سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان علوم پزشکی با پاسخ صحیح ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نکات

۱- شرایط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی چیست؟

الف – رضایت مسئول مربوطه و با تایید مدیر واحد محل خدمت کارکنان پیمانی

ب – داشتن حداقل سه سال و حداکثر شش سال سابقه خدمت پیمانی

ج – کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر منتهی به سال تبدیل وضعیت خدمت رسمی آزمایشی و داشتن گواهینامه دوره توجیهی بدو خدمت

۲ – اعطای ماموریت آموزشی مستلزم وجود چه شرایطی است؟

الف – کارمند می بایست از تاریخ استخدام پیمانی حداقل به مدت ۵ سال در موسسه خدمت نموده باشد.

ب – حداکثر سنوات خدمت جهت افرادی که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند می بایست به گونه ای باشد که مدت تعهدات ناشی از ماموریت آموزشی قبل از بازنشستگی ( حدنصاب سی سال خدمت ) به اتمام برسد.

۳ – مشمولین دستورالعمل بازخرید مرخصی کارمندان چه کسانی هستند و مدت مرخصی قابل بازخرید در طول مدت خدمت به چه صورتی است؟

الف – کارمندان رسمی آزمایشی

ب – کارمندان پیمانی

ج – کارمندان قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۲

د – مشمولین قانون کار دائم

۴ – بازخرید مرخصی استحقاقی مشروط به داشتن چه شرایطی است؟

الف – بازخرید ۳ ماه مرخصی کارکنان مشروط به داشتن حداقل ۴ ماه مانده مرخصی استحقاقی در زمان بازخرید می باشد.( به صورتی که یک ماه مرخصی استحقاقی بعد از بازخرید باقی بماند )

۶ – اعطای مرخصی بدون حقوق در چه صورتی امکان پذیر است؟

الف – کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی محرز شود.

ب – کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه دهد.

ج – کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

د – کارمند پس از ۴ ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او نیز صعب الغلاج تشخیص داده نشود.

۷ – اعطای مرخصی بدون حقوق مشمول چه افرادی می شود و به چه صورتی امکان پذیر است؟

الف – رسمی،رسمی آزمایشی و پیمانی در طول مدت خدمت از ۳ ماه مرخصی بدون حقوق بهره مند می شوند.

ب – مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت به مدت ۲ ماه

ج – اعطا مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

د – مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل کارگری با رعایت ماده ۷۲ قانون کار به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

۸ – مستخدمین مشمول قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی که دارای ۴۴ ساعت کار در شیفت موظفی خود بر اساس سامانه حضور و غیاب در هفته می باشند.

۹ – واجدین شرایط برخورداری از مزایای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل داریای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

الف – بانوان دارای معلولیت شدید و یا داارای فرزند یا همسر با معلولیت شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج

ب – بانوان دارای فرزند زیر شش سال تمام

ج – بانوان سرپرست خانوار

۱۰ – مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی از لحاظ بازنشستگی و و ظیفه جز سنوات خدمت کارمند قابل احتساب می باشد؟

الف – مرخصی بدون حقوق به منظور ادامه تحصیلات عالی باشد.

ب – رشته تحصیلی مربوط به شغل کارمند یا مورد نیاز موسسه باشد.

ج – کارمندان پس از فراغت از تحصیل در موسسه به خدمت خود ادامه دهند.

۱۱ – اعطای مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی امکانپذیر است؟

الف – ارائه درخواست کارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلی مربوطه

ب – موافقت موسسه با درخواست کارمند

ج – درج موضوع مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حکم کارمند

-طبقات استحقاقی کارکنان براساس مقطع تحصیلی و سنوات تجربی بشرح ذیل مس باشد می باشد:

دارندگان مقاطع تحصیلی کاردانی و پایین تر ۵ ساله و دارندگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر ۴ ساله ارتقاء طبقه استحقاقی دارند.

۱۲- کارکنان آخرین طبقه استحقاقی خود را در چه زمانی دریافت می نمایند؟

همه همکاران در تمامی مقاطع تحصیلی سوای مدرک تحصیلی در تاریخ تکمیل ۲۸سال سنوات تجربی خود آخرین طبقه استحقاقی را دریافت می نمایند.

۱۳- سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل بر چه اساس می باشد؟

مدت سنوات تجربی لازم مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل کاردانی ۰ ۸ ۱۶ ۲۴ –

مدت سنوات تجربی لازم برای سایر مشاغل ۰ ۸ ۲۰ – –

۱۴- شرایط دریافت رتبه شغلی بر چه اساس می باشد؟

جهت دریافت رتبه شغلی بالاتر علاوه بر دارا بودن شرایط سنوات تجربی مورد نیاز بیان شده در جدول بالا موارد ذیل نیز الزامی می باشد:

رتبه ساعات آموزشی مورد نیاز از رتبه قبلی میانگین نمره ارزشیابی طول دوره ارتقاء توضیحات

پایه ۳۰۰ ۶۰ –

ارشد ۲۵۰ ۷۰ –

خبره ۲۰۰ ۸۰ –

عالی ۱۵۰ ۸۵ کسب ۳۶۰ امتیاز از ۴۸۰امتیاز جدول شماره۳

۱۵- مشاغل کارشناسی چه مشاغلی می باشند؟

• به مشاغلی که در شرایط احراز انها حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیش بینی شده باشد.

۱۶- مشاغل کاردانی و سایر مشاغل چه مشاغلی می باشند؟

• به مشاغلی که در شرایط احراز انها مدرک تحصیلی کاردانی پیش بینی شده مشاغل کاردانی و و مشاغل پایین تر از کاردانی سایر مشاغل می باشند

۱۷- شرایط دریافت موافقت با ادامه تحصیل چه شرایطی دارد؟

الف- ثبت نام در سامانه مهندسی مشاغل و دریافت کد رهگیری.

ب-سپری شدن حداقل ۵ سال از شروع خدمت کارکنان بصورت رسمی و یا پیمانی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل الزامی بوده.

۱۸- تاریخ اعمال مدرک تحصیلی جدید بر چه اساسی می باشد؟

الف-درصورتی که مدرک تحصیلی ارائه شده در شرایط احراز پست مورد تصدی پیش بینی شده باشد پس از طرح در کمیته مهندسی مشاغل از تاریخ فراغت از تحصیل قابل احتساب است.

ب- درصورتی که ارائه مدرک تحصیلی منجر به تغییر عنوان کارمند گردد،پس از طرح در کمیته از تاریخ تغییر عنوان و یا تبدیل پست قایل احتساب است.

ج- کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تایید در کمیته می باشد در غیر اینصورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه شده از زمان تصویب کمیته می باشد.

۱۹- چند مقطع تحصیلی از زمان استخدام قابل درج در احکام کارمندان می باشد؟

الف- مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در حین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می باشد.

ب- استفاده از دو مقطع تحصیلی حداکثر تا مقطع کارشناسی ارشد با نظر کمیته مهندسی مشاغل بلامانع است.

ج- رعایت شرط توالی در احتساب مدرک تحصیلی الزامی است.

۲۰- برای تائید و ثبت دوره های آموزشی مصوب دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران چه شرایطی لازم است ؟

الف- حضور در جلسات آموزشی حضوری و نداشتن غیبت بیش از حد مجاز

ب- کسب حدنصاب امتیاز آزمون پایان دوره آموزشی (۶۰% امتیاز آزمون)

ج- تکمیل فرم های ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی درصورت الزامی نمودن تکمی فرم ها توسط واحد آموزش

۲۱- امتیاز قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی ، چه امتیازی است ؟

کسب حداقل ۶۰ درصد از امتیاز آزمون

۲۲- چه افرادی مشمول آموزش ضمن خدمت می شوند ؟

همکاران رسمی ، رسمی آزمایشی ، قرارداری (قرارداد کار معین ، طرح پزشک خانواده و مشاغل کارگری )

۲۳- چه کسانی می توانند در دوره های آموزشی تدریس نمایند ؟

الف -داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس مرتبط با موضوع آموزشی مورد تدریس

ب- داشتن توانمندی و مهارت مورد نیاز جهت تدریس ( فن بیان ، توانایی اداره کلاس و تسلط بر موضوع تدریس و … )

۲۴- شرکت در دوره آموزشی چه مزایایی برای کارمند دارد ؟

برای ارتقاء همکاران به رتبه های شغلی – کسب امتیاز در فرم های ارزشیابی پایان دوره –تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی – تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی ، داشتن ساعت آموزشی لازم مورد نیاز می باشد .

۲۵- سقف ساعت آموزشی سالیانه ، چند ساعت است ؟

سقف ساعت آموزش با رعایت سقف ساعت آموزش قید شده در دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی وزارت ، توسط کمیته آموزش دانشگاه تعیین و در ابتدای هر سال اعلام می گردد.

۲۶- آیا در صورت گذراندن ساعات آموزشی مازاد بر سقف ساعت آموزش سالیانه ، ساعات آموزشی مازاد به سال بعد منتقل می شود ؟

خیر

۲۷- آیا همکاران مجاز به شرکت در تمام دوره آموزشی می باشند ؟

خیر- همکاران می بایست در دوره های آموزشی نیازسنجی شده مرتبط با رشته شغلی و پست سازمانی خود، در دوره های آموزشی شرکت نمایند .

۲۸- فرآیند نقل و انتقالات کارمندان به چه صورت هست ؟

الف : ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات کشوری به آدرس transfer.behdasht.gov.ir

ب : تشکیل کمیته داخلی واحد و تصمیم گیری در خصوص درخواست های نقل و انتقال

ج : ارسال نتیجه کمیته داخلی واحد ها به ستاد مرکزی معاونت توسعه

د : تشکیل کمیته نقل و انتقالات ستاد و بررسی درخواست های نقل و انتقالات واحد ها و اعلام نتایج

۲۹- مشمولین نقل و انتقالات چه کسانی هستند ؟

کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی ( مشمول تبصره ۵ ماده ۳۱ )

کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در هر سال چند بار برگزار می گردد ؟

۲ مرتبه ( مرداد و بهمن هر سال )

۳۰- در چه شرایطی درخواست انتقال یا ماموریت بدون فوق العاده روزانه ممنوع می باشد ؟

الف : در حین استخدام آزمایشی ( برون سازمانی )

ب : ماموریت آموزشی

ج: مرخصی بدون حقوق

د : انصال موقت و تغییر محل جغرافیایی محل خدمت در رابطه با آراء صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳۱- آیا انتقال و ماموریت کارکنان در صورت دارا بودن پرونده مفتوح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تا زمان صدور رای مجاز می باشد ؟

خیر

۳۲- حداقل سنوات خدمت لازم از تاریخ شروع بکار در این دانشگاه جهت انتقال چند سال می باشد ؟

برای نیروهای غیر بومی در ضریب خدمتی چهار و نیم پنجم هفت سال و برای نیروهای بومی ده سال

ضمنا در ضرایب پایین تر به همان نسبت کاهش می یابد

۳۳- سنوات خدمت جهت نقل و انتقال کارکنان داری تعهد استخدامی چقدر می باشد ؟

برابر طول مدت تعهدات مندرج در ابلاغ استخدامی و مفاد تعهد نامه محضری آنان

۳۴- فرآیند نقل و انتقال مشمولین قرارداد تبصره ۱ ماده ۳۲(مشاغل کارگری) به چه صورت هست ؟

ارائه درخواست کتبی به واحد محل خدمت و پس از طرح در کمیته نقل و انتقالات واحد و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

فیلم نحوه استفاده از فایل با گوشی

۱٫      کدام گزینه جزو حالات استخدامی در آیین نامه اداری استخدامی نیست؟

۱)  قراردادی
۲)  طرحی
۳)  رسمی
۴)  پیمانی

۲٫      کدامیک از نتایج به کارگیری قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱)  کاهش فساد اداری
۲)  افزایش سطح پاسخگویی مستخدمین
۳)  افزایش توانایی کارکنان
۴)  پیشگیری از بروز تخلفات اداری

۳٫      کدام عبارت صحیح نیست

۱)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است
۲)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است
۳)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است
۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

۴٫      در این مرحله کارمند موظف است با هماهنگی مافوق فرم موافقت‌نامه عملکرد را تکمیل و برای مافوق ارسال نماید.

۱)  ارزیابی عملکرد کارکنان
۲)  پایش عملکرد
۳)  برنامه ریزی عملکرد
۴)  بازخورد

۵٫      تاریخ اجرای آرای قطعی صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان چه زمانی است

۱)  از زمان دستور اجرا
۲)  از زمان انشای رای
۳)  از زمان صدور رای
۴)  از زمان ابلاغ رای
۶٫      درخصوص وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کدام جمله نادرست است   1)  بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق ۲)  بازرسی از چگونگی کار هیاتها ۳)  تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتها و ارسال آن به هیات عالی نظارت ۴)  انتصاب اعضای هیاتها برای مدت سه سال
۷٫      سمن به سازمان‌هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیرخواهانه اطلاق می‌شود.   1)  غلط ۲)  صحیح

۸٫      ابلاغ اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با امضای … و به مدت … می باشد

۱)  نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – ۳ سال
۲)  رئیس دانشگاه – ۲ سال
۳)  وزیر – ۳ سال
۴)  دبیر هیات عالی نظارت – ۴ سال

۹٫      اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر در کدامیک از موارد ذیل نمی توانند در رسیدگی و صدور رای شرکت داشته باشند

۱)  عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد
۲)  عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد
۳)  عضو هیات در دعوای طرح شده ذینفع باشد
۴)  هرسه مورد

۱۰٫  دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعی‌ جزو کدام دسته بندی آموزش است؟

۱)  بهبود مدیریت
۲)  عمومی
۳)  توجیهی بدو خدمت
۴)  شغلی

۱۱٫  به آن دسته از مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي دستگاه را عهده‌دار است.

۱)  رسته شغلی
۲)  مشاغل تخصصی
۳)  مشاغل عمومی
۴)  مشاغل اختصاصی
۱۲٫  کدام یک از تخلفات اداری زیر مصداق جرم نیست ۱)  تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ۲)  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی ۳)  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قانون تعیین شده ( رشوه خواری) ۴)  اخاذی

۱۳٫  در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

۱)  غیرمتمرکز – کامل
۲)  متمرکز- نظارتی
۳)  هیچکدام
۴)  غیرمتمرکز – نظارت

۱۴٫  کدام گزینه جزو اهداف نظام سلامت نیست؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتي مردم جامعه
۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم
۳)  ارایه خدمات سلامت
۴)  حمايت مالي از مردم در مقابل هزينه‌هاي سلامت

۱۵٫  در این تقسیم بندی نظام سلامت خدمات به صورت دولتی و خصوصی ارایه می شود.

۱)  گزینه ۲ و ۴
۲)  نظام های بیمه عمومی
۳)  نظام بهداشت و درمان ملی
۴)  سیستم تعاون همگانی

۱۶٫  کارایی جزو اهداف فرعی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  غلط
۲)  صحیح

۱۷٫  در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

۱)  غیرمتمرکز – کامل
۲)  متمرکز- نظارتی
۳)  هیچکدام
۴)  متمرکز – کامل

۱۸٫  عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱)  غلط
۲)  صحيح

۱۹٫  مديريت دقيق و مسئولانه تندرستي جمعيت تعریفی از …………….. است.

۱)  قانون گذاری
۲)  حاکمیت
۳)  تولیت
۴)  همکاری بین بخشی

۲۰٫  تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی
۲)  گزینه ۲ و ۳
۳)  سیستم تعاون همگانی
۴)  نظام های بیمه عمومی

۲۱٫  تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی
۲)  گزینه ۲ و ۳
۳)  سیستم تعاون همگانی
۴)  نظام های بیمه عمومی

۲۲٫  به کدام گزینه، نظام سلامت كشورها به دو صورت متمركز و غيرمتمركز اداره مي‌شوند.

۱)  ساختار سازمانی
۲)  هیچکدام
۳)  تولیت
۴)  همکاری بین بخشی

۲۳٫  کدام یک از ابعاد حاکمیت در نظام سلامت نمی‌باشد؟

۱)  ساختار سازمانی
۲)  تولیت
۳)  تامین مالی
۴)  قانون گذاری

۲۴٫  در کدام یک از برنامه های توسعه پنج ساله تمرکز فعالیت های اقتصادی در جهت «عدالت اجتماعی» بود؟

۱)  سوم
۲)  اول
۳)  چهارم
۴)  دوم

۲۵٫  سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.

۱)  صحیح
۲)  غلط

۲۶٫  مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص را گویند.

۱)  سند نقشه جامع علمی کشور
۲)  برنامه های پنج ساله توسعه
۳)  قانون محاسبات عمومی
۴)  سیاست‌های کلی نظام

۲۷٫  نقشه‌ی جامع علمی سلامت کشور به عنوان سنگ بنای توسعه‌ی کشور است.

۱)  صحیح
۲)  غلط
۲۸٫  برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ی کشور از کدام نوع برنامه‌ها هستند؟ ۱)  بلند مدت ۲)  میان مدت ۳)  کوتاه مدت

۲۹٫  «مجموعه‌اي جامع و هماهنگ و پويا و آينده‌نگر، شامل مباني، اهداف، سياست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي، براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور»این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

۱)  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲)  برنامه های پنج ساله توسعه
۳)  سند نقشه‌ی جامع علمی کشور
۴)  سیاست‌های کلی نظام

کدام یک جزو قوانین اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود؟

۱)  قانون حفاظت در برابر اشعه
۲)  نقشه جامع علمی سلامت
۳)  قوانین و مقررات تامین اجتماعی
۴)  قانون استخدام کشوری

۳۰٫  براساس کدام قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیات امنایی شده است؟

۱)  برنامه پنجم توسعه کشور
۲)  برنامه چهارم توسعه کشور
۳)  برنامه ششم توسعه کشور
۴)  قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

۳۱٫  سندی است که برای توسعه ایران در چشم‌اندازی ۲۰ساله تدوین شده است.

۱)  چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
۲)  سند نقشه جامع علمی کشور
۳)  برنامه های پنج ساله توسعه
۴)  قانون استخدام کشوری

۳۲٫  این قانون به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی تصویب گردید.

۱)  قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
۲)  قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان
۳)  قانون حفاظت در برابر اشعه
۴)  قانون استخدام کشور

۳۳٫  بیماران از طریق……. اجازه می دهند تا از طریق اتصال به اینترنت به اطلاعات بهداشتی شخصی خود مانند اطلاعات نوبت دکترهای رزروشده، داروها و نتایج آزمایشگاه دسترسی پیدا کنند.

۱)  شاخص بیمار
۲)  پرونده بیمار
۳)  پرتال های بیمار
۴)  پشتیبان تصمیم گیری

۳۴٫  ایران در کدام منطقه فعالیت می کند؟

۱)  SEARO
2)  AMRO
3)  EMRO
4)  AFRO

۳۵٫  در اين نوع سيستم هيچ سازمان يا نهادي ويژگي خاص يا برگزيده‌اي در نظام بهداشت و درمان ندارد

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی
۲)  نظام های بیمه عمومی
۳)  گزینه ۲ و ۳
۴)  سیستم تعاون همگانی

۳۶٫  کدام گزینه جزو کارکردهای نظام سلامت نیست؟

۱)  توليد منابع
۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم
۳)  تامين مالي
۴)  حاكميت

۳۷٫  بهبود نظارت، داده‌ها و اطلاعات در کدام زمینه از اهداف نظام سلامت است؟

۱)  سلامتی و رفاه
۲)  گزینه ۲ و ۳
۳)  پوشش همگانی سلامت
۴)  شرایط اضطراری بهداشتی

۳۸٫  اعتباربخشی سارمان‌های بهداشتی و درمانی از وظایف ……… ، …………. است.

۱)  تولیتی – وزارت بهداشت
۲)  تولیتی – دولت
۳)  حاکمیتی، وزارت بهداشت
۴)  حاکمیتی – دولت

۳۹٫  بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱)  معاون رئیس جمهور
۲)  مقام عالی وزارت
۳)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
۴)  هیات عالی نظارت

۴۰٫  براساس ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرجع اجرای آرای صادره هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان … می باشد

۱)  کارگزینی یا دوایر مشابه
۲)  هیات عالی نظارت
۳)  هیات صادرکننده رای
۴)  واحد محل خدمتی کارمند

۴۱٫  اولین عنصر کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی است.

۱)  استخدام و ورود به خدمت
۲)  آموزش و توانمند سازی
۳)  حقوق و مزایا
۴)  گزینش

۴۲٫  منظور از تخلف اداری ” تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ” چیست

۱)  کارمند در محل خدمت حضور ندارد و خدمت نمی کند
۲)  کارمند از دستور سرپیچی نموده و سهل انگاری می کند
۳)  کارمند در محل خدمت حضور دارد و ارائه خدمت نمی کند
۴)  موارد ۱ و ۲
۴۳٫  کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد. ۱)  دو سال – نیمه ۲)  دو سال – تمام ۳)  یکسال – تمام ۴)  یکسال – نیمه

۴۴٫  متکی بر درآمدهای مالیاتی، ارایه خدمات به صورت دولتی و تامین مالی مرکز گرا از ویژگی‌های کدام یک از تقسیم بندی های نظام های بیمه سلامت است؟

۱)  سیستم تعاون همگانی
۲)  نظام بهداشت و درمان ملی
۳)  نظام های بیمه عموم

۴۵٫  در کدام یک از تقسیم‌بندی‌های زیر، پوشش اکثریت یا همه شهروندان در صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بیمه بیماری از طریق پرداخت‌های اجباری کارفرمایان یا کارگران است.

۱)  سیستم تعاون همگانی
۲)  نظام بهداشت و درمان ملی
۳)  نظام های بیمه عمومی

۴۶٫  حمایت مالی از مردم جزو کارکردهای اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  غلط
۲)  صحیح

۴۷٫  عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱)  غلط
۲)  صحيح

۴۸٫  وظیفه این صندوق حمایت از کودکان است.

۱)  UNICEF
2)  EURO
3)  WHO
4)  UNFPA
49.  مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است ۱)  سی روز برای اشخاص مقیم ایران و سه ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران ۲)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ صدور ۳)  سی روز از تاریخ ابلاغ رای ۴)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ

۵۰٫  کدام عبارت درخصوص مفاهیم قصور و تقصیر صحیح است

۱)  قصور عبارت است از کوتاهی عمدی در انجام وظایف
۲)  تقصیر عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف
۳)  قصور از جهات مخففه در تخصیص مجازات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است
۴)  گزینه های ۱ و ۲

۵۱٫  کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

۱)  یکسال – نیمه
۲)  دو سال – تمام
۳)  یکسال – تمام
۴)  دو سال – نیمه
۵۲٫  کدام یک از موارد زیر از مصادیق تخلفات اداری موضوع بندهای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست ۱)  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی ۲)  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ۳)  ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه ۴)  عدم کارایی و اثربخشی

۵۳٫  کدام گزینه جزو اهداف اصلی نظام سلامت نیست؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم
۲)  دسترسی
۳)  حمایت مالی از مردم
۴)  پاسخگویی به انتظارات
۵۴٫  نظام جامع سلامت، در درون نظام اقتصادی تعریف می‌شود و تا حد زیادی متاثر از آن است. ۱)  غلط ۲)  صحیح

۵۵٫  تعیین اولویت‌های خدمات سلامت با توجه به امر ………. وظیفه ………. است.

۱)  حاکمیت – دولت
۲)  حاکمیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۳)  تولیت – دولت
۴)  تولیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۵۶٫  تولید منابع جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  صحیح
۲)  غلط

۵۷٫  در ﻣﺪت ﻣاﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۱)  غلط
۲)  صحیح

۵۸٫  هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ، ولی متهم ظرف مه تخلفات اداری کدام جظر ننماید تکلیف اداره کارگزینی چیست

۱)  موضوع را به هیات تجدیدنظر ارسال کنند
۲)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا کنند
۳)  موضوع را به هیات بدوی ارسال کنند
۴)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا نکنند
۵۹٫  مجوزهای استخدامی پیمانی و قراردادی با تایید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد. ۱)  صحیح ۲)  غلط

۶۰٫  کدام گزینه در صلاحیت هیات های تجدیدنظر می باشد

۱)  اعتراض به اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۲)  رسیدگی به آرای غیر قطعی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۳)  هیچ کدام
۴)  هردو

۶۱٫  رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با … مربوط می باشد

۱)  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۲)  هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
۳)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری
۴)  الف و ب صحیح است

۶۲٫  کدام مجازات قابل اعتراض در هیات های تجدیدنظر است

۱)  انفصال موقت
۲)  کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه
۳)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۴)  توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
۶۳٫  قدرت حکمرانی دولت را گویند. ۱)  تولیت ۲)  نظارت ۳)  حاکمیت ۴)  مدیریت
۶۴٫  بهترین راه حل برای سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت کدام گزینه است؟ ۱)  بهبود سازمانی ۲)  هر سه مورد ۳)  تحلیل محیط ۴)  تغییر سازمانی

۶۵٫  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل … عضو اصلی و حداکثر … عضو علی البدل می باشند

۱)  چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل
۲)  چهار عضو اصلی و سه عضو علی البدل
۳)  سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل
۴)  سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل

۶۶٫  کدام عبارت صحیح نیست

۱)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است
۲)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است
۳)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است
۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است
  

۶۷٫  توليت به معناي كار كردن بدون چشم داشت براي عموم مردم و پاسخگو بودن نسبت به انتظارات آن‌ها است.

۱)  صحیح
۲)  غلط

۶۸٫  کدام یک از سازمان‌ها به نسبت بقیه نقش کمتری در توسعه سلامت در ایران داشته اند؟

۱)  صندوق جمعيت ملل متحد
۲)  صندوق كودكان ملل متحد
۳)  صندوق جهانی ملل متحد
۴)  سازمان جهاني بهداشت

۶۹٫  کدام گزینه فرصت مطلوبی برای رشد بخش خدمات درمانی فراهم کرده است؟

۱)  گزینه ۲ و ۳
۲)  خصوصی سازی
۳)  جهانی شدن تجارت
۴)  اقتصاد بسته

۷۰٫  توانمندسازی زنان و دختران، در راستای دستیابی به اولویت‌های ملی از اهداف کلیدی این صندوق است.

۱)  UNFPA
2)  EURO
3)  WHO
4)  UNICEF
71.  کوچکترین واحد مستقل نظام بهداشت و درمان کشور کدام گزینه است؟ ۱)  بیمارستان ۲)  مرکز خدمات جامع سلامت ۳)  شبکه بهداشت ۴)  پایگاه سلامت شهری

۷۲٫  بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
۲)  مقام عالی وزارت
۳)  هیات عالی نظارت
۴)  معاون رئیس جمهور

۷۳٫  تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط چه مرجعی قابل رسیدگی است

۱)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری
۲)  دیوان عدالت اداری
۳)  هیات رسیدگی به تخلفات اداری ستاد وزارت
۴)  هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود

۷۴٫  کدام گزینه هدف فرعی در نظام سلامت محسوب می شود؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم
۲)  تاب آوری
۳)  حمایت مالی از مردم
۴)  پاسخگویی به انتظارات

۷۵٫  در ساختار سازمانی ….. وظايف تا حد زيادي به …….. واگذار مي‌شود و منجر به …………. می شود.

۱)  متمرکز – استان ها – بهبود کیفیت تصمیمات
۲)  غیرمتمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کارایی
۳)  غیرمتمرکز – استان‌ها – بهبود کیفیت تصمیمات
۴)  متمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کیفیت تصمیمات

۷۶٫  کدام یک از موارد زیر از جمله مجازات های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۲)  بازخرید خدمت
۳)  تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای گروه
۴)  آماده به خدمت نمودن

۷۷٫  کدام گزینه از شاخص‌های حکمرانی مطلوب محسوب نمی شود؟

۱)  مسئولیت پذیری
۲)  هدایت و راهبری برنامه های بهداشتی و درمانی
۳)  متعهد به رای مردم بودن
۴)  منطقی و جامع بودن
۷۸٫  ضرورت آموزش و توسعه کارکنان برای تجهیز کارکنان به کدامیک از مهارت‌های زیر است؟   1)  همه موارد ۲)  مهارت‌های فنی ۳)  مهارت‌های حل‌مسأله ۴)  مهارت‌های ارتباطی
۷۹٫  کدامیک از ویژگی‌های سازمان سالم نیست؟   1)  دارای سیستم حاکمیت، مدیریت و رهبری متعهد و قوی است. ۲)  ساختارهای لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی ایجاد می‌شود. ۳)  به کارکنان بیشتر از مشتریان توجه می‌شود. ۴)  اهداف چالشی تعیین می‌شود و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید.
۸۰٫  ….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات خود از آنها استفاده می‌کند.   1)  نگرش‎ها ۲)  اعتقادات ۳)  رفتارها ۴)  ارزش‌ها
۸۱٫  کدام گزینه مراحل تشكيل تيم اثر بخش را نشان می دهد؟   1)  درگیری – شكل‌گيري- انسجام – تکامل – انحلال ۲)  شكل‌گيري- انسجام – درگیری – تکامل – انحلال ۳)  شكل‌گيري- درگیری – انسجام – تکامل – انحلال ۴)  شكل‌گيري- انسجام – تکامل – درگیری – انحلال
۸۲٫  وظیفه اصلی فرهنگ سازمانی چیست؟   1)  توسعه ارزشهای سازمانی ۲)  سلامت سازمانی ۳)  تقویت جو سازمانی ۴)  تقویت انسجام داخلي و تطبيق خارجي
۸۳٫  در پنجره Johari مدیریت ارتباطات وقتی از ناحيه عمومي به سمت خصوصي مي‌رويم و بخش ناشناختۀ رفتار مدير براي كارمند كم مي‌شود، را گویند.   1)  افشا ۲)  بازخورد ۳)  نقطه شناخته ۴)  نقطه كور
۸۴٫  …. نحوه تقسيم، گروه‌بندي و هماهنگي کارها و ارتباط بين مشاغل و پست‌هاي مختلف را درون يک سازمان نشان مي‌دهد.   1)  جو سازمانی ۲)  فرهنگ سازمانی ۳)  رفتار سازمانی ۴)  ساختار سازمانی
۸۵٫  …. اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای مشترک کارکنان سازمان است که نگرش‌ها، اندیشه‌ها، احساسات، عادت‌ها، رفتارها و نحوه پوشش و انجام کارهاي آنها را تعيين مي‌کند.   1)  سلامت سازمانی ۲)  ساختار سازمانی ۳)  جو سازمانی ۴)  فرهنگ سازمانی
۸۶٫  کدام نظریه با موجودیت تعارض در سازمان موافق است و آن را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در سازمان می‌داند.   1)  نظریه تحول ۲)  نظریه سنتی ۳)  نظریه تعامل ۴)  نظریه روابط انسانی

۸۷٫  فردی که باور دارد که اشکالی ندارد که بازنده شود و دیگران برنده شوند، از چه سبک مدیریت تعارض استفاده می‌کند؟

۱)  سازش
۲)  رقابت‌جويي
۳)  مصالحه
۴)  همکاری
۸۸٫  ……. مجموعه‌ دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف است.   1)  شخصیت ۲)  نگرش‎ ۳)  اعتقادات ۴)  ارزش

۸۹٫  قطع A4 مخصوص نامه‌هائی است که متن آنها بیش از …………. سطر باشد.

۱)  5
2)  4
3)  3
4)  7

۹۰٫  املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱)  کتابخانه
۲)  کشت زار
۳)  هم راهی
۴)  پنج شنبه
۹۱٫  نامهء فوری…………… باید مورد اقدام فرا گیرد.   1)  12 ساعته ۲)  72ساعته ۳)  48 ساعته ۴)  بلافاصله

۹۲٫  کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۱)  بجز
۲)  بجای آورند
۳)  بهوش
۴)  بجا(بموقع و مناسب)
۹۳٫  …. فرایندی است که افراد ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری مورد انتظار شغل و سازمان را یاد می‌گیرند، دانش، مهارت، نگرش، انتظارات و رفتارهای خود را تعدیل می‌کنند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می‌شوند.   1)  پرورش کارکنان ۲)  توسعه کارکنان ۳)  آموزش کارکنان ۴)  جامعه پذیری
۹۴٫  کدامیک از اهداف مدیریت نیروی انسانی در سازمان است؟   1)  توسعه نیروی انسانی ۲)  جذب نیروی انسانی ۳)  همه موارد ۴)  حفظ نیروی انسانی

۹۵٫  ….. از دو یا چند نفر تشکیل شده تا به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش نمایند.

۱)  فرهنگ سازمانی
۲)  ساختار سازمانی
۳)  سیستم
۴)  سازمان
۹۶٫  رفتار رابطه مدار ضعيف و وظيفه مدار ضعيف بیانگر کدام سبک رهبری است؟   1)  سبک رهبری قبولاندن ۲)  سبک رهبري اشتراك مساعي ۳)  سبک رهبری تفويض اختيار ۴)  سبک رهبری دستوری
۹۷٫  ….. سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن است.   1)  ساختار سازمانی ۲)  فرهنگ سازمانی ۳)  سلامت سازمانی ۴)  جو سازمانی

۹۸٫  موضوع تعارض مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟

۱)  سطح گروهی
۲)  سطح سازمانی
۳)  سطح فراسازمانی
۴)  سطح فردی

۹۹٫  ….. فرايندی است که فرد محيط پیرامون خود را شناخته و اطلاعات مربوط به آن را تفسير مي‌كند.

۱)  انتظار
۲)  رزش
۳)  بینش
۴)  ادراک

۱۰۰٫                     عبارت زیر تعریف کدام مورد است؟ ” فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، به شرطی که در گيرنده معنايي مشابه آنچه مورد نظر فرستنده بوده است، ايجاد شود

۱)  ارتباط
۲)  پیام
۳)  هیچکدام
۴)  اتوماسیون

۱۰۱٫                     کدام گزینه در مورد اسم نکرده درست است؟

۱)  در صورتی که اسمی برای خواننده یا شنوده آشنا نباشد، به آن اسم نکره می‌گویند.
۲)  علامت‌ اسم نکره «ی» در آخر اسم (مانند، مردی را دیدم.)
  3) در مکاتبات اداری بعد از اسم نکره (مثلا ً: مدیر جدیدي) نیازي به نوشتن “را” نیست.
۴)  همه موارد
۱۰۲٫                     املای کدام کلمه اشتباه است؟   1)  غیر ذلک ۲)  غیر و ذلک ۳)  غیره و ذلک ۴)  همه موارد صحیح است

۱۰۳٫                     مهمترين ابزارهاي رسيدن به اهداف هر سازمان چیست؟

۱)  تجهیزات الکترونیک در فعالیت های دفتری
۲)  همه موارد
۳)  ايجاد ارتباطات رسمي از طريق نوشته هاي اداري
۴)  سامانه های الکترونیکی و تحت شبکه

۱۰۴٫                     کدام گزینه واژه نامناسب جهت شروع نامه و گزارش کار می باشد؟

۱)  « مقتضی است » براي مقامات بالاتر
۲)  « به اطلاع مي رساند » براي مقامات زيردست تر
۳)  « به آگاهي مي رساند » براي مقامات هم سطح
۴)  « به استحضار مي رساند » براي مقامات بالاتر

۱۰۵٫                      عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱)  نامه با ماهیت دستوری
۲)  نامه با ماهیت درخواستی
۳)  نامه با ماهیت هماهنگی
۴)  نامه با ماهیت بازدارندگی
۱۰۶٫                     در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟ )  قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5 2)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A6 3)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6 4)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۱۰۷٫                     کدامیک از مزایای جامعه پذیری سازمانی نیست؟

۱)  افزایش بهره‌وری
۲)  بهبود عملکرد شغلی
۳)  عدم ثبات سازمانی
۴)  افزایش رضایت شغلی

۱۰۸٫                     حداقل شرایطی که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند وظایف شغل مورد نظر را با موفقیت انجام دهد را گویند؟

۱)  مسئولیت‌ها و اختیارات شغل
۲)  شرح شغل
۳)  شرایط احراز شغل
۴)  همه موارد
۱۰۹٫                     ….. علم و هنر نفوذ در ديگران به نحوي كه با ميل و رضايت در جهت نيل به اهداف از قبل تعيين شده گام بردارند، را گویند.   1)  رهبری ۲)  ارتباطات ۳)  انگیزش ۴)  مدیریت

۱۱۰٫                     علم مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی را گویند؟

۱)  شهروندی سازمانی
۲)  رفتار سازمانی
۳)  جو سازمانی
۴)  روانشناسی سازمانی

۱۱۱٫                     عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱)  نامه با ماهیت دستوری
۲)  نامه با ماهیت درخواستی
۳)  نامه با ماهیت هماهنگی
۴)  نامه با ماهیت بازدارندگی

۱۱۲٫                     نامه های طبقه بندی شده به چند دسته تقسیم می شوند و کدام دسته بندی صحیح است؟

۱)  3 دسته_محرمانه، سری، فوق سری
۲)  4دسته_عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری
۳)  4 دسته_محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری
۴)  3 دسته_ عادی، محرمانه، سری

۱۱۳٫                     کدام مورد از ويژگيهايي که درمخاطب بايد مورد توجه قرارگيرد تا منجر به تهيه يك مکاتبه كامل گردد، نیست؟

۱)  سن و سال
۲)  خلق و خو
۳)  تحصیلات
۴)  تمایلات

۱۱۴٫                     در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۱)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A6
2)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3
3)  قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5
4)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۱۱۵٫                     رکن اساسی هر نامه کدام است؟

۱)  موضوع نامه
۲)  گیرنده نامه
۳)  متن نامه
۴)  امضاء نامه

۱۱۶٫                     جمله………………. در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس از حرف ربط می‌آید و گاه به طور مستقل میان دو خط تیره () قرار می‌گیرد.

۱)  جمله معترضه
۲)  هیچ کدام
۳)  جمله وصفی
۴)  جمله مرکب
۱۱۷٫                     ارزیابی فرایند جامعه ­پذیری در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟   1)  همه مراحل ۲)  پیش از ورود کارمند به سازمان ۳)  محشور شدن کارمند با سازمان ۴)  مواجه شدن کارمند با سازمان

۱۱۸٫                     انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

۱)  مواجه شدن کارمند با سازمان
۲)  پیش از ورود کارمند به سازمان
۳)  همه مراحل
۴)  محشور شدن کارمند با سازمان
۱۱۹٫                     هر اقدام عمدي اعضاي سازمان كه هنجارهاي اصلی سازماني و اجتماعي را نقض كند را گویند. ۲)  فساد سازمانی ۳)  بروکراسی سازمانی ۴)  هرج و مرج سازمانی
۱۲۰٫                     کدامیک از موارد زیر جزو اهداف رفتار سازمانی است؟   1)  همه موارد ۲)  کنترل رفتار انسانی ۳)  توجیه (شناخت، توصیف و فهم) رفتار انسانی ۴)  پیش‌بینی رفتار انسانی
۱۲۱٫                     طبق گفته روانشناسان نوشته هر شخص بیانگر چیست؟ ۲)  بازتاب اندیشه های فرد ۳)  تمایلات درونی و برونی فرد ۴)  همه موارد

۱۲۲٫                     کدام یک از ترکیبات زیر صحیح است؟

۱)  نیکوست
۲)  دانا است
۳)  متمنیست
۴)  خوبست

۱۲۳٫                     املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱)  کتابخانه
۲)  کشت زار
۳)  هم راهی
۴)  پنج شنبه
۱۲۴٫                     کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟ ۲)  باسمه تعالی ۳)  آنجناب ۴)  بطیء
۱۲۵٫                     کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟ ۲)  به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص ۳)  اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود
۱۲۶٫                     کدام گزینه در مورد فونت و سایز متن نامه اداری صحیح است؟ضضض ۲)  Zar_ 13 3)  14_B Nazanin 4)  B Nnazanin _13
127.                     کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني مکانيکي نیست؟   1)  حيطه نظارت مديران وسيع است. جو سازمانی ۲)  سطح اختيار سطوح بالاي مديريت زياد است. ۳)  حيطه نظارت محدود است. ۴)  قوانين و مقررات زيادي وجود دارد

۱۲۸٫                     کدامیک مراحل فرایند آموزش و توسعه را به درستی نشان می‌دهد؟

۱)  برنامه ریزی، نیازسنجی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش
۲)  نیازسنجی، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش
۳)  ارزیابی اثربخشی آموزشی، نیازسنجی، برنامه ریزی و آموزش
۴)  نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی آموزشی، برنامه ریزی و آموزش

۱۲۹٫                     کدام یک از عوامل سازمانی تعارض نیست؟

۱)  ابهام در نقش‌ها و وظايف
۲)  منابع مشترك
۳)  رهبری ضعیف
۴)  حسادت و بدبینی
۱۳۰٫                     کدامیک از عوامل زیر جزو نیازهای انگیزشی است؟ ۲)  شرایط کاری ۳)  امنیت شغلی ۴)  ماهیت شغل

۱۳۱٫                     اصلاح خطاهاي دستوري، نگارشي، اصلاح واژگان و تعابير، اصلاح ساختار جملات، اصلاح خطاهاي منطقي- کدام یک از انواع ویراستاری متن می باشد؟ضضض

۱)  ویرایش تخصصی
۲)  ویرایش فنی
۳)  ویرایش زبانی
۴)  هیچکدام

۱۳۲٫                     کدام گزینه در مورد “فعل” درست است؟

۱)  حذف فعل اگر به قرینه باشد کاملا مجاز و حتی مطلوب است.
۲)  حذف فعل بدون قرینه مجاز نیست و به شدت باید از آن پرهیز کرد.
۳)  گزینه الف و ب
۴)  حذف فعل بدون قرینه بسته به نوع جمله مجاز می باشد

۱۳۳٫                     موارد استفاده از رونوشت نامه کدام است؟

۱)  براي اطلاع واحدهاي سازماني
۲)  برای اطلاع اشخاصي كه موضوع نامه به آنها مربوط مي باشد
۳)  برای اشخاصی که به نظر نويسنده بهتر است در جريان چنين مطلبي قرار گيرند
۴)  همه موارد
۱۳۴٫                     کدام اندازه براي جدول‌ها، نمودار‌ها و صورت‌هاي مالي و اداري كاربري دارد؟   1)  A6 2)  A4 3)  A5 4)  A3

۱۳۵٫                     املای صحیح را انتخاب نمایید.

۱)  ممهور
۲)  برعلیه
۳)  گرام
۴)  اتاق
۱۳۶٫                     کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني ارگانیک نیست؟   1)  حيطه نظارت محدود است. ۲)  تصمیمات به‌صورت غیر متمرکز اتخاذ می‌شوند. ۳)  حيطه نظارت مديران وسيع است. ۴)  میزان رسمیت و استانداردسازی کارها کمتر وجود دارد.
۱۳۷٫                   ارتباطات صادق، قاطع، با اعتماد به نفس، احترام برای دیگران، تماس چشمی چه نوع سبک ارتباطی است؟   1)  تهاجمی ۲)  انفعالی ۳)  فعال ۴)  مثبت

۱۳۸٫                     اصل در مکاتبات اداری چیست؟

۱)  خلاصه نویسی
۲)  ساده نویسی
۳)  سالم نویسی
۴)  گزینه الف و ب
۱۳۹٫                     …. در جامعه پذیری سازمانی یکی از کارکنان شاغل در واحد سازمانی کارمند تازه­ وارد است که پاسخگوی هرگونه سوال او در خصوص سازمان است.   1)  همیار ۲)  همکار ۳)  سرپرست ۴)  مربی
۱۴۰٫                     …. فرایندی برای توسعه مهار‌ت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های شغل آینده فرد است.   1)  پرورش کارکنان ۲)  آموزش کارکنان ۳)  جامعه پذیری ۴)  توسعه کارکنان
۱۴۱٫                     مدیری كه بدون تبادل نظر با پيروان، خود به تنهايي براي نيل به اهداف و افزايش كارايي دستورات يك جانبه صادر مي‌كند، از چه سبک رهبری استفاده می‌کند؟   1)  سبک رهبری عملگرا ۲)  سبک رهبري اقتدارگرا ۳)  سبک رهبری دموكراتيك ۴)  سبک رهبری بی‌تفاوت
۱۴۲٫                     املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟   1)  دوماً ۲)  مراجعات ۳)  باغ ها ۴)  امتیازات
۱۴۳٫                     کدامیک از گزینه‌های زیر لایه‌های فرهنگ سازمانی را به ترتیب از درون به بیرون به درستی نشان می‌دهد.   1)  رفتارها- نمادها- ارزش‌ها- اعتقادات ۲)  اعتقادات- ارزش‌ها- نمادها -رفتارها ۳)  نمادها- رفتارها- ارزش‌ها- اعتقادات ۴)  اعتقادات- ارزش‌ها- رفتارها- نمادها

۱۴۴٫                     جامعه پذیری کارکنان در زمره کدامیک از وظایف مدیریت نیروی انسانی قرار دارد؟

۱)  توسعه نیروی انسانی
۲)  حفظ نیروی انسانی
۳)  جذب نیروی انسانی
۴)  همه موارد

نوشتار اداری، بيانگر ……………………………………………كاركنان و مديران سازمان است.

۱)  همه موارد
۲)  كارداني
۳)  ميزان دانش
۴)  تخصص
۱۴۵٫         ….. فرایند انتخاب و استخدام کارکنان، آموزش و توانمندسازی آنها، ارزشیابی عملکرد آنها و جبران خدمت آنها در راستای دستیابی به اهداف کلی سازمان است. ۱)  مدیریت کارکنان   2)  رهبری ۳)  مدیریت ۴)  همه موارد 
146.                     گزینه صحیح را انتخاب نمایید.   1)  بهاء کالا ۲)  بی قرار ۳)  دوّم ۴)  سوُال

۱۴۷٫                     این جمله صحیح است؟ (حاکمیت نظام سلام وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.)

۱)  غلط
۲)  صحیح

۱۴۸٫                     در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید ……….. گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.

۱)  ماهیانه
۲)  سالانه
۳)  فصلی
۴)  هر ۴ ماه یکبار
۱۴۹٫                     کدام گزینه مربوط به حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری می باشد؟   1)  انجام امور شخصی توسط کارمندان در ساعات اداری ایرادی ندارد. ۲)  مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در ساعاتی مشخص باید در محل خدمت حضور داشته باشد. ۳)  چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد شود. ۴)  تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود.

۱۵۰٫                     تهیه گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت دوره ای بر عهده چه کسی است؟

۱)  بالاترین مقام دستگاههای اجرایی
۲)  استانداران
۳)  بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران
۴)  وزارت کشور
۱۵۱٫                     جمع آوري اطلاعات شخصي از افراد توسط دستگاههاي اجرايي ……   1)  جمع آوري اطلاعات شخصي افراد مجاز نمي باشد. ۲)  اطلاعات را مي توان از ساير اشخاص جمع آوري نمود. ۳)  تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسايل قانوني و شفاف مجاز مي باشد. ۴)  با استفاده از وسايل و ابزارهاي غيرقانوني و قانوني مجاز مي باشد.

۱۵۲٫                     كدام گزينه جزء وظايف سازمان اداري استخدامي در اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري مي باشد؟

۱)  تهيه و ابلاغ شيوه نامه هاي اجرايي
۲)  تدوين برنامه هاي اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي
۳)  همه موارد
۴)  نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه

۱۵۳٫                     سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری چه کسی به سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگا های اجرایی در سطوح ملی می پردازد؟

۱)  شورای عالی اداری
۲)  مرکز آمار ایران
۳)  استاندار
۴)  دستگاه اجرایی

۱۵۴٫                     مفيد بودن اطلاعات قابل دسترسي يا ارائه شده؛ يعني …..

۱)  اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد.
۲)  اطلاعاتي كه علم به آنها، توان تشخيص و قضاوت و آگاهي افراد را افزايش مي دهد.
۳)  اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود.
۴)  هم اسناد و مدارك و ابزارهاي حاوي اطلاعات بايد واقعي و صحيح باشد.

۱۵۵٫                     فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان برعهده چه کسی است؟

۱)  سازمان اداری استخدامی
۲)  استاندار
۳)  دستگاههای اجرایی
۴)  وزارت کشور
۱۵۶٫                     چه کسیی مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود، هستند؟ ۲)  کارمندان ۳)  مقامات و مأموران دولتی ۴)  دولت

۱۵۷٫                     چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد، چه نکاتی توسط دستگاه اجرایی باید رعایت شود؟

۱)  نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری
۲)  توقف ارائه خدمات به مراجعین درصورت عدم حضور کارمند مربوطه
۳)  ارائه خدمات در ساعت اداری مشخص شده
۴)  همه موارد

۱۵۸٫                     كدام مورد در خصوص حقوق معلولان (توان خواهان) در منشور شهروندي صحيح است؟

۱)  مراقبت در مقابل بيمار يهاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني
۲)  برخورداري از حمايت هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت
۳)  تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب
۴)  برخورداري از امكانات درماني و توانبخشي براي بهبودي و يا توانمند شدن در جهت زندگي مستقل

۱۵۹٫                     انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان با چه شرايطي صورت مي گيرد؟

۱)  با شفافيت كامل اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها انجام مي شود.
۲)  به صورت برابر و با شفافيت كامل انجام مي شود.
۳)  در فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه انجام مي شود.
۴)  بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصتها و امكانات انجام شود.

۱۶۰٫                     شهروندان در صورت بیکاری از کدامیک از حقوق زیر بهره مند می شوند؟

۱)  حمایت های مالی و اجتماعی مناسب
۲)  برخورداری از حقوق بیمه بیکاری
۳)  حق رفاه و تامین اجتماعی
(۴قانون بیمه بیکاری ۱۶۱٫                     شهروندان می توانند حق ………… را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.   1)  حق آزادی و امنیت شهروندی ۲)  حق مشارکت در تعیین سرنوشت ۳)  حق آزادی اندیشه و بیان ۴)  حق اداره شایسته و حسن تدبیر

۱۶۲٫                     در چه صورتی حق حیات از شهروندان قابل سلب است؟

۱)  به موجب قانون
۲)  حق حیات قابل سلب نمی باشد.
۳)  با رضایت خود افراد
۴)  با مجوز صریح قانونی

۱۶۳٫                     براساس کدام اصل قامون اساسی منشور حقوق شهروندی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام گردید؟

۱)  اصل ۱۳۴
۲)  اصل ۱۴۲
۳)  اصل ۱۲۱
۴)  اصل ۱۱۳
۱۶۴٫                     کدام گزینه جزو مالکیت های فکری نمی باشد؟   1)  مالکیت صنعتی ۲)  مالکیت هنری ۳)  ماکیت ادبی ۴)  مالکیت معنوی

۱۶۵٫                     سیستم اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر که به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش می‌کنند.

۱)  سازمان
۲)  فرهنگ سازمانی
۳)  ساختار سازمانی
۴)  مدیریت

۱۶۶٫                     ….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات استفاده می‌کند.

۱)  نمادها
۲)  اعتقادات
۳)  رفتارها
۴)  ارزش‌ها
۱۶۷٫                     سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن.   1)  سلامت سازمانی ۲)  فرهنگ سازمانی ۳)  جو سازمانی ۴)  ساختار سازمانی
۱۶۸٫                     کدامیک از اقدامات زیر برای اجرا و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی در کشور بکار گرفته شد؟   1)  تعیین استانداردهای تمامی فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری ۲)  تعیین استانداردهای رفتاری و ظاهری برای مشاغل مرتبط با ارباب رجوع ۳)  همه موارد ۴)  انجام ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی

۱۶۹٫                     ایجاد فضای رقابت باعث …. می شود.

۱)  کاهش راندمان کاری
۲)  افزایش انگیزه
۳)  افزایش حجم کار
۴)  افزایش اعتماد به نفس
۱۷۰٫                     بهترین شکر کدام گزینه می باشد؟   1)  روزه ۲)  کمک ۳)  نماز ۴)  خدمت به مردم
۱۷۱٫                     وجود کدام موارد دلیلی بر آزاد بودن انسان است؟   1)  تربیت،انتقاد،پشیمونی ۲)  قدرت ، اختیار،عقل ۳)  تربیت،عقل،اختیار ۴)  قدرت تصمیم گیری،عقل،اختیار

۱۷۲٫                     تغییر آرزو از دلایل ….. انسان است.

۱)  انتخاب
۲)  کمال گرائی
۳)  رشد
۴)  اختیار

۱۷۳٫                     اولین مسئله در افزایش انگیزه چیست؟

۱)  فضای عاطفی
۲)  ایمان
۳)  توجه
۴)  آگاهی

۱۷۴٫                     جمله” یا طیب من لا طیب له ” در کجا عنوان شده است؟

۱)  دعای جوشن
۲)  صحیفه سجادیه
۳)  قرآن
۴)  نهج البلاغه

۱۷۵٫                     گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه”حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به صورت ……، توسط چه کسی تهیه می شود؟

۱)  سالانه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی
۲)  6ماهه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور
۳)  سالانه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور
۴)  6ماهه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۱۷۶٫                     مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه “حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به عهده ……کشور و در سطح استان به عهده ….. است.

۱)  سازمان اداری استخدامی- استاندار
۲)  هیات دولت- شورای شهر
۳)  سازمان اداری استخدامی- شورای شهر
۴)  مجلس شواری اسلامی- استاندار

۱۷۷٫                     اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها چگوانه صورت می گیرد؟

۱)  با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانون
۲)  تنها در محیط اداری
۳)  مراجع نظارتی برون سازمانی
۴)  مراجع نظارتی درون سازمانی

۱۷۸٫                     کدام گزینه در تعریف قانون ” تقصیرات مقامات و ماموران دولتی” صحیح می باشد؟

۱)  همه موارد
۲)  دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود.
۳)  دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و سایل به اشخاص وارد می شود.
۴)  دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام مأموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند.
۱۷۹٫                     در اختیار قراردادن برگه نظرسنجی به مراجعین مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی می باشد؟   1)  حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات ۲)  حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری ۳)  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ۴)  حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

۱۸۰٫                     پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه “حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به چه کسی ارائه می گردد؟

۱)  همه موارد
۲)  رئیس جمهور
۳)  هیات وزیران
۴)  شورای عالی اداری

۱۸۱٫                     مسئول اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری چه کسی است؟

۱)  بالاترین مقام دستگاه اجرایی
۲)  هیات دولت
۳)  دولت
۴)  مجلس شورای اسلامی

۱۸۲٫                     تصميمات، اقدامات يا اظهارات مقامات و مسئولان دولتي، عوامل اجرايي و نظارتي و مأمورين نظامي، انتظامي و امنيتي پيش از انتخابات، در جريان بررسي شرايط نامزدهاي انتخاباتي و پس از انتخابات بايد كاملا ……….. باشد.

۱)  شفاف، بيطرفانه و قانونمند
۲)  شفاف و قانون مدار
۳)  شفاف، عادلانه و قانونمند
۴)  شفاف و عادلانه
۱۸۳٫                     طبق بند الف منشور حقوق شهروندي حقوق زنان چيست؟   1)  مشاوره هاي مناسب براي تأمين سامت جسمي و رواني در زندگي فردي،خانوادگي و اجتماعي ۲)  همه موارد ۳)  تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب ۴)  آموزش در مراحل مختلف زندگي به خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري
۱۸۴٫                     کدام مورد در خصوص فعالیت های هنری صحیح است؟   1)  در فضای قانونمند و آزادانه انجام شود. ۲)  درفضای امنیتی، آزادانه انجام شود. ۳)  در فضای غیرانحصاری، آزادانه انجام شود. ۴)  در فضای رقابتی انجام شود.

۱۸۵٫                     حق زنان طبق حق اشتغال و کار شایسته در جامعه چیست؟

۱)  گزینه ۱ و ۳ صحیح است
۲)  حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر
۳)  حق زنان است که از مرخصی زایمان استفاده نمایند.
۴)  استفاده از فرصت های شغلی مناسب

۱۸۶٫                     حقوق شهروندي بر چه اصولي مبتني است؟

۱)  كرامت انساني
۲)  همه موارد
۳)  حمايت يكسانِ قانون از همه افراد ملت
۴)  صيانت از حقوق و آزاد يهاي غيرقابل سلب

۱۸۷٫                     فرهنگ سازماني براي …… و ……. شکل مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد.

۱)  تقویت کار گروهي و مزيت‌طلبي
۲)  انسجام داخلي و تطبيق با محيط خارجي
۳)  توسعه جو سازمانی و تعهد سازماني
۴)  آموزش هنجاري‌هاي شغلي و تقویت کار گروهي

۱۸۸٫                     در این فرهنگ تأکید بسیار بر تعامل سازمان با محیط خارجی دارد.

۱)  فرهنگ سازمانی بازاری
۲)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
۳)  فرهنگ سازمانی متعالی
۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۱۸۹٫                     کدام گزینه مراحل مديريت تغيير فرهنگ سازمانی را به درستی نشان می‌دهد؟   1)  ارزشیابی – مداخله – تشخیص ۲)  تشخیص- ارزشیابی – مداخله ۳)  تشخیص- مداخله – ارزشیابی ۴)  ارزشیابی- تشخیص- مداخله
۱۹۰٫                     کدام گزاره صحیح نیست؟   1)  يک فرهنگ سازماني همیشه مناسب بوده و منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود. ۲)  داشتن يک فرهنگ انعطاف‌پذير مي‌تواند منجر به عملکرد خوب شود. ۳)  عملکرد خوب منجر به ايجاد يک فرهنگ حاکم مي‌شود. ۴)  فرهنگ سازماني توأم با تعهد مديران و کارکنان نسبت به ارزش‌هاي مثبت مشترک، منجر به بهبود عملکرد سازمان مي‌شود.
۱۹۱٫                     در این فرهنگ، ساختار سازمانی بلند، قوانین و مقررات و تشریفات اداری زیاد، سلسله مراتب قوی، پرهیز از تعارض، آزادی و اختیار عمل محدود و مقاومت نسبت به تغییر، دیده می‌شود.   1)  فرهنگ سازمانی متعالی ۲)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی ۳)  فرهنگ سازمانی بازاری ۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

۱۹۲٫                     کدام گزینه باعث افزایش انگیزه در کار می شود؟

۱)  توجه به نتیجه کار
۲)  نبودن رقابت
۳)  افزایش حجم کار
۴)  داشتن روابط کاری موفق
۱۹۳٫                     کلمه ” کفور” به معنی…..   1)  بدون انگیزه ۲)  غافل ۳)  بی دین ۴)  ناسپاس

۱۹۴٫                     کدام گزینه میتواند از دلایل رشد انسان باشد؟

۱)  انتخاب شغل
۲)  آزادی
۳)  اختیار
۴)  همه موارد
۱۹۵٫                     هر گونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در چه شرایطی قابل پذیرش است؟   1)  خارج از محیط یا ساعات غیراداری ۲)  صرفاً در محیط و ساعات اداری ۳)  با هماهنگی مدیر مافوق در خارج از ساعات اداری بلامانع است. ۴)  انجام خدمات اداری در هر زمان و مکانی به منظور تکریم ارباب رجوع بلامانع است.
۱۹۶٫                     کدام گزینه جزء وظایف واحد “میز خدمت” نمی باشد؟   1)  دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین ۲)  ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط ۳)  هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط. ۴)  واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر ۶ماه یک بار گزارشی از عملکرد “میز خدمت” را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند.

۱۹۷٫                     در صورت بروز اختلاف بين مراجعان و متصديان ارائه خدمت، وظيفه مسئول واحد ذيربط چيست؟

۱)  مسئول واحد ذيربط بايد به دستگاههاي قضايي گزارش نمايد.
۲)  مسئول واحد ذيربط بايد به مراجع نظارتي برون سازماني گزارش نمايد.
۳)  مسئول واحد ذيربط بايد بلافاصله به موضوع رسيدگي و آن را در چارچوب مقررات و با رعايت اخلاق اسلامي حل و فصل نمايد.
۴)  مسئول واحد بايد به مراجع ذيربط اطلاع دهد.

۱۹۸٫                     کدام گزینه از اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری نمی باشد؟

۱)  امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک
۲)  انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری
۳)  الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی
۴)  عدم ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی

۱۹۹٫                     گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان ……..

۱)  گزینه ۲ و ۳ صحیح است
۲)  به حکم قانون اشکالی ندارد.
۳)  با رضایت آگاهانه اشکالی ندارد.
۴)  بدون مجوز قانونی ممنوع است.
۲۰۰٫                     محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی چگونه صورت می پذیرد؟   1)  نباید کمترین خدش های به شأن، حرمت و کرامت انسانی آ نها وارد شود. ۲)  محاکمه در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، انجام شود. ۳)  صرفاً در دادگا ههای دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. ۴)  محاکمات بصورت علنی برگزار می گردد و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.
۲۰۱٫                     كدام گزينه از حقوق تشكل، تجمع و راهپيمايي مي باشد؟   1)  گزينه ۲ و ۳ صحيح است. ۲)  برخورداري از حق تشكيل و عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان هاي مردم نهادمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران ۳)  حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه صالح را براي دادخواهي در مورد نقض حقوق شهروندي ۴)  برخورداري از حمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران
۲۰۲٫                     نظر قانون در خصوص حق آزادي بيان چيست؟   1)  دولت مي تواند به سانسور يا كنترل نشريات و ساير رسانه ها مبادرت نمايد. ۲)  همه موارد ۳)  اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. ۴)  دولت حق دارد برخلالف موازين قانوني براي انتشار يا عدم انتشار اطلاعات يا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و ساير رسانه ها برآيد.
۲۰۳٫                     شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق……   1)  توسط مراجع اداری و قضائی نظارت می گردد. ۲)  توسط حکومت و نهادهای عمومی الزامی است. ۳)  توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است. ۴)  توسط مقامات و مأموران اداری الزامی است.
۲۰۴٫                     كدام يك از گزينه ها مربوط به حق دسترسي به اطلاعات نمي باشد؟   1)  حق هر شهروند است كه حريم خصوصي او محترم شناخته شود. ۲)  اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نم يتوان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت خود افراد. ۳)  كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشند. ۴)  همه دستگا هها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه بندي شده و موردنياز جامعه مي باشند
۲۰۵٫                     شکر نعمت به چه صورتهایی می تواند صورت گیرد؟   1)  نیت،کلامی و ارادی ۲)  زبانی، قلبی و عملی ۳)  کلامی و عملی ۴)  قلبی، کلامی و نماز
۲۰۶٫                     براساس “حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات” دستگاههای اجرایی موظفند……   1)  وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند ۲)  از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب نمایند ۳)  همه موارد ۴)  بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس باشد

۲۰۷٫                     مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي، مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هر گونه مراكز يا مؤسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي، به ارائه خدمت به مردم مي پردازند، رعايت تمام يا بخش هاي مرتبط از اين مصوبه از سوي آنها ……. است و …… بر آنها نظارت دارد.

۱)  در چارچوب وظايف الزامي- دستگاه اجرايي
۲)  الزامي-دستگاه اجرايي
۳)  درچارچوب وظايف- نهادهاي نظارتي
۴)  الزامي- قانون

۲۰۸٫                     شهروندان از ………… و تمامی مزایای پیش بینی شده در ……….. به نحو یکسان بهره مند هستند.

۱)  حیثیت و اعتبار-موازین اسلامی
۲)  کرامت انسانی- قوانین و مقررات
۳)  آزادی های فردی و عمومی -قانون
۴)  امنیت اجتماعی- قانون

۲۰۹٫                      دولت بر اساس نياز  

۱)  حق اشتغال و كار شايسته
۲)  حق برخورداري از دادخواهي عادلانه
۳)  حق مالكيت
۴)  حق مسكن
۲۱۰٫                     كدام گزينه مربوط به حق اشتغال و كار شايسته مي باشد؟   1)  همه موارد ۲)  بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيب هاي جسمي و روحي در محيط هاي كار ۳)  حق شهروندان است كه از آموزشهاي لازم درباره مشاغل بهره مند شوند. ۴)  حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازين قانوني

۲۱۱٫                     کدام گزینه از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟

۱)  حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها
۲)  اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری
۳)  ارائه تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین توسط دستگاههای اجرایی
۴)  امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی

۲۱۲٫                     کدامیک از شروط زیر منجر می گردد که قرارداد اجحاف آمیز محسوب نگردد؟

۱)  شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به ضرر او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.
۲)  شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.
۳)  شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.
۴)  شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید.

۲۱۳٫                     دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با……………..را فراهم مي نمايد.

۱)  نياز شهروندان و بارعايت مقررات ملي ساختمان
۲)  ويژگي هاي بومي و ارزشهاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي
۳)  نياز شهروندان و بارعايت اولويت و امكانات
۴)  نياز شهروندان در چارچوب قانون

۲۱۴٫                     اين سخن از كيست؟ “خداوند سبحان حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.”

۱)  امام رضا (ع)
۲)  امير المومنين (ع)
۳)  پيامبر اكرم(ص)
۴)  مقام معظم رهبري
۲۱۵٫                     كدام گزينه در تعريف “ميز خدمت”صحيح مي باشد؟   1)  حضور كارشناسان مطلع دستگاه با اعطاي اختيارات لازم به آنها لازم است. ۲)  مراجعين ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتي المقدور بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت مي نمايند. ۳)  دستگاه هاي اجرايي كه به طور متعارف مراجعين زيادي دارند واحد هماهنگ كننده اي تحت عوان “ميز خدمت” تعبيه مي گردد. ۴)  همه موارد
۲۱۶٫                     جمله “حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند” مربوط به کدام گزینه می باشد؟   1)  حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ۲)  حق کرامت و برابری انسانی ۳)  حق برخورداری از دادخواهی عادلانه ۴)  حق تشکیل و برخورداری از خانواده

۲۱۷٫                     حق رفاه و تامين اجتماعي شامل كدام گزينه مي باشد؟

۱)  دسترسي به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم
۲)  مرخصي زايمان و درمان بيمار يهاي شايع زنان
۳)  همه موارد
۴)  محيط زندگي عاري از آسيب هاي فردي و اجتماعي

۲۱۸٫                     جمله هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد، مربوط به کدام حق می باشد؟

۱)  حق حریم خصوصی
۲)  حق آزادی اندیشه و بیان
۳)  حق آزادی و امنیت شهروندی
۴)  حق مشارکت در تعیین سرنوشت

۲۱۹٫                     تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب …………..مورد احترام است.

۱)  قانون اساسی
۲)  نظام حقوقی
۳)  منافع و امنیت ملی
۴)  هویت ملی

۲۲۰٫                     رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی- حضوری افراد در دستگاه های اجرایی :

۱)  در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه مجاز می باشد.
۲)  هیچکدام
۳)  تحت هیچ شرایط مجاز نمی باشد.
۴)  با اخذ مجوز از فرد مجاز است.

۲۲۱٫                     جمله “مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند” مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟

۱)  حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
۲)  حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
۳)  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری
۴)  حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

۲۲۲٫                     جمله “شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند.” مربوط به کدام یک از حقوق شهروندان می باشد؟

۱)  حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
۲)  حق آموزش و پژوهش
۳)  حق محی طزیست سالم و توسعه پایدار
۴)  حق رفاه و تأمین اجتماعی

۲۲۳٫                     کدام افراد از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.

۱)  ایثارگران و خانواده های معظم آنان
۲)  همه شهروندان به ویژه زنان
۳)  شهروندانِ روستانشین و عشایر
۴)  گرو ههای آسیب پذیر و مددجویان
۲۲۴٫                     مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده چه کسی است؟   1)  رئیس جمهور ۲)  شهروندان ۳)  دولت ۴)  رهبر
۲۲۵٫                     سورمناژ یا خستگی مفرط از کدام عوامل زیان آور محیط کار است؟   1)  عوامل فیزیکی ۲)  عوامل زیست محیطی ۳)  عوامل روانی ۴)  عوامل ارگونومیک
۲۲۶٫                     احساس سوزش و بی حسی در انگشتان دست نشان دهنده ی کدام بیماری می باشد؟   1)  عقرب زدگی ۲)  برق گرفتگی ۳)  آبله مرغان ۴)  سندرم ارتعاش دست و بازو
۲۲۷٫                     کدام مورد از عوامل زیان آور محیط کار نمی باشند؟   1)  عوامل انسانی ۲)  عوامل فیزیکی ۳)  عوامل روانی ۴)  عوامل شیمیایی
۲۲۸٫                     کدام یک از سازمان های زیر در حوزه HSE متولی می باشد؟   1)  I.L.O 2)  ASME 3)  ILO و WHO 4)  OSHA
229.                   به”اتفاق ناخواسته ای که منجر به مرگ،بیماری،صدمه یا سایر خسارات شود”چه گفته می شود؟   1)  حادثه ۲)  رویداد ۳)  شبه حادثه ۴)  خطر

۲۳۰٫                     برای خاموش کردن آتش باید در کدام سمت آتش قرار بگیرید؟

۱)  رو به باد
۲)  جهت گیری به صورتی که باد سمت چپ و آتش روبروی شما باشد
۳)  جهت گیری به صورتی که باد سمت راست و آتش روبروی شما باشد
۴)  پشت به باد
۲۳۱٫                     کدامیک از عوامل زیان آور شیمیایی است ؟   1)  مخدر ۲)  خفقان آور ۳)  التهاب آور ۴)  خیره کننده چشم
۲۳۲٫                     کدام مورد از اهداف HSE نمی باشد؟   1)  پیشگیری از بیماریها و حوادث کاری ۲)  تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، اجتماعی و روانی کارکنان ۳)  تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان انسان با کار ۴)  ترویج عوامل فرهنگی در محیط کار
۲۳۳٫                     کدامیک جزء هزینه های مستقیم حادثه نیست؟   1)  درمان ۲)  آموزش ۳)  غرامت ۴)  دستمزد
۲۳۴٫                   برای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار از کدام وسیله می توان بهره برد؟   1)  آمپرمتر ۲)  لامپ های کم مصرف ۳)  Lux meter 4)  فازمتر
۲۳۵٫                     درست ترین گزینه در مورد احترام به حریم خصوصی بیماران کدام است ۱)  حریم خصوصی باید مطابق با استانداردهای بیمارستان مراعات شود ۲)  پرسیدن سوالات از بیمار در حضور بیماران دیگر نقض حریم شخصی محسوب می شود ۳)  احترام به حریم خصوصی نیازمند خودداری از همه اموری است که بیماران آنرا نقض حریم شخصی خود تلقی می کند ۴)  مشاهده یا لمس بیماران نقض حریم شخصی لحاظ میشود
۲۳۶٫                     کدام یک از موارد زیر جزوه اعمال خلاف شئون اخلاق حرفه ای به شمار می آید ۱)  مصرف دخانیات در محیط های بالینی ۲)  کلیه موارد فوق ۳)  تخریب محیط زیست ۴)  مصرف مواد روانگردان و الکل در محیط های بالینی
۲۳۷٫                   در زمان انجام مداخلات تشخیصی و درمانی آموزش کدام یک از موارد باید به بیمار انجام شود ۱)  نحوه ادامه درمان ۲)  همه موارد ۳)  عوارض مصرف داروها ۴)  زمان مراجعات بیمار
۲۳۸٫                     درست ترین گزینه ممکن را در زمینه عکس برداری و فیلم برداری از بیماران را انتخاب کنید ۱)  هرگونه تهیه عکس و فیلم از بیماران تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز است ۲)  مسئولیت هرگونه عکس و فیلم تهیه شده از بیماران بر عهده ریاست واحد درمانی است ۳)  استفاده از فیلم و عکس بیماران با هدف تهیه محتوای آموزشی مانعی ندارد ۴)  استفاده از عکس و فیلم بیماران با هدف پژوهش یا درمان بلامانع است
۲۳۹٫                     پیشنهاد یا برقراری هرگونه رابطه عاطفی شخصی با بیمار و همراهان آن …. است. ۱)  در هر مورد و به هر شکلی ممنوع ۲)  در مواردی که باعث ایجاد بهره جویی از بیمار و همراهانش نشود بلامانع ۳)  مادامی که رابطه حرفه ای و درمانی با بیمار برقرار است ممنوع ۴)  در مواردی که رعایت شود بلامانع
۲۴۰٫                     وظیفه شاغلان حرف پزشکی زمانی که بیمار درمانهای نگهدارنده حساب حیات را نمی پذیرد چیست ۱)  همه تلاش خود را به کار گیرد تا او را قانع کنند ۲)  باید به کمیته اخلاق بیمارستان موضوع را اطلاع دهد ۳)  باید به حقوق بیمار در انتخاب احترام بگذارند ۴)  موارد الف و ب
۲۴۱٫                     ارائه هرگونه خدمت خارج از راهنمای مستقر بالینی ۱)  در شرایطی که با پژوهش های با پژوهشها همسو باشد مشکلی ندارد ۲)  در صورت تصویب مقام بالاتر مشکلی ندارد ۳)  ممنوع است ۴)  در صورت موثر بودن مشکلی ندارد
۲۴۲٫                     دادن اطلاعات در زمانی که در بردارنده خبر ناگواری در مورد سلامت بیمار باشد به چه شکل باید باشد ۱)  خبر باید به همراهان بیمار ارائه شود ۲)  در صورتی که برای بیمار باعث شوک و ناراحتی باشد موجه نیست ۳)  باید از روش استاندارد دادن خبر بد استفاده شود ۴)  باید خبر از طریق همراهان بیمار به وی منتقل شود
۲۴۳٫                     کدام یک از موارد زیر بخشی از حریم خصوصی بیمار محسوب می‌شود ۱)  نمونه های مربوط به عکس های رادیوگرافی ۲)  همه موارد ۳)  مایعات بیولوژیکی ۴)  نمونه های بافتی خون
۲۴۴٫                     تجویز داروهای که اثر روانگردانی و یا مخدر دارند برای شاغلان حرفه پزشکی چه حکم دارد ۲۴۵٫                       1)  در افرادی که از دردهای شدید و غیرقابل کنترل رنج می برند مجاز است ۲)  در مواردی که ضرورت پزشکی ایجاد می کند مجاز است ۳)  در هر صورت غیر اخلاقی به ممنوع است ۴)  موارد الف و ب

۲۴۶٫                      مشخصات دوره آموزش توجیهی بدو خدمت را نام ببرید.

۱٫      دوره الزامی است و تمامی کارمندان ملزم به طی دوره حداقل در شش ماه اول سال استخدام می باشند.

۲٫      تبدیل وضع استخدامی ، تمدید قرار داد صدور حکم کارگزینی منوط به طی دوره توجیهی بدو خدمت است.

۳٫      این دوره جهت کارکنان با مدرک دیپلم و بالاتر الزامی و جهت کارکنان با مدرک تحصیلی زیر دیپلم اختیاری است.

۴٫      همه موارد

۲۴۷٫                      آیا نیروهای طرحی، روزمزد، پزشکان خانواده و ماماهای بیمه روستایی مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

۱٫      خیر افراد مذکور مشمول نظام آموزش کارکنان نمی باشد و مجاز به شرکت در دوره های آموزشی نیستند.

۲٫      خیر. البته با توجه به نیاز می توانند در دوره های مورد نیاز شرکت کنند.

۳٫      بلی، همانند سایر کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.

۴٫      خیر لیکن شرکت آنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان اختیاری و ثبت نمرات پایان دوره منوط به موجود بودن اطلاعات شناسنامه ای در نرم افزار جامع پرسنلی است.

۲۴۸٫                      آیا گواهی مربوط به تهیه بسته آموزشی، طراحی سوالات آزمون دوره های آموزش مجازی را می توان به عنوان گواهی تدریس در فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان ملاک عمل قرار دارد؟

۱٫      بلی صدور این گونه گواهی ها منوط به اینکه اجرای دوره با رعایت کامل ضوابط (نیاز سنجی، اطلاع رسانی و ) باشد بلامانع و دارندگان آن می توانند از مزایای پیش بینی شده جهت ارزیابی عملکرد به عنوان گواهی تدریس استفاده نمایند.

۲٫      خیر، این گواهی به عنوان گواهی تدریس نمی توان استفاده نمود.

۳٫      در صورت موافقت مقام بالاتر بدون رعایت ضوابط و مقررات قابل محاسبه به عنوان گواهی تدریس است

۴٫      هیچ کدام

۲۴۹٫                       کارکنان تا چه حد مجاز به غیبت یا تأخیر در کلاسهای آموزشی می باشند؟

۱٫      غیبت یا تأخیر در دوره به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

۲٫      تأخیر در حضور در دوره مجاز ولی غیبت در دوره باعث حذف دوره مزبور می شود

۳٫      صرفاً غیبت یا تأخیر مجاز که قبلاً با هماهنگی و یا اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح باشد به اندازه یک دهم طول دوره مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.

۴٫      غیبت یا تأخیر اگر به اندازه نصف زمان دوره باشد مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.

۲۵۰٫                       آیا دوره توجیهی بدو خدمت مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان خواهد شد؟

۱٫      اعطای امتیازات انگیزشی در دوره توجیهی بدو خدمت برای تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی بلامانع است

۲٫      ازسال ۱۳۹۱ به بعد کارمندانی که موفق به طی دوره توجیهی بدو خدمت شده اند می توانند از مزایای انگیزشی به غیر از اخذ گواهینامه نوع دوم برخوردار گردند.

۳٫      دوره توجیهی بدوخدمت مشمول تمامی امتیازات انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش خواهد شد.

۴٫      همه موارد

۲۵۱٫                      آیا اطلاعات دوره توجیهی بدو خدمت در شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت می گردد؟

۱٫      خیر. اطلاعات مربوط صرفاً در سوابق دوره های گذرانده کارکنان قابل رویت است.

۲٫      بلی . این اطلاعات در شناسنامه آموزشی کارکنان قابل رویت است

۳٫      بلی . این اطلاعات صرفاً جهت کارکنان رسمی و پیمانی در شناسنامه آموزشی قابل رویت است

۴٫      هیچ کدام

۲۵۲٫                       آیا دوره های MPH و مشمول سازو کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

۱٫      بلی. این دوره نیز همانند سایر دوره ها مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد

۲٫      خیر. از آنجا که دوره مذکور جز ء دوره های بلندمدت به حساب می آیند مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان نمی گردد

۳٫      خیر. با توجه به اینکه این دوره جزء دوره های الزامی نیست مشمول ساز وکار انگیزشی در نظام آموزش کارکنان نخواهد گردید.

۴٫      بلی. مشروط به اینکه شرکت کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش صورت پذیرد مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزشی کارکنان می گردد.

۲۵۳٫                       سقف پذیرش دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی برای مشمولین مربوطه در هر سال چند ساعت است؟

۱٫      در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۳۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

۲٫      در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۵۰ ساعت) پزشکان (۳۰ ساعت)

۳٫      در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۴۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

۴٫      در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۵۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

۲۵۴٫                      آیا دوره های آموزشی که با مجوز حراست کل کشور و هیأت عالی گزینش برای کارمندان، برنامه ریزی و اجرا می گردد مشمول ساز و کار انگیزشی می گردد؟

۱٫      بلی. کلیه شاغلین در حراست و گزینش می توانند از مزایای انگیزشی این دوره ها بهره مند گردند.

۲٫      بلی. این دوره ها صرفاً جهت کارکنان دارای ابلاغ انشایی حراست و یا گزینش مورد تأیید و مشمول ساز و کار انگیزشی می باشد.

۳٫      خیر. برگزاری این دوره های بدون ساز وکار انگیزشی برگزار می گردد.

۴٫      بلی. اعطای ساز و کار انگیزشی این گونه دوره ها برای کارکنانی که دارای رشته شغلی حراست و یا گزینش(پست مربوطه را دارند) می باشند مجاز است.

۲۵۵٫                       میزان ساعات دوره های آموزشی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه کامپیوتری) برای مشاغل رسته فناوری اطلاعات برای برخوردای از امتیازات آموزشی کارکنان قابل محاسبه است؟

۱٫      بلی

۲٫      خیر

۳٫      درصورتی که کارکنان با کمبود ساعت آموزش سالیانه مواجه می گردند می توانید این دوره ها را جایگزین کنید.

۴٫      هیچ کدام

۲۵۶٫                      دوره های آموزشی که به صورت سالیانه تکرار می گردند برای احتساب امتیازات آموزشی قابل محاسبه است؟

۱٫      بلی این دوره ها مشمول امتیازات آموزشی می باشد.

۲٫      دوره های آموزشی یکبار به عنوان نو آموزی و یکبار به عنوان باز آموزی (با فاصله حداقل ۳ سال )در طول خدمت کارمند قابل محاسبه است.

۳٫      در صورتی که فاصله زمانی ۳ سال از طول دوره گذشته باشد قابل محاسبه است.

۴٫      گزینه های ب و ج صحیح است

۲۵۷٫                       بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی که کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در موسسات دولتی و یا خصوصی در دوره های مربوطه شرکت می نمایند به چه صورت خواهد بود و چه مواردی باید رعایت گردد؟

۱٫      به استناد تصویر برابر اصل شده گواهی قبولی پایان دوره

۲٫      به استناد اصل فیش واریزی یا تصویر برابر اصل شده فیش مربوطه توسط موسسات مورد تأیید برگزار کننده دوره آموزشی

۳٫      به استناد بخشنامه های صادره مدیریت توسعه سازمان و مانبع انسانی مبنی بر مجاز بودن بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی طی نامه رسمی به امور مالی

۴٫      همه موارد

۲۵۸٫                      کدام یک از موارد زیر درفرایند آموزش می باشد؟

۱٫تصمیم گیری

۲٫                  نظارت و ارزشیابی

۳٫      ارتقاء سطح آگاهی فراگیران

۴٫      مهارت و فناوری

۲۵۹٫                      کدامیک از دوره های آموزشی زیر جزء دوره های آموزشی کوتاه مدت محسوب می گردد.

۱٫      آموزش های پودمانی

۲٫      آموزش های بازآموزی پزشکان

۳٫      آموزشهای ضمن خدمت

۴٫      همه موارد

۲۶۰٫                      شرکت مدیران در دوره های آموزشی بهبود مدیریت حداقل ۵۰ ساعت که در سال در داخل یا خارج دانشگاه و با هماهنگی واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا می گردد………….. است

۱٫      اختیاری و صرفاً جهت ارتقاء دانش

۲٫      اختیاری و در صورت عدم شرکت مدیر در این دوره ها عواقب به دنبال نخواهد داشت

۳٫      الزامی و پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی است

۴٫      الزامی لیکن پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی نمی باشد

۲۶۱٫                      منظور ازمدارک تحصیلی رسمی چیست؟

۱٫      مدارکی که به تأیید آموزش فنی و حرفه ای رسیده باشد

۲٫      مدارکی که به تایید وزارت علوم  رسیده باشد

۳٫      مدارکی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش و یا وزات بهداشت رسیده باشد

۴٫      گزینه ب و ج

۲۶۲٫                      آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی کارکنان طی می نمایند درشناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

۱٫      درشناسنامه آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد.

۲٫      اطلاعات صرفا در سوابق آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد

۳٫      در شناسنامه و سوابق ثبت و بایگانی خواهد شد

۴٫      سوابق آموزشی ثبت و در شناسنامه آموزشی بایگانی خواهدشد

۲۶۳٫                      آیا کارکنان با توجه به کسب حد نصاب آموزش  سالیانه همچنان الزام به شرکت در دوره آموزشی را دارند؟

۱٫      شرکت کارکنان در دوره های آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه الزامی ندارد

۲٫      شرکت کارکنان در دوره ها ی آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه که با توجه به نیاز از طرف سازمان ابلاغ می گردد الزامی است

۳٫      شرکت در دوره های آموزشی مازاد بر سقف الزامی است و امتیاز آموزشی برای سالهای بعد قابل ذخیره سازی است

۴٫      هیچکدام

۲۶۴٫                      حداکثر ساعات قابل محاسبه برای دوره های آموزشی زبان خارجی و عقیدتی با رعایت سقف سالیانه آموزش عمومی برای هر سال چند ساعت مجاز است؟

۱٫      دوره آموزشی زبان خارجی ۳۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۲۰ ساعت

۲٫      دوره آموزشی زبان خارجی ۶۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۳۰ ساعت

۳٫      دوره آموزشی زبان خارجی ۶۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۲۰ ساعت

۴٫      دوره آموزشی زبان خارجی ۳۴ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۳۰ ساعت

۲۶۵٫                      دوره های آموزشی الزامی اختیاری که برای کلیه کارکنان در سطح کشوری یا دانشگاهی بدون درنظر گرفتن مقاطع تحصیلی یا رشته شغلی طراحی و اجرا می گردد جزء کدامیک از عناوین دوره های آموزشی می باشد؟

۱٫      عمومی

۲٫      شغلی

۳٫      اختصاصی

۴٫      عقیدتی

۲۶۶٫                      مسئولیت اطلاع رسانی نتایج آزمونها و تقویم آموزشی برعهده چه کسی است؟

۱٫      برعهده رابط آموزش و کارشناسان آموزش شاغل در واحدهای تابعه

۲٫      برعهده کارشناسان آموزش شاغل درواحدهای تابعه

۳٫      برعهده سوپروایزر آموزشی شاغل در واحدهای تابعه

۴٫      برعهده رابط ارزشیابی شاغل درواحدهای تابعه

۲۶۷٫                      کاربری و رمز عبور کارمندان برای شرکت در آزمونهای الکترونیکی چیست؟

۱٫      کدملی ۱۰ رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و رمز عبور

۲٫      کدملی ۱۰ رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و واردنمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور

۳٫      کد ملی ۱۰ رقمی به عنوان رمز عبور و شماره شناسنامه به عنوان کاربری

۴٫      وارد نمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور و کاربری

۲۶۸٫                      نحوه شرکت افراد جهت شرکت در دوره هی آموزشی که توسط  موسسات خصوصی یا دولتی برگزار می گردد چگونه است؟

۱٫      شرکت کارکنان صرفاً با هماهنگی گروه توسعه آموزش بلامانع است.

۲٫      شرکت کارکنان با هماهنگی رابط و موافقت مدیر مربوطه و گروه توسعه آموزش بلامانع است

۳٫      کارمندان بدون هماهنگی می توانند در اینگونه دروره ها شرکت و گواهی صادر مورد تأیید است.

۴٫      الف و ب صحیح است

۲۶۹٫                      شرایط ورود اطلاعات گواهی های آموزشی درشناسنامه الکترونیکی کارکنان چیست؟

۱٫      اطلاعات دوره های مرتبط با رشته شغلی مورد تصدی باید در شناسنامه الکترونیکی وارد شود

۲٫      اطلاعات دوره های آموزشی که بدون هماهنگی با آموزش محل خدمت و تأیید واحد آموزش دانشگاه صادر شده باشد

۳٫      اطلاعات دوره های آموزشی موسسات خصوصی و دولتی

۴٫      لزوم به مجوز در متن گواهی آموزشی نمی باشد

۲۷۰٫                      شرایط احراز شرکت کنندگان در دوره های آموزشی درنرم افزار آموزش چگونه قابل مشاهده می باشد؟

۱٫      در منوی اطلاعات پایه شرایط احراز قابل مشاهده است

۲٫      درمنوی بانک دوره ها اطلاعات مربوط به شرایط احراز قابل مشاهده است

۳٫      درمنوی نیازسنجی دوره های نیازسنجی شده قابل مشاهده وبا ذخیره بر روی دسکتاب و سپس چاپ فرم قابل مشاهده است

۴٫      درمنوی اطلاعات آموزشی کارکنان دوره های نیاز سنجی قابل مشاهده وچاپ فرم می باشد

۲۷۱٫                      آیا امکان ثبت نام کارکنان دانشگاه در دوره های آموزشی که بصورت استانی برگزار می گردد توسط واحد برگزار کننده وجود دارد؟

۱٫      خیر ثبت نام باید در واحد مربوطه انجام گردد

۲٫      بلی ثبت نام با درج شماره ملی توسط واحد برگزار کننده بلامانع است

۳٫      بلی ثبت نام با استفاده از نام و نام خانوادگی توسط واحد برگزارکننده انجام می شود

۴٫      هیچکدام از موارد فوق

۲۷۲٫                      صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تدریس چگونه تعیین می گردد؟

۱٫      کارمندان با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کاری تجربی می توانند تدریس نمایند

۲٫      کارمندان با داشتن حداقل مدرک لیسانس با ۵ سال سابقه می توانند تدریس نمایند

۳٫      کارمندان با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۷ سال سابقه تجربی کار می توانند تدریس نمایند

۴٫      همه موارد

۲۷۳٫                      جهت ایجاد کلاس در نرم افزار آموزش کارکنان  برای آزمونهای غیرحضوری کدام فیلد را انتخاب می کنید؟

۱٫      حضوری بدون آزمون

۲٫      حضوری به همراه آزمون

۳٫      غیرحضوری به همراه آزمون

۴٫      هیچکدام

۲۷۴٫                      افرادی که مشمول گواهینامه نوع دوم می گردند از چه مزایایی بهره مند می گردند؟

۱٫      امتیازحق شاغل آنها افزایش می یابد.

۲٫      تغییر رشته و پست سازمانی

۳٫      مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی

۴٫      ارتقاء رتبه شغلی

۲۷۵٫                      درچه صورتی مزایای گواهینامه نوع دوم برای فرد لغو می گردد؟

۱٫      تغییر رشته شغلی

۲٫      ارائه مدرک تحصیلی

۳٫      ادامه تحصیل

۴٫      مأموریت یا انتقالی

۲۷۶٫                      صدور گواهی تدریس برای مربیان آموزشگاه بهورزی و پرستاری و که تدریس جزو وظایف آنها می باشد مجاز می باشد؟

۱٫      بلی

۲٫      خیر

۳٫      درصورت کمبود ساعت آموزشی مانعی ندارد

۴٫      صرفاً در صورت نیاز کارمند مجاز به گواهی می باشیم.

۲۷۷٫                      آیا کارکنانی که در همایش ها ، سمینارها و شرکت می کنند می توانند از مزایای پیش بینی شده نظام جدید آموزش کارکنان بهره مند گردند؟

۱٫      خیر

۲٫      فقط برای مشمولین قانون آموزش مداوم جامع پزشکی قابل احتساب می باشد.

۳٫      برای کارکنان رسمی قابل احتساب می باشد

۴٫      موارد ب و ج

۲۷۸٫                      آیا دوره های آموزشی که قبل از سال ۷۹ برگزار شده مشمول ساز و کارهای انگیزش پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

۱٫      دوره هایی که توسط مرکز مدیریت دولتی سابق، حراست کل کشور برگزار شده قابل احتساب می باشد.

۲٫      دوره هایی که توسط هیأت عالی گزینش برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد

۳٫      دوره هایی که توسط دفتر آموزش مداوم جامع پزشکی برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد

۴٫      با توجه به موارد فوق صرفاً برای امتیاز حق شاغل قابل محاسبه است

۲۷۹٫                      آیا گواهینامه هایی که توسط بسیج صادر می گردد قابل محاسبه درنظام آموزش کارکنان می باشد؟

۱٫      فقط دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی (طرح معرفت بسیج) قابل محاسبه است

۲٫      خیر

۳٫      تمامی دوره های صادر شده توسط بسیج قابل محاسبه می گردد.

۴٫      گواهی هایی که با سربرگ سپاه صادر گردیده باشد.

۲۸۰٫                      وظیفه مسئول مستقیم کارمندانی که در محلی خارج از محل وقوع پست سازمانی (ابلاغ انشایی) انجام وظیفه می نماید چیست؟

۱٫      زمینه معرفی و اعزام کارمند برای شرکت در دوره متناسب با پست سازمانی فراهم گردد.

۲٫      انتقال کارمند به محل وقوع پست سازمانی مرتبط انجام پذیرد

۳٫      منع کارمند از شرکت در دوره هایی که در خارج از محل خدمت برگزار می گردد.

۴٫      موارد الف و ب

۲۸۱٫                      آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی طی می نمایند در شناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

۱٫      بلی

۲٫      خیر، صرفاً در سوابق آموزشی هر یک از کارکنان ثبت و بایگانی خواهد شد.

۳٫      برای شرکت اینگونه کارمندان در دوره های ابلاغی باید گواهی آموزشی صادر گردد.

۴٫      اطلاعات دوره آموزشی ثبت نرم افزار نمی گردد.

۲۸۲٫                      سقف پذیرش دوره های آموزشی که توسط ستاد مرکزی وزارت متبوع و با سایر دانشگاه های علوم پزشکی بصورت کشوری برگزار می گردد در هر سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

۱٫      20 ساعت

۲٫      25 ساعت

۳٫      30 ساعت

۴٫      50 ساعت

۲۸۳٫                      حداکثر سقف ساعت مجاز برای طراحی و اجرای یک عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت چند ساعت مجاز می باشد؟

۱٫      بیش از ۷ ساعت ممنوع

۲٫      بیش از ۱۴ ساعت ممنوع

۳٫      بیش از ۲۷ ساعت ممنوع

۴٫      بیش از ۳۴ ساعت ممنوع

۲۸۴٫                      آیا برای اجرای دوره در سطح کشوری باید مجوز از وزارت متبوع اخذ گردد؟

۱٫      بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع انجام می شود

۲٫      بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع ممنوع می باشد

۳٫      با مجوز معاونتهای دانشگاه اجرا می شود

۴٫      با مجوز کمیته آموزش دانشگاه انجام می شود

۲۸۵٫                      کدام گزینه نادرست است؟

۱٫      سقف ساعات آموزشی در سال ۹۳ جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموشی با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ۱۵۰ ساعت می باشد.

۲٫      سقف ساعات آموزشی در سال ۹۳ جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموزشی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس ۱۰۰ ساعت می باشد

۳٫      مدیران و روسا سالیانه ملزم به طی حداقل ۵۰ ساعت آموزش با عناوین مدیریتی یا بهبود مدیریت می باشند.

۴٫      تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی منوط به گذراندن حداقل ۵۰ ساعت آموزشی در سال تعیین گردیده

۲۸۶٫                      مسئولیت طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیریتی، اداری ، مالی و عمومی در سطح دانشگاه به عهده کیست؟

۱٫      رابطین محترم آموزشی

۲٫      گروه توسعه آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

۳٫      ستاد مرکزی وزارت متبوع

۴٫      کارکنان دانشگاه

۲۸۷٫                      طراحی و تدوین برنامه های آموزش شغلی در طول چه ماه هایی از سال باید برنامه ریزی و اجرا می شود.

۱٫      در طول ماه های خرداد تا پایان شهریورماه

۲٫      درطول ماه های اردیبهشت تا پایان بهمن ماه

۳٫      در طول ماههای اردیبهشت تا پایان اسفندماه

۴٫      در طول ماههای فروردین تا پایان اسفند ماه

۲۸۸٫                      کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

۱٫      پذیرش گواهینامه های آموزشی چاپی سایر دانشگاه های کشور از تاریخ ۵/۱۰/۹۱ بدون برچسب هولوگرام ممنوع است.

۲٫      برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی (شناسنامه آموزشی) الزام آور نیست.

۳٫      رابطین محترم آموزشی قبل از اعزام کارکنان به دوره های مذکور می بایست از صحت نیاز اجرای دوره اطمینان حاصل نمایند.

۴٫      برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی لازم است.

۲۸۹٫                      منظور ازاصل اصلاح و بازخورد مستمر در آموزش منابع انساني چيست؟

۱٫      آسيب شناسی و بررسي مستمر نظام آموزشي است  كه در راستاي اصلاح آن باید فعالیت نمود.

۲٫      كم كردن فاصله اهداف و برنامه هاي آموزشي دانشگاه با اهداف و خط ومشی های كلان برنامه هاي توسعه ملي مي‌باشد.

۳٫      استفاده از توانمندي هاي ساير موسسات آموزشي، پژوهشي، دولتي و غير دولتي در فرآيند آموزش

۴٫      برقراري ارتباط دروني و بيروني اجزاء و نظام آموزش با ساير نظامهاي مديريت منابع انساني(حقوق، دستمزد، ارتقاء و …) است.

۲۹۰٫                      کدام یک از اهداف آموزش منابع انساني نیست؟

۱٫      توسعه آگاهي عمومي كاركنان در ابعاد مختلف فرهنگي اجتماعي

۲٫      توانمندي هاي کارمندان در جهت انجام وظايف مديريتي

۳٫      افزايش اثربخشي و كارايي در ارائه خدمات

۴٫      آماده سازي كاركنان براي ارتقاء به رتبه شغلي بالاتر

۲۹۱٫                      رئیس كميته آموزش و توانمندي سازي منابع انساني می باشد.

۱٫      معاون توسعه مدیریت و منابع

۲٫      رئیس دانشگاه

۳٫      مدير توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه

۴٫      معاون آموزشی دانشگاه

۲۹۲٫                      کدام یک جزو فرایند آموزش نمی باشد؟

۱٫      طراحي و برنامه ريزي

۲٫      اثر بخشي

۳٫      اعطاي بورس هاي آموزشي

۴٫      اجرا

۲۹۳٫                      کدام یک از مشخصات آموزشهاي فرهنگي و عمومي می باشد؟

۱٫      دوره الزامي است و تمامي كارمندان ملزم به طي دوره مي باشند.

۲٫      به منظور رشد فضايل اخلاقي و ارتقاء فرهنگ سازماني ارائه مي شود.

۳٫      طی این دوره جهت انتصاب و ارتقاء به پستهاي مديريتي الزامي است.

۴٫      همه موارد

۲۹۴٫                      شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب ۷۰% آزمون ” از شرایط اعطای کدام یک از گواهینامه های نوع دوم می باشد:

۱٫      گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح يك و تخصصی

۲٫      گواهينامه مهارتی و گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح دو

۳٫      گواهينامه تخصصي  پژوهشی سطح یک و دو

۴٫      گواهینامه تخصصی و گواهينامه مهارتی

۲۹۵٫                      کدام جمله صحیح می باشد:

۱٫      در صورتي كه تغيير پست سازماني فردی منجر به تغيير رشته شغلي گردد ساعات آموزشي طي شده مرتبط در شغل قبلي برای اعطای گواهینامه نوع دوم قابل احتساب نمی باشد

۲٫      در صورتی كه تغيير رشته شغلي فردی در داخل رسته فرعي صورت پذیرفته باشد صرفا ًساعات آموزشي طي شده مرتبط با رشته شغلي جديد پس از تأييد كميته آموزش قابل محاسبه است.

۳٫      در صورتي كه تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي باشد ساعات آموزشي طي شده در پست قبلی برای تمامی امتیازات آموزشی قابل احتساب خواهد بود.

۴٫      همه موارد

۲۹۶٫                      ………………ا شناسنامه آموزشی می گویند.

۱٫      کاربرگ الکترونیکی شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز (مرتبط با رشته شغلی، عمومی و مدیریتی) گذارنده شده و معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند

۲٫      کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی وکلیه آموزشهای گذرانده شده کارمند بدون در نظر داشتن شرایط احراز

۳٫      کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز بدون در نظر داشتن شرایط احراز

۴٫      کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی و  معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند

۲۹۷٫                      اطلاعات آموزشی کارمندان مأمور به خدمت در کدام واحد قابل مشاهده است؟

۱٫      واحد محل وقوع پست سازمانی

۲٫      واحد محل خدمت (اشتغال)

۳٫      اداره کارگزینی ستاد مرکزی

۴٫      همه موارد

۲۹۸٫                      تأیید کارشناسان آموزش دانشگاه در چه قسمتهایی ازبرنامه تحت وب آموزش کارکنان انجام نمی گیرد؟

۱٫      بعد از ورود سوابق آموزشی کارکنان

۲٫      بعد از ایجاد کلاس برای ثبت نام

۳٫      بعد از ثبت نمرات برای ثبت در شناسنامه آموزشی

۴٫      بعد از ثبت نام افراد در کلاس

۲۹۹٫                      کدام دسته از کارکنان ، مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

۱٫      قراردادهای روزمزدی

۲٫      پزشکان خانواده

۳٫      قراردادهای موضوع تبصره ۴

۴٫      ماماهای بیمه روستائی

۳۰۰٫                      دوره های آموزشی بلند مدت به چه دوره هایی گفته می شود؟

۱٫      آموزش هایی که با محتوی آموزشی مشخص به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یک سال می باشد.

۲٫      آموزش هایی که مدت آن بیشتر از سه ماه بوده

۳٫      آموزش هایی که برای افزایش دانش و مهارتهای فرد جهت ایفای نقش جدید ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یکسال می باشد.

۴٫      آموزش هایی که مدت آن کمتر از شش ماه می باشد و برای ایجاد مهارت ، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد.

۳۰۱٫                      به آموزش هایی که تخصص های شغلی در قالب مهارتهای مستقل و جدا از هم را به کارمندان آموزش می دهد و هر آموزش ضمن ایجاد مهارت دانش خاص در کارمند منجر به ایجاد یک مهارت و پاداش جدید خواهد شد چه آموزشی می گویند؟

۱٫      آموزش بلند مدت

۲٫      آموزش پودمانی

۳٫      آموزش دوره توجیهی

۴٫      هیچکدام

۳۰۲٫                      آموزش های بدو انتصاب برای کدام یک از پست های زیر ضرورت دارد؟

۱٫      پست های کارشناسی

۲٫      پست های کاردانی

۳٫      پست های سرپرستی و مدیریتی

۴٫      همه موارد

۳۰۳٫                      شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را …………….. گویند؟

۱٫      نیازسنجی

۲٫      برنامه ریزی

۳٫      اثر بخشی

۴٫      ارزشیابی

۳۰۴٫                      مشخصات دوره های آموزشی قابل ثبت در شناسنامه آموزشی چیست؟

الف) آموزش هایی که سالانه صرفاً در راستای انتقال اطلاعات و ارتقای دانش و بدون امتیازات انگیزشی برگزار می گردد.

ب ) آموزش های که صرفاً مرتبط با رشته شغلی کارمند  طی شده و سقف سالیانه آموزش را نیز رعایت نموده است

ج ) آموزش های که هم مرتبط با رشته شغلی کارمند و هم با توجه به ابلاغ انشایی گذرانده اند

د ) آموزش های که حد نصاب نمره قبولی  را کسب نکرده  ولی در دوره حضوری آن شرکت کرده اند

۳۰۵٫                      موارد استفاده از شناسنامه آموزشی را بیان کنید؟

الف) مبنای محاسبه حقوق و دستمزد

ب ) مبنای محاسبه برای ارزیابی عملکرد ، ارتقاء شغلی و گواهینامه نوع دوم

ج ) به عنوان مدرک تمامی دوره های گذارانده شده کارمند

د )همه موارد

۳۰۶٫                      کدامیک از گزینه های زیر از موارد استفاده سابقه آموزشی می باشد؟

الف) در صورت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی دوره های مرتبط باپست آنها را می توان و در شناسنامه آموزشی ثبت نمود.

ب )عناوین دوره های آموزشی را که کارکنان با وجود شرکت در دوره ، در شناسنامه آموزشی رویت نمی کنند در سابقه آموزشی رویت نمایند

ج ) در صورت تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی  و پیمانی دوره های مرتبط با رشته شغلی جدید که قبلاً گذارانده اند در شناسنامه آموزشی قابل خواهد بود

د )همه موارد

۳۰۷٫                      کدام یک از موارد زیر به منظور کسب گواهینامه نوع دوم الزامی نمی باشد؟

الف) کسب حدنصاب ساعات آموزشی مرتبط با هریک از مقاطع تحصیلی

ب )ارائه طرح تحقیقاتی به عنوان مجری اول برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر

ج ) گذراندن حداقل یک چهارم آموزش های عمومی جهت کسب گواهینامه نوع دوم تخصصی به بالا

د )شرکت در آزمون جامع پس از تایید کمیته آموزش جهت مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

۳۰۸٫                      کدام یک از موارد زیر از اصول حاکم بر آموزش منابع انسانی می باشد؟

الف) اصل نگرش سیستمی

ب ) اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د )همه موارد

۳۰۹٫                      برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی را …………………. گویند؟

الف) اصل نگرش راهبردی

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج ) اصل توجه به تغییرات

د )اصل نگرش سیستمی

۳۱۰٫                      در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها را اصل ……………گویند؟

الف) نگرش سیستمی

ب )جامعیت

ج )نگرش راهبردی

د ) همکاری و مشارکت

۳۱۱٫                      واحد آموزش می بایست با  توجه به تغییرات، تحولات ، پیشرفتهای علمی و فناوری روز به طور مرتب عناوین، سرفصل ها و محتوی دوره های آموزشی نیاز سنجی شده را بازنگری، اصلاح و یا دروه های آموزشی جدید را طراحی نمایند ، اشاره به کدام اصل آموزش منابع انسانی دارد؟

الف) اصل جامعیت

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د ) اصل نگرش سیستمی

۳۱۲٫                      اعطای امتیاز دوره آموزشی به کارمندانی که به عنوان سخنران، مدرس یا مجری در آن دوره نقش دارند به چه صورت است؟

الف) فقط به عنوان سخنران بلامانع است

ب ) همزمان می توان گواهی تدریس و گواهی شرکت در کلاس صادر نمود

ج )ممنوع می باشد

د )الف و ج صحیح است

۳۱۳٫                      اصل نگرش راهبردی در آموزش را تعریف کنید؟

الف) در یک راستا قرارگرفتن اهداف و برنامه های آموزشی منابع انسانی دانشگاه با اهداف و خط مشی های کلان و برنامه های توسعه ملی و سازمانی

ب ) برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

ج ) در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی ، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها

د ) بازنگری و اصلاح محتوای دوره های آموزشی نیازسنجی شده با توجه به تغییرات، تحولات و پیشرفتهای علمی و فناوری روز

۳۱۴٫                      کمیته آموزش مستقر در وزارت متبوع را چه می نامند؟

الف) کمیته آموزش

ب ) کمیته راهبری آموزش

ج )کارگروه آموزش

د )کمیته علمی آموزش

۳۱۵٫                      کدام یک از موارد زیر از وظایف کمیته آموزش و توانمندسازی  منابع انسانی نمی باشد؟

الف) بررسی و تصویب برنامه های راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت آموزش

ب )بررسی و تائید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی

ج ) اعطای بورس های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی براساس شیوه نامه کمیته راهبری

د) هیچ کدام

۳۱۶٫                      مراحل فرایند آموزش را به ترتیب نام ببرید؟

الف) طراحی و برنامه ریزی- خط و مشی گذاری- اجرا- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ب ) خط مشی گذاری – اجرا- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ج )خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی- اجرا – اثر بخشی

د ) خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی – اجرا- نظارت و ارزشیابی- اثربخشی

۳۱۷٫                      تاریخ احتساب گواهینامه نوع دوم تخصصی و مهارتی از چه زمانی می باشد؟

الف) تاریخ کسب حد نصاب آموزش های مورد نیاز

ب )زمان تصویب کمیته آموزش مبنی بر موافقت با اعطای گواهینامه نوع دوم

ج )تاریخ ارسال مدارک جهت بررسی گواهینامه نوع دوم

د )ب و ج صحیح است

۳۱۸٫                      دانشگاه در هزینه نمودن بودجه آموزشی تصویب شده به چه صورت می تواند عمل کند؟

الف) مختار است

ب )موظف است

ج )مکلف است

د )با توجه به اهمیت دوره موظف است

۳۱۹٫                      حداقل سقف ساعات آموزشی پیش بینی شده برای هر رشته در سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

الف) ۳۰

ب )۵۰

ج )۶۰

د )۱۰۰

۳۲۰٫                      در چه صورت کارمندان موظف به پرداخت شهریه دوره آموزشی می باشد.؟

الف) کارمندان از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ب )در صورت هماهنگی با واحدآموزش موسسه مکلف است هزینه اجرای دوره را پرداخت کند

ج )کارکنان در صورت عدم کسب نمره قبولی مکلف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند.

د )هیچ کدام

۳۲۱٫                      حداکثر سقف ساعات آموزشی در هر سال برای کارمندان دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب جهت برخورداری از امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام گزینه است؟

الف) ۱۵۰-۱۵۰- ۱۲۰- ۱۱۰

ب ) ۱۵۰-۱۴۰-۱۳۰-۱۲۵

ج ) ۱۵۰-۱۵۰-۱۲۱۰۰

د )۱۵۰- ۱۵۰-۱۳۰-۱۲۰

۳۲۲٫                      تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی در ساعات اداری  یا غیر اداری به عهده کدام کمیته می باشد؟

الف) کمیته علمی آموزش

ب )کیته راهبری آموزش

ج ) کمیته  آموزش توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه

د )کارگروه آموزش

۳۲۳٫                      کدامیک از کارمندان زیر مجاز به طی دوره های آموزش مرتبط با ابلاغ انشایی می باشند؟

الف) پست یا سمت های مدیریتی  یا سرپرستی

ب )رشته های شغلی سرپرستی – مدیریتی

ج )کلیه کارکنان

د )گزینه های الف و ب صحیح است

۳۲۴٫                      کدامیک از کارمندان زیر الزامی برای شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان ندارند؟

الف) همه کارمندان ملزم به شرکت هستند

ب )کارمندان با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم

ج )کارمندان با مدرک تحصیلی دیپلم

د )کارمندان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا

۳۲۵٫                      صدور گواهینامه شرکت ،تدریس، ارائه مقاله و پوستر جهت یک دوره آموزشی برای یک فرد، مشمول امتیاز آموزش می باشد؟

الف) استفاده همزمان از امتیاز گواهی های مربوطه ممنوع و برای هر دوره صرفاً یک گواهی  به عنوان فوق باید صادر شود

ب )استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه بلامانع می باشد و برای هر دوره می توان گواهی با عناوین مختلف صادر کرد

ج ) استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه به شرط اینکه کارمند صرفاً ارائه مقاله یا پوستر داشته باشد می توان به عنوان شرکت کننده نیز گواهی صادر کرد

د ) گزینه الف و ج صحیح است.

۳۲۶٫                      شرکت کارمندان در دوره های آموزش کوتاه مدت در ساعات اداری به چه صورت امکان پذیر می باشد؟

الف) با استفاده از مرخصی استحقاقی

ب )با استفاده از ماموریت روزانه یا ساعتی

ج )با استفاده از مرخصی استحقاقی در صورت عدم کسب نمره قبولی

د )الف و ج

۳۲۷٫                      آیا دانشگاه می تواند جهت کارمندان سایر ارگانها دوره های آموزشی اجرا نمائید؟

الف) بلی

ب )خیر

ج )فقط برای موسسه های غیر دولتی مجاز می باشد

د )فقط برای دستگاه های دولتی مجاز می باشد

۳۲۸٫                      کدام یک از موارد زیر از مشخصات آموزش توجیهی بدوخدمت نمی باشد؟

الف) دوره الزامی است

ب )روش برگزاری آن می تواند غیر حضوری باشد

ج )مدت آن براساس سرفصل ها طراحی خواهد شد

د )زمان آن بعد از استخدام و در هر زمان می باشد

۳۲۹٫                      کدامیک از موارد زیر از مشخصات آموزش های شغلی می باشد؟

الف) دوره اختیاری بوده و کارمندان حسب نیاز شغل بر دوره شرکت می کند

ب )توانمندی تخصصی مورد نیاز مشاغل دانشگاه را به شاغلین انتقال می دهد

ج ) زمان برگزاری قبل از استخدام می باشد

د )دوره نباید به صورت غیر حضوری برگزار گردد

۳۳۰٫                      امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام است؟

الف) اعطای گواهینامه نوع دوم

ب )اعطای مدرک تحصیلی تخصصی

ج )تبدیل وضعیت استخدامی

د )همه موارد

۳۳۱٫                      کدامیک از موارد زیر از شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی نمی باشد؟

الف) طی ۹۰۰ ساعت آموزش شغلی

ب )داشتن حداکثر یک سوم آموزش های عمومی

ج )داشتن حداقل ۵ سال سنوات خدمتی

د ) آموزش قابل احتساب از سال ۹۱ به بعد ۱۵۰ ساعت

۳۳۲٫                      داشتن حداقل ۵۶۳ ساعت آموزش شغلی از الزامات کدام سطح گواهینامه نوع دوم می باشد؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج ) تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

۳۳۳٫                      داشتن دو خدمت برجسه برای کسب کدامیک از سطح گواهینامه های نوع دوم الزامی است؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج )تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

۳۳۴٫                      کدامیک از کارمندان زیر می توانند متقاضی دریافت گواهینامه نوع دوم باشند؟

الف ) کارمندان رسمی و پیمانی

ب )کارمندان قراردادی

ج )کارمندان تبصره ۳

د )کلیه کارمندان

۳۳۵٫                      چه نوع آموزش هایی جهت دریافت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

الف ) آموزش هایی که از سال ۷۹ به بعد طی شده باشد

ب ) آموزش هایی که در ارتباط با پست سازمانی یا رشته شغلی باشند.

ج ) براساس نیازسنجی به اجرا درآمده و یا عنوان آن در کلیات برنامه های آموزشی پیش بینی شده دانشگاه موجود باشد

د )همه موارد

۳۳۶٫                      در صورت تغییر پست سازمانی بدون تغییر رشته شغلی، وضعیت محاسبه آموزش های طی شده پست قبلی جهت اعطای امتیازات آموزشی  به چه صورت خواهد بود؟

الف ) قابل محاسبه نمی باشد

ب )فقط آموزش های عمومی مدیریتی قابل محاسبه می باشد

ج )کلیه آموزش ها مورد محاسبه می باشد

د )فقط آموزش های مربوط به پست جدید قابل قبول می باشد

۳۳۷٫                      در صورت تغییر رسته یا رشته شغلی، وضعیت آموزش های طی شده در رشته یا رسته قبلی به چه صورت خواهد بود؟

الف ) کلیه آموزش ها مورد قبول است

ب ) فقط آموزش های شغلی و بهبودمدیریت مورد قبول است

ج )فقط آموزش های عمومی و بهبود مدیریت مورد قبول است

د )هیچ کدام

۳۳۸٫                      طراحی و تدوین برنامه های آموزشی شغلی برای مدارک دیپلم به بالا در طول سال تا چند ساعت باید برنامه ریزی گردد؟

الف ) دیپلم و فوق دیپلم ۷۵ ساعت – لیسانس و فوق لیسانس ۷۰ ساعت

ب )دیپلم و فوق دیپلم ۸۰ ساعت – لیسانس و فوق لیسانس ۶۵ ساعت

ج )دیپلم و فوق دیپلم ۱۰۰ ساعت- لیسانس و فوق لیسانس ۶۵ ساعت

د ) دیپلم و فوق دیپلم ۱۰۰ ساعت –لیسانس و فوق لیسانس ۷۰ ساعت

۳۳۹٫                      ورود اطلاعات دوره های برگزاری شده سال ۹۳ در نرم افزار آموزش کارکنان رابطین تا چه مدت فرصت پیگیری و اخذ تائیدیه کلاس مربوطه را دارند؟

الف ) ۱۴ روز

ب )۲۰ روز

ج )۳۰ روز

د ) قبل از پایان سال

۳۴۰٫                      امتیاز معامله با خدا کدام است

۱٫                   هیچ کدام

۲٫       -4 خدا به بهشت نمیخرد

۳٫       -خدا جنس معیوب نمیخرد

۴٫       خدا جنس کم هم میخرد

۳۴۱٫                      بیماستانی که دارای حدقل ۱۰ تخت و حدقل ۴ تخصص جراحی، داخلی، زنان و اطفال باشد؟

۱٫                   بیمارستان تک تخصصی

۲٫       هیچ کدام

۳٫       بیمارستان عمومی

۴٫       بیمارستان چند تخصصی

۳۴۲٫                      قبل از هرچیزی باید ——-درست باشد.

۱٫                   نیت

۲٫       کار

۳٫       عمل

۴٫       نماز

۳۴۳٫                      …….به تجزیه و تحلیل و گروهبندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیتها، شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطلاق میشود

۱٫                   عملکرد مشاغل

۲٫       هیچ کدام

۳٫       ارزیابی مشاغل

۴٫       مهندسی مشاغل

۳۴۴٫                      شاغلان حِرَف پزشکي و وابسته، ….. از آگاهانه بودن رضايت اخذشده، اطمینان حاصل کنند

۱٫                   در صورت امکان

۲٫       در صورت ضرور

۳٫       نباید

۴٫       باید

۳۴۵٫                      میزان تحمل مدیران و کارکنان نسبت به ریسک بالاست. کارکنان آزادی عمل بیشتری دارند

۱٫                   فرهنگ فرد گرا

۲٫       فرهنگ ابهام پذیر

۳٫       فرهنگ جمع گرا

۴٫       هیچ کدام

۳۴۶٫                      کدام ترکیب درست نیست.

۱٫                   نقطه نظر

۲٫       دیدگاه

۳٫       نظرگاه

۴٫       طرزتلقی

۳۴۷٫                      بالا ترین مرتبه شکر؟

۱٫                   کلامی

۲٫       تمام موارد

۳٫       عملی

۴٫       قلبی

۳۴۸٫                      ———– و ——— میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند

۱٫                   حراست و روسای دانشگاهها

۲٫       وزرا و روسای دانشگاهها

۳٫       وزرا و کارگزینی

۴٫       روسای بیمارستان و روسای دانشگاهها

۳۴۹٫                      حوزه قوانین و مقررات اداری ————————– به عنوان قوانین مورد عمل در بخش مدیریت خدمات اداری در کشور مطرح هستند

۱٫                   قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

۲٫       قانون مدیریت کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

۳٫       هیچ کدام

۴٫       قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت کشوری

۳۵۰٫                      ……میزان تمرکز یا عدم تمرکز تصمیم گیری ها در سازمان را نشان می دهد.

۱٫                   همه موارد

۲٫       سیستم های کنترلی سازمان

۳٫       قدرت

۴٫       فاصله قدرت

۳۵۱٫                      اهداف مرتبط با پیمانکاران، اهداف مرتبط با کارکنان، اهداف مرتبط با مشتریان، اهداف مرتبط با جامعه، اهداف مرتبط با سازمان

۱٫                   اهداف کلی سازمان

۲٫       اهداف متوازن

۳٫       تبدیل ارزش ها به اعتقادات

۴٫       هیج مورد

۳۵۲٫                      کدام ترکیب درست نیست؟

۱٫                   لازم به ذکر است

۲٫       این توضیح لازم است

۳٫       گفتنی است

۴٫       این تذکر لازم است

۳۵۳٫                      بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف —–تعیین شده در

۱٫                   علمی

۲٫       پدافندی

۳٫       اصلی

۴٫       دفاعی

۳۵۴٫                      دلایل کژرفتاری سازمانی?

۱٫                   هیچ کدام

۲٫       هر دو گرینه

۳٫       انحراف سازمانی

۴٫       ضرر رسانی

۳۵۵٫                      برنامه ——رویکرد اصلی دولت بر محور قرار دادن بخش کشاورزی به عنوان اساس و مبنای توسعه اقتصادی معطوف بود

۱٫                   اول و دوم

۲٫       اول

۳٫       دوم

۴٫       سوم

۳۵۶٫                      …… فاصله قدرت کم یا زیاد، ابهام گریزی یا ابهام پذیری، ثبات یا ریسک پذیری، فردگرایی یا جمع گرایی، نگرش کوتاه مدت یا بلندمدت،توجه به نتایج یا توجه به کارکنان، رقابتی یا همکاری

۱٫                   ویژگی های سازمان موفق

۲٫       اهمیت فرهنگ سازمانی

۳٫       ابعاد فرهنگ سازمانی

۴٫       فرهنگ سازمانی و عملکرد

۳۵۷٫                      ……رقابتی بودن وبرنده شدن به هرقیمتی ارزش تلقی می شود. مدیران اهدافی را برای کارکنان تعیین کرده و با استفاده از پاداش های مادی و ایجاد یک محیط رقابتی، آنهارا تشویق به دستیابی به اهداف میکنند

۱٫                   فرهنگ ریسک پذیری

۲٫       هیچ مورد

۳٫       فرهنگ رقابتی

۴٫       فرهنگ همکاری

۳۵۸٫                      این سخن از کیست “ارزش تو بهشت است”

۱٫                   امام رضا (ع)

۲٫       امیرالمومنین (ع)

۳٫       امام حسن(ع)

۴٫       امام جواد (ع)

۳۵۹٫                      …….به آموزش هایی گفته می شود که بخشی از آن به صورت حضوری و بخش دیگر از طریق الکترونیکی ارائه می شود

۱٫                   هیچ کدام

۲٫       آموزش نیمه حضوری

۳٫       آموزش تلفیقی

۴٫       آموزش نیمه مجازی

۳۶۰٫                      نقشه جامع علمی سلامت در پی پاسخ به دو نیاز مهم —————– به عنوان سنگ بنای توسعهی کشور است

۱٫                   بهداشت جامعه و حرکت علمی

۲٫       بهداشت جامعه و راستای علمی

۳٫       سلامت جامعه و راستای علمی

۴٫       سلامت جامعه و حرکت علمی

۳۶۱٫                      اولین شرایط بهبود ایمنی و بهداشت کار در کارگاه

۱٫                   همه موارد

۲٫       کنترلهای مهندسی

۳٫       جایگزینی

۴٫       حذف

۳۶۲٫                      هر عامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد

۱٫                   خطر

۲٫       ریسک

۳٫       شدت حوادث

۴٫       تمامی موارد

۳۶۳٫                      انواع دوره شغلی

۱٫                   دورههای مشترك اداری

۲٫       تمام موارد

۳٫       دورههای فرهنگی و اجتماعی

۴٫       دوره آموزشی بهبود مدیریت

۳۶۴٫                      برنامه —-توسعه به عنوان اولین برنامه میان مدت در جهت سند چشم انداز توسعه، با هدف تسریع رشد اقتصادی.

اول

دوم

سوم

چهارم

۱- در کدام مورد به لایه‌های بیرونی فرهنگ سازمانی اشاره شده است

۱)  ارزش ها
۲)  اعتقادات
۳)  رفتارها
۴)  اندیشه ها

۲- اطلاع رسانی حضور همکار جدید در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

۱)  خروج کارمند
۲)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
۳)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان
۴)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
۴- کدام مورد نمی‌تواند از ویژگیهای سازمانهای موفق باشد   1)  پاداش مبتنی بر کیفیت کار ۲)  پاداش مبتنی بر مشارکت ۳)  تیم های چند تخصصی بهبود کیفیت ۴)  آموزش کارکنان در زمینه کیفیت

۵- اهمیت و مزیت جامعه پذیری سازمانی چیست

۱)  ایجاد هویت سازمانی
۲)  بهبود عملکرد شغلی
۳)  ایجاد ثبات در سازمان
۴)  همه موارد

۱- پیکارگر، قهرمان، میانجی و حامی از ویژگی‌های چه نوع تیپ شخصیتی است؟

۱)  نگهبان
۲)  کاوش‌گر
۳)  تحلیل‌گر
۴)  دیپلمات‌

۳- ……. بيانگر ساختار رسمي سازمان، واحدهاي فرعي سازمان، تقسيم کار در سازمان، سطوح مديريت و کانال‌هاي ارتباطي بين مديران و کارکنان است.

۱)  تقسیم کار
۲)  ژنوگرام سازمانی
۳)  نمودار سازماني
۴)  تمرکز
۵- موضوع رهبری مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟   1)  سطح فراسازمانی ۲)  سطح گروهی ۳)  سطح سازمانی ۴)  سطح فردی

۶- بر اساس کدام تئوری انگیزشی، انگیزه فرد برای انجام یک کاری بستگی به سه عامل انتظار تحقق عملکرد از طریق کوشش، انتظار تحقق نتیجه (پاداش) از طریق عملکرد و میزان اهمیت نتیجه برای فرد دارد؟

۱)  تئوری انتظار
۲)  تئوری دو عاملی
۳)  تئوری برابری
۴)  تئوری هرم سلسه مراتب نیازهای
۳- کاربرد عبارتهای وصفی فقط زمانی که در جایگاه …. مجاز است.   1)  قید ۲)  موصوف ۳)  تکمیلی ۴)  صف

۸- نشانه مفعول بی واسطه … می باشد.

۱)  را
۲)  که
۳)  لذا
۴)  واو

۴- در کدامیک از مسیرهای عبور جریان از بدن ۳/۳ درصد کل جریان از قلب می گذرد ؟

۱)  پا به پا
۲)  دست به دست
۳)  دست راست به پاها
۴)  دست چپ به پاها

۵- کدام مورد در جهت کنترل عوامل زیان آور شیمیایی کاربرد دارد؟

۱)  کلاه ایمنی
۲)  استفاده از محافظ گوش
۳)  سمپاشی جهت جلوگیری از ورود حشرات
۴)  تهویه مناسب

۹- در لوزی خطر رنگ زرد مربوط به کدامیک از خطرات میباشد؟

۱)  خطر آتش گیری
۲)  خطرات خاص
۳)  خطرات بهداشتی
۴)  خطرات واکنش پذیری

۲- آیه ” الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا ” به چه چیز اشاره دارد ؟

۱)  درک ضعف بیمار در هنگام نماز
۲)  قانون قرآن برای سبک کردن نماز برای مریض
۳)  قانون کم شدن درد بیمار بعد از نماز
۴)  قانون علم طبیب به ضعف بیماران ۴- آیه ” قل ان ادری… ” در قران خطاب به کیست؟   1)  امام علی (ع) ۲)  امام باقر (ع) ۳)  امام صادق (ع) ۴)  پیامبر

۵- آیه ” والذین اذا انقوا لم یسرفوا و لم یقتروا” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟(شک)

۱)  عاشقانه
۲)  منصفانه
۳)  خالصانه
۴)  آگاهانه
۷- آیه ” فرق قامو صلات و اقامو صلات” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟   1)  منصفانه ۲)  آگاهانه ۳)  مخفیانه ۴)  عاشقانه

۸- کتاب ” تفسیر المیزان ” نوشته کیست؟

۱)  علامه جعفری
۲)  علامه امینی
۳)  علامه طباطبائی
۴)  علامه حلی
۷- این آیه ” یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه” اشاره به کدام کار امام علی (ع) دارد ؟   1)  اهمیت دادن به نماز و زکان ۲)  کمک به فقیر در نماز نافله ۳)  اقامه نماز اول وقت ۴)  ضروروت اقامه نماز و اهمیت دادن زکات به نیازمندان
۸- آیه ” لانرید منکم جزاء و لا شکورا” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟   1)  عاشقانه ۲)  منصفانه ۳)  خالصانه ۴)  مخفیانه

۲- کدام گزینه از عناصر رضایت آگاهانه معتبر به شمار نمیرود؟////

۱)  تصمیم گیری داوطلبانه فرد رضایت دهنده
۲)  امضای فرم رضایت توسط فرد رضایت دهنده
۳)  ارائه اطلاعات به فرد رضایت دهنده
۴)  وجود ظرفیت تصمیم گیری در فرد رضایت دهنده
۴- بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای، اگر شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، با همکاری که دارای مشكلات رواني يا جسمي باشد که ماهيتاً باعث اختلال در فعاليت‌هاي درماني آنان می‌شود، لازم است مراتب را:   1)  به سازمان نظام‌پزشکی مربوط، گزارش دهند. ۲)  به مسوول فنی بیمارستان اطلاع دهند. ۳)  به ریاست بیمارستان یا موسسه درمانی مربوطه اطلاع رسانی کنند. ۴)  به معاونت درمان دانشگاه اعلام نمایند.

۸- چنانچه بیمار هنگام گرفتن فشارخون آستین خود را بالا ببرد چه رضایتی داده است ؟

۱)  presumed consent
2)  informed consent
3)  asset
4)  implied consent

۱۰- کدام یک از گزینه های ذیل در ارزیابی ظرفیت بیمار به لحاظ اخلاق پزشکی کمترین نقش را دارد

۱)  توانايي بيان انتخاب اول
۲)  توانايي پردازش اطلاعات
۳)  توانايي دريافت اطلاعات
۴)  واجد سن قانونی بودن

۳- در کدام فرهنگ سازمانی بیشترین احساس مسئولیت وجود دارد؟

۱)  فرهنگ سازمانی بازاری
۲)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۳)  فرهنگ سازمانی متعالی
۴)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۴- در واژه فرهنگ «هنگ » به چه معناست

۱)  پیش
۲)  دستور
۳)  راندن
۴)  فرا
۵-  کدامیک از اعضای ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی کشور نیست؟   1)  معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲)  معاون وزارت بهداشت ۳)  معاون سازمان صدا و سیما ۴)  رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۶- کدام گزینه نشان دهنده فرهنگ فاصله قدرت بالا است

۱)  تصمیم گیری متمرکز
۲)  همه موارد
۳)  ارتباطات از بالا به پایین
۴)  ساختار مکانیکی
۷- کدام گزینه جز نمادهای فرهنگ سازمانی محسوب نمی شود   1)  کمیته های بیمارستانی ۲)  بیانیه منشور حقوق بیمار ۳)  همکاری متقابل ۴)  لباس مرتب و مشخصه کارکنان

۹- کدام گزینه منعکس کننده اصول اخلاقی فرد است

۱)  آگاهی
۲)  ارزش ها
۳)  اعتقادات
۴)  قوانین

۵- حق رفاه و تامین اجتماعی برای شهروندان روستانشین و عشایر چیست؟

۱)  توسعه روستایی
۲)  برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی
۳)  همه موارد صحیح است
۴)  ایمن سازی محیط زندگی
۶- اين سخن از كيست؟ “خداوند سبحان حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.”   1)  امام رضا (ع) ۲)  امير المومنين (ع) ۳)  مقام معظم رهبري ۴)  پيامبر اكرم(ص)
۷- کدام از جمله حقوق شهروندان در امور اداری است؟   1)  رسیدگی به امور آنان با رعايت قانون، بي طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش هاي سياسي و پيش داوري ۲)  همه موارد صحیح است ۳)  احقاق حق در صورتی که تصمیمات اداری خلاف قوانین و مقررات باشد. ۴)  آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری

۸- انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان با چه شرايطي صورت مي گيرد؟

۱)  با شفافيت كامل اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها انجام مي شود.
۲)  بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصتها و امكانات انجام شود.
۳)  در فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه انجام مي شود.
۴)  به صورت برابر و با شفافيت كامل انجام مي شود.
۴- کدام گزینه در زمینه حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری صحیح نیست؟   1)  کارکنان دستگاه های اجرایی باید به طور کلی از انجام امور شخصی در ساعات اداری اجتناب کنند. ۲)  تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری به مدت کوتاه مجاز است. ۳)  در صورت غیبت کارمند ارائه خدمات عمومی، مقام مافوق او باید ترتیبی جهت متوقف نشدن ارائه خدمت اتخاذ کند. ۴)  در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم گیر و امضاکننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل خدمت حضور داشته باشند.
۸- قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه ای را به ایشان تحمیل کند چه نام دارد؟   1)  مبالغه آمیز ۲)  یک سر سود ۳)  زورگویانه ۴)  اجحاف آمیز

۱- خانم ۷۰ ساله مبتلا به انوریسم ۸/۵ CMدر ائورت شکمی میباشد که ۳ ماه وپیش توصیه یک جراح عمومی برای جراحی ترمیمی انوریسم را رد میکند اکنون با شکم درد ناگهانی وکلاپس با فشار سیستولیک ۵۰ با توده ضربان دار در لمس شکم مراحعه کرده و در اورژانس هوشیاری خود را از دست داده است هیچ یک از اقوام درجه یک حضور ندارد اقدام پزشک چیست؟

۱)  ارجاع به دپارتمان اخلاق بیمارستان
۲)  با توجه به احتمال پارگی انوریسم و شرایط اورژانس بیماری رضایت گرفتن ضروری نیست
۳)  با توجه به عدم رضایت قبلی بیمار به جراحی الکتیو حق درمان برای پزشک سلب میشود
۴)  منتظر رسیدن اعضای خانواده به بیمارستان میمانیم تا رضایت دهند
۳- در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :   1)  براساس شرایط حرفه ای گری، همواره لازم است که تفوق اصل “عدم ضرر رسانی” مد نظر قرار گیرد ۲)  وخیم جلوه دادن بیماری در جهت اقناع بیمار به ادامه درمان براساس اصل “سود رسانی” مورد پذیرش است ۳)  برتری هر اصل اخلاق پزشکی بر دیگر اصول، تابع شرایط روحی، فردی، اعتقادی و فرهنگی هر فرد نبوده و منحصر به او نیست ۴)  در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :

۹- خانم ۲۲ ساله که اولین فرزندش را باردار است با درد شدید زودرس زایمان مراجعه کرده و علیرغم نظر همسرش، بعد از توضیح فرآیند و عوارضش به انجام سزارین رضایت میدهد. کدامیک از موارد زیر اعتبار این رضایت را زیر سوال نمیبرد؟

۱)  ترس از مخالفت با نظر پزشک معالج
۲)  عدم رضایت همسر
۳)  درد شدید زایمان
۴)  اضطراب شدید مادر به علت اولین تجربه زایمان

۱- در کدام فرهنگ سازمانی تغییر تهدید جدی محسوب می شود؟

۱)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
۲)  فرهنگ سازمانی بازاری
۳)  فرهنگ سازمانی متعالی
۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۵- در کدام فرهنگ سازمانی تحلیلهای دقیق محیطی انجام می شود   1)  فرهنگ سازمانی بازاری ۲)  فرهنگ سازمانی متعالی ۳)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی ۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

۶- در کدام فرهنگ سازمانی توامان به انسجام داخلی و انطباق خارجی توجه می شود

۱)  فرهنگ سازمانی بازاری
۲)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۳)  فرهنگ سازمانی متعالی
۴)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
۶- دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي نمايد. مربوط به كداميك از حقوق شهروندي است؟   1)  حق برخورداري از دادخواهي عادلانه ۲)  حق اشتغال و كار شايسته ۳)  حق مالكيت ۴)  حق مسكن

کدام گزینه از جمله حقوق مربوط به حق رفاه و تامین اجتماعی نیست؟

۱)  حق بهره مندی از محیط زیست سالم
۲)  حق برخورداری از خدمات امدادی
۳)  حق برخورداری از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی
۴)  حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد متناسب با بهداشت و سلامت آنها
۷- به موقع بودن اطلاع رسانی های دستگاه اجرایی به چه معنی است؟   1)  اطلاعات زمانی ارائه شود که مخاطب فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری داشته باشد. ۲)  اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد. ۳)  اطلاعات توان تشخیص، قضاوت و آگاهی افراد را افزایش دهد. ۴)  تمام اطلاعات مربوط به اقدام یا تصمیم مخاطب نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی یک جا اعلام شوند.

۱- در نظام بیمه‌های عمومی از تقسیم بندی نظام‌های سلامت، همه عناصر کشور به نحوی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی دخالت دارند.

۱)  غلط
۲)  صحیح

۴- فعالیت‌های این نوع بیمارستان‌ها سینوسی بوده و در طول دوره‌های زمانی مختلف از نظر تعداد مراجعین و تعداد تخصص‌ها و بخش‌های پاراکلینیکی، کم یا خیلی زیاد می‌شوند.

۱)  مرکز آموزشی درمانی
۲)  بیمارستان عمومی
۳)  بیمارستان تک تخصصی
۴)  بیمارستان خاص

۵- ارایه خدمات سلامت جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  صحیح
۲)  غلط

۱- «ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری» تخلف اداری محسوب می‌شود.

۱)  صحیح
۲)  غلط
۴- یکی از شروط مهم موافقت با ماموریت آموزشی کارکنان شرط داشتن حداقل.. سابقه . می‌باشد.   1)  5 سال – قرارداد مشاغل کارگری ۲)  3 سال – قرارداد مشاغل کارگری ۳)  3 سال – پیمانی ۴)  5 سال – پیمانی
۵- ……. قانون بودجه پس از ابلاغ ……. بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود.   1)  قانون – ضوابط اجرایی ۲)  ضوابط اجرایی – سیاست‌ها ۳)  ضوابط اجرایی – قانون ۴)  قانون – سیاست‌ها

۶- «شبکه‌اي از نهادهاي مختلف که فعالیت‌ها و تعاملاتشان به شکل‌گیري، ورود، بهبود و اشاعه‌ی نوآوري می‌انجامد» این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

۱)  نقشه جامع علمی کشور
۲)  نظام ملی نوآوری
۳)  چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

۷- اصطلاح «انتقال به سمت سازمان‌های برخاسته از قانون» نشان دهنده کدام یک از ۱۰ اصل دولت کارآفرین از دیدگاه ازبورن و گیلبر است؟

۱)  دولت برخاسته از رسالت
۲)  دولت غيرمتمرکز
۳)  دولت بازار محور
۴)  دولت برخاسته از مشتری

۸- بر طبق کدام قانون، کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و غیره باید بار مالی اجرای آن‌ها قبل از اجرا محاسبه و در بودجه سالانه کشور یا دستگاه تعیین شود.

۱)  ماده ۱ قانون احکام دایمی کشور
۲)  برنامه توسعه سوم
۳)  برنامه توسعه چهارم
۴)  ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور
۱- عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون …….   1)  هیچکدام ۲)  مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد نخواهد شد. ۳)  مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد خواهد شد. ۴)  تاثیر در نتایج گزینش بعد خواهد داشت.
۲- در کدام مرحله از فرآیند مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد در ۴ سطح مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان و کارکنان پشتیبانی و با رعایت سقف ۱۰۰ امتیاز (شاخص های عمومی و اختصاصی) انجام می شود.   1)  ارزیابی عملکرد ۲)  برنامه‌ریزی عملکرد ۳)  پایش عملکرد ۴)  بازخورد
۳- ورود به خدمت کارکنان قرارداد کار معین ……. از طریق ……… بوده و تغییر عنوان کارکنان موصوف همانند کارمندان .. می‌باشد.   1)  صرفاً – فضـای رقابتی – پیمانی ۲)  صرفاً – فضـای رقابتی – رسمی قطعی ۳)  عمدتاً – دستورالعمل مصوب هیات امنا – رسمی قطعی ۴)  عمدتاً – فضـای رقابتی – پیمانی

۴- بر اساس ماده ۶۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی کارکنان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وظیفه ابلاغ دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان بر عهده چه کسی می باشد؟

۱)  وزیر
۲)  رییس گروه ارزیابی عملکرد کارکنان
۳)  مدیر کل منابع انسانی
۴)  معاونت توسعه مدیریت و منابع

۵- در صورت عدم احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، کدام گزینه صحیح است؟

۱)  گزینه ۲ و ۳
۲)  بسته به نظر هسته گزینش ادامه خدمت به صورت پیمانی خواهد شد.
۳)  تمدید نمی‌گردد
۴)  تمدید می‌گردد.

۷- بر اساس تبصره شش ماده ۳۱ نحوه عقد قرارداد با مشمولین بیمه روستایی و پزشک خانواده به چه صورت است؟

۱)  گزینه های ۲و ۳
۲)  برگزاری مصاحبه
۳)  احراز صلاحیت‌های گزینش
۴)  برگزاری آزمون کتبی

۸- کدام یک از شاخص‌های زیر به اختصاص سهمیه استخدامی، صرفاً از سوی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره دارد.

۱)  همه موارد
۲)  بخش‌ها و واحدهای توسعه یافته
۳)  واحدهای جدید التاسیس
۴)  تعداد کارکنان خروجی

۹- مطابق آیین نامه شرایط سنی استخدام برای افراد با مدرک دکتری و بالاتر کدام گزینه است؟

۱)  ۴۵سال
۲)  ۴۰سال
۳)  هیچ کدام
۴)  ۲۰تا ۴۰سال

۱۰- در مرحله ارزیابی عملکرد از فرآیند مدیریت عملکرد، سقف امتیاز‌های عمومی و اختصاصی کدام گزینه است؟

۱)  80 امتیاز
۲)  100 امتیاز
۳)  60 امتیاز
۴)  50 امتیاز

۱- برای کدام گزینه نمی توان از تنوین استفاده نمود؟

۱)  اعداد ترتیبی
۲)  صفت
۳)  همه موارد
۴)  قید
۴- به کار بردن کدام واژه بعد از نام اشخاص جایز نیست؟   1)  همه موارد ۲)  مدیریت ۳)  ریاست ۴)  معاونت
۶- عبارت زير مربوط به كدام گزينه مي باشد؟ اغلب نوشته هاي بين سازمان ها، واحد ها و اشخاص از موسسات، ماهيت درخواستي دارند. دراين نامه ها تقاضايي مطرح مي شود كه معرف آن واژه ” خواهشمند است ” مي باشد.”   1)  نامه با ماهيت بازدارندگي ۲)  نامه با ماهيت دستوري ۳)  نامه با ماهيت هماهنگي ۴)  نامه با ماهيت درخواستي

۸- كدام يك از تركيبات زير صحيح است؟   1)  نيكوست ۲)  متمنيست ۳)  خوبست ۴)  دانا است

۹- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)  بسمه تعالی
۲)  باسمه تعالی
۳)  بسمه تعالا
۴)  بسمه التعالی

۱۰- کدام گزینه معنی کلمه ” بطی ء ” نمی باشد؟

۱)  آهسته
۲)  کند
۳)  خزنده
۴)  باطل

۲- ماهیت مدیریت نیروی انسانی بر کدام یک از فرایند ها دلالت دارد

۱)  همه موارد
۲)  فرایند انتخاب و استخدام کارکنان
۳)  فرایند ارزشیابی عملکرد و جبران خدمات
۴)  فرایند آموزش و توانمندسازی کارکنان

۴- قانون و مقررات زیاد جز ویژگی های کدام یک از ساختارهای سازمانی است

۱)  ساختار سازمانی ارگانیکی
۲)  ساختار سازمانی مکانیکی
۳)  ساختار سازمانی غیر منعطف
۴)  ساختار سازمانی فلت

۵- اگر تعداد واحد های مدیریتی را افزایش دهیم با چه مدل سازمان روبه‌رو خواهیم بود

۱)  سازمان طبیعی
۲)  سازمان پیچیده
۳)  سازمان فلت
۴)  سازمان متمرکز
۶- جبران خدمات کارکنان جزو کدام یک از ابعاد نیروی مدیریت نیروی انسانی است   1)  حفظ نیروی انسانی ۲)  همه موارد ۳)  توسعه نیروی انسانی ۴)  جذب نیروی انسانی
۸- انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود   1)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند ۲)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان ۳)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان ۴)  خروج کارمند
۲- اقدامی که برای برای ازبین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوب که وقوع آن محتمل است انجام شود؟   1)  عدم انطباق ۲)  اقدام اصلاحی ۳)  اقدام پیشگیرانه ۴)  بهبود مستمر

۵- سه عامل مهم در حفاظت پرتوی کدام موارد است؟

۱)  حفاظ، زمان، فاصله
۲)  فاصله، بینایی، زمان
۳)  نور، زمان، مکان
۴)  حفاظ، مکان، فاصله

۸- HSE بطور کلی در مورد چه موضوعاتی راهکار ارائه می دهد؟   1)  توسعه منابع انسانی و افزایش راندمان کاری ۲)  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ۳)  میراث فرهنگی ، اقتصاد و بهداشت جهانی ۴)  ایمنی ، فرهنگ و بهداشت جهانی

 آماده سازی بسته جامعه پذیری در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

۱)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
۲)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
۳)  خروج کارمند
۴)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان
۶- کدام یک از ساختارهای سازمانی مانع ایجاد خلاقیت و بروز نوآوری می شود   1)  ساختار سازمانی فلت ۲)  ساختار سازمانی غیر منعطف ۳)  ساختار سازمانی مکانیکی ۴)  ساختار سازمانی ارگانیکی
۱۰- کدام گزینه بیانگر فرهنگ سازمانی بیشتر سازمان‌های دولتی ایران است؟   1)  ریسک پذیری و رقابتی ۲)  ثبات و رقابتی ۳)  ریسک پذیری و همکاری ۴)  ثبات و همکاری

۱- طبق استانداردهای ISO ارتعاشات سر و صدا از چه حد باید بیشتر باشد که مخرب و زیان بخش شناخته شود ؟

۱)  85 دسی بل
۲)  95 دسی بل
۳)  80 دسی بل
۴)  75 دسی بل

۴- استفاده از روش جایگزینی (استفاده از مواد کم خطر به جای پر خطر ) در کدامیک از روش های اولویت ایمنی سیستم کاربرد دارد ؟

۱)  گسترش و بهبود دستورالعمل های عملیاتی
۲)  پذیرش ریسک
۳)  طراحی ایمن
۴)  تعبیه تدابیر ایمنی

۵- در درجه بندی لوزی خطر در خانه های چهار گانه کدام درجه به عنوان شدید ترین حالت خطر در نظر گرفته شده است؟

۱)  5
2)  4
3)  3
4)  6
۷- در دسته بندی عوامل زیان آور محیط کار کدام مورد در دسته ی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار می باشد؟   1)  قارچها ۲)  مواد معلق و ریزگردها ۳)  ویروسها ۴)  بیماری های پوستی
۸- کدام مورد از عوامل زیان آور بیولوژیک محیط کار نمی باشد؟   1)  مواد التهاب آور ۲)  باکتری ها ۳)  انگل ها ۴)  کرونا
۴- آماده سازی محل کار و ملزومات محل کار در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود   1)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان ۲)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان ۳)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند ۴)  خروج کارمند
۶- ایجاد یک ساختار مناسب سازمانی در کدام یک از موارد نقش چندانی ندارد   1)  استفاده مناسب از منابع ۲)  ارزش های سازمان ۳)  بهره وری سازمان ۴)  هماهنگی بین واحدها
۸- در کدام یک از موارد انواع ساختار سازمانی ارائه شده است   1)  ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی فلت ۲)  ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی مکانیکی ۳)  ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی منعطف ۴)  ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی ارگانیک
۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟   1)  چهارچوب ذهنی افراد انعطاف پذیر قیاسی می باشد. ۲)  مکاتبات اداری زبان رسمی هر سازمان است. ۳)  در تهیه یک مکاتبه باید به افکار و تمایلات مخاطب توجه شود. ۴)  نوشتن واژه “محترم” در جلوی عنوان سازمان ضروری می باشد.

۶- کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

۱)  ابتدا نام شخص و در سطر بعد سمت اداري نوشته شود
۲)  اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود
۳)  به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص
۷- برای یادداشت ها و نوشته های غیر رسمی اداری از کاغذ سایز …. استفاده می شود.   1)  A6 2)  A4 3)  A5 4)  بستگی به گیرنده پیام دارد.

۸-  املاي كدام كلمه اشتباه است؟

۱)  همه موارد صحيح است
۲)  غيره و ذلك
۳)  غير ذلك
۴)  غير و ذلك
۱- مسئول اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری چه کسی است؟

۱)  هیات دولت ۲)  مجلس شورای اسلامی ۳)  بالاترین مقام دستگاه اجرایی ۴)  دولت

۲- نتایج نظرسنجی از مراجعین در چه موردی استفاده میشود؟

۱)  تشویق کارکنان
۲)  تنبیه کارکنان
۳)  اطلاح فرایندها
۴)  همه موارد صحیح است.

۵- دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطلاع رسانی خود چه نکاتی را مد نظر قرار دهند؟

۱)  اطلاعات ارائه شده به روز و به موقع باشد.
۲)  اطلاعات ارائه شده مفید و درست باشد.
۳)  اطلاع رسانی کامل باشد.
۴)  همه گزینه ها صحیح است.

۸- کدام مورد از حقوق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی است؟

۱)  ارتقا سامانه ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای بهره برداری از خدمات
۲)  ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه رفتار با مراجعه کنندگان توان خواه
۳)  قابل فهم بودن و خوانایی علائم در ساختمان ها و محیط کاری
۴)  همه موارد صحیح است

۹- فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان برعهده چه کسی است؟

۱)  وزارت کشور
۲)  استاندار
۳)  دستگاههای اجرایی
۴)  سازمان اداری استخدامی
۱- کدام از جمله حقوق شهروندان در امور اداری است؟

۱)  احقاق حق در صورتی که تصمیمات اداری خلاف قوانین و مقررات باشد. ۲)  رسیدگی به امور آنان با رعايت قانون، بي طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش هاي سياسي و پيش داوري ۳)  آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری ۴)  همه موارد صحیح است

۲- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی چگونه صورت می پذیرد؟

۱)  محاکمه در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، انجام شود.
۲)  محاکمات بصورت علنی برگزار می گردد و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.
۳)  نباید کمترین خدش های به شأن، حرمت و کرامت انسانی آ نها وارد شود.
۴)  صرفاً در دادگا ههای دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود.

۳- نقش دولت در برابر حق نقد توسط شهروندان، ابراز نارضایتی و نصیحت در مورد عملکرد آنان چه باید باشد؟

۱)  رد کردن انتقادها با ارائه دلایل قانونی
۲)  عمل به انتقادها و جلب رضایت شهروندان
۳)  ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مدارا
۴)  پاسخ شفاف به انتقادها

۱۰- حق زنان طبق حق اشتغال و كار شايسته در جامعه چيست؟

۱)  گزينه ۱ و ۳ صحيح است
۲)  حقوق و مزاياي برابر با مردان در قبال كار برابر
۳)  حق زنان است كه از مرخصي زايمان استفاده نمايند.
۴)  استفاده از فرصت هاي شغلي مناسب

۱- کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد:

۱)  لازم است حق بيماران، همکاران و دیگر اشخاص براي شکايت به مراجع ذي‌صلاح، محترم شمرده شود.
۲)  شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، بايد در صورت احضار شدن از سوی مراجع قضايي و انتظامي، در وقت تعيين شده، حضور يابند و با صداقت کامل، به پرسش‌ها پاسخ دهند.
۳)  خودداري شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، از پذيرش بيماران پرخطر به‌دليل بيم از پيامدهاي حقوقی و آسيب احتمالي، مجاز است.
۴)  بيم از مورد شکايت قرار گرفتن نبايد موجب احتياط غيرموجه و تحميل مداخلات غيراستاندارد و هزينه‌ی غيرضروري به بيماران شود
۲-۲- در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :

۱)  برتری هر اصل اخلاق پزشکی بر دیگر اصول، تابع شرایط روحی، فردی، اعتقادی و فرهنگی هر فرد نبوده و منحصر به او نیست ۲)  در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی : ۳)  براساس شرایط حرفه ای گری، همواره لازم است که تفوق اصل “عدم ضرر رسانی” مد نظر قرار گیرد ۴)  وخیم جلوه دادن بیماری در جهت اقناع بیمار به ادامه درمان براساس اصل “سود رسانی” مورد پذیرش است

۵- مرد ۶۵ ساله ای با دیابت و گانگرن انگشتان پای راست در بیمارستان بستری شده برای جلوگیری از عوارض بعدی نیاز به آمپوتاسیون داشته که بیمار راضی نیست کدام یک اصلی ترین اقدام است؟

۱)  اخذ رضایت کتبی از سرپرست یا قیم بیمار
۲)  بررسی میزان آگاهی و ظرفیت بیمار از عوارض
۳)  تصمیم گیری طبق نظریه کمیته اخلاق بیمارستان
۴)  عدم نیاز به اخذ رضایت با توجه به خطر جانی
۶- کدام یک از موارد ذیل نادرست است؟

۱)  (مطابق ماده ۶۱ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی،) لازم نیست همه اطلاعات مربوط به بيماري و مرتبط با روند تشخيصي و درماني و دیگر تصميم گيري هاي زندگي در اختيار بیمار يا تصميم گيرندگان جايگزين وی، قرار داده شود ۲)  (با استناد به ماده ۶۲ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی،) ارایه خبر ناگوار به بیمار درباره سلامتی وی، باید با استفاده از روش هاي استانداردِ «دادن خبر بد» باشد ۳)  (طبق ماده ۸ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی،) ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است ۴)  بر اساس ماده ۶ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی،) انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است
۶- کدام یک از موارد ذیل را می توان راز پزشکی محسوب کرد ؟

۱)  همه موارد ۲)  اطلاعات اقتصادی مربوط به سوژه پژوهش ۳)  اطلاعات پزشکی مربوط به سوژه پژوهش ۴)  اطلاعات خانوادگی مربوط به سوژه پژوهش

۷- چنانچه بیمار هنگام گرفتن فشارخون آستین خود را بالا ببرد چه رضایتی داده است ؟

۱)  asset
2)  presumed consent
3)  informed consent
4)  implied consent

۹- بر اساس مطالب عنوان شده در این دوره آموزشی، انجام اقدامات تشخیصی و درمانی بر اساس ملاحظات پزشکی تدافعی ( Defensive Medicine):

۱)  تنها در صورت درخواست بیمار یا همراه وی یا با اطلاع به آنان امری اخلاقی تلقی می شود.
۲)  جهت جلوگیری از بروز خطاهای شایع پزشکی مجاز است.
۳)  تنها جهت پیشگیری از بروز خطا در موارد بیماران اورژانس حیاتی مجاز است.
۴)  به هیچ وجه قابل قبول و اخلاقی نیست

۲- آیه ” الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا ” به چه چیز اشاره دارد ؟

۱)  قانون علم طبیب به ضعف بیماران
۲)  درک ضعف بیمار در هنگام نماز
۳)  قانون قرآن برای سبک کردن نماز برای مریض
۴)  قانون کم شدن درد بیمار بعد از نماز

۴- آیه ” ادعو الی الله علی بصیره” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

۱)  منصفانه
۲)  دائمی
۳)  آگاهانه
۴)  مخفیانه

۷- دو شرط ” به زیبان نیاوردن کار ” و ” در دل هم نیاید که چقدر در مقابل انجام کار می دهند” چزء کدامیک از شرایط مشخصات کار خوب است؟

۱)  عاشقانه
۲)  مخفیانه
۳)  خالصانه
۴)  منصفانه

۸- آیه “لا اسلکم علیه اجرا” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

۱)  خالضانه
۲)  مخفیانه
۳)  عاشقانه
۴)  دائمی

۲- کدام استاد مدیریت در زمینه اهمیت فرهنگ سازمانی گفت که فرهنگ سازمانی استراتژی سازمان را جای صبحانه می‌خورد؟

۱)  ادگار شاین
۲)  پیتر دراکر
۳)  چارلز اوريلی
۴)  گیرت هافستد

۴- در کدام فرهنگ سازمانی به انطباق خارجی توجه نمی شود

۱)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
۲)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۳)  فرهنگ سازمانی بازاری
۴)  گزینه ۱ و ۲
۷- کدام گزینه جز نمادهای فرهنگ سازمانی محسوب نمی شود

۱)  لباس مرتب و مشخصه کارکنان ۲)  همکاری متقابل ۳)  بیانیه منشور حقوق بیمار ۴)  کمیته های بیمارستانی

۸- در کدام فرهنگ سازمانی توامان به انسجام داخلی و انطباق خارجی توجه می شود

۱)  فرهنگ سازمانی متعالی
۲)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
۳)  فرهنگ سازمانی بازاری
۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار
۵- کدام تعریف براساس مباحث مطرح شده به مفهوم رازداری در پژوهش نزدیک تر است ؟

۱)  هرگونه تلاش منطقی به منظور به حداقل رساندن خطرات پژوهش ۲)  محدوديت ساير افراد براي دسترسي به اطلاعات و داده‌هايي كه از آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش به‌دست آمده است ۳)  اخذ اجازه از سوژه مورد پژوهش قبل از دریافت اطلاعات او ۴)  احترام بهprivacy سوژه مورد پژوهش
۱-۶- کدام یک از موارد زیر در زمینه اخذ رضایت آگاهانه از بیمار نادرست است

۱)  در موارد اورژانس که جان بیمار در خطر باشد نجات جان او بر دیگر قواعد اخلاقی اولویت دارد ۲)  شاغلان حرفه پزشکی موظفند شخصاً از رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار قبل از اقدام مداخلات پزشکی اطمینان حاصل کنند ۳)  در صورت صلاحیت تصمیم‌گیری بیمار نیازی به در نظر گرفتن سن قانونی نیست ۴)  کادر درمان در موارد اورژانسی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا بیمار امتناع کننده را برای پذیرش درمان قانع کند

۷- درصورتیکه بیماری به شما مراجعه نموده و معتقد است که براثر خطای پزشکی دیگری آسیب دیده است، کدام اقدام ذیل صحیح نمی باشد ؟

۱)  از هرگونه قضاوت و اظهارنظر غیرکارشناسی، خودداری کنید ۲)  ضمن احترام به همکار، هرچه سریع تر نسبت به شناسایی خطاهای تشخیصی و درمانی صورت گرفته توسط وی و اطلاع آن ها به بیمار اقدام نمایید ۳)  ضمن راهنمایی بیمار، وی را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهید ۴)  تمام تلاش خود را برای حفظ شأن و جایگاه حرفه‌ای همکار یادشده به کار گیرید

۹- کدام یک از گزینه های ذیل در ارزیابی ظرفیت بیمار به لحاظ اخلاق پزشکی کمترین نقش را دارد

۱)  واجد سن قانونی بودن
۲)  توانايي بيان انتخاب اول
۳)  توانايي پردازش اطلاعات
۴)  توانايي دريافت اطلاعات
۵- حق توان خواهان کدام است؟

۱)  برخورداریاز امکانات توانبخشی ۲)  همه موارد صحیح است ۳)  برخورداری از امکانات درمانی ۴)  توانمند شدن در زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی
۲- کدام از موارد در هدایت ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرد موثر نیست

۱)  عادات اخلاقی ۲)  ارزش های اجتماعی ۳)  قوانین ۴)  اعتقادات معنوی
۳- کدام گزینه در مورد «فرهنگ سازمانی بازاری» درست است؟

۱)  انسجام داخلی کم و انطباق خارجی کم ۲)  انسجام داخلی زیاد و انطباق خارجی زیاد ۳)  انسجام داخلی کم و انطباق خارجی زیاد ۴)  انسجام داخلی زیاد و انطباق خارجی کم

۸- از جمله وظایف میز خدمت کدام است؟

۱)  دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
۲)  ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین
۳)  دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
۴)  همه موارد صحیح است.

۱- کدام گزینه از مشخصات کار خوب نمی باشد؟

۱)  آگاهانه
۲)  مخفیانه
۳)  قاون مدار
۴)  دائمی

۸- حدیث ” در راه حق از تنهایی نترسید” از کیست؟

۱)  پیامبر
۲)  امام صادق (ع)
۳)  امام علی (ع)
۴)  امام باقر (ع)

۱۰- آیه ” الذین هم علی صلاتهم دائمون” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

۱)  منصفانه
۲)  خالضانه
۳)  دائمی
۴)  آگاهانه

۹- در کدام یک از کشورها ابهام گریزی بالا است

۱)  دانمارک
۲)  سوئد
۳)  سنگاپور
۴)  ایران
۴- خانم ۲۲ ساله که اولین فرزندش را باردار است با درد شدید زودرس زایمان مراجعه کرده و علیرغم نظر همسرش، بعد از توضیح فرآیند و عوارضش به انجام سزارین رضایت میدهد. کدامیک از موارد زیر اعتبار این رضایت را زیر سوال نمیبرد؟

۱)  درد شدید زایمان ۲)  ترس از مخالفت با نظر پزشک معالج ۳)  اضطراب شدید مادر به علت اولین تجربه زایمان ۴)  عدم رضایت همسر
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0