سوالات ازمون توجیهی بدو خدمت کارکنان علوم پزشکی با پاسخ صحیح(۱۴۰۰-۱۴۰۱)

نکات

۱شرایط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی چیست؟

الف رضایت مسئول مربوطه و با تایید مدیر واحد محل خدمت کارکنان پیمانی

ب داشتن حداقل سه سال و حداکثر شش سال سابقه خدمت پیمانی

ج کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر منتهی به سال تبدیل وضعیت خدمت رسمی آزمایشی و داشتن گواهینامه دوره توجیهی بدو خدمت

۲اعطای ماموریت آموزشی مستلزم وجود چه شرایطی است؟

الف کارمند می بایست از تاریخ استخدام پیمانی حداقل به مدت ۵ سال در موسسه خدمت نموده باشد.

ب حداکثر سنوات خدمت جهت افرادی که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند می بایست به گونه ای باشد که مدت تعهدات ناشی از ماموریت آموزشی قبل از بازنشستگی ( حدنصاب سی سال خدمت ) به اتمام برسد.

۳مشمولین دستورالعمل بازخرید مرخصی کارمندان چه کسانی هستند و مدت مرخصی قابل بازخرید در طول مدت خدمت به چه صورتی است؟

الف کارمندان رسمی آزمایشی

ب کارمندان پیمانی

ج کارمندان قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۲

د مشمولین قانون کار دائم

۴بازخرید مرخصی استحقاقی مشروط به داشتن چه شرایطی است؟

الف بازخرید ۳ ماه مرخصی کارکنان مشروط به داشتن حداقل ۴ ماه مانده مرخصی استحقاقی در زمان بازخرید می باشد.( به صورتی که یک ماه مرخصی استحقاقی بعد از بازخرید باقی بماند )

۶اعطای مرخصی بدون حقوق در چه صورتی امکان پذیر است؟

الف کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی محرز شود.

ب کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه دهد.

ج کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

د کارمند پس از ۴ ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او نیز صعب الغلاج تشخیص داده نشود.

۷اعطای مرخصی بدون حقوق مشمول چه افرادی می شود و به چه صورتی امکان پذیر است؟

الف رسمی،رسمی آزمایشی و پیمانی در طول مدت خدمت از ۳ ماه مرخصی بدون حقوق بهره مند می شوند.

ب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت به مدت ۲ ماه

ج اعطا مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

د مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل کارگری با رعایت ماده ۷۲ قانون کار به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

۸مستخدمین مشمول قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی که دارای ۴۴ ساعت کار در شیفت موظفی خود بر اساس سامانه حضور و غیاب در هفته می باشند.

۹واجدین شرایط برخورداری از مزایای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل داریای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

الف بانوان دارای معلولیت شدید و یا داارای فرزند یا همسر با معلولیت شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج

ب بانوان دارای فرزند زیر شش سال تمام

ج بانوان سرپرست خانوار

۱۰مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی از لحاظ بازنشستگی و و ظیفه جز سنوات خدمت کارمند قابل احتساب می باشد؟

الف مرخصی بدون حقوق به منظور ادامه تحصیلات عالی باشد.

ب رشته تحصیلی مربوط به شغل کارمند یا مورد نیاز موسسه باشد.

ج کارمندان پس از فراغت از تحصیل در موسسه به خدمت خود ادامه دهند.

۱۱اعطای مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی امکانپذیر است؟

الف ارائه درخواست کارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلی مربوطه

ب موافقت موسسه با درخواست کارمند

ج درج موضوع مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حکم کارمند

طبقات استحقاقی کارکنان براساس مقطع تحصیلی و سنوات تجربی بشرح ذیل مس باشد می باشد:

دارندگان مقاطع تحصیلی کاردانی و پایین تر ۵ ساله و دارندگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر ۴ ساله ارتقاء طبقه استحقاقی دارند.

۱۲کارکنان آخرین طبقه استحقاقی خود را در چه زمانی دریافت می نمایند؟

همه همکاران در تمامی مقاطع تحصیلی سوای مدرک تحصیلی در تاریخ تکمیل ۲۸سال سنوات تجربی خود آخرین طبقه استحقاقی را دریافت می نمایند.

۱۳سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل بر چه اساس می باشد؟

مدت سنوات تجربی لازم مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل کاردانی ۰ ۸ ۱۶ ۲۴

مدت سنوات تجربی لازم برای سایر مشاغل ۰ ۸ ۲۰ – –

۱۴شرایط دریافت رتبه شغلی بر چه اساس می باشد؟

جهت دریافت رتبه شغلی بالاتر علاوه بر دارا بودن شرایط سنوات تجربی مورد نیاز بیان شده در جدول بالا موارد ذیل نیز الزامی می باشد:

رتبه ساعات آموزشی مورد نیاز از رتبه قبلی میانگین نمره ارزشیابی طول دوره ارتقاء توضیحات

پایه ۳۰۰ ۶۰

ارشد ۲۵۰ ۷۰

خبره ۲۰۰ ۸۰

عالی ۱۵۰ ۸۵ کسب ۳۶۰ امتیاز از ۴۸۰امتیاز جدول شماره۳

۱۵مشاغل کارشناسی چه مشاغلی می باشند؟

به مشاغلی که در شرایط احراز انها حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیش بینی شده باشد.

۱۶مشاغل کاردانی و سایر مشاغل چه مشاغلی می باشند؟

به مشاغلی که در شرایط احراز انها مدرک تحصیلی کاردانی پیش بینی شده مشاغل کاردانی و و مشاغل پایین تر از کاردانی سایر مشاغل می باشند

۱۷شرایط دریافت موافقت با ادامه تحصیل چه شرایطی دارد؟

الف- ثبت نام در سامانه مهندسی مشاغل و دریافت کد رهگیری.

ب-سپری شدن حداقل ۵ سال از شروع خدمت کارکنان بصورت رسمی و یا پیمانی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل الزامی بوده.

۱۸تاریخ اعمال مدرک تحصیلی جدید بر چه اساسی می باشد؟

الف-درصورتی که مدرک تحصیلی ارائه شده در شرایط احراز پست مورد تصدی پیش بینی شده باشد پس از طرح در کمیته مهندسی مشاغل از تاریخ فراغت از تحصیل قابل احتساب است.

ب- درصورتی که ارائه مدرک تحصیلی منجر به تغییر عنوان کارمند گردد،پس از طرح در کمیته از تاریخ تغییر عنوان و یا تبدیل پست قایل احتساب است.

ج- کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تایید در کمیته می باشد در غیر اینصورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه شده از زمان تصویب کمیته می باشد.

۱۹چند مقطع تحصیلی از زمان استخدام قابل درج در احکام کارمندان می باشد؟

الف- مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در حین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می باشد.

ب- استفاده از دو مقطع تحصیلی حداکثر تا مقطع کارشناسی ارشد با نظر کمیته مهندسی مشاغل بلامانع است.

ج- رعایت شرط توالی در احتساب مدرک تحصیلی الزامی است.

۲۰برای تائید و ثبت دوره های آموزشی مصوب دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران چه شرایطی لازم است ؟

الف- حضور در جلسات آموزشی حضوری و نداشتن غیبت بیش از حد مجاز

ب- کسب حدنصاب امتیاز آزمون پایان دوره آموزشی (۶۰% امتیاز آزمون)

ج- تکمیل فرم های ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی درصورت الزامی نمودن تکمی فرم ها توسط واحد آموزش

۲۱امتیاز قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی ، چه امتیازی است ؟

کسب حداقل ۶۰ درصد از امتیاز آزمون

۲۲چه افرادی مشمول آموزش ضمن خدمت می شوند ؟

همکاران رسمی ، رسمی آزمایشی ، قرارداری (قرارداد کار معین ، طرح پزشک خانواده و مشاغل کارگری )

۲۳چه کسانی می توانند در دوره های آموزشی تدریس نمایند ؟

الف -داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس مرتبط با موضوع آموزشی مورد تدریس

ب- داشتن توانمندی و مهارت مورد نیاز جهت تدریس ( فن بیان ، توانایی اداره کلاس و تسلط بر موضوع تدریس و )

۲۴شرکت در دوره آموزشی چه مزایایی برای کارمند دارد ؟

برای ارتقاء همکاران به رتبه های شغلی کسب امتیاز در فرم های ارزشیابی پایان دوره تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی ، داشتن ساعت آموزشی لازم مورد نیاز می باشد .

۲۵سقف ساعت آموزشی سالیانه ، چند ساعت است ؟

سقف ساعت آموزش با رعایت سقف ساعت آموزش قید شده در دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی وزارت ، توسط کمیته آموزش دانشگاه تعیین و در ابتدای هر سال اعلام می گردد.

۲۶آیا در صورت گذراندن ساعات آموزشی مازاد بر سقف ساعت آموزش سالیانه ، ساعات آموزشی مازاد به سال بعد منتقل می شود ؟

خیر

۲۷آیا همکاران مجاز به شرکت در تمام دوره آموزشی می باشند ؟

خیر- همکاران می بایست در دوره های آموزشی نیازسنجی شده مرتبط با رشته شغلی و پست سازمانی خود، در دوره های آموزشی شرکت نمایند .

۲۸فرآیند نقل و انتقالات کارمندان به چه صورت هست ؟

الف : ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات کشوری به آدرس transfer.behdasht.gov.ir

ب : تشکیل کمیته داخلی واحد و تصمیم گیری در خصوص درخواست های نقل و انتقال

ج : ارسال نتیجه کمیته داخلی واحد ها به ستاد مرکزی معاونت توسعه

د : تشکیل کمیته نقل و انتقالات ستاد و بررسی درخواست های نقل و انتقالات واحد ها و اعلام نتایج

۲۹مشمولین نقل و انتقالات چه کسانی هستند ؟

کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی ( مشمول تبصره ۵ ماده ۳۱ )

کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در هر سال چند بار برگزار می گردد ؟

۲ مرتبه ( مرداد و بهمن هر سال )

۳۰در چه شرایطی درخواست انتقال یا ماموریت بدون فوق العاده روزانه ممنوع می باشد ؟

الف : در حین استخدام آزمایشی ( برون سازمانی )

ب : ماموریت آموزشی

ج: مرخصی بدون حقوق

د : انصال موقت و تغییر محل جغرافیایی محل خدمت در رابطه با آراء صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳۱آیا انتقال و ماموریت کارکنان در صورت دارا بودن پرونده مفتوح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تا زمان صدور رای مجاز می باشد ؟

خیر

۳۲حداقل سنوات خدمت لازم از تاریخ شروع بکار در این دانشگاه جهت انتقال چند سال می باشد ؟

برای نیروهای غیر بومی در ضریب خدمتی چهار و نیم پنجم هفت سال و برای نیروهای بومی ده سال

ضمنا در ضرایب پایین تر به همان نسبت کاهش می یابد

۳۳سنوات خدمت جهت نقل و انتقال کارکنان داری تعهد استخدامی چقدر می باشد ؟

برابر طول مدت تعهدات مندرج در ابلاغ استخدامی و مفاد تعهد نامه محضری آنان

۳۴فرآیند نقل و انتقال مشمولین قرارداد تبصره ۱ ماده ۳۲(مشاغل کارگری) به چه صورت هست ؟

ارائه درخواست کتبی به واحد محل خدمت و پس از طرح در کمیته نقل و انتقالات واحد و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

 

۱٫      کدام گزینه جزو حالات استخدامی در آیین نامه اداری استخدامی نیست؟

۱)  قراردادی

۲)  طرحی

۳)  رسمی

۴)  پیمانی

 

۲٫      کدامیک از نتایج به کارگیری قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

 

۱)  کاهش فساد اداری

۲)  افزایش سطح پاسخگویی مستخدمین

۳)  افزایش توانایی کارکنان

۴)  پیشگیری از بروز تخلفات اداری

 

۳٫      کدام عبارت صحیح نیست

 

۱)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

۲)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

۳)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

 

۴٫      در این مرحله کارمند موظف است با هماهنگی مافوق فرم موافقت‌نامه عملکرد را تکمیل و برای مافوق ارسال نماید.

 

۱)  ارزیابی عملکرد کارکنان

۲)  پایش عملکرد

۳)  برنامه ریزی عملکرد

۴)  بازخورد

 

۵٫      تاریخ اجرای آرای قطعی صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان چه زمانی است

 

۱)  از زمان دستور اجرا

۲)  از زمان انشای رای

۳)  از زمان صدور رای

۴)  از زمان ابلاغ رای

 

۶٫      درخصوص وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کدام جمله نادرست است

 

۱)  بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق

۲)  بازرسی از چگونگی کار هیاتها

۳)  تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتها و ارسال آن به هیات عالی نظارت

۴)  انتصاب اعضای هیاتها برای مدت سه سال

 

۷٫      سمن به سازمان‌هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیرخواهانه اطلاق می‌شود.

 

۱)  غلط

۲)  صحیح

 

۸٫      ابلاغ اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با امضای … و به مدت … می باشد

 

۱)  نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – ۳ سال

۲)  رئیس دانشگاه ۲ سال

۳)  وزیر ۳ سال

۴)  دبیر هیات عالی نظارت ۴ سال

۹٫      اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر در کدامیک از موارد ذیل نمی توانند در رسیدگی و صدور رای شرکت داشته باشند

 

۱)  عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد

۲)  عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد

۳)  عضو هیات در دعوای طرح شده ذینفع باشد

۴)  هرسه مورد

 

۱۰٫  دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعی‌ جزو کدام دسته بندی آموزش است؟

 

۱)  بهبود مدیریت

۲)  عمومی

۳)  توجیهی بدو خدمت

۴)  شغلی

 

۱۱٫  به آن دسته از مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي دستگاه را عهده‌دار است.

 

۱)  رسته شغلی

۲)  مشاغل تخصصی

۳)  مشاغل عمومی

۴)  مشاغل اختصاصی

 

۱۲٫  کدام یک از تخلفات اداری زیر مصداق جرم نیست

۱)  تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

۲)  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی

۳)  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قانون تعیین شده ( رشوه خواری)

۴)  اخاذی

 

۱۳٫  در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

 

۱)  غیرمتمرکز – کامل

۲)  متمرکز- نظارتی

۳)  هیچکدام

۴)  غیرمتمرکز – نظارت

 

۱۴٫  کدام گزینه جزو اهداف نظام سلامت نیست؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتي مردم جامعه

۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم

۳)  ارایه خدمات سلامت

۴)  حمايت مالي از مردم در مقابل هزينه‌هاي سلامت

 

۱۵٫  در این تقسیم بندی نظام سلامت خدمات به صورت دولتی و خصوصی ارایه می شود.

۱)  گزینه ۲ و ۴

۲)  نظام های بیمه عمومی

۳)  نظام بهداشت و درمان ملی

۴)  سیستم تعاون همگانی

 

۱۶٫  کارایی جزو اهداف فرعی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  غلط

۲)  صحیح

 

۱۷٫  در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

۱)  غیرمتمرکز – کامل

۲)  متمرکز- نظارتی

۳)  هیچکدام

۴)  متمرکز کامل

 

۱۸٫  عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱)  غلط

۲)  صحيح

 

۱۹٫  مديريت دقيق و مسئولانه تندرستي جمعيت تعریفی از …………….. است.

۱)  قانون گذاری

۲)  حاکمیت

۳)  تولیت

۴)  همکاری بین بخشی

۲۰٫  تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

۲)  گزینه ۲ و ۳

۳)  سیستم تعاون همگانی

۴)  نظام های بیمه عمومی

 

۲۱٫  تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

۲)  گزینه ۲ و ۳

۳)  سیستم تعاون همگانی

۴)  نظام های بیمه عمومی

۲۲٫  به کدام گزینه، نظام سلامت كشورها به دو صورت متمركز و غيرمتمركز اداره مي‌شوند.

۱)  ساختار سازمانی

۲)  هیچکدام

۳)  تولیت

۴)  همکاری بین بخشی

۲۳٫  کدام یک از ابعاد حاکمیت در نظام سلامت نمی‌باشد؟

۱)  ساختار سازمانی

۲)  تولیت

۳)  تامین مالی

۴)  قانون گذاری

 

۲۴٫  در کدام یک از برنامه های توسعه پنج ساله تمرکز فعالیت های اقتصادی در جهت «عدالت اجتماعی» بود؟

۱)  سوم

۲)  اول

۳)  چهارم

۴)  دوم

 

۲۵٫  سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.

۱)  صحیح

۲)  غلط

 

۲۶٫  مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص را گویند.

۱)  سند نقشه جامع علمی کشور

۲)  برنامه های پنج ساله توسعه

۳)  قانون محاسبات عمومی

۴)  سیاست‌های کلی نظام

۲۷٫  نقشه‌ی جامع علمی سلامت کشور به عنوان سنگ بنای توسعه‌ی کشور است.

۱)  صحیح

۲)  غلط

۲۸٫  برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ی کشور از کدام نوع برنامه‌ها هستند؟

۱)  بلند مدت

۲)  میان مدت

۳)  کوتاه مدت

 

۲۹٫  «مجموعه‌اي جامع و هماهنگ و پويا و آينده‌نگر، شامل مباني، اهداف، سياست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي، براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور»این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

۱)  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲)  برنامه های پنج ساله توسعه

۳)  سند نقشه‌ی جامع علمی کشور

۴)  سیاست‌های کلی نظام

کدام یک جزو قوانین اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود؟

۱)  قانون حفاظت در برابر اشعه

۲)  نقشه جامع علمی سلامت

۳)  قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۴)  قانون استخدام کشوری

۳۰٫  براساس کدام قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیات امنایی شده است؟

۱)  برنامه پنجم توسعه کشور

۲)  برنامه چهارم توسعه کشور

۳)  برنامه ششم توسعه کشور

۴)  قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

۳۱٫  سندی است که برای توسعه ایران در چشم‌اندازی ۲۰ساله تدوین شده است.

۱)  چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

۲)  سند نقشه جامع علمی کشور

۳)  برنامه های پنج ساله توسعه

۴)  قانون استخدام کشوری

۳۲٫  این قانون به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی تصویب گردید.

۱)  قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

۲)  قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۳)  قانون حفاظت در برابر اشعه

۴)  قانون استخدام کشور

۳۳٫  بیماران از طریق……. اجازه می دهند تا از طریق اتصال به اینترنت به اطلاعات بهداشتی شخصی خود مانند اطلاعات نوبت دکترهای رزروشده، داروها و نتایج آزمایشگاه دسترسی پیدا کنند.

۱)  شاخص بیمار

۲)  پرونده بیمار

۳)  پرتال های بیمار

۴)  پشتیبان تصمیم گیری

۳۴٫  ایران در کدام منطقه فعالیت می کند؟

۱)  SEARO

۲)  AMRO

۳)  EMRO

۴)  AFRO

۳۵٫  در اين نوع سيستم هيچ سازمان يا نهادي ويژگي خاص يا برگزيده‌اي در نظام بهداشت و درمان ندارد

۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

۲)  نظام های بیمه عمومی

۳)  گزینه ۲ و ۳

۴)  سیستم تعاون همگانی

۳۶٫  کدام گزینه جزو کارکردهای نظام سلامت نیست؟

۱)  توليد منابع

۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم

۳)  تامين مالي

۴)  حاكميت

۳۷٫  بهبود نظارت، داده‌ها و اطلاعات در کدام زمینه از اهداف نظام سلامت است؟

۱)  سلامتی و رفاه

۲)  گزینه ۲ و ۳

۳)  پوشش همگانی سلامت

۴)  شرایط اضطراری بهداشتی

۳۸٫  اعتباربخشی سارمان‌های بهداشتی و درمانی از وظایف ……… ، …………. است.

۱)  تولیتی – وزارت بهداشت

۲)  تولیتی – دولت

۳)  حاکمیتی، وزارت بهداشت

۴)  حاکمیتی – دولت

۳۹٫  بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱)  معاون رئیس جمهور

۲)  مقام عالی وزارت

۳)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۴)  هیات عالی نظارت

۴۰٫  براساس ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرجع اجرای آرای صادره هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان … می باشد

۱)  کارگزینی یا دوایر مشابه

۲)  هیات عالی نظارت

۳)  هیات صادرکننده رای

۴)  واحد محل خدمتی کارمند

۴۱٫  اولین عنصر کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی است.

۱)  استخدام و ورود به خدمت

۲)  آموزش و توانمند سازی

۳)  حقوق و مزایا

۴)  گزینش

۴۲٫  منظور از تخلف اداری " تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری " چیست

۱)  کارمند در محل خدمت حضور ندارد و خدمت نمی کند

۲)  کارمند از دستور سرپیچی نموده و سهل انگاری می کند

۳)  کارمند در محل خدمت حضور دارد و ارائه خدمت نمی کند

۴)  موارد ۱ و ۲

۴۳٫  کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

۱)  دو سال – نیمه

۲)  دو سال – تمام

۳)  یکسال – تمام

۴)  یکسال – نیمه

۴۴٫  متکی بر درآمدهای مالیاتی، ارایه خدمات به صورت دولتی و تامین مالی مرکز گرا از ویژگی‌های کدام یک از تقسیم بندی های نظام های بیمه سلامت است؟

۱)  سیستم تعاون همگانی

۲)  نظام بهداشت و درمان ملی

۳)  نظام های بیمه عموم

۴۵٫  در کدام یک از تقسیم‌بندی‌های زیر، پوشش اکثریت یا همه شهروندان در صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بیمه بیماری از طریق پرداخت‌های اجباری کارفرمایان یا کارگران است.

۱)  سیستم تعاون همگانی

۲)  نظام بهداشت و درمان ملی

۳)  نظام های بیمه عمومی

۴۶٫  حمایت مالی از مردم جزو کارکردهای اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  غلط

۲)  صحیح

 

۴۷٫  عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱)  غلط

۲)  صحيح

۴۸٫  وظیفه این صندوق حمایت از کودکان است.

۱)  UNICEF

۲)  EURO

۳)  WHO

۴)  UNFPA

۴۹٫  مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است

۱)  سی روز برای اشخاص مقیم ایران و سه ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران

۲)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ صدور

۳)  سی روز از تاریخ ابلاغ رای

۴)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ

۵۰٫  کدام عبارت درخصوص مفاهیم قصور و تقصیر صحیح است

۱)  قصور عبارت است از کوتاهی عمدی در انجام وظایف

۲)  تقصیر عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف

۳)  قصور از جهات مخففه در تخصیص مجازات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است

۴)  گزینه های ۱ و ۲

۵۱٫  کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

۱)  یکسال – نیمه

۲)  دو سال – تمام

۳)  یکسال – تمام

۴)  دو سال نیمه

۵۲٫  کدام یک از موارد زیر از مصادیق تخلفات اداری موضوع بندهای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱)  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی

۲)  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

۳)  ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

۴عدم کارایی و اثربخشی

۵۳٫  کدام گزینه جزو اهداف اصلی نظام سلامت نیست؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

۲)  دسترسی

۳)  حمایت مالی از مردم

۴)  پاسخگویی به انتظارات

۵۴٫  نظام جامع سلامت، در درون نظام اقتصادی تعریف می‌شود و تا حد زیادی متاثر از آن است.

۱)  غلط

۲)  صحیح

۵۵٫  تعیین اولویت‌های خدمات سلامت با توجه به امر ………. وظیفه ………. است.

۱)  حاکمیت – دولت

۲)  حاکمیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۳)  تولیت – دولت

۴)  تولیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۵۶٫  تولید منابع جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱)  صحیح

۲)  غلط

۵۷٫  در ﻣﺪت ﻣاﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۱)  غلط

۲)  صحیح

۵۸٫  هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ، ولی متهم ظرف مه تخلفات اداری کدام جظر ننماید تکلیف اداره کارگزینی چیست

۱)  موضوع را به هیات تجدیدنظر ارسال کنند

۲)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا کنند

۳)  موضوع را به هیات بدوی ارسال کنند

۴)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا نکنند

۵۹٫  مجوزهای استخدامی پیمانی و قراردادی با تایید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد.

۱)  صحیح

۲)  غلط

۶۰٫  کدام گزینه در صلاحیت هیات های تجدیدنظر می باشد

۱)  اعتراض به اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۲)  رسیدگی به آرای غیر قطعی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳)  هیچ کدام

۴)  هردو

۶۱٫  رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با … مربوط می باشد

۱)  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۲)  هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

۴)  الف و ب صحیح است

۶۲٫  کدام مجازات قابل اعتراض در هیات های تجدیدنظر است

۱)  انفصال موقت

۲)  کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه

۳)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

۴)  توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

۶۳٫  قدرت حکمرانی دولت را گویند.

۱)  تولیت

۲)  نظارت

۳)  حاکمیت

۴)  مدیریت

۶۴٫  بهترین راه حل برای سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت کدام گزینه است؟

۱)  بهبود سازمانی

۲)  هر سه مورد

۳)  تحلیل محیط

۴)  تغییر سازمانی

۶۵٫  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل … عضو اصلی و حداکثر … عضو علی البدل می باشند

۱)  چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل

۲)  چهار عضو اصلی و سه عضو علی البدل

۳)  سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل

۴)  سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل

۶۶٫  کدام عبارت صحیح نیست

۱)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

۲)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

۳)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

 

 

۶۷٫  توليت به معناي كار كردن بدون چشم داشت براي عموم مردم و پاسخگو بودن نسبت به انتظارات آن‌ها است.

 

۱)  صحیح

۲)  غلط

۶۸٫  کدام یک از سازمان‌ها به نسبت بقیه نقش کمتری در توسعه سلامت در ایران داشته اند؟

۱)  صندوق جمعيت ملل متحد

۲)  صندوق كودكان ملل متحد

۳)  صندوق جهانی ملل متحد

۴)  سازمان جهاني بهداشت

۶۹٫  کدام گزینه فرصت مطلوبی برای رشد بخش خدمات درمانی فراهم کرده است؟

۱)  گزینه ۲ و ۳

۲)  خصوصی سازی

۳)  جهانی شدن تجارت

۴)  اقتصاد بسته

۷۰٫  توانمندسازی زنان و دختران، در راستای دستیابی به اولویت‌های ملی از اهداف کلیدی این صندوق است.

۱)  UNFPA

۲)  EURO

۳)  WHO

۴)  UNICEF

۷۱٫  کوچکترین واحد مستقل نظام بهداشت و درمان کشور کدام گزینه است؟

۱)  بیمارستان

۲)  مرکز خدمات جامع سلامت

۳)  شبکه بهداشت

۴)  پایگاه سلامت شهری

۷۲٫  بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۲)  مقام عالی وزارت

۳)  هیات عالی نظارت

۴)  معاون رئیس جمهور

۷۳٫  تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط چه مرجعی قابل رسیدگی است

۱)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

۲)  دیوان عدالت اداری

۳)  هیات رسیدگی به تخلفات اداری ستاد وزارت

۴)  هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود

۷۴٫  کدام گزینه هدف فرعی در نظام سلامت محسوب می شود؟

۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

۲)  تاب آوری

۳)  حمایت مالی از مردم

۴)  پاسخگویی به انتظارات

۷۵٫  در ساختار سازمانی ….. وظايف تا حد زيادي به …….. واگذار مي‌شود و منجر به …………. می شود.

۱)  متمرکز – استان ها – بهبود کیفیت تصمیمات

۲)  غیرمتمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کارایی

۳)  غیرمتمرکز – استان‌ها – بهبود کیفیت تصمیمات

۴)  متمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کیفیت تصمیمات

۷۶٫  کدام یک از موارد زیر از جمله مجازات های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

۲)  بازخرید خدمت

۳)  تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای گروه

۴)  آماده به خدمت نمودن

۷۷٫  کدام گزینه از شاخص‌های حکمرانی مطلوب محسوب نمی شود؟

۱)  مسئولیت پذیری

۲)  هدایت و راهبری برنامه های بهداشتی و درمانی

۳)  متعهد به رای مردم بودن

۴)  منطقی و جامع بودن

۷۸٫  ضرورت آموزش و توسعه کارکنان برای تجهیز کارکنان به کدامیک از مهارت‌های زیر است؟

 

۱)  همه موارد

۲)  مهارت‌های فنی

۳)  مهارت‌های حل‌مسأله

۴)  مهارت‌های ارتباطی

۷۹٫  کدامیک از ویژگی‌های سازمان سالم نیست؟

 

۱)  دارای سیستم حاکمیت، مدیریت و رهبری متعهد و قوی است.

۲)  ساختارهای لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی ایجاد می‌شود.

۳)  به کارکنان بیشتر از مشتریان توجه می‌شود.

۴)  اهداف چالشی تعیین می‌شود و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید.

۸۰٫  ….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات خود از آنها استفاده می‌کند.

 

۱)  نگرشها

۲)  اعتقادات

۳)  رفتارها

۴)  ارزش‌ها

۸۱٫  کدام گزینه مراحل تشكيل تيم اثر بخش را نشان می دهد؟

 

۱)  درگیری – شكل‌گيري- انسجام – تکامل – انحلال

۲)  شكل‌گيري- انسجام – درگیری – تکامل – انحلال

۳)  شكل‌گيري- درگیری – انسجام – تکامل – انحلال

۴)  شكل‌گيري- انسجام – تکامل – درگیری – انحلال

۸۲٫  وظیفه اصلی فرهنگ سازمانی چیست؟

 

۱)  توسعه ارزشهای سازمانی

۲)  سلامت سازمانی

۳)  تقویت جو سازمانی

۴)  تقویت انسجام داخلي و تطبيق خارجي

 

۸۳٫  در پنجره Johari مدیریت ارتباطات وقتی از ناحيه عمومي به سمت خصوصي مي‌رويم و بخش ناشناختۀ رفتار مدير براي كارمند كم مي‌شود، را گویند.

 

۱)  افشا

۲)  بازخورد

۳)  نقطه شناخته

۴)  نقطه كور

۸۴٫  …. نحوه تقسيم، گروه‌بندي و هماهنگي کارها و ارتباط بين مشاغل و پست‌هاي مختلف را درون يک سازمان نشان مي‌دهد.

 

۱)  جو سازمانی

۲)  فرهنگ سازمانی

۳)  رفتار سازمانی

۴)  ساختار سازمانی

۸۵٫  …. اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای مشترک کارکنان سازمان است که نگرش‌ها، اندیشه‌ها، احساسات، عادت‌ها، رفتارها و نحوه پوشش و انجام کارهاي آنها را تعيين مي‌کند.

 

۱)  سلامت سازمانی

۲)  ساختار سازمانی

۳)  جو سازمانی

۴)  فرهنگ سازمانی

۸۶٫  کدام نظریه با موجودیت تعارض در سازمان موافق است و آن را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در سازمان می‌داند.

 

۱)  نظریه تحول

۲)  نظریه سنتی

۳)  نظریه تعامل

۴)  نظریه روابط انسانی

۸۷٫  فردی که باور دارد که اشکالی ندارد که بازنده شود و دیگران برنده شوند، از چه سبک مدیریت تعارض استفاده می‌کند؟

 

۱)  سازش

۲)  رقابت‌جويي

۳)  مصالحه

۴)  همکاری

۸۸٫  ……. مجموعه‌ دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف است.

 

۱)  شخصیت

۲)  نگرش

۳)  اعتقادات

۴)  ارزش

۸۹٫  قطع A4 مخصوص نامه‌هائی است که متن آنها بیش از …………. سطر باشد.

 

۱)  5

۲)  4

۳)  3

۴)  7

۹۰٫  املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

 

۱)  کتابخانه

۲)  کشت زار

۳)  هم راهی

۴)  پنج شنبه

۹۱٫  نامهء فوری…………… باید مورد اقدام فرا گیرد.

 

۱)  12 ساعته

۲)  72ساعته

۳)  ۴۸ ساعته

۴)  بلافاصله

۹۲٫  کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۱)  بجز

۲)  بجای آورند

۳)  بهوش

۴)  بجا(بموقع و مناسب)

۹۳٫  …. فرایندی است که افراد ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری مورد انتظار شغل و سازمان را یاد می‌گیرند، دانش، مهارت، نگرش، انتظارات و رفتارهای خود را تعدیل می‌کنند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می‌شوند.

 

۱)  پرورش کارکنان

۲)  توسعه کارکنان

۳)  آموزش کارکنان

۴)  جامعه پذیری

۹۴٫  کدامیک از اهداف مدیریت نیروی انسانی در سازمان است؟

 

۱)  توسعه نیروی انسانی

۲)  جذب نیروی انسانی

۳)  همه موارد

۴)  حفظ نیروی انسانی

۹۵٫  ….. از دو یا چند نفر تشکیل شده تا به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش نمایند.

۱)  فرهنگ سازمانی

۲)  ساختار سازمانی

۳)  سیستم

۴)  سازمان

۹۶٫  رفتار رابطه مدار ضعيف و وظيفه مدار ضعيف بیانگر کدام سبک رهبری است؟

 

۱)  سبک رهبری قبولاندن

۲)  سبک رهبري اشتراك مساعي

۳)  سبک رهبری تفويض اختيار

۴)  سبک رهبری دستوری

۹۷٫  ….. سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن است.

 

۱)  ساختار سازمانی

۲)  فرهنگ سازمانی

۳)  سلامت سازمانی

۴)  جو سازمانی

۹۸٫  موضوع تعارض مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟

 

۱)  سطح گروهی

۲)  سطح سازمانی

۳)  سطح فراسازمانی

۴)  سطح فردی

۹۹٫  ….. فرايندی است که فرد محيط پیرامون خود را شناخته و اطلاعات مربوط به آن را تفسير مي‌كند.

 

۱)  انتظار

۲)  رزش

۳)  بینش

۴)  ادراک

۱۰۰٫                     عبارت زیر تعریف کدام مورد است؟ " فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، به شرطی که در گيرنده معنايي مشابه آنچه مورد نظر فرستنده بوده است، ايجاد شود"

 

۱)  ارتباط

۲)  پیام

۳)  هیچکدام

۴)  اتوماسیون

۱۰۱٫                     کدام گزینه در مورد اسم نکرده درست است؟

 

۱)  در صورتی که اسمی برای خواننده یا شنوده آشنا نباشد، به آن اسم نکره می‌گویند.

۲)  علامت‌ اسم نکره «ی» در آخر اسم (مانند، مردی را دیدم.)

  3) در مکاتبات اداری بعد از اسم نکره (مثلا ً: مدیر جدیدي) نیازي به نوشتن "را" نیست.

۴)  همه موارد

۱۰۲٫                     املای کدام کلمه اشتباه است؟

 

۱)  غیر ذلک

۲)  غیر و ذلک

۳)  غیره و ذلک

۴)  همه موارد صحیح است

۱۰۳٫                     مهمترين ابزارهاي رسيدن به اهداف هر سازمان چیست؟

۱)  تجهیزات الکترونیک در فعالیت های دفتری

۲)  همه موارد

۳)  ايجاد ارتباطات رسمي از طريق نوشته هاي اداري

۴)  سامانه های الکترونیکی و تحت شبکه

۱۰۴٫                     کدام گزینه واژه نامناسب جهت شروع نامه و گزارش کار می باشد؟

۱)  « مقتضی است » براي مقامات بالاتر

۲)  « به اطلاع مي رساند » براي مقامات زيردست تر

۳)  « به آگاهي مي رساند » براي مقامات هم سطح

۴)  « به استحضار مي رساند » براي مقامات بالاتر

۱۰۵٫                      عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ "اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد."

۱)  نامه با ماهیت دستوری

۲)  نامه با ماهیت درخواستی

۳)  نامه با ماهیت هماهنگی

۴)  نامه با ماهیت بازدارندگی

۱۰۶٫                     در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5

۲)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۳)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۴)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۱۰۷٫                     کدامیک از مزایای جامعه پذیری سازمانی نیست؟

۱)  افزایش بهره‌وری

۲)  بهبود عملکرد شغلی

۳)  عدم ثبات سازمانی

۴)  افزایش رضایت شغلی

۱۰۸٫                     حداقل شرایطی که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند وظایف شغل مورد نظر را با موفقیت انجام دهد را گویند؟

۱)  مسئولیت‌ها و اختیارات شغل

۲)  شرح شغل

۳)  شرایط احراز شغل

۴)  همه موارد

۱۰۹٫                     ….. علم و هنر نفوذ در ديگران به نحوي كه با ميل و رضايت در جهت نيل به اهداف از قبل تعيين شده گام بردارند، را گویند.

 

۱)  رهبری

۲)  ارتباطات

۳)  انگیزش

۴)  مدیریت

۱۱۰٫                     علم مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی را گویند؟

۱)  شهروندی سازمانی

۲)  رفتار سازمانی

۳)  جو سازمانی

۴)  روانشناسی سازمانی

۱۱۱٫                     عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ "اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد."

۱)  نامه با ماهیت دستوری

۲)  نامه با ماهیت درخواستی

۳)  نامه با ماهیت هماهنگی

۴)  نامه با ماهیت بازدارندگی

۱۱۲٫                     نامه های طبقه بندی شده به چند دسته تقسیم می شوند و کدام دسته بندی صحیح است؟

۱)  3 دسته_محرمانه، سری، فوق سری

۲)  4دسته_عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری

۳)  4 دسته_محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری

۴)  3 دسته_ عادی، محرمانه، سری

۱۱۳٫                     کدام مورد از ويژگيهايي که درمخاطب بايد مورد توجه قرارگيرد تا منجر به تهيه يك مکاتبه كامل گردد، نیست؟

۱)  سن و سال

۲)  خلق و خو

۳)  تحصیلات

۴)  تمایلات

۱۱۴٫                     در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۱)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۲)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۳)  قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5

۴)  قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۱۱۵٫                     رکن اساسی هر نامه کدام است؟

۱)  موضوع نامه

۲)  گیرنده نامه

۳)  متن نامه

۴)  امضاء نامه

۱۱۶٫                     جمله………………. در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس از حرف ربط می‌آید و گاه به طور مستقل میان دو خط تیره () قرار می‌گیرد.

۱)  جمله معترضه

۲)  هیچ کدام

۳)  جمله وصفی

۴)  جمله مرکب

۱۱۷٫                     ارزیابی فرایند جامعه ­پذیری در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

 

۱)  همه مراحل

۲)  پیش از ورود کارمند به سازمان

۳)  محشور شدن کارمند با سازمان

۴)  مواجه شدن کارمند با سازمان

۱۱۸٫                     انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

۱)  مواجه شدن کارمند با سازمان

۲)  پیش از ورود کارمند به سازمان

۳)  همه مراحل

۴)  محشور شدن کارمند با سازمان

۱۱۹٫                     هر اقدام عمدي اعضاي سازمان كه هنجارهاي اصلی سازماني و اجتماعي را نقض كند را گویند.

۲)  فساد سازمانی

۳)  بروکراسی سازمانی

۴)  هرج و مرج سازمانی

۱۲۰٫                     کدامیک از موارد زیر جزو اهداف رفتار سازمانی است؟

 

۱)  همه موارد

۲)  کنترل رفتار انسانی

۳)  توجیه (شناخت، توصیف و فهم) رفتار انسانی

۴)  پیش‌بینی رفتار انسانی

۱۲۱٫                     طبق گفته روانشناسان نوشته هر شخص بیانگر چیست؟

۲)  بازتاب اندیشه های فرد

۳)  تمایلات درونی و برونی فرد

۴)  همه موارد

۱۲۲٫                     کدام یک از ترکیبات زیر صحیح است؟

۱)  نیکوست

۲)  دانا است

۳)  متمنیست

۴)  خوبست

۱۲۳٫                     املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱)  کتابخانه

۲)  کشت زار

۳)  هم راهی

۴)  پنج شنبه

۱۲۴٫                     کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۲)  باسمه تعالی

۳)  آنجناب

۴)  بطیء

۱۲۵٫                     کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

۲)  به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص

۳)  اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود

۱۲۶٫                     کدام گزینه در مورد فونت و سایز متن نامه اداری صحیح است؟ضضض

۲)  Zar_ 13

۳)  14_B Nazanin

۴)  B Nnazanin _13

۱۲۷٫                     کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني مکانيکي نیست؟

 

۱)  حيطه نظارت مديران وسيع است. جو سازمانی

۲)  سطح اختيار سطوح بالاي مديريت زياد است.

۳)  حيطه نظارت محدود است.

۴)  قوانين و مقررات زيادي وجود دارد

۱۲۸٫                     کدامیک مراحل فرایند آموزش و توسعه را به درستی نشان می‌دهد؟

۱)  برنامه ریزی، نیازسنجی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۲)  نیازسنجی، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۳)  ارزیابی اثربخشی آموزشی، نیازسنجی، برنامه ریزی و آموزش

۴)  نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی آموزشی، برنامه ریزی و آموزش

۱۲۹٫                     کدام یک از عوامل سازمانی تعارض نیست؟

۱)  ابهام در نقش‌ها و وظايف

۲)  منابع مشترك

۳)  رهبری ضعیف

۴)  حسادت و بدبینی

۱۳۰٫                     کدامیک از عوامل زیر جزو نیازهای انگیزشی است؟

۲)  شرایط کاری

۳)  امنیت شغلی

۴)  ماهیت شغل

۱۳۱٫                     اصلاح خطاهاي دستوري، نگارشي، اصلاح واژگان و تعابير، اصلاح ساختار جملات، اصلاح خطاهاي منطقي- کدام یک از انواع ویراستاری متن می باشد؟ضضض

۱)  ویرایش تخصصی

۲)  ویرایش فنی

۳)  ویرایش زبانی

۴)  هیچکدام

۱۳۲٫                     کدام گزینه در مورد "فعل" درست است؟

۱)  حذف فعل اگر به قرینه باشد کاملا مجاز و حتی مطلوب است.

۲)  حذف فعل بدون قرینه مجاز نیست و به شدت باید از آن پرهیز کرد.

۳)  گزینه الف و ب

۴)  حذف فعل بدون قرینه بسته به نوع جمله مجاز می باشد

۱۳۳٫                     موارد استفاده از رونوشت نامه کدام است؟

۱)  براي اطلاع واحدهاي سازماني

۲)  برای اطلاع اشخاصي كه موضوع نامه به آنها مربوط مي باشد

۳)  برای اشخاصی که به نظر نويسنده بهتر است در جريان چنين مطلبي قرار گيرند

۴)  همه موارد

۱۳۴٫                     کدام اندازه براي جدول‌ها، نمودار‌ها و صورت‌هاي مالي و اداري كاربري دارد؟

 

۱)  A6

۲)  A4

۳)  A5

۴)  A3

۱۳۵٫                     املای صحیح را انتخاب نمایید.

۱)  ممهور

۲)  برعلیه

۳)  گرام

۴)  اتاق

۱۳۶٫                     کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني ارگانیک نیست؟

 

۱)  حيطه نظارت محدود است.

۲)  تصمیمات به‌صورت غیر متمرکز اتخاذ می‌شوند.

۳)  حيطه نظارت مديران وسيع است.

۴)  میزان رسمیت و استانداردسازی کارها کمتر وجود دارد.

۱۳۷٫                   ارتباطات صادق، قاطع، با اعتماد به نفس، احترام برای دیگران، تماس چشمی چه نوع سبک ارتباطی است؟

 

۱)  تهاجمی

۲)  انفعالی

۳)  فعال

۴)  مثبت

۱۳۸٫                     اصل در مکاتبات اداری چیست؟

 

۱)  خلاصه نویسی

۲)  ساده نویسی

۳)  سالم نویسی

۴)  گزینه الف و ب

۱۳۹٫                     …. در جامعه پذیری سازمانی یکی از کارکنان شاغل در واحد سازمانی کارمند تازه­ وارد است که پاسخگوی هرگونه سوال او در خصوص سازمان است.

 

۱)  همیار

۲)  همکار

۳)  سرپرست

۴)  مربی

۱۴۰٫                     …. فرایندی برای توسعه مهار‌ت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های شغل آینده فرد است.

 

۱)  پرورش کارکنان

۲)  آموزش کارکنان

۳)  جامعه پذیری

۴)  توسعه کارکنان

۱۴۱٫                     مدیری كه بدون تبادل نظر با پيروان، خود به تنهايي براي نيل به اهداف و افزايش كارايي دستورات يك جانبه صادر مي‌كند، از چه سبک رهبری استفاده می‌کند؟

 

۱)  سبک رهبری عملگرا

۲)  سبک رهبري اقتدارگرا

۳)  سبک رهبری دموكراتيك

۴)  سبک رهبری بی‌تفاوت

۱۴۲٫                     املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

 

۱)  دوماً

۲)  مراجعات

۳)  باغ ها

۴)  امتیازات

۱۴۳٫                     کدامیک از گزینه‌های زیر لایه‌های فرهنگ سازمانی را به ترتیب از درون به بیرون به درستی نشان می‌دهد.

 

۱)  رفتارها- نمادها- ارزش‌ها- اعتقادات

۲)  اعتقادات- ارزش‌ها- نمادها -رفتارها

۳)  نمادها- رفتارها- ارزش‌ها- اعتقادات

۴)  اعتقادات- ارزش‌ها- رفتارها- نمادها

۱۴۴٫                     جامعه پذیری کارکنان در زمره کدامیک از وظایف مدیریت نیروی انسانی قرار دارد؟

۱)  توسعه نیروی انسانی

۲)  حفظ نیروی انسانی

۳)  جذب نیروی انسانی

۴)  همه موارد

نوشتار اداری، بيانگر ……………………………………………كاركنان و مديران سازمان است.

۱)  همه موارد

۲)  كارداني

۳)  ميزان دانش

۴)  تخصص

۱۴۵٫         ….. فرایند انتخاب و استخدام کارکنان، آموزش و توانمندسازی آنها، ارزشیابی عملکرد آنها و جبران خدمت آنها در راستای دستیابی به اهداف کلی سازمان است.

۱)  مدیریت کارکنان

 

۲)  رهبری

۳)  مدیریت

۴)  همه موارد

 

۱۴۶٫                     گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 

۱)  بهاء کالا

۲)  بی قرار

۳)  دوّم

۴)  سوُال

۱۴۷٫                     این جمله صحیح است؟ (حاکمیت نظام سلام وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.)

 

۱)  غلط

۲)  صحیح

 

۱۴۸٫                     در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید ……….. گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.

 

۱)  ماهیانه

۲)  سالانه

۳)  فصلی

۴)  هر ۴ ماه یکبار

۱۴۹٫                     کدام گزینه مربوط به حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری می باشد؟

 

۱)  انجام امور شخصی توسط کارمندان در ساعات اداری ایرادی ندارد.

۲)  مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در ساعاتی مشخص باید در محل خدمت حضور داشته باشد.

۳)  چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد شود.

۴)  تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود.

۱۵۰٫                     تهیه گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت دوره ای بر عهده چه کسی است؟

۱)  بالاترین مقام دستگاههای اجرایی

۲)  استانداران

۳)  بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران

۴)  وزارت کشور

۱۵۱٫                     جمع آوري اطلاعات شخصي از افراد توسط دستگاههاي اجرايي ……

 

۱)  جمع آوري اطلاعات شخصي افراد مجاز نمي باشد.

۲)  اطلاعات را مي توان از ساير اشخاص جمع آوري نمود.

۳)  تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسايل قانوني و شفاف مجاز مي باشد.

۴)  با استفاده از وسايل و ابزارهاي غيرقانوني و قانوني مجاز مي باشد.

۱۵۲٫                     كدام گزينه جزء وظايف سازمان اداري استخدامي در اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري مي باشد؟

۱)  تهيه و ابلاغ شيوه نامه هاي اجرايي

۲)  تدوين برنامه هاي اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي

۳)  همه موارد

۴)  نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه

۱۵۳٫                     سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری چه کسی به سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگا های اجرایی در سطوح ملی می پردازد؟

۱)  شورای عالی اداری

۲)  مرکز آمار ایران

۳)  استاندار

۴)  دستگاه اجرایی

۱۵۴٫                     مفيد بودن اطلاعات قابل دسترسي يا ارائه شده؛ يعني …..

۱)  اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد.

۲)  اطلاعاتي كه علم به آنها، توان تشخيص و قضاوت و آگاهي افراد را افزايش مي دهد.

۳)  اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود.

۴)  هم اسناد و مدارك و ابزارهاي حاوي اطلاعات بايد واقعي و صحيح باشد.

۱۵۵٫                     فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان برعهده چه کسی است؟

۱)  سازمان اداری استخدامی

۲)  استاندار

۳)  دستگاههای اجرایی

۴)  وزارت کشور

۱۵۶٫                     چه کسیی مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود، هستند؟

۲)  کارمندان

۳)  مقامات و مأموران دولتی

۴)  دولت

۱۵۷٫                     چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد، چه نکاتی توسط دستگاه اجرایی باید رعایت شود؟

۱)  نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری

۲)  توقف ارائه خدمات به مراجعین درصورت عدم حضور کارمند مربوطه

۳)  ارائه خدمات در ساعت اداری مشخص شده

۴)  همه موارد

۱۵۸٫                     كدام مورد در خصوص حقوق معلولان (توان خواهان) در منشور شهروندي صحيح است؟

۱)  مراقبت در مقابل بيمار يهاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني

۲)  برخورداري از حمايت هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت

۳)  تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب

۴)  برخورداري از امكانات درماني و توانبخشي براي بهبودي و يا توانمند شدن در جهت زندگي مستقل

۱۵۹٫                     انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان با چه شرايطي صورت مي گيرد؟

۱)  با شفافيت كامل اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها انجام مي شود.

۲)  به صورت برابر و با شفافيت كامل انجام مي شود.

۳)  در فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه انجام مي شود.

۴)  بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصتها و امكانات انجام شود.

۱۶۰٫                     شهروندان در صورت بیکاری از کدامیک از حقوق زیر بهره مند می شوند؟

 

۱)  حمایت های مالی و اجتماعی مناسب

۲)  برخورداری از حقوق بیمه بیکاری

۳)  حق رفاه و تامین اجتماعی

(۴قانون بیمه بیکاری

۱۶۱٫                     شهروندان می توانند حق ………… را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.

 

۱)  حق آزادی و امنیت شهروندی

۲)  حق مشارکت در تعیین سرنوشت

۳)  حق آزادی اندیشه و بیان

۴)  حق اداره شایسته و حسن تدبیر

۱۶۲٫                     در چه صورتی حق حیات از شهروندان قابل سلب است؟

۱)  به موجب قانون

۲)  حق حیات قابل سلب نمی باشد.

۳)  با رضایت خود افراد

۴)  با مجوز صریح قانونی

۱۶۳٫                     براساس کدام اصل قامون اساسی منشور حقوق شهروندی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام گردید؟

 

۱)  اصل ۱۳۴

۲)  اصل ۱۴۲

۳)  اصل ۱۲۱

۴)  اصل ۱۱۳

۱۶۴٫                     کدام گزینه جزو مالکیت های فکری نمی باشد؟

 

۱)  مالکیت صنعتی

۲)  مالکیت هنری

۳)  ماکیت ادبی

۴)  مالکیت معنوی

۱۶۵٫                     سیستم اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر که به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش می‌کنند.

۱)  سازمان

۲)  فرهنگ سازمانی

۳)  ساختار سازمانی

۴)  مدیریت

۱۶۶٫                     ….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات استفاده می‌کند.

۱)  نمادها

۲)  اعتقادات

۳)  رفتارها

۴)  ارزش‌ها

۱۶۷٫                     سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن.

 

۱)  سلامت سازمانی

۲)  فرهنگ سازمانی

۳)  جو سازمانی

۴)  ساختار سازمانی

۱۶۸٫                     کدامیک از اقدامات زیر برای اجرا و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی در کشور بکار گرفته شد؟

 

۱)  تعیین استانداردهای تمامی فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری

۲)  تعیین استانداردهای رفتاری و ظاهری برای مشاغل مرتبط با ارباب رجوع

۳)  همه موارد

۴)  انجام ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی

۱۶۹٫                     ایجاد فضای رقابت باعث …. می شود.

۱)  کاهش راندمان کاری

۲)  افزایش انگیزه

۳)  افزایش حجم کار

۴)  افزایش اعتماد به نفس

۱۷۰٫                     بهترین شکر کدام گزینه می باشد؟

 

۱)  روزه

۲)  کمک

۳)  نماز

۴)  خدمت به مردم

۱۷۱٫                     وجود کدام موارد دلیلی بر آزاد بودن انسان است؟

 

۱)  تربیت،انتقاد،پشیمونی

۲)  قدرت ، اختیار،عقل

۳)  تربیت،عقل،اختیار

۴)  قدرت تصمیم گیری،عقل،اختیار

۱۷۲٫                     تغییر آرزو از دلایل ….. انسان است.

 

۱)  انتخاب

۲)  کمال گرائی

۳)  رشد

۴)  اختیار

۱۷۳٫                     اولین مسئله در افزایش انگیزه چیست؟

 

۱)  فضای عاطفی

۲)  ایمان

۳)  توجه

۴)  آگاهی

۱۷۴٫                     جمله" یا طیب من لا طیب له " در کجا عنوان شده است؟

 

۱)  دعای جوشن

۲)  صحیفه سجادیه

۳)  قرآن

۴)  نهج البلاغه

۱۷۵٫                     گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه"حقوق شهروندی در نظام اداری" در سطح ملی به صورت ……، توسط چه کسی تهیه می شود؟

 

۱)  سالانه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۲)  6ماهه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور

۳)  سالانه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور

۴)  6ماهه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۱۷۶٫                     مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه "حقوق شهروندی در نظام اداری" در سطح ملی به عهده ……کشور و در سطح استان به عهده ….. است.

 

۱)  سازمان اداری استخدامی- استاندار

۲)  هیات دولت- شورای شهر

۳)  سازمان اداری استخدامی- شورای شهر

۴)  مجلس شواری اسلامی- استاندار

۱۷۷٫                     اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها چگوانه صورت می گیرد؟

 

۱)  با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانون

۲)  تنها در محیط اداری

۳)  مراجع نظارتی برون سازمانی

۴)  مراجع نظارتی درون سازمانی

۱۷۸٫                     کدام گزینه در تعریف قانون " تقصیرات مقامات و ماموران دولتی" صحیح می باشد؟

 

۱)  همه موارد

۲)  دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود.

۳)  دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و سایل به اشخاص وارد می شود.

۴)  دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام مأموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند.

۱۷۹٫                     در اختیار قراردادن برگه نظرسنجی به مراجعین مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی می باشد؟

 

۱)  حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

۲)  حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

۳)  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

۴)  حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

۱۸۰٫                     پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه "حقوق شهروندی در نظام اداری" در سطح ملی به چه کسی ارائه می گردد؟

 

۱)  همه موارد

۲)  رئیس جمهور

۳)  هیات وزیران

۴)  شورای عالی اداری

۱۸۱٫                     مسئول اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری چه کسی است؟

 

۱)  بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۲)  هیات دولت

۳)  دولت

۴)  مجلس شورای اسلامی

۱۸۲٫                     تصميمات، اقدامات يا اظهارات مقامات و مسئولان دولتي، عوامل اجرايي و نظارتي و مأمورين نظامي، انتظامي و امنيتي پيش از انتخابات، در جريان بررسي شرايط نامزدهاي انتخاباتي و پس از انتخابات بايد كاملا ……….. باشد.

۱)  شفاف، بيطرفانه و قانونمند

۲)  شفاف و قانون مدار

۳)  شفاف، عادلانه و قانونمند

۴)  شفاف و عادلانه

۱۸۳٫                     طبق بند الف منشور حقوق شهروندي حقوق زنان چيست؟

 

۱مشاوره هاي مناسب براي تأمين سامت جسمي و رواني در زندگي فردي،خانوادگي و اجتماعي

۲)  همه موارد

۳)  تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب

۴)  آموزش در مراحل مختلف زندگي به خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري

 

۱۸۴٫                     کدام مورد در خصوص فعالیت های هنری صحیح است؟

 

۱)  در فضای قانونمند و آزادانه انجام شود.

۲)  درفضای امنیتی، آزادانه انجام شود.

۳)  در فضای غیرانحصاری، آزادانه انجام شود.

۴)  در فضای رقابتی انجام شود.

۱۸۵٫                     حق زنان طبق حق اشتغال و کار شایسته در جامعه چیست؟

 

۱)  گزینه ۱ و ۳ صحیح است

۲)  حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر

۳)  حق زنان است که از مرخصی زایمان استفاده نمایند.

۴)  استفاده از فرصت های شغلی مناسب

 

۱۸۶٫                     حقوق شهروندي بر چه اصولي مبتني است؟

۱)  كرامت انساني

۲)  همه موارد

۳)  حمايت يكسانِ قانون از همه افراد ملت

۴)  صيانت از حقوق و آزاد يهاي غيرقابل سلب

 

۱۸۷٫                     فرهنگ سازماني براي …… و ……. شکل مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد.

۱)  تقویت کار گروهي و مزيت‌طلبي

۲)  انسجام داخلي و تطبيق با محيط خارجي

۳)  توسعه جو سازمانی و تعهد سازماني

۴)  آموزش هنجاري‌هاي شغلي و تقویت کار گروهي

۱۸۸٫                     در این فرهنگ تأکید بسیار بر تعامل سازمان با محیط خارجی دارد.

 

۱)  فرهنگ سازمانی بازاری

۲)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۳)  فرهنگ سازمانی متعالی

۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

 

۱۸۹٫                     کدام گزینه مراحل مديريت تغيير فرهنگ سازمانی را به درستی نشان می‌دهد؟

 

۱)  ارزشیابی – مداخله تشخیص

۲)  تشخیص- ارزشیابی مداخله

۳)  تشخیص- مداخله ارزشیابی

۴)  ارزشیابی- تشخیص- مداخله

۱۹۰٫                     کدام گزاره صحیح نیست؟

 

۱)  يک فرهنگ سازماني همیشه مناسب بوده و منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود.

۲)  داشتن يک فرهنگ انعطاف‌پذير مي‌تواند منجر به عملکرد خوب شود.

۳)  عملکرد خوب منجر به ايجاد يک فرهنگ حاکم مي‌شود.

۴)  فرهنگ سازماني توأم با تعهد مديران و کارکنان نسبت به ارزش‌هاي مثبت مشترک، منجر به بهبود عملکرد سازمان مي‌شود.

۱۹۱٫                     در این فرهنگ، ساختار سازمانی بلند، قوانین و مقررات و تشریفات اداری زیاد، سلسله مراتب قوی، پرهیز از تعارض، آزادی و اختیار عمل محدود و مقاومت نسبت به تغییر، دیده می‌شود.

 

۱)  فرهنگ سازمانی متعالی

۲)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۳)  فرهنگ سازمانی بازاری

۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

۱۹۲٫                     کدام گزینه باعث افزایش انگیزه در کار می شود؟

 

۱)  توجه به نتیجه کار

۲)  نبودن رقابت

۳)  افزایش حجم کار

۴)  داشتن روابط کاری موفق

۱۹۳٫                     کلمه " کفور" به معنی…..

 

۱)  بدون انگیزه

۲)  غافل

۳)  بی دین

۴)  ناسپاس

۱۹۴٫                     کدام گزینه میتواند از دلایل رشد انسان باشد؟

 

۱)  انتخاب شغل

۲)  آزادی

۳)  اختیار

۴)  همه موارد

۱۹۵٫                     هر گونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در چه شرایطی قابل پذیرش است؟

 

۱)  خارج از محیط یا ساعات غیراداری

۲)  صرفاً در محیط و ساعات اداری

۳)  با هماهنگی مدیر مافوق در خارج از ساعات اداری بلامانع است.

۴)  انجام خدمات اداری در هر زمان و مکانی به منظور تکریم ارباب رجوع بلامانع است.

۱۹۶٫                     کدام گزینه جزء وظایف واحد "میز خدمت" نمی باشد؟

 

۱)  دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین

۲)  ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط

۳)  هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط.

۴)  واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر ۶ماه یک بار گزارشی از عملکرد "میز خدمت" را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند.

۱۹۷٫                     در صورت بروز اختلاف بين مراجعان و متصديان ارائه خدمت، وظيفه مسئول واحد ذيربط چيست؟

 

۱)  مسئول واحد ذيربط بايد به دستگاههاي قضايي گزارش نمايد.

۲)  مسئول واحد ذيربط بايد به مراجع نظارتي برون سازماني گزارش نمايد.

۳)  مسئول واحد ذيربط بايد بلافاصله به موضوع رسيدگي و آن را در چارچوب مقررات و با رعايت اخلاق اسلامي حل و فصل نمايد.

۴)  مسئول واحد بايد به مراجع ذيربط اطلاع دهد.

۱۹۸٫                     کدام گزینه از اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری نمی باشد؟

۱)  امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک

۲)  انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری

۳)  الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی

۴)  عدم ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی

۱۹۹٫                     گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان ……..

 

۱)  گزینه ۲ و ۳ صحیح است

۲)  به حکم قانون اشکالی ندارد.

۳)  با رضایت آگاهانه اشکالی ندارد.

۴)  بدون مجوز قانونی ممنوع است.

۲۰۰٫                     محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی چگونه صورت می پذیرد؟

 

۱)  نباید کمترین خدش های به شأن، حرمت و کرامت انسانی آ نها وارد شود.

۲)  محاکمه در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، انجام شود.

۳)  صرفاً در دادگا ههای دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود.

۴)  محاکمات بصورت علنی برگزار می گردد و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.

۲۰۱٫                     كدام گزينه از حقوق تشكل، تجمع و راهپيمايي مي باشد؟

 

۱)  گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۲)  برخورداري از حق تشكيل و عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان هاي مردم نهادمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران

۳)  حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه صالح را براي دادخواهي در مورد نقض حقوق شهروندي

۴)  برخورداري از حمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران

۲۰۲٫                     نظر قانون در خصوص حق آزادي بيان چيست؟

 

۱)  دولت مي تواند به سانسور يا كنترل نشريات و ساير رسانه ها مبادرت نمايد.

۲)  همه موارد

۳)  اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.

۴)  دولت حق دارد برخلالف موازين قانوني براي انتشار يا عدم انتشار اطلاعات يا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و ساير رسانه ها برآيد.

۲۰۳٫                     شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق……

 

۱)  توسط مراجع اداری و قضائی نظارت می گردد.

۲)  توسط حکومت و نهادهای عمومی الزامی است.

۳)  توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

۴)  توسط مقامات و مأموران اداری الزامی است.

۲۰۴٫                     كدام يك از گزينه ها مربوط به حق دسترسي به اطلاعات نمي باشد؟

 

۱)  حق هر شهروند است كه حريم خصوصي او محترم شناخته شود.

۲)  اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نم يتوان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت خود افراد.

۳)  كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشند.

۴)  همه دستگا هها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه بندي شده و موردنياز جامعه مي باشند

۲۰۵٫                     شکر نعمت به چه صورتهایی می تواند صورت گیرد؟

 

۱)  نیت،کلامی و ارادی

۲)  زبانی، قلبی و عملی

۳)  کلامی و عملی

۴)  قلبی، کلامی و نماز

۲۰۶٫                     براساس "حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات" دستگاههای اجرایی موظفند……

 

۱)  وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند

۲)  از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب نمایند

۳)  همه موارد

۴)  بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس باشد

 

۲۰۷٫                     مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي، مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هر گونه مراكز يا مؤسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي، به ارائه خدمت به مردم مي پردازند، رعايت تمام يا بخش هاي مرتبط از اين مصوبه از سوي آنها ……. است و …… بر آنها نظارت دارد.

 

۱)  در چارچوب وظايف الزامي- دستگاه اجرايي

۲)  الزامي-دستگاه اجرايي

۳)  درچارچوب وظايف- نهادهاي نظارتي

۴)  الزامي- قانون

۲۰۸٫                     شهروندان از ………… و تمامی مزایای پیش بینی شده در ……….. به نحو یکسان بهره مند هستند.

۱)  حیثیت و اعتبار-موازین اسلامی

۲)  کرامت انسانی- قوانین و مقررات

۳)  آزادی های فردی و عمومی -قانون

۴)  امنیت اجتماعی- قانون

 

۲۰۹٫                      دولت بر اساس نياز  

۱)  حق اشتغال و كار شايسته

۲)  حق برخورداري از دادخواهي عادلانه

۳)  حق مالكيت

۴)  حق مسكن

۲۱۰٫                     كدام گزينه مربوط به حق اشتغال و كار شايسته مي باشد؟

 

۱)  همه موارد

۲)  بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيب هاي جسمي و روحي در محيط هاي كار

۳)  حق شهروندان است كه از آموزشهاي لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.

۴)  حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازين قانوني

 

۲۱۱٫                     کدام گزینه از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟

۱)  حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

۲)  اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری

۳)  ارائه تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین توسط دستگاههای اجرایی

۴)  امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی

 

۲۱۲٫                     کدامیک از شروط زیر منجر می گردد که قرارداد اجحاف آمیز محسوب نگردد؟

۱)  شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به ضرر او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.

۲)  شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.

۳)  شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.

۴)  شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید.

۲۱۳٫                     دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با……………..را فراهم مي نمايد.

۱)  نياز شهروندان و بارعايت مقررات ملي ساختمان

۲)  ويژگي هاي بومي و ارزشهاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي

۳)  نياز شهروندان و بارعايت اولويت و امكانات

۴)  نياز شهروندان در چارچوب قانون

۲۱۴٫                     اين سخن از كيست؟ "خداوند سبحان حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت."

 

۱)  امام رضا (ع)

۲)  امير المومنين (ع)

۳)  پيامبر اكرم(ص)

۴)  مقام معظم رهبري

۲۱۵٫                     كدام گزينه در تعريف "ميز خدمت"صحيح مي باشد؟

 

۱)  حضور كارشناسان مطلع دستگاه با اعطاي اختيارات لازم به آنها لازم است.

۲)  مراجعين ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتي المقدور بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت مي نمايند.

۳)  دستگاه هاي اجرايي كه به طور متعارف مراجعين زيادي دارند واحد هماهنگ كننده اي تحت عوان "ميز خدمت" تعبيه مي گردد.

۴)  همه موارد

 

۲۱۶٫                     جمله "حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند" مربوط به کدام گزینه می باشد؟

 

۱)  حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

۲)  حق کرامت و برابری انسانی

۳)  حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

۴)  حق تشکیل و برخورداری از خانواده

 

۲۱۷٫                     حق رفاه و تامين اجتماعي شامل كدام گزينه مي باشد؟

۱)  دسترسي به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم

۲)  مرخصي زايمان و درمان بيمار يهاي شايع زنان

۳)  همه موارد

۴)  محيط زندگي عاري از آسيب هاي فردي و اجتماعي

 

۲۱۸٫                     جمله هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد، مربوط به کدام حق می باشد؟

 

۱)  حق حریم خصوصی

۲)  حق آزادی اندیشه و بیان

۳)  حق آزادی و امنیت شهروندی

۴)  حق مشارکت در تعیین سرنوشت

 

۲۱۹٫                     تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب …………..مورد احترام است.

 

۱)  قانون اساسی

۲)  نظام حقوقی

۳)  منافع و امنیت ملی

۴)  هویت ملی

۲۲۰٫                     رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی- حضوری افراد در دستگاه های اجرایی :

 

۱)  در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه مجاز می باشد.

۲)  هیچکدام

۳)  تحت هیچ شرایط مجاز نمی باشد.

۴)  با اخذ مجوز از فرد مجاز است.

۲۲۱٫                     جمله "مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند" مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟

 

۱)  حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

۲)  حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

۳)  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری

۴)  حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

۲۲۲٫                     جمله "شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند." مربوط به کدام یک از حقوق شهروندان می باشد؟

 

۱)  حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

۲)  حق آموزش و پژوهش

۳)  حق محی طزیست سالم و توسعه پایدار

۴)  حق رفاه و تأمین اجتماعی

۲۲۳٫                     کدام افراد از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند.

 

۱)  ایثارگران و خانواده های معظم آنان

۲)  همه شهروندان به ویژه زنان

۳)  شهروندانِ روستانشین و عشایر

۴)  گرو ههای آسیب پذیر و مددجویان

۲۲۴٫                     مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده چه کسی است؟

 

۱)  رئیس جمهور

۲)  شهروندان

۳)  دولت

۴)  رهبر

۲۲۵٫                     سورمناژ یا خستگی مفرط از کدام عوامل زیان آور محیط کار است؟

 

۱)  عوامل فیزیکی

۲)  عوامل زیست محیطی

۳)  عوامل روانی

۴)  عوامل ارگونومیک

۲۲۶٫                     احساس سوزش و بی حسی در انگشتان دست نشان دهنده ی کدام بیماری می باشد؟

 

۱)  عقرب زدگی

۲)  برق گرفتگی

۳)  آبله مرغان

۴)  سندرم ارتعاش دست و بازو

۲۲۷٫                     کدام مورد از عوامل زیان آور محیط کار نمی باشند؟

 

۱)  عوامل انسانی

۲)  عوامل فیزیکی

۳)  عوامل روانی

۴)  عوامل شیمیایی

۲۲۸٫                     کدام یک از سازمان های زیر در حوزه HSE متولی می باشد؟

 

۱)  I.L.O

۲)  ASME

۳)  ILO و WHO

۴)  OSHA

۲۲۹٫                   به"اتفاق ناخواسته ای که منجر به مرگ،بیماری،صدمه یا سایر خسارات شود"چه گفته می شود؟

 

۱)  حادثه

۲)  رویداد

۳)  شبه حادثه

۴)  خطر

۲۳۰٫                     برای خاموش کردن آتش باید در کدام سمت آتش قرار بگیرید؟

۱)  رو به باد

۲)  جهت گیری به صورتی که باد سمت چپ و آتش روبروی شما باشد

۳)  جهت گیری به صورتی که باد سمت راست و آتش روبروی شما باشد

۴)  پشت به باد

۲۳۱٫                     کدامیک از عوامل زیان آور شیمیایی است ؟

 

۱)  مخدر

۲)  خفقان آور

۳)  التهاب آور

۴)  خیره کننده چشم

۲۳۲٫                     کدام مورد از اهداف HSE نمی باشد؟

 

۱)  پیشگیری از بیماریها و حوادث کاری

۲)  تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، اجتماعی و روانی کارکنان

۳)  تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان انسان با کار

۴)  ترویج عوامل فرهنگی در محیط کار

۲۳۳٫                     کدامیک جزء هزینه های مستقیم حادثه نیست؟

 

۱)  درمان

۲)  آموزش

۳)  غرامت

۴)  دستمزد

۲۳۴٫                   برای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار از کدام وسیله می توان بهره برد؟

 

۱)  آمپرمتر

۲)  لامپ های کم مصرف

۳)  Lux meter

۴)  فازمتر

 

۲۳۵٫                     درست ترین گزینه در مورد احترام به حریم خصوصی بیماران کدام است

۱)  حریم خصوصی باید مطابق با استانداردهای بیمارستان مراعات شود

۲)  پرسیدن سوالات از بیمار در حضور بیماران دیگر نقض حریم شخصی محسوب می شود

۳)  احترام به حریم خصوصی نیازمند خودداری از همه اموری است که بیماران آنرا نقض حریم شخصی خود تلقی می کند

۴)  مشاهده یا لمس بیماران نقض حریم شخصی لحاظ میشود

 

۲۳۶٫                     کدام یک از موارد زیر جزوه اعمال خلاف شئون اخلاق حرفه ای به شمار می آید

۱)  مصرف دخانیات در محیط های بالینی

۲)  کلیه موارد فوق

۳)  تخریب محیط زیست

۴)  مصرف مواد روانگردان و الکل در محیط های بالینی

۲۳۷٫                   در زمان انجام مداخلات تشخیصی و درمانی آموزش کدام یک از موارد باید به بیمار انجام شود

۱)  نحوه ادامه درمان

۲)  همه موارد

۳)  عوارض مصرف داروها

۴)  زمان مراجعات بیمار

 

۲۳۸٫                     درست ترین گزینه ممکن را در زمینه عکس برداری و فیلم برداری از بیماران را انتخاب کنید

۱)  هرگونه تهیه عکس و فیلم از بیماران تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز است

۲)  مسئولیت هرگونه عکس و فیلم تهیه شده از بیماران بر عهده ریاست واحد درمانی است

۳)  استفاده از فیلم و عکس بیماران با هدف تهیه محتوای آموزشی مانعی ندارد

۴)  استفاده از عکس و فیلم بیماران با هدف پژوهش یا درمان بلامانع است

۲۳۹٫                     پیشنهاد یا برقراری هرگونه رابطه عاطفی شخصی با بیمار و همراهان آن …. است.

۱)  در هر مورد و به هر شکلی ممنوع

۲)  در مواردی که باعث ایجاد بهره جویی از بیمار و همراهانش نشود بلامانع

۳)  مادامی که رابطه حرفه ای و درمانی با بیمار برقرار است ممنوع

۴)  در مواردی که رعایت شود بلامانع

۲۴۰٫                     وظیفه شاغلان حرف پزشکی زمانی که بیمار درمانهای نگهدارنده حساب حیات را نمی پذیرد چیست

۱)  همه تلاش خود را به کار گیرد تا او را قانع کنند

۲)  باید به کمیته اخلاق بیمارستان موضوع را اطلاع دهد

۳)  باید به حقوق بیمار در انتخاب احترام بگذارند

۴)  موارد الف و ب

۲۴۱٫                     ارائه هرگونه خدمت خارج از راهنمای مستقر بالینی

۱)  در شرایطی که با پژوهش های با پژوهشها همسو باشد مشکلی ندارد

۲)  در صورت تصویب مقام بالاتر مشکلی ندارد

۳)  ممنوع است

۴)  در صورت موثر بودن مشکلی ندارد

 

۲۴۲٫                     دادن اطلاعات در زمانی که در بردارنده خبر ناگواری در مورد سلامت بیمار باشد به چه شکل باید باشد

۱)  خبر باید به همراهان بیمار ارائه شود

۲)  در صورتی که برای بیمار باعث شوک و ناراحتی باشد موجه نیست

۳)  باید از روش استاندارد دادن خبر بد استفاده شود

۴)  باید خبر از طریق همراهان بیمار به وی منتقل شود

۲۴۳٫                     کدام یک از موارد زیر بخشی از حریم خصوصی بیمار محسوب می‌شود

۱)  نمونه های مربوط به عکس های رادیوگرافی

۲)  همه موارد

۳)  مایعات بیولوژیکی

۴)  نمونه های بافتی خون

۲۴۴٫                     تجویز داروهای که اثر روانگردانی و یا مخدر دارند برای شاغلان حرفه پزشکی چه حکم دارد

۲۴۵٫                      

۱)  در افرادی که از دردهای شدید و غیرقابل کنترل رنج می برند مجاز است

۲)  در مواردی که ضرورت پزشکی ایجاد می کند مجاز است

۳)  در هر صورت غیر اخلاقی به ممنوع است

۴)  موارد الف و ب

۲۴۶٫                      مشخصات دوره آموزش توجیهی بدو خدمت را نام ببرید.

۱٫      دوره الزامی است و تمامی کارمندان ملزم به طی دوره حداقل در شش ماه اول سال استخدام می باشند.

۲٫      تبدیل وضع استخدامی ، تمدید قرار داد صدور حکم کارگزینی منوط به طی دوره توجیهی بدو خدمت است.

۳٫      این دوره جهت کارکنان با مدرک دیپلم و بالاتر الزامی و جهت کارکنان با مدرک تحصیلی زیر دیپلم اختیاری است.

۴٫      همه موارد

۲۴۷٫                      آیا نیروهای طرحی، روزمزد، پزشکان خانواده و ماماهای بیمه روستایی مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

۱٫      خیر افراد مذکور مشمول نظام آموزش کارکنان نمی باشد و مجاز به شرکت در دوره های آموزشی نیستند.

۲٫      خیر. البته با توجه به نیاز می توانند در دوره های مورد نیاز شرکت کنند.

۳٫      بلی، همانند سایر کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.

۴٫      خیر لیکن شرکت آنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان اختیاری و ثبت نمرات پایان دوره منوط به موجود بودن اطلاعات شناسنامه ای در نرم افزار جامع پرسنلی است.

۲۴۸٫                      آیا گواهی مربوط به تهیه بسته آموزشی، طراحی سوالات آزمون دوره های آموزش مجازی را می توان به عنوان گواهی تدریس در فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان ملاک عمل قرار دارد؟

۱٫      بلی صدور این گونه گواهی ها منوط به اینکه اجرای دوره با رعایت کامل ضوابط (نیاز سنجی، اطلاع رسانی و ) باشد بلامانع و دارندگان آن می توانند از مزایای پیش بینی شده جهت ارزیابی عملکرد به عنوان گواهی تدریس استفاده نمایند.

۲٫      خیر، این گواهی به عنوان گواهی تدریس نمی توان استفاده نمود.

۳٫      در صورت موافقت مقام بالاتر بدون رعایت ضوابط و مقررات قابل محاسبه به عنوان گواهی تدریس است

۴٫      هیچ کدام

۲۴۹٫