حالت گذرای سیستم قدرت –  تحلیل سیستم نامتعادل

به نام خدا

حالت گذرای سیستم قدرت  تحلیل سیستم نامتعادل

(“Electrical Energy systems theory” Elgerd)

در فصل سیستمهای متعادل فرض کردیم سیستم از تعادل کامل برخوردار است. در سیستمهای با بار نامتقارن و یا حالتی که اتصالکوتاه نا متقارن رخ داده است نمی توان از مدل تحلیل تک فاز بهره گرفت. در این شرایط جریان فاز صفر نیز برابر صفر نخواهد بود. در این حالات باید از تحلیل های خاص نا متعادل بهره گرفت.

۱-                مولفه های متقارن

هر سیستم نا متقارن را می توان توسط سه سیستم متقارن تجزیه نمود. شکل(۱) تجزیه یک سیستم نامتقارن به سه سیستم متقارن را نشان می دهد.

شکل (۱) تجزیه یک سیستم نا متقارن به سه سیستم متقارن

رابطه بین مولفه های متقارن و سیستم نامتقارن عبارتست از:

 (1)

با توجه به رابطه موجود بین مولفه های متقارن می بینیم که

(۲)

با تعریف

رابطه (۱) بصورت مناسب زیر باز نویسی می شود.

(۳)

حال با تعریف جریان فاز    و جریان مولفه های متقارن    داریم

(۴)

که ماتریس تبدیل عبارتست از:

(۵)

روابط فوق برای ولتاژها نیز برقرار است یعنی

(۶)

که ولتاژهای فاز   و ولتاژهای مولفه های متقارن    می باشد.

مثال ۱: در شکل(۲) یک اتصالکوتاه نا­متقارن بین فازهای b و c رخ داده است. مطلوبست تعیین مولفه های نا­متقارن و متقارن در سیستم.

شکل (۲) اتصالکوتاه خط به خط

با توجه به شکل جریان های فاز عبارتست از:

با توجه به رابطه ۴ جریانهای مولفه های متقارن عبارتست از:

شکل سمت راست جریانهای فاز و دو شکل سمت چپ جریانهای مولفه های متقارن(مثبت و منفی) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در یک بار خط بخط و یا اتصالکوتاه خط بخط مولفه توالی صفر نداریم.

حال به بررسی رابطه توان در سیستم سه فاز بر حسب مولفه های فاز و مولفه های توالی می پردازیم:

(۷)

با جاگذاری مولفه های متقارن در رابطه فوق داریم:

(۸)

۲-               نمایش معادلات کار ژنراتور بصورت مولفه های متقارن

در یک ماشین سنکرون که بصورت متقارن بارگذاری شده است با اغماض از برجستگی رتور مدار ماشین بصورت شکل (۳ الف) است.

(الف)(ب)

شکل(۳) یک ماشین سنکرون

شکل(۴) ژنراتور سنکرون در حالت متعادل

در این حالت رابطه بین ولتاژهای فاز و ولتاژهای تحریک و جریان سه فاز و امپدانس سنکرون شکل ۳ (الف)  عبارتست از:

(۹)

اگر ماشین سنکرون را در حالت کار متعادل در نظر بگیریم  می باشد و از طرف دیگر  برابر با منفی  نصف   می باشد و لذا رابطه (۹) بصورت زیر در خواهد آمد.

لذا مدار معادل ژنراتور در حالت متعادل به صورت شکل ۳ (ب) و مدار معادل یک فاز  ژنراتور به صورت شکل(۴) خواهد بود.  با فرض اینکه ژنراتور در حال کار متعادل نباشد روابط بصورت زیر تغییر خواهد کرد

معادله (۹) بصورت ساده زیر بیان می شود:

(۱۰)

که  قطری با عناصر قطری  می باشد. اگر سیستم متقارن نباشد در این حالت رابطه (۱۰) برقرار بوده ولی ماتریس امپدانسدیگر قطری نخواهد بود و رابطه  بصورت زیر خواهد بود.

(۱۱)

حال اگر بجای ولتاژ و جریان فاز مقادیر ولتاژ و جریان مولفه های متقارن را قرار دهیم داریم:

(۱۲)

با فرض  و  داریم: 

(۱۳)

 مقادیر   و  عبارتند از:

(۱۴)
(۱۵)

بنابراین رابطه (۱۳) بفرم ساده زیر نشان داده می شود.

(۱۶)

توجه شود که در ژنراتورها امپدانس توالی + و – با هم برابر و امپدانس توالی صفر کوچکتر از آنها می باشد. بلوکهای توالی + و – و صفر ژنراتور نشان داده شده در شکل ۳ بصورت شکل (۵) است.

شکل(۵) بلوکهای توالی + و – و صفر برای ژنراتور

بلوکهای توالی + و – ژنراتورها مستقل از نوع اتصال مرکز ستاره ژنراتور می باشد ولی بلوک توالی صفر ژنراتور به نحوه اتصال مرکز ستاره ژنراتور بستگی دارد. شکل (۶) بلوک توالی صفر ژنراتور را برای حالات مختلف نشان می دهد.

شکل(۶) بلوک توالی صفر برای ژنراتور با انواع اتصالات مرکز ستاره

شکل(۶) تعیین امپدانس توالی منفی(الف) و صفر ژنراتور(ب)

۳-              خطوط انتقال بصورت مولفه های متقارن

خط انتقال مقابل بصورت رابطه (۲۰) مدل می شود  
 (20)

حال اگر بجای ولتاژ و جریان فاز مقادیر ولتاژ و جریان مولفه های متقارن را قرار دهیم داریم:

    (21)

پس امپدانسهای توالی مثبت و منفی خطوط انتقال با هم برابر و امپدانس توالی صفر بمراتب از آنها بزرگتر است. 

۴-               ترانسفورمرها بصورت مولفه های متقارن

امپدانس توالی مثبت و منفی  ترانسفورمرها با یکدیگر برابر بوده و همان اندوکتانس نشتی می باشد.

(۲۲)

 امپدانس توالی صفر کاملا تابع نوع اتصال ترانس می باشد. شکل (۷) امپدانس توالی صفر را برای حالتهای مهم نشان می دهد.

(۲۲)

شکل(۷) مدار مبین مدار معادل توالی صفر در اتصالات مختلف ترانس

۵-               تحلیل اتصالکوتاه های نا متقارن در سیستمهای ساده

در تجزیه تحلیل اتصالکوتاه شبکه های نا متقارن سه مرحله زیر باید انجام شود.

الف) تشکیل شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر

ب) انتخاب نوع و محل اتصالکوتاه و بیان آن بر حسب شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر

ج) حل معادلات شبکه های بدست آمده و بدست آوردن ولتاژ و جریان در کل شبکه

برای توضیح بخش ب در مراحل فوق باید روش اتصال شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر را در حالات گوناگون بررسی کنیم.

۵-۱ اتصالکوتاه یک باس به زمین

این نوع اتصالکوتاه در شکل مقابل دیده می شود. در این اتصالکوتاه تنها یکی از فازها حامل جریان بوده و جریان دو فاز دیگر برابر صفر است. لذا جریانهای فاز عبارتند از:

لذا مولفه های متقارن جریان عبارتند از:

(۲۳)

همانگونه که مشخص است در این حالت جریانهای توالی مثبت، منفی و صفر با هم برابر است لذا شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر بصورت شکل (۸) مدل می شود.

شکل(۸) نحوه اتصال شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر برای یک اتصالکوتاه یک فاز به زمین

۵-۲ اتصالکوتاه دو فاز به هم

این نوع اتصالکوتاه در شکل مقابل دیده می شود. در این اتصالکوتاه دوفاز به هم از طریق امپدانس خطا متصل شده و فاز سوم باز است. لذا جریانهای فاز عبارتند از:

لذا مولفه های متقارن جریان عبارتند از:

(۲۴)

همانگونه که مشخص است در این حالت جریانهای توالی مثبت، منفی قرینه یکدیگر بوده و جریان توالی صفر برابر صفر است. لذا شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر بصورت شکل (۹) مدل می شود.

شکل(۹) نحوه اتصال شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر برای یک اتصالکوتاه دو فاز به هم

۵-۳ اتصالکوتاه دو فاز به هم و به زمین

این نوع اتصالکوتاه در شکل مقابل دیده می شود. در این اتصالکوتاه ولتاژ دو فاز b و c با هم برابر است لذا داریم:

لذا مولفه های متقارن ولتاژ عبارتند از:

(۲۵)

همانگونه که مشخص است در این حالت ولتاژهای توالی مثبت، منفی برابر است. از طرفی چون جریان فاز a برابر صفر است داریم:

(۲۶)

از طرف دیگر می دانیم که  لذا از امپدانس خطا تنها جریان  می گذرد. از طرف دیگر ولتاژ دو سر امپدانس خطا  عبارتست از:

پس با توجه به توضیحات فوق شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر بصورت شکل (۱۰) مدل می شود.

شکل(۱۰) نحوه اتصال شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر برای یک اتصالکوتاه دو فاز به هم به زمین

مثال ۲ : سیستم دارای دو باس شکل (۱۱) را در نظر بگیرید. در این شکل ژنراتورها و ترانسها  می باشد.  امپدانس توالی مثبت(منفی) و امپدانس توالی صفر خط انتقال بترتیب  و  بر مبنای  است. از مقاومت و ظرفیت خازنی خط اغماض می شود. راکتانس ترانسها  و راکتانس فوق گذرای ژنراتورها  و راکتانس توالی صفر ژنراتور   است. ولتاژ قبل از خطا را یک پریونیت فرض کرده و از جریانهای قبل از خطا اغماض کنید.

شکل (۱۱) اتصالکوتاه نا متقارن در یک شبکه دو باس

الف) اگر اتصالکوتاه بی واسطه یک فاز به زمین در باس ۱ رخ دهد مطلوبست جریانها و ولتاژها در باس ۱ و جریانهای سایر المانهای مدار.

ب) اگر اتصالکوتاه بی واسطه دو فاز به هم در باس ۱ رخ دهد مطلوبست جریانها و ولتاژها در باس باس ۱ و جریانهای سایر المانهای مدار.

حل: همانگونه که قبلا اشاره شد ابتدا باید شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر بدست آید.

شبکه توالی مثبت و منفی بصورت شکل زیر (سمت راست) و شبکه توالی صفر بصورت شکل زیر (سمت چپ) می باشد.

شبکه های توالی ساده شده در باس ۱ بصورت زیر است.

حال باید بسته نوع اتصالکوتاه شبکه های توالی مثبت، منفی و صفر را با یکدیگر در نظر بگیریم.

الف)اگر اتصالکوتاه بی واسطه یک فاز به زمین رخ دهد شبکه های توالی باید بصورت مقابل بهم وصل شوند. با توجه به شکل داریم: حال جریانهای فاز عبارتست از:

ولتاژهای توالی نیز بشرح زیر است:

حال ولتاژهای فاز عبارتست از:

حال جریان ترانس و ژنراتور شماره ۱ از رابطه زیر بدست می آید.

بنابراین جریانهای فاز در ترانس و ژنراتور شماره ۱ عبارتست از:

جریان داخل سیم زمین ترانس و ژنراتور شماره  1 عبارتست از:

جریان  سمت ستاره ترانس شماره ۲ و خط انتقال از رابطه زیر بدست می آید.

بنابراین جریانهای سمت ستاره ترانس شماره ۲ و خط انتقال عبارتست از:

جریان داخل سیم زمین سمت ستاره ترانس شماره  2 عبارتست از:

توجه شود که فاز b و c در محل اتصالکوتاه جریان ندارد ولی جریانهای محاسبه شده فاز b و c در ترانسها دارای مقدار است.

برای محاسبه جریان ژنراتور شماره ۲ باید به گروه ترانس ستاره مثلث توجه کرد. جریانهای توالی در ژنراتور شماره ۲ عبارتست از:

بنابراین جریانهای ژنراتور شماره ۲ عبارتست از:

ب)اگر اتصالکوتاه بی واسطه دو فاز به هم زمین رخ دهد شبکه های توالی با ید بصورت مقابل بهم وصل شوند. با توجه به شکل داریم:   حال جریانهای فاز عبارتست از:

ولتاژهای توالی نیز بشرح زیر است:

حال ولتاژهای فاز عبارتست از:

مابقی جریانها مشابه قسمت الف بدست می آید.

۶-               تحلیل اتصالکوتاه های نا متقارن در سیستمهای با ابعاد بزرگ

در این بخش مشابه حالت متعادل به بررسی محاسبات کلی اتصالکوتاه می پردازیم. در ابتدا توجه شود که جهت راحتی در بیان روابط

  • متغیرهای پیش از بروز خطا با بالانویس ۰ نمایش داده می شود.
  • متغیرهای پس از بروز خطا با بالانویس f نمایش داده می شود.
  • متغیرهای فاز بطور کلی با علامت p و بطور جزئی با علائم a ، b و c نشان داده می شود.
  • متغیرهای متقارن بطور کلی با علامت s و بطور جزئی با علائم + ، – و ۰ نشان داده می شود.

شکل (۱۲) یک سیستم n باس را که در معرض یک خطای اتصالکوتاه در فرم کلی قرار گرفته است نشان می دهد. با انتخاب ماتریس امپدانس عیب نوع خطا محاسبه می شود.

شکل (۱۲) یک سیستم n باس را که در معرض یک خطای اتصالکوتاه در فرم کلی

۶-۱ مدل سازی شبکه به کمک ماتریسهای توالی مثبت و منفی و صفر

در فصل اتصالکوتاه متعادل ماتریس امپدانس معرفی گردید. در این بخش سه ماتریس امپدانس برای توالی های مثبت و منفی و صفر بدست می آوریم. می دانیم شبکه توالی مثبت و منفی یکسان بوده و تنها در نمایش ژنراتور متفاوت است که در توالی مثبت معمولا امپدانس ژنراتور با  و در توالی منفی امپدانس ژنراتور با   مدل می شود. معمولا این دو مقدار برابر بوده و لذا شبکه های توالی مثبت و منفی با هم برابر است.

(۲۷)

ولی شبکه صفر کاملا متفاوت بوده و بستگی به نوع اتصال و نقاط صفر شبکه دارد.

مثال ۳: شکل (۱۳) یک شبکه سه باسه را نشان می دهد. امپدانس فوق گذرای ژنراتورها بر حسب مقادیر نامی آنها ۲/۰ و امپدانس توالی صفر ۱/۰ پریونیت و امپدانس ترانسها بر اساس مقادیر نامی خود ۱/۰ پریونیت است. امپدانس کلیه خطوط ۲/۰  پریونیت و امپدانس توالی صفر خطوط ۴/۰ پریونیت بر مبنای ۱۰۰ مگاولت آمپر است. می خواهیم ماتریسهای امپدانس توالی را محاسبه کنیم.

شکل (۱۳) شبکه سه باس مثال ۳

  حل: ابتدا با صفر کردن منابع اکتیو و جایگزینی ژنراتورها و ترانسها با امپدانسهای متناظر شبکه توالی مثیت و منفی بصورت زیر بدست می آید. توجه کنید که امپدانسها باید بر حسب یک مبنای واحد انتخاب شود که در اینجا مبنای ۵۰ مگاولت آمپر انتخاب می شود. ماتریس امپدانس توالی مثبت ومنفی این شبکه مشابه فصل اتصالکوتاه متقارن عبارتست از:

امپدانس توالی منفی نیز عبارتست از:

پس از یکسان سازی امپدانسها بر اساس مبنای ۵۰ مگاولت آمپر، شبکه توالی صفر بصورت زیر بدست می آید.

امپدانس توالی صفر از روش تدریجی و یا روش معکوس ادمیتانس قابل محاسبه است لذا داریم

از روی ماتریسهای امپدانس یافت شده ماتریس امپدانس کلی شبکه نا متقارن که یک ماتریس ۹ در ۹  است محاسبه می شود.

÷س برای یک شبکه n باس ماتریس امپدانس کلی شبکه نا متقارن یک ماتریس در   است که بصورت زیر دارای  بلوک است. بعنوان مثال بلوک   قطری بوده و عناصر روی قطر اصلی بترتیب  و و است.

(۲۸)

۶-۲ بردارهای ولتاژ و جریان باس در حالت اتصالکوتاه

اگر شبکه دارای n باس باشد آنگاه ولتاژهای توالی و جریانهای توالی دارای ۳n عضو می باشد لذا داریم:

(۲۹)

پس در حالت کلی رابطه بین ولتاژ و جریانهای توالی در باسهای مختلف عبارتست از

(۳۰)

۶-۳ محاسبه ماتریسهای خطا

برای انجام محاسبات بایستی با توجه به نوع اتصالکوتاه رابطه ولتاژ و جریان را در باس اتصالکوتاه شده نیز لحاظ کنیم. فرض کنید مطابق شکل(۱۴) یک اتصالکوتاه در باس qام رخ دهد. با تعریف شبکه امپدانسی شکل(۱۴) هر نوع اتصالکوتاه را می توان مدل کرد. بعنوان مثال با فرض

اتصالکوتاه یک فاز به زمین بی واسطه و با فرض

اتصالکوتاه بی واسطه دو فاز به هم و به زمین مدل می شود. برای مدل کردن اتصالکوتاه  بی واسطه دو فاز به هم نیز می توان امپدانسهای مدل شکل(۱۴) را بصورت زیر در نظر گرفت.

شکل(۱۴) امپدانس محل اتصالکوتاه

رابطه ولتاژهای خطا و جریانهای خطا در شکل(۱۴) بصورت زیر است:

(۳۱)

در رابطه فوق ولتاژهای باس qام و جریانهای باس qام است. حال برای تبدیل این ولتاژ و جریانها به توالی مثبت و منفی و صفر داریم:

(۳۲)

که ماتریس امپدانس توالی خطا بوده و عبارتست از:

(۳۳)

توجه کنید که علیرغم متقارن بودن ماتریس متقارن نیست. معکوس ماتریس ماتریس ادمپدانس توالی خطا بوده و عبارتست از:

(۳۴)  

مثال۴ : در حالتی که یک فاز توسط امپدانس به زمین متصل شده است مطلوبست ماتریس امپدانس توالی خطا و ادمیتانس توالی خطا

حل: در این وضعیت داریم:

نظر به اینکه لذا کلیه المانهای ماتریس بینهایت بوده و لذا ماتریس امپدانس توالی خطا قابل تعریف نیست ولی ماتریس ادمیتانس توالی خطا را می توان بصورت زیر محاسبه نمود. ابتدا فرض کنید  لذا ماتریس ادمیتانس عبارتست از:

حال با فرض و  ماتریس ادمیتانس توالی خطا عبارتست از:

۶-۴ روابط اتصالکوتاه با استفاده از

می دانیم که ولتاژهای توالی قبل از خطا عبارتست از:

(۳۵)

و ولتاژهای توالی پس از خطا عبارتست از:

(۳۶)

از طرفی تنها در یک باس در مدار معادل تونن تزریق جریان داریم:

(۳۷)

از طرفی فرم با جاگذاری رابطه (۳۷) در رابطه (۳۶) داریم:

(۳۸)

تعداد معادلات فوق ۳n  بوده و تعداد مجهولات ۳(n+1) است لذا به سه معادله دیگر نیاز داریم. برای این منظور اگر رابطه (۳۲) را در (۳۸) ادغام کنیم داریم:

(۳۹)

لذا روایط فوق بصورت زیر ساده می شود.

(۴۰)

نکته۱: روابط فوق کلی بوده و اتصالکوتاه می تواند در هر باسی باشد.

نکته۲: ماتریس قطری  بوده و از روی ماتریس  قابل برداشت است. ماتریس  یکبار برای کل شبکه محاسبه و به محل خطا ربطی ندارد. ماتریس  قطری بوده و به نوع اتصالکوتاه مرتبط است.

نکته۳: روابط فوق ولتاژها و جریانها را برحسب توالی ها ارائه می دهد. پس از محاسبه با توجه با رابطه مربوطه می توان بر حسب مقادیر فاز بیان نمود.

نکته۴: در محاسبات فوق فرض بر این بود که ماتریس  در اختیار است ولی گاهی اوقات نمی توان ماتریس  را محاسبه نمود(مثال۴) در این حالات باید روابط را بگونه ای اصلاح نمود که نیازی به نباشد.

۶-۶ روابط اتصالکوتاه با استفاده از

در این بخش فرض کنیم  در اختیار نیست. مجددا رابطه (۳۸) را می نویسیم

(۳۸)

با توجه تعداد معادلات فوق ۳n  بوده و تعداد مجهولات ۳(n+1) است لذا به سه معادله دیگر نیاز داریم. برای این منظور از رابطه (۳۲) استفاده می کنیم:

(۴۱)

لذا روایط فوق بصورت زیر ساده می شود.

(۴۲)

پس مطابق جدول(۱) در اثر اعمال اتصالکوتاه در باس qام ولتاژ کلیه باسها را می توان محاسبه نمود.

جدول(۱) محاسبه ولتاژ باسها در اثر اتصالکوتاه در باس qام

با فرض وجود با فرض وجود

مثال۵: اگر در شبکه نشان داده شده در مثال ۳ یک اتصالکوتاه یک فاز به زمین توسط امپدانس  در باس سوم رخ دهد مطلوبست ولتاژها و جریانهای پس از وقوع خطا در کل سیستم.

با توجه به اینکه مطابق مثال ۴ در اثر اتصالکوتاه یک فاز به زمین ماتریس امپدانس توالی خطا قابل محاسبه نیست ولی ماتریس ادمیتانس توالی خطا بصورت زیر محاسبه شد

حال با استفاده از رابطه ۴۲ ولتاژ توالی پس از وقوع خطا، در باس خطا محاسبه می شود.

پس از ساده سازی داریم:

با انجام قدری محاسبات (برای راحتی محاسبه  فرض و مساله حل شود و سپس جایگزین گردد) ولتاژ توالی باس محل خطا پس از وقوع خطا عبارتست از:

و جریان توالی باس محل خطا پس از وقوع خطا عبارتست از:

ولتاژ سایر باسها نیز از رابطه ۴۲ قابل محاسبه است

اگر فرض کنیم اتصالکوتاه بی واسطه است و ولتاژ قبل خطا در مقدار نامی است لذا در اینصورت  و  و لذا روابط فوق بصورت زیر در می آید.

چون اتصالکوتاه در باس شماره ۳ رخ داده لذا  و داریم:

برای محاسبه ولتاژهای توالی باس ۱ و ۲ داریم

ولتاژها و جریانهای فوق تماما بر حسب توالی ها بوده و لذا باید به ولتاژ و جریان فاز تبدیل شود. ولتاژ و جریانهای فاز ۳ عبارتست از:

برای محاسبه ولتاژهای فاز باس ۱ و ۲ داریم

نکات جالب زیر از محاسبات فوق بچشم می خورد.

نکته ۱: جریان توالی محل اتصالکوتاه همانطور که انتظار داشتیم دارای سه مولفه برابر می باشد و جریان فاز تنها در فاز a جاری بوده و دو فاز دیگر فاقد جریان است.

نکته۲: ولتاژ فاز a در باس خطا برابر صفر شده ولی ولتاژهای دو فاز دیگر به مقدار ۱٫۰۳ اضافه شده است.

نکته۳: ولتاژهای توالی هر چه از باس خطا دور شویم دارای توالی مثبت بزرگتر و توالی منفی و صفر کوچکتر است و ولتاژهای فاز هر چه از محل اتصالکوتاه دور شویم به سه فاز متعادل نزدیکتر می شود.

جریانهای توالی خط را نیز براحتی می توان محاسبه نمود. بعنوان مثال جریان خط بین دو باس ۱ و۳ را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

و جریان واقعی خط بین دو باس ۱ و۳ را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

توجه شود که با وجود اینکه در محل اتصالکوتاه تنها فاز a جریان داشت ولی در خط بین باس ۱ و ۳ دو فاز سالم نیز دارای جریانهای جزئی هستند.

مسائل

۱-     ولتاژهای فاز به زمین یک ژنراتور بصورت زیر است. مطلوبست مولفه های متقارن (توالیهای مثبت و منفی و صفر)

۲-     در مساله ۱ جریانهای فاز عبارتست از:

            مطلوبست محاسبه توان از روش مستقیم و از روش توالی ها

۳-     مساله ۲ از طریق یک راکتور ۱۰ اهمی زمین شده است. با فرض جریانهای مساله ۲ ولتاژ نقطه صفر ژنراتور نسبت به زمین را محاسبه کنید.

۴-     یک ژنراتور با مشخصات زیر در نظر بگیرید:

فرض کنید راکتور ۵ پریونیتی بین نقطه صفر ژنراتور و زمین متصل شده است. اگر یک اتصالکوتاه تک فاز به زمین رخ دهد ولتاژ دو فاز دیگر را بیابید.

۵-     در مثال دو باس داخل فصل فرض کنید اتصالکوتاه تک فاز به زمین در باس یک رخ داده است.

الف) ولتاژهای باس ۲ را بیابید.

ب) ولتاژ ترمینالهای ژنراتور را بیابید.

۶-      در مثال دو باس داخل فصل فرض کنید اتصالکوتاه بدون واسطه بین دو فاز b و c در باس یک رخ داده است.

الف) جریانهای خطا در ژنراتور و ترانس شماره ۱ در کلیه فازها محاسبه شود.

ب) جریانهای خطا در ترانس شماره ۲ در کلیه فازها محاسبه شود.

ج) جریانهای خطا در ژنراتور شماره ۲ در کلیه فازها محاسبه شود.

د) ولتاژهای هر سه فاز در باس شماره ۲

ه) ولتاژ هر سه فاز ژنراتورهای شماره ۱ و۲

 7- یک ترانس  دارای مشخصات زیر است:

راکتانس نشتی ترانس  است. مطلوبست راکتانس صفر و مدار مربوطه

الف) اگر نقطه صفر ستاره مستقیما زمین شده باشد.

ب) اگر نقطه صفر ستاره از طریق راکتانس ۳ اهمی زمین شده باشد.

 8- یک ترانس  دارای مشخصات زیر است:

راکتانس نشتی ترانس  است. مطلوبست راکتانس صفر و مدار مربوطه

الف) اگر نقطه صفر دو طرف مستقیما زمین شده باشد.

ب) اگر نقطه صفر فشار ضعیف مستقیما زمین شده باشد ولی نقطه صفر فشار قوی از طریق راکتانس ۳ اهمی زمین شده باشد.

ج) اگر نقطه صفر فشار قوی مستقیما زمین شده باشد ولی نقطه صفر فشار ضعیف از طریق راکتانس ۳ اهمی زمین شده باشد.

د) اگر نقطه صفر هر دو طرف از طریق راکتانس ۳ اهمی زمین شده باشد.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0