درباره ما

ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺘﻰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ اى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﮔﺰاﻓﻰ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ایراندکﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋ ﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ.

ایراندک ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داراﻳ ﻰ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارى، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮى را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ، ایراندک در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺖ.

ایراندک ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ و ﺑﺮﮔﺰارى دروه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺪﻣﻰ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻧﺮم اﻓﺰارى در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻣﻴﻨﻪ برخی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﮔﺮوه ایراندک:

      ●انجام تمامی تحلیل های آماری

● ﻛﺪ ﻧﻮﻳﺴﻰ، ﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB  ●ﻃﺮاﺣﻰ و ﻣﺪل ﺳﺎزى ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار SolidWorks

●  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎ، ﺗﻨﺸﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪل ﺳﺎزى ﻫﺎ ﺑﺎ COSMOSM

●   ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزى ﺳﺎﺧﺘﺎرى، ﺣﺮارﺗﻰ، دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ، ﺗﻌﺎدل وزﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ANSYS

● ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﻴﺎﻻت ﺑﺎ Ansys Fluent و ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎﻣﻞ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎژول ﻫﺎى ANSYS ● ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎى اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ABAQUS

●  ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ ﺧﻮدروى ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار CARSIM

●  ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ADVISOR در زﻣﻴﻨﻪ ى ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﻮدروى ﻫﻴﺒﺮﻳﺪى

●  ﻃﺮاﺣﻰ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎى رﻳﺎﺿﻰ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ در ﻧﺮم اﻓﺰار MAPLE

●  ﻣﺪلﺳﺎزى و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزى ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎى ﺣﻞ ﻋﺪدى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار comsol multiphysic

● اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ADAMS در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﭼﻨﺪﺟﺴﻤﻰMBD ● ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ

 ● اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ

 ● و …

موسسه پژوهشی ایراندک توانایی انجام تمامی پروژه ها صنعتی و پایان نامه ها، مقالات دانشجویی و ترجمه تخصصی متون رشته های مکانیک ، الکترونیک ، مخابرات ، مهندسی کنترل، صنایع، نرم افزار، عمران و … را داراست.