغییر در فشار یا حجم( برای واکنش هایی که در گیر گاز هستند)

۳- تغییر در دما

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0