سوالات و نکات ازمون توجیهی بدو خدمت کارکنان علوم پزشکی۱۴۰۰-۱۴۰۱

نکات

۱- شرایط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی چیست؟

الف – رضایت مسئول مربوطه و با تایید مدیر واحد محل خدمت کارکنان پیمانی

ب – داشتن حداقل سه سال و حداکثر شش سال سابقه خدمت پیمانی

ج – کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر منتهی به سال تبدیل وضعیت خدمت رسمی آزمایشی و داشتن گواهینامه دوره توجیهی بدو خدمت

۲ – اعطای ماموریت آموزشی مستلزم وجود چه شرایطی است؟

الف – کارمند می بایست از تاریخ استخدام پیمانی حداقل به مدت ۵ سال در موسسه خدمت نموده باشد.

ب – حداکثر سنوات خدمت جهت افرادی که به ماموریت آموزشی اعزام می گردند می بایست به گونه ای باشد که مدت تعهدات ناشی از ماموریت آموزشی قبل از بازنشستگی ( حدنصاب سی سال خدمت ) به اتمام برسد.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳ – مشمولین دستورالعمل بازخرید مرخصی کارمندان چه کسانی هستند و مدت مرخصی قابل بازخرید در طول مدت خدمت به چه صورتی است؟

الف – کارمندان رسمی آزمایشی

ب – کارمندان پیمانی

ج – کارمندان قرارداد تبصره ۵ ماده ۳۲

د – مشمولین قانون کار دائم

۴ – بازخرید مرخصی استحقاقی مشروط به داشتن چه شرایطی است؟

الف – بازخرید ۳ ماه مرخصی کارکنان مشروط به داشتن حداقل ۴ ماه مانده مرخصی استحقاقی در زمان بازخرید می باشد.( به صورتی که یک ماه مرخصی استحقاقی بعد از بازخرید باقی بماند )

۶ – اعطای مرخصی بدون حقوق در چه صورتی امکان پذیر است؟

الف – کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی محرز شود.

ب – کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه دهد.

ج – کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

د – کارمند پس از ۴ ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او نیز صعب الغلاج تشخیص داده نشود.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷ – اعطای مرخصی بدون حقوق مشمول چه افرادی می شود و به چه صورتی امکان پذیر است؟

الف – رسمی،رسمی آزمایشی و پیمانی در طول مدت خدمت از ۳ ماه مرخصی بدون حقوق بهره مند می شوند.

ب – مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت به مدت ۲ ماه

ج – اعطا مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

د – مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل کارگری با رعایت ماده ۷۲ قانون کار به مدت یک ماه در طول مدت قرارداد امکانپذیر است.

۸ – مستخدمین مشمول قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی که دارای ۴۴ ساعت کار در شیفت موظفی خود بر اساس سامانه حضور و غیاب در هفته می باشند.

۹ – واجدین شرایط برخورداری از مزایای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل داریای شرایط خاص چه کسانی هستند؟

الف – بانوان دارای معلولیت شدید و یا داارای فرزند یا همسر با معلولیت شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج

ب – بانوان دارای فرزند زیر شش سال تمام

ج – بانوان سرپرست خانوار

۱۰ – مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی از لحاظ بازنشستگی و و ظیفه جز سنوات خدمت کارمند قابل احتساب می باشد؟

الف – مرخصی بدون حقوق به منظور ادامه تحصیلات عالی باشد.

ب – رشته تحصیلی مربوط به شغل کارمند یا مورد نیاز موسسه باشد.

ج – کارمندان پس از فراغت از تحصیل در موسسه به خدمت خود ادامه دهند.

۱۱ – اعطای مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در چه صورتی امکانپذیر است؟

الف – ارائه درخواست کارمند به انضمام مدارک و مستندات تحصیلی مربوطه

ب – موافقت موسسه با درخواست کارمند

ج – درج موضوع مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل در شرح حکم کارمند

-طبقات استحقاقی کارکنان براساس مقطع تحصیلی و سنوات تجربی بشرح ذیل مس باشد می باشد:

دارندگان مقاطع تحصیلی کاردانی و پایین تر ۵ ساله و دارندگان مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر ۴ ساله ارتقاء طبقه استحقاقی دارند.

۱۲- کارکنان آخرین طبقه استحقاقی خود را در چه زمانی دریافت می نمایند؟

همه همکاران در تمامی مقاطع تحصیلی سوای مدرک تحصیلی در تاریخ تکمیل ۲۸سال سنوات تجربی خود آخرین طبقه استحقاقی را دریافت می نمایند.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۳- سنوات تجربی لازم برای ارتقاء رتبه متصدیان مشاغل بر چه اساس می باشد؟

مدت سنوات تجربی لازم مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴

مدت سنوات تجربی لازم برای مشاغل کاردانی ۰ ۸ ۱۶ ۲۴ –

مدت سنوات تجربی لازم برای سایر مشاغل ۰ ۸ ۲۰ – –

۱۴- شرایط دریافت رتبه شغلی بر چه اساس می باشد؟

جهت دریافت رتبه شغلی بالاتر علاوه بر دارا بودن شرایط سنوات تجربی مورد نیاز بیان شده در جدول بالا موارد ذیل نیز الزامی می باشد:

رتبه ساعات آموزشی مورد نیاز از رتبه قبلی میانگین نمره ارزشیابی طول دوره ارتقاء توضیحات

پایه ۳۰۰ ۶۰ –

ارشد ۲۵۰ ۷۰ –

خبره ۲۰۰ ۸۰ –

عالی ۱۵۰ ۸۵ کسب ۳۶۰ امتیاز از ۴۸۰امتیاز جدول شماره۳

۱۵- مشاغل کارشناسی چه مشاغلی می باشند؟

• به مشاغلی که در شرایط احراز انها حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیش بینی شده باشد.

۱۶- مشاغل کاردانی و سایر مشاغل چه مشاغلی می باشند؟

• به مشاغلی که در شرایط احراز انها مدرک تحصیلی کاردانی پیش بینی شده مشاغل کاردانی و و مشاغل پایین تر از کاردانی سایر مشاغل می باشند

۱۷- شرایط دریافت موافقت با ادامه تحصیل چه شرایطی دارد؟

الف- ثبت نام در سامانه مهندسی مشاغل و دریافت کد رهگیری.

ب-سپری شدن حداقل ۵ سال از شروع خدمت کارکنان بصورت رسمی و یا پیمانی برای ارائه درخواست ادامه تحصیل الزامی بوده.

۱۸- تاریخ اعمال مدرک تحصیلی جدید بر چه اساسی می باشد؟

الف-درصورتی که مدرک تحصیلی ارائه شده در شرایط احراز پست مورد تصدی پیش بینی شده باشد پس از طرح در کمیته مهندسی مشاغل از تاریخ فراغت از تحصیل قابل احتساب است.

ب- درصورتی که ارائه مدرک تحصیلی منجر به تغییر عنوان کارمند گردد،پس از طرح در کمیته از تاریخ تغییر عنوان و یا تبدیل پست قایل احتساب است.

ج- کارمند تا شش ماه از زمان فراغت از تحصیل ملزم به ارائه مدرک تحصیلی جدید جهت طرح و تایید در کمیته می باشد در غیر اینصورت تاریخ احتساب مدرک تحصیلی ارائه شده از زمان تصویب کمیته می باشد.

۱۹- چند مقطع تحصیلی از زمان استخدام قابل درج در احکام کارمندان می باشد؟

الف- مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند در حین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش می باشد.

ب- استفاده از دو مقطع تحصیلی حداکثر تا مقطع کارشناسی ارشد با نظر کمیته مهندسی مشاغل بلامانع است.

ج- رعایت شرط توالی در احتساب مدرک تحصیلی الزامی است.

۲۰- برای تائید و ثبت دوره های آموزشی مصوب دانشگاه در شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران چه شرایطی لازم است ؟

الف- حضور در جلسات آموزشی حضوری و نداشتن غیبت بیش از حد مجاز

ب- کسب حدنصاب امتیاز آزمون پایان دوره آموزشی (۶۰% امتیاز آزمون)

ج- تکمیل فرم های ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی درصورت الزامی نمودن تکمی فرم ها توسط واحد آموزش

۲۱- امتیاز قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی ، چه امتیازی است ؟

کسب حداقل ۶۰ درصد از امتیاز آزمون

۲۲- چه افرادی مشمول آموزش ضمن خدمت می شوند ؟

همکاران رسمی ، رسمی آزمایشی ، قرارداری (قرارداد کار معین ، طرح پزشک خانواده و مشاغل کارگری )

۲۳- چه کسانی می توانند در دوره های آموزشی تدریس نمایند ؟

الف -داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس مرتبط با موضوع آموزشی مورد تدریس

ب- داشتن توانمندی و مهارت مورد نیاز جهت تدریس ( فن بیان ، توانایی اداره کلاس و تسلط بر موضوع تدریس و … )

۲۴- شرکت در دوره آموزشی چه مزایایی برای کارمند دارد ؟

برای ارتقاء همکاران به رتبه های شغلی – کسب امتیاز در فرم های ارزشیابی پایان دوره –تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی – تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی ، داشتن ساعت آموزشی لازم مورد نیاز می باشد .

۲۵- سقف ساعت آموزشی سالیانه ، چند ساعت است ؟

سقف ساعت آموزش با رعایت سقف ساعت آموزش قید شده در دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی وزارت ، توسط کمیته آموزش دانشگاه تعیین و در ابتدای هر سال اعلام می گردد.

۲۶- آیا در صورت گذراندن ساعات آموزشی مازاد بر سقف ساعت آموزش سالیانه ، ساعات آموزشی مازاد به سال بعد منتقل می شود ؟

خیر

۲۷- آیا همکاران مجاز به شرکت در تمام دوره آموزشی می باشند ؟

خیر- همکاران می بایست در دوره های آموزشی نیازسنجی شده مرتبط با رشته شغلی و پست سازمانی خود، در دوره های آموزشی شرکت نمایند .

۲۸- فرآیند نقل و انتقالات کارمندان به چه صورت هست ؟

الف : ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات کشوری به آدرس transfer.behdasht.gov.ir

ب : تشکیل کمیته داخلی واحد و تصمیم گیری در خصوص درخواست های نقل و انتقال

ج : ارسال نتیجه کمیته داخلی واحد ها به ستاد مرکزی معاونت توسعه

د : تشکیل کمیته نقل و انتقالات ستاد و بررسی درخواست های نقل و انتقالات واحد ها و اعلام نتایج

۲۹- مشمولین نقل و انتقالات چه کسانی هستند ؟

کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی ( مشمول تبصره ۵ ماده ۳۱ )

کمیته نقل و انتقالات دانشگاه در هر سال چند بار برگزار می گردد ؟

۲ مرتبه ( مرداد و بهمن هر سال )

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳۰- در چه شرایطی درخواست انتقال یا ماموریت بدون فوق العاده روزانه ممنوع می باشد ؟

الف : در حین استخدام آزمایشی ( برون سازمانی )

ب : ماموریت آموزشی

ج: مرخصی بدون حقوق

د : انصال موقت و تغییر محل جغرافیایی محل خدمت در رابطه با آراء صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳۱- آیا انتقال و ماموریت کارکنان در صورت دارا بودن پرونده مفتوح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تا زمان صدور رای مجاز می باشد ؟

خیر

۳۲- حداقل سنوات خدمت لازم از تاریخ شروع بکار در این دانشگاه جهت انتقال چند سال می باشد ؟

برای نیروهای غیر بومی در ضریب خدمتی چهار و نیم پنجم هفت سال و برای نیروهای بومی ده سال

ضمنا در ضرایب پایین تر به همان نسبت کاهش می یابد

۳۳- سنوات خدمت جهت نقل و انتقال کارکنان داری تعهد استخدامی چقدر می باشد ؟

برابر طول مدت تعهدات مندرج در ابلاغ استخدامی و مفاد تعهد نامه محضری آنان

۳۴- فرآیند نقل و انتقال مشمولین قرارداد تبصره ۱ ماده ۳۲(مشاغل کارگری) به چه صورت هست ؟

ارائه درخواست کتبی به واحد محل خدمت و پس از طرح در کمیته نقل و انتقالات واحد و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

سوالات

کدام گزینه جزو حالات استخدامی در آیین نامه اداری استخدامی نیست؟

۱) قراردادی

۲) طرحی

۳) رسمی

۴) پیمانی

کدامیک از نتایج به کارگیری قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست ۱) کاهش فساد اداری

۲) افزایش سطح پاسخگویی مستخدمین

۳) افزایش توانایی کارکنان

۴) پیشگیری از بروز تخلفات اداری

کدام عبارت صحیح نیست ۱) تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

۲) افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

۳) عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

۴) بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

در این مرحله کارمند موظف است با هماهنگی مافوق فرم موافقت‌نامه عملکرد را تکمیل و برای مافوق ارسال نماید. ۱) ارزیابی عملکرد کارکنان

۲) پایش عملکرد

۳) برنامه ریزی عملکرد

۴) بازخورد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

تاریخ اجرای آرای قطعی صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان چه زمانی است ۱) از زمان دستور اجرا

۲) از زمان انشای رای

۳) از زمان صدور رای

۴) از زمان ابلاغ رای

درخصوص وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کدام جمله نادرست است ۱) بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق

۲) بازرسی از چگونگی کار هیاتها

۳) تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتها و ارسال آن به هیات عالی نظارت

۴) انتصاب اعضای هیاتها برای مدت سه سال

سمن به سازمان‌هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیرخواهانه اطلاق می‌شود. ۱) غلط

۲) صحیح

ابلاغ اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با امضای … و به مدت … می باشد ۱) نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – ۳ سال

۲) رئیس دانشگاه – ۲ سال

۳) وزیر – ۳ سال

۴) دبیر هیات عالی نظارت – ۴ سال

اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر در کدامیک از موارد ذیل نمی توانند در رسیدگی و صدور رای شرکت داشته باشند ۱) عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد

۲) عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد

۳) عضو هیات در دعوای طرح شده ذینفع باشد

۴) هرسه مورد

دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعی‌ جزو کدام دسته بندی آموزش است؟ ۱) بهبود مدیریت

۲) عمومی

۳) توجیهی بدو خدمت

۴) شغلی

به آن دسته از مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي دستگاه را عهده‌دار است. ۱) رسته شغلی

۲) مشاغل تخصصی

۳) مشاغل عمومی

۴) مشاغل اختصاصی

کدام یک از تخلفات اداری زیر مصداق جرم نیست

۱) تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

۲) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی

۳) گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قانون تعیین شده ( رشوه خواری)

۴) اخاذی

در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است. ۱) غیرمتمرکز – کامل

۲) متمرکز- نظارتی

۳) هیچکدام

۴) غیرمتمرکز – نظارت

کدام گزینه جزو اهداف نظام سلامت نیست؟

۱) ارتقاء و حفظ سلامتي مردم جامعه

۲) پاسخگويي به انتظارات مردم

۳) ارایه خدمات سلامت

۴) حمايت مالي از مردم در مقابل هزينه‌هاي سلامت

در این تقسیم بندی نظام سلامت خدمات به صورت دولتی و خصوصی ارایه می شود.

۱) گزینه ۲ و ۴

۲) نظام های بیمه عمومی

۳) نظام بهداشت و درمان ملی

۴) سیستم تعاون همگانی

کارایی جزو اهداف فرعی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱) غلط

۲) صحیح

در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

۱) غیرمتمرکز – کامل

۲) متمرکز- نظارتی

۳) هیچکدام

۴) متمرکز – کامل

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱) غلط

۲) صحيح

مديريت دقيق و مسئولانه تندرستي جمعيت تعریفی از …………….. است.

۱) قانون گذاری

۲) حاکمیت

۳) تولیت

۴) همکاری بین بخشی

تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱) نظام و بهداشت و درمان ملی

۲) گزینه ۲ و ۳

۳) سیستم تعاون همگانی

۴) نظام های بیمه عمومی

تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

۱) نظام و بهداشت و درمان ملی

۲) گزینه ۲ و ۳

۳) سیستم تعاون همگانی

۴) نظام های بیمه عمومی

به کدام گزینه، نظام سلامت كشورها به دو صورت متمركز و غيرمتمركز اداره مي‌شوند.

۱) ساختار سازمانی

۲) هیچکدام

۳) تولیت

۴) همکاری بین بخشی

کدام یک از ابعاد حاکمیت در نظام سلامت نمی‌باشد؟

۱) ساختار سازمانی

۲) تولیت

۳) تامین مالی

۴) قانون گذاری

در کدام یک از برنامه های توسعه پنج ساله تمرکز فعالیت های اقتصادی در جهت «عدالت اجتماعی» بود؟

۱) سوم

۲) اول

۳) چهارم

۴) دوم

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.

۱) صحیح

۲) غلط

مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص را گویند.

۱) سند نقشه جامع علمی کشور

۲) برنامه های پنج ساله توسعه

۳) قانون محاسبات عمومی

۴) سیاست‌های کلی نظام

نقشه‌ی جامع علمی سلامت کشور به عنوان سنگ بنای توسعه‌ی کشور است.

۱) صحیح

۲) غلط

برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ی کشور از کدام نوع برنامه‌ها هستند؟

۱) بلند مدت

۲) میان مدت

۳) کوتاه مدت

«مجموعه‌اي جامع و هماهنگ و پويا و آينده‌نگر، شامل مباني، اهداف، سياست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي، براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور»این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

۱) چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

۲) برنامه های پنج ساله توسعه

۳) سند نقشه‌ی جامع علمی کشور

۴) سیاست‌های کلی نظام

کدام یک جزو قوانین اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود؟

۱) قانون حفاظت در برابر اشعه

۲) نقشه جامع علمی سلامت

۳) قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۴) قانون استخدام کشوری

براساس کدام قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیات امنایی شده است؟

۱) برنامه پنجم توسعه کشور

۲) برنامه چهارم توسعه کشور

۳) برنامه ششم توسعه کشور

۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

سندی است که برای توسعه ایران در چشم‌اندازی ۲۰ساله تدوین شده است.

۱) چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

۲) سند نقشه جامع علمی کشور

۳) برنامه های پنج ساله توسعه

۴) قانون استخدام کشوری

این قانون به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی تصویب گردید.

۱) قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

۲) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۳) قانون حفاظت در برابر اشعه

۴) قانون استخدام کشور

بیماران از طریق……. اجازه می دهند تا از طریق اتصال به اینترنت به اطلاعات بهداشتی شخصی خود مانند اطلاعات نوبت دکترهای رزروشده، داروها و نتایج آزمایشگاه دسترسی پیدا کنند.

۱) شاخص بیمار

۲) پرونده بیمار

۳) پرتال های بیمار

۴) پشتیبان تصمیم گیری

ایران در کدام منطقه فعالیت می کند؟

۱) SEARO

۲) AMRO

۳) EMRO

۴) AFRO

در اين نوع سيستم هيچ سازمان يا نهادي ويژگي خاص يا برگزيده‌اي در نظام بهداشت و درمان ندارد.

۱) نظام و بهداشت و درمان ملی

۲) نظام های بیمه عمومی

۳) گزینه ۲ و ۳

۴) سیستم تعاون همگانی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام گزینه جزو کارکردهای نظام سلامت نیست؟

۱) توليد منابع

۲) پاسخگويي به انتظارات مردم

۳) تامين مالي

۴) حاكميت

بهبود نظارت، داده‌ها و اطلاعات در کدام زمینه از اهداف نظام سلامت است؟

۱) سلامتی و رفاه

۲) گزینه ۲ و ۳

۳) پوشش همگانی سلامت

۴) شرایط اضطراری بهداشتی

اعتباربخشی سارمان‌های بهداشتی و درمانی از وظایف ……… ، …………. است.

۱) تولیتی – وزارت بهداشت

۲) تولیتی – دولت

۳) حاکمیتی، وزارت بهداشت

۴) حاکمیتی – دولت

بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱) معاون رئیس جمهور

۲) مقام عالی وزارت

۳) هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۴) هیات عالی نظارت

براساس ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرجع اجرای آرای صادره هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان … می باشد

۱) کارگزینی یا دوایر مشابه

۲) هیات عالی نظارت

۳) هیات صادرکننده رای

۴) واحد محل خدمتی کارمند

اولین عنصر کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی است.

۱) استخدام و ورود به خدمت

۲) آموزش و توانمند سازی

۳) حقوق و مزایا

۴) گزینش

منظور از تخلف اداری ” تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ” چیست

۱) کارمند در محل خدمت حضور ندارد و خدمت نمی کند

۲) کارمند از دستور سرپیچی نموده و سهل انگاری می کند

۳) کارمند در محل خدمت حضور دارد و ارائه خدمت نمی کند

۴) موارد ۱ و ۲

کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

۱) دو سال – نیمه

۲) دو سال – تمام

۳) یکسال – تمام

۴) یکسال – نیمه

متکی بر درآمدهای مالیاتی، ارایه خدمات به صورت دولتی و تامین مالی مرکز گرا از ویژگی‌های کدام یک از تقسیم بندی های نظام های بیمه سلامت است؟

۱) سیستم تعاون همگانی

۲) نظام بهداشت و درمان ملی

۳) نظام های بیمه عموم

در کدام یک از تقسیم‌بندی‌های زیر، پوشش اکثریت یا همه شهروندان در صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بیمه بیماری از طریق پرداخت‌های اجباری کارفرمایان یا کارگران است.

۱) سیستم تعاون همگانی

۲) نظام بهداشت و درمان ملی

۳) نظام های بیمه عمومی

حمایت مالی از مردم جزو کارکردهای اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱) غلط

۲) صحیح

عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

۱) غلط

۲) صحيح

وظیفه این صندوق حمایت از کودکان است.

۱) UNICEF

۲) EURO

۳) WHO

۴) UNFPA

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است

۱) سی روز برای اشخاص مقیم ایران و سه ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران

۲) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ صدور

۳) سی روز از تاریخ ابلاغ رای

۴) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ

کدام عبارت درخصوص مفاهیم قصور و تقصیر صحیح است

۱) قصور عبارت است از کوتاهی عمدی در انجام وظایف

۲) تقصیر عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف

۳) قصور از جهات مخففه در تخصیص مجازات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است

۴) گزینه های ۱ و ۲

کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

۱) یکسال – نیمه

۲) دو سال – تمام

۳) یکسال – تمام

۴) دو سال – نیمه

کدام یک از موارد زیر از مصادیق تخلفات اداری موضوع بندهای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱) اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی

۲) تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

۳) ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

۴) عدم کارایی و اثربخشی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام گزینه جزو اهداف اصلی نظام سلامت نیست؟

۱) ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

۲) دسترسی

۳) حمایت مالی از مردم

۴) پاسخگویی به انتظارات

نظام جامع سلامت، در درون نظام اقتصادی تعریف می‌شود و تا حد زیادی متاثر از آن است.

۱) غلط

۲) صحیح

تعیین اولویت‌های خدمات سلامت با توجه به امر ………. وظیفه ………. است.

۱) حاکمیت – دولت

۲) حاکمیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۳) تولیت – دولت

۴) تولیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تولید منابع جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

۱) صحیح

۲) غلط

در ﻣﺪت ﻣاﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۱) غلط

۲) صحیح

هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ، ولی متهم ظرف مه تخلفات اداری کدام جظر ننماید تکلیف اداره کارگزینی چیست

۱) موضوع را به هیات تجدیدنظر ارسال کنند

۲) رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا کنند

۳) موضوع را به هیات بدوی ارسال کنند

۴) رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا نکنند

مجوزهای استخدامی پیمانی و قراردادی با تایید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد.

۱) صحیح

۲) غلط

کدام گزینه در صلاحیت هیات های تجدیدنظر می باشد

۱) اعتراض به اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۲) رسیدگی به آرای غیر قطعی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳) هیچ کدام

۴) هردو

رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با … مربوط می باشد

۱) هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۲) هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

۳) هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

۴) الف و ب صحیح است

کدام مجازات قابل اعتراض در هیات های تجدیدنظر است

۱) انفصال موقت

۲) کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه

۳) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

۴) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

قدرت حکمرانی دولت را گویند.

۱) تولیت

۲) نظارت

۳) حاکمیت

۴) مدیریت

بهترین راه حل برای سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت کدام گزینه است؟

۱) بهبود سازمانی

۲) هر سه مورد

۳) تحلیل محیط

۴) تغییر سازمانی

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل … عضو اصلی و حداکثر … عضو علی البدل می باشند

۱) چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل

۲) چهار عضو اصلی و سه عضو علی البدل

۳) سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل

۴) سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل

کدام عبارت صحیح نیست

۱) افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

۲) عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

۳) تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

۴) بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

توليت به معناي كار كردن بدون چشم داشت براي عموم مردم و پاسخگو بودن نسبت به انتظارات آن‌ها است. ۱) صحیح

۲) غلط

کدام یک از سازمان‌ها به نسبت بقیه نقش کمتری در توسعه سلامت در ایران داشته اند؟

۱) صندوق جمعيت ملل متحد

۲) صندوق كودكان ملل متحد

۳) صندوق جهانی ملل متحد

۴) سازمان جهاني بهداشت

کدام گزینه فرصت مطلوبی برای رشد بخش خدمات درمانی فراهم کرده است؟

۱) گزینه ۲ و ۳

۲) خصوصی سازی

۳) جهانی شدن تجارت

۴) اقتصاد بسته

توانمندسازی زنان و دختران، در راستای دستیابی به اولویت‌های ملی از اهداف کلیدی این صندوق است.

۱) UNFPA

۲) EURO

۳) WHO

۴) UNICEF

کوچکترین واحد مستقل نظام بهداشت و درمان کشور کدام گزینه است؟

۱) بیمارستان

۲) مرکز خدمات جامع سلامت

۳) شبکه بهداشت

۴) پایگاه سلامت شهری

بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

۱) هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۲) مقام عالی وزارت

۳) هیات عالی نظارت

۴) معاون رئیس جمهور

تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط چه مرجعی قابل رسیدگی است

۱) هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

۲) دیوان عدالت اداری

۳) هیات رسیدگی به تخلفات اداری ستاد وزارت

۴) هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام گزینه هدف فرعی در نظام سلامت محسوب می شود؟

۱) ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

۲) تاب آوری

۳) حمایت مالی از مردم

۴) پاسخگویی به انتظارات

در ساختار سازمانی ….. وظايف تا حد زيادي به …….. واگذار مي‌شود و منجر به …………. می شود.

۱) متمرکز – استان ها – بهبود کیفیت تصمیمات

۲) غیرمتمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کارایی

۳) غیرمتمرکز – استان‌ها – بهبود کیفیت تصمیمات

۴) متمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کیفیت تصمیمات

کدام یک از موارد زیر از جمله مجازات های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

۱) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

۲) بازخرید خدمت

۳) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای گروه

۴) آماده به خدمت نمودن

کدام گزینه از شاخص‌های حکمرانی مطلوب محسوب نمی شود؟

۱) مسئولیت پذیری

۲) هدایت و راهبری برنامه های بهداشتی و درمانی

۳) متعهد به رای مردم بودن

۴) منطقی و جامع بودن

ضرورت آموزش و توسعه کارکنان برای تجهیز کارکنان به کدامیک از مهارت‌های زیر است؟ ۱) همه موارد

۲) مهارت‌های فنی

۳) مهارت‌های حل‌مسأله

۴) مهارت‌های ارتباطی

کدامیک از ویژگی‌های سازمان سالم نیست؟ ۱) دارای سیستم حاکمیت، مدیریت و رهبری متعهد و قوی است.

۲) ساختارهای لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی ایجاد می‌شود.

۳) به کارکنان بیشتر از مشتریان توجه می‌شود.

۴) اهداف چالشی تعیین می‌شود و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید.

….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات خود از آنها استفاده می‌کند. ۱) نگرش‎ها

۲) اعتقادات

۳) رفتارها

۴) ارزش‌ها

کدام گزینه مراحل تشكيل تيم اثر بخش را نشان می دهد؟ ۱) درگیری – شكل‌گيري- انسجام – تکامل – انحلال

۲) شكل‌گيري- انسجام – درگیری – تکامل – انحلال

۳) شكل‌گيري- درگیری – انسجام – تکامل – انحلال

۴) شكل‌گيري- انسجام – تکامل – درگیری – انحلال

وظیفه اصلی فرهنگ سازمانی چیست؟ ۱) توسعه ارزشهای سازمانی

۲) سلامت سازمانی

۳) تقویت جو سازمانی

۴) تقویت انسجام داخلي و تطبيق خارجي

در پنجره Johari مدیریت ارتباطات وقتی از ناحيه عمومي به سمت خصوصي مي‌رويم و بخش ناشناختۀ رفتار مدير براي كارمند كم مي‌شود، را گویند. ۱) افشا

۲) بازخورد

۳) نقطه شناخته

۴) نقطه كور

…. نحوه تقسيم، گروه‌بندي و هماهنگي کارها و ارتباط بين مشاغل و پست‌هاي مختلف را درون يک سازمان نشان مي‌دهد. ۱) جو سازمانی

۲) فرهنگ سازمانی

۳) رفتار سازمانی

۴) ساختار سازمانی

…. اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای مشترک کارکنان سازمان است که نگرش‌ها، اندیشه‌ها، احساسات، عادت‌ها، رفتارها و نحوه پوشش و انجام کارهاي آنها را تعيين مي‌کند. ۱) سلامت سازمانی

۲) ساختار سازمانی

۳) جو سازمانی

۴) فرهنگ سازمانی

کدام نظریه با موجودیت تعارض در سازمان موافق است و آن را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در سازمان می‌داند. ۱) نظریه تحول

۲) نظریه سنتی

۳) نظریه تعامل

۴) نظریه روابط انسانی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

فردی که باور دارد که اشکالی ندارد که بازنده شود و دیگران برنده شوند، از چه سبک مدیریت تعارض استفاده می‌کند؟ ۱) سازش

۲) رقابت‌جويي

۳) مصالحه

۴) همکاری

……. مجموعه‌ دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف است. ۱) شخصیت

۲) نگرش‎

۳) اعتقادات

۴) ارزش

قطع A4 مخصوص نامه‌هائی است که متن آنها بیش از …………. سطر باشد. ۱) ۵

۲) ۴

۳) ۳

۴) ۷

املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟ ۱) کتابخانه

۲) کشت زار

۳) هم راهی

۴) پنج شنبه

نامهء فوری…………… باید مورد اقدام فرا گیرد. ۱) ۱۲ ساعته

۲) ۷۲ساعته

۳) ۴۸ ساعته

۴) بلافاصله

کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۱) بجز

۲) بجای آورند

۳) بهوش

۴) بجا(بموقع و مناسب)

…. فرایندی است که افراد ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری مورد انتظار شغل و سازمان را یاد می‌گیرند، دانش، مهارت، نگرش، انتظارات و رفتارهای خود را تعدیل می‌کنند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می‌شوند. ۱) پرورش کارکنان

۲) توسعه کارکنان

۳) آموزش کارکنان

۴) جامعه پذیری

کدامیک از اهداف مدیریت نیروی انسانی در سازمان است؟ ۱) توسعه نیروی انسانی

۲) جذب نیروی انسانی

۳) همه موارد

۴) حفظ نیروی انسانی

….. از دو یا چند نفر تشکیل شده تا به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش نمایند.

۱) فرهنگ سازمانی

۲) ساختار سازمانی

۳) سیستم

۴) سازمان

رفتار رابطه مدار ضعيف و وظيفه مدار ضعيف بیانگر کدام سبک رهبری است؟ ۱) سبک رهبری قبولاندن

۲) سبک رهبري اشتراك مساعي

۳) سبک رهبری تفويض اختيار

۴) سبک رهبری دستوری

….. سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن است. ۱) ساختار سازمانی

۲) فرهنگ سازمانی

۳) سلامت سازمانی

۴) جو سازمانی

موضوع تعارض مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟ ۱) سطح گروهی

۲) سطح سازمانی

۳) سطح فراسازمانی

۴) سطح فردی

….. فرايندی است که فرد محيط پیرامون خود را شناخته و اطلاعات مربوط به آن را تفسير مي‌كند. ۱) انتظار

۲) رزش

۳) بینش

۴) ادراک

عبارت زیر تعریف کدام مورد است؟ ” فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، به شرطی که در گيرنده معنايي مشابه آنچه مورد نظر فرستنده بوده است، ايجاد شود” ۱) ارتباط

۲) پیام

۳) هیچکدام

۴) اتوماسیون

کدام گزینه در مورد اسم نکرده درست است؟ ۱) در صورتی که اسمی برای خواننده یا شنوده آشنا نباشد، به آن اسم نکره می‌گویند.

۲) علامت‌ اسم نکره «ی» در آخر اسم (مانند، مردی را دیدم.)

۳) در مکاتبات اداری بعد از اسم نکره (مثلا ً: مدیر جدیدي) نیازي به نوشتن “را” نیست.

۴) همه موارد

املای کدام کلمه اشتباه است؟ ۱) غیر ذلک

۲) غیر و ذلک

۳) غیره و ذلک

۴) همه موارد صحیح است

مهمترين ابزارهاي رسيدن به اهداف هر سازمان چیست؟

۱) تجهیزات الکترونیک در فعالیت های دفتری

۲) همه موارد

۳) ايجاد ارتباطات رسمي از طريق نوشته هاي اداري

۴) سامانه های الکترونیکی و تحت شبکه

کدام گزینه واژه نامناسب جهت شروع نامه و گزارش کار می باشد؟

۱) « مقتضی است » براي مقامات بالاتر

۲) « به اطلاع مي رساند » براي مقامات زيردست تر

۳) « به آگاهي مي رساند » براي مقامات هم سطح

۴) « به استحضار مي رساند » براي مقامات بالاتر

عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱) نامه با ماهیت دستوری

۲) نامه با ماهیت درخواستی

۳) نامه با ماهیت هماهنگی

۴) نامه با ماهیت بازدارندگی

در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۲) قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۳) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۴) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

کدامیک از مزایای جامعه پذیری سازمانی نیست؟

۱) افزایش بهره‌وری

۲) بهبود عملکرد شغلی

۳) عدم ثبات سازمانی

۴) افزایش رضایت شغلی

حداقل شرایطی که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند وظایف شغل مورد نظر را با موفقیت انجام دهد را گویند؟

۱) مسئولیت‌ها و اختیارات شغل

۲) شرح شغل

۳) شرایط احراز شغل

۴) همه موارد

….. علم و هنر نفوذ در ديگران به نحوي كه با ميل و رضايت در جهت نيل به اهداف از قبل تعيين شده گام بردارند، را گویند. ۱) رهبری

۲) ارتباطات

۳) انگیزش

۴) مدیریت

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

علم مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی را گویند؟

۱) شهروندی سازمانی

۲) رفتار سازمانی

۳) جو سازمانی

۴) روانشناسی سازمانی

عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱) نامه با ماهیت دستوری

۲) نامه با ماهیت درخواستی

۳) نامه با ماهیت هماهنگی

۴) نامه با ماهیت بازدارندگی

نامه های طبقه بندی شده به چند دسته تقسیم می شوند و کدام دسته بندی صحیح است؟

۱) ۳ دستهمحرمانه، سری، فوق سری ۲) ۴دستهعادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری

۳) ۴ دستهمحرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری ۴) ۳ دسته عادی، محرمانه، سری

کدام مورد از ويژگيهايي که درمخاطب بايد مورد توجه قرارگيرد تا منجر به تهيه يك مکاتبه كامل گردد، نیست؟

۱) سن و سال

۲) خلق و خو

۳) تحصیلات

۴) تمایلات

در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۱) قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۲) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۳) قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5

۴) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

رکن اساسی هر نامه کدام است؟

۱) موضوع نامه

۲) گیرنده نامه

۳) متن نامه

۴) امضاء نامه

جمله………………. در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس از حرف ربط می‌آید و گاه به طور مستقل میان دو خط تیره (—) قرار می‌گیرد.

۱) جمله معترضه

۲) هیچ کدام

۳) جمله وصفی

۴) جمله مرکب

ارزیابی فرایند جامعه ¬پذیری در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟ ۱) همه مراحل

۲) پیش از ورود کارمند به سازمان

۳) محشور شدن کارمند با سازمان

۴) مواجه شدن کارمند با سازمان

انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

۱) مواجه شدن کارمند با سازمان

۲) پیش از ورود کارمند به سازمان

۳) همه مراحل

۴) محشور شدن کارمند با سازمان

هر اقدام عمدي اعضاي سازمان كه هنجارهاي اصلی سازماني و اجتماعي را نقض كند را گویند.

۲) فساد سازمانی

۳) بروکراسی سازمانی

۴) هرج و مرج سازمانی

کدامیک از موارد زیر جزو اهداف رفتار سازمانی است؟ ۱) همه موارد

۲) کنترل رفتار انسانی

۳) توجیه (شناخت، توصیف و فهم) رفتار انسانی

۴) پیش‌بینی رفتار انسانی

طبق گفته روانشناسان نوشته هر شخص بیانگر چیست؟

۲) بازتاب اندیشه های فرد

۳) تمایلات درونی و برونی فرد

۴) همه موارد

کدام یک از ترکیبات زیر صحیح است؟

۱) نیکوست

۲) دانا است

۳) متمنیست

۴) خوبست

املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱) کتابخانه

۲) کشت زار

۳) هم راهی

۴) پنج شنبه

کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۲) باسمه تعالی

۳) آنجناب

۴) بطیء

کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

۲) به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص

۳) اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود

کدام گزینه در مورد فونت و سایز متن نامه اداری صحیح است؟ضضض

۲) Zar_ 13

۳) ۱۴_B Nazanin

۴) B Nnazanin _13

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني مکانيکي نیست؟ ۱) حيطه نظارت مديران وسيع است. جو سازمانی

۲) سطح اختيار سطوح بالاي مديريت زياد است.

۳) حيطه نظارت محدود است.

۴) قوانين و مقررات زيادي وجود دارد

کدامیک مراحل فرایند آموزش و توسعه را به درستی نشان می‌دهد؟

۱) برنامه ریزی، نیازسنجی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۲) نیازسنجی، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۳) ارزیابی اثربخشی آموزشی، نیازسنجی، برنامه ریزی و آموزش

۴) نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی آموزشی، برنامه ریزی و آموزش

کدام یک از عوامل سازمانی تعارض نیست؟

۱) ابهام در نقش‌ها و وظايف

۲) منابع مشترك

۳) رهبری ضعیف

۴) حسادت و بدبینی

کدامیک از عوامل زیر جزو نیازهای انگیزشی است؟

۲) شرایط کاری

۳) امنیت شغلی

۴) ماهیت شغل

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

اصلاح خطاهاي دستوري، نگارشي، اصلاح واژگان و تعابير، اصلاح ساختار جملات، اصلاح خطاهاي منطقي- کدام یک از انواع ویراستاری متن می باشد؟ضضض

۱) ویرایش تخصصی

۲) ویرایش فنی

۳) ویرایش زبانی

۴) هیچکدام

کدام گزینه در مورد “فعل” درست است؟

۱) حذف فعل اگر به قرینه باشد کاملا مجاز و حتی مطلوب است.

۲) حذف فعل بدون قرینه مجاز نیست و به شدت باید از آن پرهیز کرد.

۳) گزینه الف و ب

۴) حذف فعل بدون قرینه بسته به نوع جمله مجاز می باشد

موارد استفاده از رونوشت نامه کدام است؟

۱) براي اطلاع واحدهاي سازماني

۲) برای اطلاع اشخاصي كه موضوع نامه به آنها مربوط مي باشد

۳) برای اشخاصی که به نظر نويسنده بهتر است در جريان چنين مطلبي قرار گيرند

۴) همه موارد

کدام اندازه براي جدول‌ها، نمودار‌ها و صورت‌هاي مالي و اداري كاربري دارد؟ ۱) A6

۲) A4

۳) A5

۴) A3

املای صحیح را انتخاب نمایید.

۱) ممهور

۲) برعلیه

۳) گرام

۴) اتاق

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني ارگانیک نیست؟ ۱) حيطه نظارت محدود است.

۲) تصمیمات به‌صورت غیر متمرکز اتخاذ می‌شوند.

۳) حيطه نظارت مديران وسيع است.

۴) میزان رسمیت و استانداردسازی کارها کمتر وجود دارد.

ارتباطات صادق، قاطع، با اعتماد به نفس، احترام برای دیگران، تماس چشمی چه نوع سبک ارتباطی است؟ ۱) تهاجمی

۲) انفعالی

۳) فعال

۴) مثبت

اصل در مکاتبات اداری چیست؟ ۱) خلاصه نویسی

۲) ساده نویسی

۳) سالم نویسی

۴) گزینه الف و ب

…. در جامعه پذیری سازمانی یکی از کارکنان شاغل در واحد سازمانی کارمند تازه¬ وارد است که پاسخگوی هرگونه سوال او در خصوص سازمان است. ۱) همیار

۲) همکار

۳) سرپرست

۴) مربی

…. فرایندی برای توسعه مهار‌ت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های شغل آینده فرد است. ۱) پرورش کارکنان

۲) آموزش کارکنان

۳) جامعه پذیری

۴) توسعه کارکنان

مدیری كه بدون تبادل نظر با پيروان، خود به تنهايي براي نيل به اهداف و افزايش كارايي دستورات يك جانبه صادر مي‌كند، از چه سبک رهبری استفاده می‌کند؟ ۱) سبک رهبری عملگرا

۲) سبک رهبري اقتدارگرا

۳) سبک رهبری دموكراتيك

۴) سبک رهبری بی‌تفاوت

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱) دوماً

۲) مراجعات

۳) باغ ها

۴) امتیازات

کدامیک از گزینه‌های زیر لایه‌های فرهنگ سازمانی را به ترتیب از درون به بیرون به درستی نشان می‌دهد. ۱) رفتارها- نمادها- ارزش‌ها- اعتقادات

۲) اعتقادات- ارزش‌ها- نمادها -رفتارها

۳) نمادها- رفتارها- ارزش‌ها- اعتقادات

۴) اعتقادات- ارزش‌ها- رفتارها- نمادها

جامعه پذیری کارکنان در زمره کدامیک از وظایف مدیریت نیروی انسانی قرار دارد؟

۱) توسعه نیروی انسانی

۲) حفظ نیروی انسانی

۳) جذب نیروی انسانی

۴) همه موارد

نوشتار اداری، بيانگر ……………………………………………كاركنان و مديران سازمان است.

۱) همه موارد

۲) كارداني

۳) ميزان دانش

۴) تخصص

….. فرایند انتخاب و استخدام کارکنان، آموزش و توانمندسازی آنها، ارزشیابی عملکرد آنها و جبران خدمت آنها در راستای دستیابی به اهداف کلی سازمان است.

۲) رهبری

۳) مدیریت

۴) همه موارد

گزینه صحیح را انتخاب نمایید. ۱) بهاء کالا

۲) بی قرار

۳) دوّم

۴) سوُال

این جمله صحیح است؟ (حاکمیت نظام سلام وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.) ۱) غلط

۲) صحیح

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید ……….. گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند. ۱) ماهیانه

۲) سالانه

۳) فصلی

۴) هر ۴ ماه یکبار

کدام گزینه مربوط به حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری می باشد؟ ۱) انجام امور شخصی توسط کارمندان در ساعات اداری ایرادی ندارد.

۲) مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در ساعاتی مشخص باید در محل خدمت حضور داشته باشد.

۳) چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد شود.

۴) تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود.

تهیه گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت دوره ای بر عهده چه کسی است؟

۱) بالاترین مقام دستگاههای اجرایی

۲) استانداران

۳) بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران

۴) وزارت کشور

جمع آوري اطلاعات شخصي از افراد توسط دستگاههاي اجرايي …… ۱) جمع آوري اطلاعات شخصي افراد مجاز نمي باشد.

۲) اطلاعات را مي توان از ساير اشخاص جمع آوري نمود.

۳) تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسايل قانوني و شفاف مجاز مي باشد.

۴) با استفاده از وسايل و ابزارهاي غيرقانوني و قانوني مجاز مي باشد.

كدام گزينه جزء وظايف سازمان اداري استخدامي در اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري مي باشد؟

۱) تهيه و ابلاغ شيوه نامه هاي اجرايي

۲) تدوين برنامه هاي اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي

۳) همه موارد

۴) نظارت نظام يافته بر حسن اجراي اين مصوبه

سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری چه کسی به سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگا های اجرایی در سطوح ملی می پردازد؟

۱) شورای عالی اداری

۲) مرکز آمار ایران

۳) استاندار

۴) دستگاه اجرایی

مفيد بودن اطلاعات قابل دسترسي يا ارائه شده؛ يعني …..

۱) اطلاعات بايد حاوي آخرين تحولات، مصوبات، اصلاحيه ها و تفسيرها باشد.

۲) اطلاعاتي كه علم به آنها، توان تشخيص و قضاوت و آگاهي افراد را افزايش مي دهد.

۳) اطلاعات بايد در زماني كه نياز به آن وجود دارد ارائه شود.

۴) هم اسناد و مدارك و ابزارهاي حاوي اطلاعات بايد واقعي و صحيح باشد.

فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان برعهده چه کسی است؟

۱) سازمان اداری استخدامی

۲) استاندار

۳) دستگاههای اجرایی

۴) وزارت کشور

چه کسیی مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود، هستند؟

۲) کارمندان

۳) مقامات و مأموران دولتی

۴) دولت

چنانچه دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد، چه نکاتی توسط دستگاه اجرایی باید رعایت شود؟

۱) نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری

۲) توقف ارائه خدمات به مراجعین درصورت عدم حضور کارمند مربوطه

۳) ارائه خدمات در ساعت اداری مشخص شده

۴) همه موارد

كدام مورد در خصوص حقوق معلولان (توان خواهان) در منشور شهروندي صحيح است؟

۱) مراقبت در مقابل بيمار يهاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني

۲) برخورداري از حمايت هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت

۳) تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب

۴) برخورداري از امكانات درماني و توانبخشي براي بهبودي و يا توانمند شدن در جهت زندگي مستقل

انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان با چه شرايطي صورت مي گيرد؟

۱) با شفافيت كامل اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها انجام مي شود.

۲) به صورت برابر و با شفافيت كامل انجام مي شود.

۳) در فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه انجام مي شود.

۴) بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصتها و امكانات انجام شود.

شهروندان در صورت بیکاری از کدامیک از حقوق زیر بهره مند می شوند؟ ۱) حمایت های مالی و اجتماعی مناسب

۲) برخورداری از حقوق بیمه بیکاری

۳) حق رفاه و تامین اجتماعی

(۴قانون بیمه بیکاری

شهروندان می توانند حق ………… را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند. ۱) حق آزادی و امنیت شهروندی

۲) حق مشارکت در تعیین سرنوشت

۳) حق آزادی اندیشه و بیان

۴) حق اداره شایسته و حسن تدبیر

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

در چه صورتی حق حیات از شهروندان قابل سلب است؟

۱) به موجب قانون

۲) حق حیات قابل سلب نمی باشد.

۳) با رضایت خود افراد

۴) با مجوز صریح قانونی

براساس کدام اصل قامون اساسی منشور حقوق شهروندی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام گردید؟ ۱) اصل ۱۳۴

۲) اصل ۱۴۲

۳) اصل ۱۲۱

۴) اصل ۱۱۳

کدام گزینه جزو مالکیت های فکری نمی باشد؟ ۱) مالکیت صنعتی

۲) مالکیت هنری

۳) ماکیت ادبی

۴) مالکیت معنوی

سیستم اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر که به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش می‌کنند.

۱) سازمان

۲) فرهنگ سازمانی

۳) ساختار سازمانی

۴) مدیریت

….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات استفاده می‌کند.

۱) نمادها

۲) اعتقادات

۳) رفتارها

۴) ارزش‌ها

سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن. ۱) سلامت سازمانی

۲) فرهنگ سازمانی

۳) جو سازمانی

۴) ساختار سازمانی

کدامیک از اقدامات زیر برای اجرا و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی در کشور بکار گرفته شد؟ ۱) تعیین استانداردهای تمامی فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری

۲) تعیین استانداردهای رفتاری و ظاهری برای مشاغل مرتبط با ارباب رجوع

۳) همه موارد

۴) انجام ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی

ایجاد فضای رقابت باعث …. می شود.

۱) کاهش راندمان کاری

۲) افزایش انگیزه

۳) افزایش حجم کار

۴) افزایش اعتماد به نفس

بهترین شکر کدام گزینه می باشد؟ ۱) روزه

۲) کمک

۳) نماز

۴) خدمت به مردم

وجود کدام موارد دلیلی بر آزاد بودن انسان است؟ ۱) تربیت،انتقاد،پشیمونی

۲) قدرت ، اختیار،عقل

۳) تربیت،عقل،اختیار

۴) قدرت تصمیم گیری،عقل،اختیار

تغییر آرزو از دلایل ….. انسان است. ۱) انتخاب

۲) کمال گرائی

۳) رشد

۴) اختیار

اولین مسئله در افزایش انگیزه چیست؟ ۱) فضای عاطفی

۲) ایمان

۳) توجه

۴) آگاهی

جمله” یا طیب من لا طیب له ” در کجا عنوان شده است؟ ۱) دعای جوشن

۲) صحیفه سجادیه

۳) قرآن

۴) نهج البلاغه

گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه”حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به صورت ……، توسط چه کسی تهیه می شود؟ ۱) سالانه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۲) ۶ماهه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور

۳) سالانه- رئیس سازمان اداری استخدامی کشور

۴) ۶ماهه- بالاترین مقام دستگاه اجرایی

مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبه “حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به عهده ……کشور و در سطح استان به عهده ….. است. ۱) سازمان اداری استخدامی- استاندار

۲) هیات دولت- شورای شهر

۳) سازمان اداری استخدامی- شورای شهر

۴) مجلس شواری اسلامی- استاندار

اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها چگوانه صورت می گیرد؟ ۱) با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به مراجع قانون

۲) تنها در محیط اداری

۳) مراجع نظارتی برون سازمانی

۴) مراجع نظارتی درون سازمانی

کدام گزینه در تعریف قانون ” تقصیرات مقامات و ماموران دولتی” صحیح می باشد؟ ۱) همه موارد

۲) دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آنها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود.

۳) دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و سایل به اشخاص وارد می شود.

۴) دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام مأموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند.

در اختیار قراردادن برگه نظرسنجی به مراجعین مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی می باشد؟ ۱) حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

۲) حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

۳) حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

۴) حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی- تفصیلی نحوه اجرای مصوبه “حقوق شهروندی در نظام اداری” در سطح ملی به چه کسی ارائه می گردد؟ ۱) همه موارد

۲) رئیس جمهور

۳) هیات وزیران

۴) شورای عالی اداری

مسئول اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری چه کسی است؟ ۱) بالاترین مقام دستگاه اجرایی

۲) هیات دولت

۳) دولت

۴) مجلس شورای اسلامی

تصميمات، اقدامات يا اظهارات مقامات و مسئولان دولتي، عوامل اجرايي و نظارتي و مأمورين نظامي، انتظامي و امنيتي پيش از انتخابات، در جريان بررسي شرايط نامزدهاي انتخاباتي و پس از انتخابات بايد كاملا ……….. باشد.

۱) شفاف، بيطرفانه و قانونمند

۲) شفاف و قانون مدار

۳) شفاف، عادلانه و قانونمند

۴) شفاف و عادلانه

طبق بند الف منشور حقوق شهروندي حقوق زنان چيست؟ ۱) مشاوره هاي مناسب براي تأمين سامت جسمي و رواني در زندگي فردي،خانوادگي و اجتماعي

۲) همه موارد

۳) تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب

۴) آموزش در مراحل مختلف زندگي به خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام مورد در خصوص فعالیت های هنری صحیح است؟ ۱) در فضای قانونمند و آزادانه انجام شود.

۲) درفضای امنیتی، آزادانه انجام شود.

۳) در فضای غیرانحصاری، آزادانه انجام شود.

۴) در فضای رقابتی انجام شود.

حق زنان طبق حق اشتغال و کار شایسته در جامعه چیست؟ ۱) گزینه ۱ و ۳ صحیح است

۲) حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر

۳) حق زنان است که از مرخصی زایمان استفاده نمایند.

۴) استفاده از فرصت های شغلی مناسب

حقوق شهروندي بر چه اصولي مبتني است؟

۱) كرامت انساني

۲) همه موارد

۳) حمايت يكسانِ قانون از همه افراد ملت

۴) صيانت از حقوق و آزاد يهاي غيرقابل سلب

فرهنگ سازماني براي …… و ……. شکل مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد.

۱) تقویت کار گروهي و مزيت‌طلبي

۲) انسجام داخلي و تطبيق با محيط خارجي

۳) توسعه جو سازمانی و تعهد سازماني

۴) آموزش هنجاري‌هاي شغلي و تقویت کار گروهي

در این فرهنگ تأکید بسیار بر تعامل سازمان با محیط خارجی دارد. ۱) فرهنگ سازمانی بازاری

۲) فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۳) فرهنگ سازمانی متعالی

۴) فرهنگ سازمانی محافظه کار

کدام گزینه مراحل مديريت تغيير فرهنگ سازمانی را به درستی نشان می‌دهد؟ ۱) ارزشیابی – مداخله – تشخیص

۲) تشخیص- ارزشیابی – مداخله

۳) تشخیص- مداخله – ارزشیابی

۴) ارزشیابی- تشخیص- مداخله

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام گزاره صحیح نیست؟

 ۱) يک فرهنگ سازماني همیشه مناسب بوده و منجر به افزايش بهره‌وري مي‌شود.

۲) داشتن يک فرهنگ انعطاف‌پذير مي‌تواند منجر به عملکرد خوب شود.

۳) عملکرد خوب منجر به ايجاد يک فرهنگ حاکم مي‌شود.

۴) فرهنگ سازماني توأم با تعهد مديران و کارکنان نسبت به ارزش‌هاي مثبت مشترک، منجر به بهبود عملکرد سازمان مي‌شود.

در این فرهنگ، ساختار سازمانی بلند، قوانین و مقررات و تشریفات اداری زیاد، سلسله مراتب قوی، پرهیز از تعارض، آزادی و اختیار عمل محدود و مقاومت نسبت به تغییر، دیده می‌شود. ۱) فرهنگ سازمانی متعالی

۲) فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۳) فرهنگ سازمانی بازاری

۴) فرهنگ سازمانی محافظه کار

کدام گزینه باعث افزایش انگیزه در کار می شود؟ ۱) توجه به نتیجه کار

۲) نبودن رقابت

۳) افزایش حجم کار

۴) داشتن روابط کاری موفق

کلمه ” کفور” به معنی….. ۱) بدون انگیزه

۲) غافل

۳) بی دین

۴) ناسپاس

کدام گزینه میتواند از دلایل رشد انسان باشد؟ ۱) انتخاب شغل

۲) آزادی

۳) اختیار

۴) همه موارد

هر گونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در چه شرایطی قابل پذیرش است؟ ۱) خارج از محیط یا ساعات غیراداری

۲) صرفاً در محیط و ساعات اداری

۳) با هماهنگی مدیر مافوق در خارج از ساعات اداری بلامانع است.

۴) انجام خدمات اداری در هر زمان و مکانی به منظور تکریم ارباب رجوع بلامانع است.

کدام گزینه جزء وظایف واحد “میز خدمت” نمی باشد؟ ۱) دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین

۲) ارایه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط

۳) هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط.

۴) واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی موظفند هر ۶ماه یک بار گزارشی از عملکرد “میز خدمت” را به بالاترین مقام دستگاه ارایه دهند.

در صورت بروز اختلاف بين مراجعان و متصديان ارائه خدمت، وظيفه مسئول واحد ذيربط چيست؟ ۱) مسئول واحد ذيربط بايد به دستگاههاي قضايي گزارش نمايد.

۲) مسئول واحد ذيربط بايد به مراجع نظارتي برون سازماني گزارش نمايد.

۳) مسئول واحد ذيربط بايد بلافاصله به موضوع رسيدگي و آن را در چارچوب مقررات و با رعايت اخلاق اسلامي حل و فصل نمايد.

۴) مسئول واحد بايد به مراجع ذيربط اطلاع دهد.

کدام گزینه از اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری نمی باشد؟

۱) امکان بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک

۲) انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری

۳) الزام به اطلاع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی

۴) عدم ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی

گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان …….. ۱) گزینه ۲ و ۳ صحیح است

۲) به حکم قانون اشکالی ندارد.

۳) با رضایت آگاهانه اشکالی ندارد.

۴) بدون مجوز قانونی ممنوع است.

محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی چگونه صورت می پذیرد؟ ۱) نباید کمترین خدش های به شأن، حرمت و کرامت انسانی آ نها وارد شود.

۲) محاکمه در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، انجام شود.

۳) صرفاً در دادگا ههای دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود.

۴) محاکمات بصورت علنی برگزار می گردد و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.

كدام گزينه از حقوق تشكل، تجمع و راهپيمايي مي باشد؟ ۱) گزينه ۲ و ۳ صحيح است.

۲) برخورداري از حق تشكيل و عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان هاي مردم نهادمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران

۳) حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه صالح را براي دادخواهي در مورد نقض حقوق شهروندي

۴) برخورداري از حمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران

نظر قانون در خصوص حق آزادي بيان چيست؟ ۱) دولت مي تواند به سانسور يا كنترل نشريات و ساير رسانه ها مبادرت نمايد.

۲) همه موارد

۳) اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.

۴) دولت حق دارد برخلالف موازين قانوني براي انتشار يا عدم انتشار اطلاعات يا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و ساير رسانه ها برآيد.

شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق…… ۱) توسط مراجع اداری و قضائی نظارت می گردد.

۲) توسط حکومت و نهادهای عمومی الزامی است.

۳) توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

۴) توسط مقامات و مأموران اداری الزامی است.

كدام يك از گزينه ها مربوط به حق دسترسي به اطلاعات نمي باشد؟ ۱) حق هر شهروند است كه حريم خصوصي او محترم شناخته شود.

۲) اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نم يتوان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت خود افراد.

۳) كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشند.

۴) همه دستگا هها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه بندي شده و موردنياز جامعه مي باشند

شکر نعمت به چه صورتهایی می تواند صورت گیرد؟ ۱) نیت،کلامی و ارادی

۲) زبانی، قلبی و عملی

۳) کلامی و عملی

۴) قلبی، کلامی و نماز

براساس “حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات” دستگاههای اجرایی موظفند…… ۱) وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند

۲) از هر گونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب نمایند

۳) همه موارد

۴) بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی باید به گونه ای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس باشد

مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي، مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار ارائه خدمات، نهادهاي صنفي و هر گونه مراكز يا مؤسساتي كه با اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرايي، به ارائه خدمت به مردم مي پردازند، رعايت تمام يا بخش هاي مرتبط از اين مصوبه از سوي آنها ……. است و …… بر آنها نظارت دارد. ۱) در چارچوب وظايف الزامي- دستگاه اجرايي

۲) الزامي-دستگاه اجرايي

۳) درچارچوب وظايف- نهادهاي نظارتي

۴) الزامي- قانون

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

شهروندان از ………… و تمامی مزایای پیش بینی شده در ……….. به نحو یکسان بهره مند هستند.

۱) حیثیت و اعتبار-موازین اسلامی

۲) کرامت انسانی- قوانین و مقررات

۳) آزادی های فردی و عمومی -قانون

۴) امنیت اجتماعی- قانون

دولت بر اساس نياز

۱) حق اشتغال و كار شايسته

۲) حق برخورداري از دادخواهي عادلانه

۳) حق مالكيت

۴) حق مسكن

كدام گزينه مربوط به حق اشتغال و كار شايسته مي باشد؟ ۱) همه موارد

۲) بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيب هاي جسمي و روحي در محيط هاي كار

۳) حق شهروندان است كه از آموزشهاي لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.

۴) حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازين قانوني

کدام گزینه از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟

۱) حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

۲) اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری

۳) ارائه تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین توسط دستگاههای اجرایی

۴) امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی

کدامیک از شروط زیر منجر می گردد که قرارداد اجحاف آمیز محسوب نگردد؟

۱) شرطی که بدون وجود هر گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به موجب مقررات به ضرر او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.

۲) شرطی که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد.

۳) شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.

۴) شرطی که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب نماید.

دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با……………..را فراهم مي نمايد.

۱) نياز شهروندان و بارعايت مقررات ملي ساختمان

۲) ويژگي هاي بومي و ارزشهاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي

۳) نياز شهروندان و بارعايت اولويت و امكانات

۴) نياز شهروندان در چارچوب قانون

اين سخن از كيست؟ “خداوند سبحان حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.” ۱) امام رضا (ع)

۲) امير المومنين (ع)

۳) پيامبر اكرم(ص)

۴) مقام معظم رهبري

كدام گزينه در تعريف “ميز خدمت”صحيح مي باشد؟ ۱) حضور كارشناسان مطلع دستگاه با اعطاي اختيارات لازم به آنها لازم است.

۲) مراجعين ضمن استقرار در محل انتظار مناسب حتي المقدور بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه، خدمت يا پاسخ مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت مي نمايند.

۳) دستگاه هاي اجرايي كه به طور متعارف مراجعين زيادي دارند واحد هماهنگ كننده اي تحت عوان “ميز خدمت” تعبيه مي گردد.

۴) همه موارد

جمله “حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند” مربوط به کدام گزینه می باشد؟ ۱) حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

۲) حق کرامت و برابری انسانی

۳) حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

۴) حق تشکیل و برخورداری از خانواده

حق رفاه و تامين اجتماعي شامل كدام گزينه مي باشد؟

۱) دسترسي به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم

۲) مرخصي زايمان و درمان بيمار يهاي شايع زنان

۳) همه موارد

۴) محيط زندگي عاري از آسيب هاي فردي و اجتماعي

جمله هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد، مربوط به کدام حق می باشد؟ ۱) حق حریم خصوصی

۲) حق آزادی اندیشه و بیان

۳) حق آزادی و امنیت شهروندی

۴) حق مشارکت در تعیین سرنوشت

تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب …………..مورد احترام است. ۱) قانون اساسی

۲) نظام حقوقی

۳) منافع و امنیت ملی

۴) هویت ملی

رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی- حضوری افراد در دستگاه های اجرایی : ۱) در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه مجاز می باشد.

۲) هیچکدام

۳) تحت هیچ شرایط مجاز نمی باشد.

۴) با اخذ مجوز از فرد مجاز است.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

جمله “مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند” مربوط به کدامیک از حقوق شهروندی در نظام اداری می باشد؟ ۱) حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

۲) حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

۳) حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری

۴) حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

جمله “شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند.” مربوط به کدام یک از حقوق شهروندان می باشد؟ ۱) حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

۲) حق آموزش و پژوهش

۳) حق محی طزیست سالم و توسعه پایدار

۴) حق رفاه و تأمین اجتماعی

کدام افراد از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاستهای تأمینی برخوردار میشوند. ۱) ایثارگران و خانواده های معظم آنان

۲) همه شهروندان به ویژه زنان

۳) شهروندانِ روستانشین و عشایر

۴) گرو ههای آسیب پذیر و مددجویان

مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی بر عهده چه کسی است؟ ۱) رئیس جمهور

۲) شهروندان

۳) دولت

۴) رهبر

سورمناژ یا خستگی مفرط از کدام عوامل زیان آور محیط کار است؟ ۱) عوامل فیزیکی

۲) عوامل زیست محیطی

۳) عوامل روانی

۴) عوامل ارگونومیک

احساس سوزش و بی حسی در انگشتان دست نشان دهنده ی کدام بیماری می باشد؟ ۱) عقرب زدگی

۲) برق گرفتگی

۳) آبله مرغان

۴) سندرم ارتعاش دست و بازو

کدام مورد از عوامل زیان آور محیط کار نمی باشند؟ ۱) عوامل انسانی

۲) عوامل فیزیکی

۳) عوامل روانی

۴) عوامل شیمیایی

کدام یک از سازمان های زیر در حوزه HSE متولی می باشد؟ ۱) I.L.O

۲) ASME

۳) ILO و WHO

۴) OSHA

به”اتفاق ناخواسته ای که منجر به مرگ،بیماری،صدمه یا سایر خسارات شود”چه گفته می شود؟ ۱) حادثه

۲) رویداد

۳) شبه حادثه

۴) خطر

برای خاموش کردن آتش باید در کدام سمت آتش قرار بگیرید؟

۱) رو به باد

۲) جهت گیری به صورتی که باد سمت چپ و آتش روبروی شما باشد

۳) جهت گیری به صورتی که باد سمت راست و آتش روبروی شما باشد

۴) پشت به باد

کدامیک از عوامل زیان آور شیمیایی است ؟ ۱) مخدر

۲) خفقان آور

۳) التهاب آور

۴) خیره کننده چشم

کدام مورد از اهداف HSE نمی باشد؟ ۱) پیشگیری از بیماریها و حوادث کاری

۲) تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، اجتماعی و روانی کارکنان

۳) تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان انسان با کار

۴) ترویج عوامل فرهنگی در محیط کار

کدامیک جزء هزینه های مستقیم حادثه نیست؟ ۱) درمان

۲) آموزش

۳) غرامت

۴) دستمزد

برای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار از کدام وسیله می توان بهره برد؟ ۱) آمپرمتر

۲) لامپ های کم مصرف

۳) Lux meter

۴) فازمتر

درست ترین گزینه در مورد احترام به حریم خصوصی بیماران کدام است

۱) حریم خصوصی باید مطابق با استانداردهای بیمارستان مراعات شود

۲) پرسیدن سوالات از بیمار در حضور بیماران دیگر نقض حریم شخصی محسوب می شود

۳) احترام به حریم خصوصی نیازمند خودداری از همه اموری است که بیماران آنرا نقض حریم شخصی خود تلقی می کند

۴) مشاهده یا لمس بیماران نقض حریم شخصی لحاظ میشود

کدام یک از موارد زیر جزوه اعمال خلاف شئون اخلاق حرفه ای به شمار می آید

۱) مصرف دخانیات در محیط های بالینی

۲) کلیه موارد فوق

۳) تخریب محیط زیست

۴) مصرف مواد روانگردان و الکل در محیط های بالینی

در زمان انجام مداخلات تشخیصی و درمانی آموزش کدام یک از موارد باید به بیمار انجام شود

۱) نحوه ادامه درمان

۲) همه موارد

۳) عوارض مصرف داروها

۴) زمان مراجعات بیمار

درست ترین گزینه ممکن را در زمینه عکس برداری و فیلم برداری از بیماران را انتخاب کنید

۱) هرگونه تهیه عکس و فیلم از بیماران تنها پس از کسب اجازه از بیماران مجاز است

۲) مسئولیت هرگونه عکس و فیلم تهیه شده از بیماران بر عهده ریاست واحد درمانی است

۳) استفاده از فیلم و عکس بیماران با هدف تهیه محتوای آموزشی مانعی ندارد

۴) استفاده از عکس و فیلم بیماران با هدف پژوهش یا درمان بلامانع است

پیشنهاد یا برقراری هرگونه رابطه عاطفی شخصی با بیمار و همراهان آن …. است.

۱) در هر مورد و به هر شکلی ممنوع

۲) در مواردی که باعث ایجاد بهره جویی از بیمار و همراهانش نشود بلامانع

۳) مادامی که رابطه حرفه ای و درمانی با بیمار برقرار است ممنوع

۴) در مواردی که رعایت شود بلامانع

وظیفه شاغلان حرف پزشکی زمانی که بیمار درمانهای نگهدارنده حساب حیات را نمی پذیرد چیست

۱) همه تلاش خود را به کار گیرد تا او را قانع کنند

۲) باید به کمیته اخلاق بیمارستان موضوع را اطلاع دهد

۳) باید به حقوق بیمار در انتخاب احترام بگذارند

۴) موارد الف و ب

ارائه هرگونه خدمت خارج از راهنمای مستقر بالینی …

۱) در شرایطی که با پژوهش های با پژوهشها همسو باشد مشکلی ندارد

۲) در صورت تصویب مقام بالاتر مشکلی ندارد

۳) ممنوع است

۴) در صورت موثر بودن مشکلی ندارد

دادن اطلاعات در زمانی که در بردارنده خبر ناگواری در مورد سلامت بیمار باشد به چه شکل باید باشد

۱) خبر باید به همراهان بیمار ارائه شود

۲) در صورتی که برای بیمار باعث شوک و ناراحتی باشد موجه نیست

۳) باید از روش استاندارد دادن خبر بد استفاده شود

۴) باید خبر از طریق همراهان بیمار به وی منتقل شود

کدام یک از موارد زیر بخشی از حریم خصوصی بیمار محسوب می‌شود

۱) نمونه های مربوط به عکس های رادیوگرافی

۲) همه موارد

۳) مایعات بیولوژیکی

۴) نمونه های بافتی خون

تجویز داروهای که اثر روانگردانی و یا مخدر دارند برای شاغلان حرفه پزشکی چه حکم دارد ۱) در افرادی که از دردهای شدید و غیرقابل کنترل رنج می برند مجاز است

۲) در مواردی که ضرورت پزشکی ایجاد می کند مجاز است

۳) در هر صورت غیر اخلاقی به ممنوع است

۴) موارد الف و ب

مشخصات دوره آموزش توجیهی بدو خدمت را نام ببرید.

دوره الزامی است و تمامی کارمندان ملزم به طی دوره حداقل در شش ماه اول سال استخدام می باشند.

تبدیل وضع استخدامی ، تمدید قرار داد صدور حکم کارگزینی منوط به طی دوره توجیهی بدو خدمت است.

این دوره جهت کارکنان با مدرک دیپلم و بالاتر الزامی و جهت کارکنان با مدرک تحصیلی زیر دیپلم اختیاری است.

همه موارد

آیا نیروهای طرحی، روزمزد، پزشکان خانواده و ماماهای بیمه روستایی مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

خیر افراد مذکور مشمول نظام آموزش کارکنان نمی باشد و مجاز به شرکت در دوره های آموزشی نیستند.

خیر. البته با توجه به نیاز می توانند در دوره های مورد نیاز شرکت کنند.

بلی، همانند سایر کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.

خیر لیکن شرکت آنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان اختیاری و ثبت نمرات پایان دوره منوط به موجود بودن اطلاعات شناسنامه ای در نرم افزار جامع پرسنلی است.

آیا گواهی مربوط به تهیه بسته آموزشی، طراحی سوالات آزمون دوره های آموزش مجازی را می توان به عنوان گواهی تدریس در فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان ملاک عمل قرار دارد؟

بلی صدور این گونه گواهی ها منوط به اینکه اجرای دوره با رعایت کامل ضوابط (نیاز سنجی، اطلاع رسانی و …) باشد بلامانع و دارندگان آن می توانند از مزایای پیش بینی شده جهت ارزیابی عملکرد به عنوان گواهی تدریس استفاده نمایند.

خیر، این گواهی به عنوان گواهی تدریس نمی توان استفاده نمود.

در صورت موافقت مقام بالاتر بدون رعایت ضوابط و مقررات قابل محاسبه به عنوان گواهی تدریس است

هیچ کدام

کارکنان تا چه حد مجاز به غیبت یا تأخیر در کلاسهای آموزشی می باشند؟

غیبت یا تأخیر در دوره به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

تأخیر در حضور در دوره مجاز ولی غیبت در دوره باعث حذف دوره مزبور می شود

صرفاً غیبت یا تأخیر مجاز که قبلاً با هماهنگی و یا اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح باشد به اندازه یک دهم طول دوره مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.

غیبت یا تأخیر اگر به اندازه نصف زمان دوره باشد مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

آیا دوره توجیهی بدو خدمت مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان خواهد شد؟

اعطای امتیازات انگیزشی در دوره توجیهی بدو خدمت برای تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی بلامانع است

ازسال ۱۳۹۱ به بعد کارمندانی که موفق به طی دوره توجیهی بدو خدمت شده اند می توانند از مزایای انگیزشی به غیر از اخذ گواهینامه نوع دوم برخوردار گردند.

دوره توجیهی بدوخدمت مشمول تمامی امتیازات انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش خواهد شد.

همه موارد

آیا اطلاعات دوره توجیهی بدو خدمت در شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت می گردد؟

خیر. اطلاعات مربوط صرفاً در سوابق دوره های گذرانده کارکنان قابل رویت است.

بلی . این اطلاعات در شناسنامه آموزشی کارکنان قابل رویت است

بلی . این اطلاعات صرفاً جهت کارکنان رسمی و پیمانی در شناسنامه آموزشی قابل رویت است

هیچ کدام

آیا دوره های MPH و … مشمول سازو کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

بلی. این دوره نیز همانند سایر دوره ها مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد

خیر. از آنجا که دوره مذکور جز ء دوره های بلندمدت به حساب می آیند مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان نمی گردد

خیر. با توجه به اینکه این دوره جزء دوره های الزامی نیست مشمول ساز وکار انگیزشی در نظام آموزش کارکنان نخواهد گردید.

بلی. مشروط به اینکه شرکت کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش صورت پذیرد مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزشی کارکنان می گردد.

سقف پذیرش دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی برای مشمولین مربوطه در هر سال چند ساعت است؟

در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۳۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۵۰ ساعت) پزشکان (۳۰ ساعت)

در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۴۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (۵۰ ساعت) پزشکان (۵۰ ساعت)

آیا دوره های آموزشی که با مجوز حراست کل کشور و هیأت عالی گزینش برای کارمندان، برنامه ریزی و اجرا می گردد مشمول ساز و کار انگیزشی می گردد؟

بلی. کلیه شاغلین در حراست و گزینش می توانند از مزایای انگیزشی این دوره ها بهره مند گردند.

بلی. این دوره ها صرفاً جهت کارکنان دارای ابلاغ انشایی حراست و یا گزینش مورد تأیید و مشمول ساز و کار انگیزشی می باشد.

خیر. برگزاری این دوره های بدون ساز وکار انگیزشی برگزار می گردد.

بلی. اعطای ساز و کار انگیزشی این گونه دوره ها برای کارکنانی که دارای رشته شغلی حراست و یا گزینش(پست مربوطه را دارند) می باشند مجاز است.

میزان ساعات دوره های آموزشی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه کامپیوتری) برای مشاغل رسته فناوری اطلاعات برای برخوردای از امتیازات آموزشی کارکنان قابل محاسبه است؟

بلی

خیر

درصورتی که کارکنان با کمبود ساعت آموزش سالیانه مواجه می گردند می توانید این دوره ها را جایگزین کنید.

هیچ کدام

دوره های آموزشی که به صورت سالیانه تکرار می گردند برای احتساب امتیازات آموزشی قابل محاسبه است؟

بلی این دوره ها مشمول امتیازات آموزشی می باشد.

دوره های آموزشی یکبار به عنوان نو آموزی و یکبار به عنوان باز آموزی (با فاصله حداقل ۳ سال )در طول خدمت کارمند قابل محاسبه است.

در صورتی که فاصله زمانی ۳ سال از طول دوره گذشته باشد قابل محاسبه است.

گزینه های ب و ج صحیح است

بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی که کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در موسسات دولتی و یا خصوصی در دوره های مربوطه شرکت می نمایند به چه صورت خواهد بود و چه مواردی باید رعایت گردد؟

به استناد تصویر برابر اصل شده گواهی قبولی پایان دوره

به استناد اصل فیش واریزی یا تصویر برابر اصل شده فیش مربوطه توسط موسسات مورد تأیید برگزار کننده دوره آموزشی

به استناد بخشنامه های صادره مدیریت توسعه سازمان و مانبع انسانی مبنی بر مجاز بودن بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی طی نامه رسمی به امور مالی

همه موارد

کدام یک از موارد زیر درفرایند آموزش می باشد؟

۱٫تصمیم گیری

نظارت و ارزشیابی

ارتقاء سطح آگاهی فراگیران

مهارت و فناوری

کدامیک از دوره های آموزشی زیر جزء دوره های آموزشی کوتاه مدت محسوب می گردد.

آموزش های پودمانی

آموزش های بازآموزی پزشکان

آموزشهای ضمن خدمت

همه موارد

شرکت مدیران در دوره های آموزشی بهبود مدیریت حداقل ۵۰ ساعت که در سال در داخل یا خارج دانشگاه و با هماهنگی واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا می گردد………….. است

اختیاری و صرفاً جهت ارتقاء دانش

اختیاری و در صورت عدم شرکت مدیر در این دوره ها عواقب به دنبال نخواهد داشت

الزامی و پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی است

الزامی لیکن پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی نمی باشد

منظور ازمدارک تحصیلی رسمی چیست؟

مدارکی که به تأیید آموزش فنی و حرفه ای رسیده باشد

مدارکی که به تایید وزارت علوم رسیده باشد

مدارکی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش و یا وزات بهداشت رسیده باشد

گزینه ب و ج

آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی کارکنان طی می نمایند درشناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

درشناسنامه آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد.

اطلاعات صرفا در سوابق آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد

در شناسنامه و سوابق ثبت و بایگانی خواهد شد

سوابق آموزشی ثبت و در شناسنامه آموزشی بایگانی خواهدشد

آیا کارکنان با توجه به کسب حد نصاب آموزش سالیانه همچنان الزام به شرکت در دوره آموزشی را دارند؟

شرکت کارکنان در دوره های آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه الزامی ندارد

شرکت کارکنان در دوره ها ی آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه که با توجه به نیاز از طرف سازمان ابلاغ می گردد الزامی است

شرکت در دوره های آموزشی مازاد بر سقف الزامی است و امتیاز آموزشی برای سالهای بعد قابل ذخیره سازی است

هیچکدام

حداکثر ساعات قابل محاسبه برای دوره های آموزشی زبان خارجی و عقیدتی با رعایت سقف سالیانه آموزش عمومی برای هر سال چند ساعت مجاز است؟

دوره آموزشی زبان خارجی ۳۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۲۰ ساعت

دوره آموزشی زبان خارجی ۶۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۳۰ ساعت

دوره آموزشی زبان خارجی ۶۰ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۲۰ ساعت

دوره آموزشی زبان خارجی ۳۴ ساعت دوره آموزشی عقیدتی ۳۰ ساعت

دوره های آموزشی الزامی – اختیاری که برای کلیه کارکنان در سطح کشوری یا دانشگاهی بدون درنظر گرفتن مقاطع تحصیلی یا رشته شغلی طراحی و اجرا می گردد جزء کدامیک از عناوین دوره های آموزشی می باشد؟

عمومی

شغلی

اختصاصی

عقیدتی

مسئولیت اطلاع رسانی نتایج آزمونها و تقویم آموزشی برعهده چه کسی است؟

برعهده رابط آموزش و کارشناسان آموزش شاغل در واحدهای تابعه

برعهده کارشناسان آموزش شاغل درواحدهای تابعه

برعهده سوپروایزر آموزشی شاغل در واحدهای تابعه

برعهده رابط ارزشیابی شاغل درواحدهای تابعه

کاربری و رمز عبور کارمندان برای شرکت در آزمونهای الکترونیکی چیست؟

کدملی ۱۰ رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و رمز عبور

کدملی ۱۰ رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و واردنمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور

کد ملی ۱۰ رقمی به عنوان رمز عبور و شماره شناسنامه به عنوان کاربری

وارد نمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور و کاربری

نحوه شرکت افراد جهت شرکت در دوره هی آموزشی که توسط موسسات خصوصی یا دولتی برگزار می گردد چگونه است؟

شرکت کارکنان صرفاً با هماهنگی گروه توسعه آموزش بلامانع است.

شرکت کارکنان با هماهنگی رابط و موافقت مدیر مربوطه و گروه توسعه آموزش بلامانع است

کارمندان بدون هماهنگی می توانند در اینگونه دروره ها شرکت و گواهی صادر مورد تأیید است.

الف و ب صحیح است

شرایط ورود اطلاعات گواهی های آموزشی درشناسنامه الکترونیکی کارکنان چیست؟

اطلاعات دوره های مرتبط با رشته شغلی مورد تصدی باید در شناسنامه الکترونیکی وارد شود

اطلاعات دوره های آموزشی که بدون هماهنگی با آموزش محل خدمت و تأیید واحد آموزش دانشگاه صادر شده باشد

اطلاعات دوره های آموزشی موسسات خصوصی و دولتی

لزوم به مجوز در متن گواهی آموزشی نمی باشد

شرایط احراز شرکت کنندگان در دوره های آموزشی درنرم افزار آموزش چگونه قابل مشاهده می باشد؟

در منوی اطلاعات پایه شرایط احراز قابل مشاهده است

درمنوی بانک دوره ها اطلاعات مربوط به شرایط احراز قابل مشاهده است

درمنوی نیازسنجی دوره های نیازسنجی شده قابل مشاهده وبا ذخیره بر روی دسکتاب و سپس چاپ فرم قابل مشاهده است

درمنوی اطلاعات آموزشی کارکنان دوره های نیاز سنجی قابل مشاهده وچاپ فرم می باشد

آیا امکان ثبت نام کارکنان دانشگاه در دوره های آموزشی که بصورت استانی برگزار می گردد توسط واحد برگزار کننده وجود دارد؟

خیر ثبت نام باید در واحد مربوطه انجام گردد

بلی ثبت نام با درج شماره ملی توسط واحد برگزار کننده بلامانع است

بلی ثبت نام با استفاده از نام و نام خانوادگی توسط واحد برگزارکننده انجام می شود

هیچکدام از موارد فوق

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تدریس چگونه تعیین می گردد؟

کارمندان با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کاری تجربی می توانند تدریس نمایند

کارمندان با داشتن حداقل مدرک لیسانس با ۵ سال سابقه می توانند تدریس نمایند

کارمندان با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۷ سال سابقه تجربی کار می توانند تدریس نمایند

همه موارد

جهت ایجاد کلاس در نرم افزار آموزش کارکنان برای آزمونهای غیرحضوری کدام فیلد را انتخاب می کنید؟

حضوری بدون آزمون

حضوری به همراه آزمون

غیرحضوری به همراه آزمون

هیچکدام

افرادی که مشمول گواهینامه نوع دوم می گردند از چه مزایایی بهره مند می گردند؟

امتیازحق شاغل آنها افزایش می یابد.

تغییر رشته و پست سازمانی

مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی

ارتقاء رتبه شغلی

درچه صورتی مزایای گواهینامه نوع دوم برای فرد لغو می گردد؟

تغییر رشته شغلی

ارائه مدرک تحصیلی

ادامه تحصیل

مأموریت یا انتقالی

صدور گواهی تدریس برای مربیان آموزشگاه بهورزی و پرستاری و … که تدریس جزو وظایف آنها می باشد مجاز می باشد؟

بلی

خیر

درصورت کمبود ساعت آموزشی مانعی ندارد

صرفاً در صورت نیاز کارمند مجاز به گواهی می باشیم.

آیا کارکنانی که در همایش ها ، سمینارها و … شرکت می کنند می توانند از مزایای پیش بینی شده نظام جدید آموزش کارکنان بهره مند گردند؟

خیر

فقط برای مشمولین قانون آموزش مداوم جامع پزشکی قابل احتساب می باشد.

برای کارکنان رسمی قابل احتساب می باشد

موارد ب و ج

آیا دوره های آموزشی که قبل از سال ۷۹ برگزار شده مشمول ساز و کارهای انگیزش پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

دوره هایی که توسط مرکز مدیریت دولتی سابق، حراست کل کشور برگزار شده قابل احتساب می باشد.

دوره هایی که توسط هیأت عالی گزینش برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد

دوره هایی که توسط دفتر آموزش مداوم جامع پزشکی برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد

با توجه به موارد فوق صرفاً برای امتیاز حق شاغل قابل محاسبه است

آیا گواهینامه هایی که توسط بسیج صادر می گردد قابل محاسبه درنظام آموزش کارکنان می باشد؟

فقط دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی (طرح معرفت بسیج) قابل محاسبه است

خیر

تمامی دوره های صادر شده توسط بسیج قابل محاسبه می گردد.

گواهی هایی که با سربرگ سپاه صادر گردیده باشد.

وظیفه مسئول مستقیم کارمندانی که در محلی خارج از محل وقوع پست سازمانی (ابلاغ انشایی) انجام وظیفه می نماید چیست؟

زمینه معرفی و اعزام کارمند برای شرکت در دوره متناسب با پست سازمانی فراهم گردد.

انتقال کارمند به محل وقوع پست سازمانی مرتبط انجام پذیرد

منع کارمند از شرکت در دوره هایی که در خارج از محل خدمت برگزار می گردد.

موارد الف و ب

آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی طی می نمایند در شناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

بلی

خیر، صرفاً در سوابق آموزشی هر یک از کارکنان ثبت و بایگانی خواهد شد.

برای شرکت اینگونه کارمندان در دوره های ابلاغی باید گواهی آموزشی صادر گردد.

اطلاعات دوره آموزشی ثبت نرم افزار نمی گردد.

سقف پذیرش دوره های آموزشی که توسط ستاد مرکزی وزارت متبوع و با سایر دانشگاه های علوم پزشکی بصورت کشوری برگزار می گردد در هر سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

۲۰ ساعت

۲۵ ساعت

۳۰ ساعت

۵۰ ساعت

حداکثر سقف ساعت مجاز برای طراحی و اجرای یک عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت چند ساعت مجاز می باشد؟

بیش از ۷ ساعت ممنوع

بیش از ۱۴ ساعت ممنوع

بیش از ۲۷ ساعت ممنوع

بیش از ۳۴ ساعت ممنوع

آیا برای اجرای دوره در سطح کشوری باید مجوز از وزارت متبوع اخذ گردد؟

بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع انجام می شود

بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع ممنوع می باشد

با مجوز معاونتهای دانشگاه اجرا می شود

با مجوز کمیته آموزش دانشگاه انجام می شود

کدام گزینه نادرست است؟

سقف ساعات آموزشی در سال ۹۳ جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموشی با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم ۱۵۰ ساعت می باشد.

سقف ساعات آموزشی در سال ۹۳ جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموزشی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس ۱۰۰ ساعت می باشد

مدیران و روسا سالیانه ملزم به طی حداقل ۵۰ ساعت آموزش با عناوین مدیریتی یا بهبود مدیریت می باشند.

تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی منوط به گذراندن حداقل ۵۰ ساعت آموزشی در سال تعیین گردیده

مسئولیت طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیریتی، اداری ، مالی و عمومی در سطح دانشگاه به عهده کیست؟

رابطین محترم آموزشی

گروه توسعه آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

ستاد مرکزی وزارت متبوع

کارکنان دانشگاه

طراحی و تدوین برنامه های آموزش شغلی در طول چه ماه هایی از سال باید برنامه ریزی و اجرا می شود.

در طول ماه های خرداد تا پایان شهریورماه

درطول ماه های اردیبهشت تا پایان بهمن ماه

در طول ماههای اردیبهشت تا پایان اسفندماه

در طول ماههای فروردین تا پایان اسفند ماه

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

پذیرش گواهینامه های آموزشی چاپی سایر دانشگاه های کشور از تاریخ ۵/۱۰/۹۱ بدون برچسب هولوگرام ممنوع است.

برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی (شناسنامه آموزشی) الزام آور نیست.

رابطین محترم آموزشی قبل از اعزام کارکنان به دوره های مذکور می بایست از صحت نیاز اجرای دوره اطمینان حاصل نمایند.

برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی لازم است.

منظور ازاصل اصلاح و بازخورد مستمر در آموزش منابع انساني چيست؟

آسيب شناسی و بررسي مستمر نظام آموزشي است كه در راستاي اصلاح آن باید فعالیت نمود.

كم كردن فاصله اهداف و برنامه هاي آموزشي دانشگاه با اهداف و خط ومشی های كلان برنامه هاي توسعه ملي مي‌باشد.

استفاده از توانمندي هاي ساير موسسات آموزشي، پژوهشي، دولتي و غير دولتي در فرآيند آموزش

برقراري ارتباط دروني و بيروني اجزاء و نظام آموزش با ساير نظامهاي مديريت منابع انساني(حقوق، دستمزد، ارتقاء و …) است.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام یک از اهداف آموزش منابع انساني نیست؟

توسعه آگاهي عمومي كاركنان در ابعاد مختلف فرهنگي اجتماعي

توانمندي هاي کارمندان در جهت انجام وظايف مديريتي

افزايش اثربخشي و كارايي در ارائه خدمات

آماده سازي كاركنان براي ارتقاء به رتبه شغلي بالاتر

رئیس كميته آموزش و توانمندي سازي منابع انساني می باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع

رئیس دانشگاه

مدير توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه

کدام یک جزو فرایند آموزش نمی باشد؟

طراحي و برنامه ريزي

اثر بخشي

اعطاي بورس هاي آموزشي

اجرا

کدام یک از مشخصات آموزشهاي فرهنگي و عمومي می باشد؟

دوره الزامي است و تمامي كارمندان ملزم به طي دوره مي باشند.

به منظور رشد فضايل اخلاقي و ارتقاء فرهنگ سازماني ارائه مي شود.

طی این دوره جهت انتصاب و ارتقاء به پستهاي مديريتي الزامي است.

همه موارد

” شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب ۷۰% آزمون ” از شرایط اعطای کدام یک از گواهینامه های نوع دوم می باشد:

گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح يك و تخصصی

گواهينامه مهارتی و گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح دو

گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح یک و دو

گواهینامه تخصصی و گواهينامه مهارتی

کدام جمله صحیح می باشد:

در صورتي كه تغيير پست سازماني فردی منجر به تغيير رشته شغلي گردد ساعات آموزشي طي شده مرتبط در شغل قبلي برای اعطای گواهینامه نوع دوم قابل احتساب نمی باشد

در صورتی كه تغيير رشته شغلي فردی در داخل رسته فرعي صورت پذیرفته باشد صرفا ًساعات آموزشي طي شده مرتبط با رشته شغلي جديد پس از تأييد كميته آموزش قابل محاسبه است.

در صورتي كه تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي باشد ساعات آموزشي طي شده در پست قبلی برای تمامی امتیازات آموزشی قابل احتساب خواهد بود.

همه موارد

………………ا شناسنامه آموزشی می گویند.

کاربرگ الکترونیکی شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز (مرتبط با رشته شغلی، عمومی و مدیریتی) گذارنده شده و معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند

کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی وکلیه آموزشهای گذرانده شده کارمند بدون در نظر داشتن شرایط احراز

کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز بدون در نظر داشتن شرایط احراز

کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی و معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند

اطلاعات آموزشی کارمندان مأمور به خدمت در کدام واحد قابل مشاهده است؟

واحد محل وقوع پست سازمانی

واحد محل خدمت (اشتغال)

اداره کارگزینی ستاد مرکزی

همه موارد

تأیید کارشناسان آموزش دانشگاه در چه قسمتهایی ازبرنامه تحت وب آموزش کارکنان انجام نمی گیرد؟

بعد از ورود سوابق آموزشی کارکنان

بعد از ایجاد کلاس برای ثبت نام

بعد از ثبت نمرات برای ثبت در شناسنامه آموزشی

بعد از ثبت نام افراد در کلاس

کدام دسته از کارکنان ، مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

قراردادهای روزمزدی

پزشکان خانواده

قراردادهای موضوع تبصره ۴

ماماهای بیمه روستائی

دوره های آموزشی بلند مدت به چه دوره هایی گفته می شود؟

آموزش هایی که با محتوی آموزشی مشخص به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یک سال می باشد.

آموزش هایی که مدت آن بیشتر از سه ماه بوده

آموزش هایی که برای افزایش دانش و مهارتهای فرد جهت ایفای نقش جدید ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یکسال می باشد.

آموزش هایی که مدت آن کمتر از شش ماه می باشد و برای ایجاد مهارت ، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد.

به آموزش هایی که تخصص های شغلی در قالب مهارتهای مستقل و جدا از هم را به کارمندان آموزش می دهد و هر آموزش ضمن ایجاد مهارت دانش خاص در کارمند منجر به ایجاد یک مهارت و پاداش جدید خواهد شد چه آموزشی می گویند؟

آموزش بلند مدت

آموزش پودمانی

آموزش دوره توجیهی

هیچکدام

آموزش های بدو انتصاب برای کدام یک از پست های زیر ضرورت دارد؟

پست های کارشناسی

پست های کاردانی

پست های سرپرستی و مدیریتی

همه موارد

شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را …………….. گویند؟

نیازسنجی

برنامه ریزی

اثر بخشی

ارزشیابی

مشخصات دوره های آموزشی قابل ثبت در شناسنامه آموزشی چیست؟

الف) آموزش هایی که سالانه صرفاً در راستای انتقال اطلاعات و ارتقای دانش و بدون امتیازات انگیزشی برگزار می گردد.

ب ) آموزش های که صرفاً مرتبط با رشته شغلی کارمند طی شده و سقف سالیانه آموزش را نیز رعایت نموده است

ج ) آموزش های که هم مرتبط با رشته شغلی کارمند و هم با توجه به ابلاغ انشایی گذرانده اند

د ) آموزش های که حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده ولی در دوره حضوری آن شرکت کرده اند

موارد استفاده از شناسنامه آموزشی را بیان کنید؟

الف) مبنای محاسبه حقوق و دستمزد

ب ) مبنای محاسبه برای ارزیابی عملکرد ، ارتقاء شغلی و گواهینامه نوع دوم

ج ) به عنوان مدرک تمامی دوره های گذارانده شده کارمند

د )همه موارد

کدامیک از گزینه های زیر از موارد استفاده سابقه آموزشی می باشد؟

الف) در صورت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی دوره های مرتبط باپست آنها را می توان و در شناسنامه آموزشی ثبت نمود.

ب )عناوین دوره های آموزشی را که کارکنان با وجود شرکت در دوره ، در شناسنامه آموزشی رویت نمی کنند در سابقه آموزشی رویت نمایند

ج ) در صورت تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی و پیمانی دوره های مرتبط با رشته شغلی جدید که قبلاً گذارانده اند در شناسنامه آموزشی قابل خواهد بود

د )همه موارد

کدام یک از موارد زیر به منظور کسب گواهینامه نوع دوم الزامی نمی باشد؟

الف) کسب حدنصاب ساعات آموزشی مرتبط با هریک از مقاطع تحصیلی

ب )ارائه طرح تحقیقاتی به عنوان مجری اول برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر

ج ) گذراندن حداقل یک چهارم آموزش های عمومی جهت کسب گواهینامه نوع دوم تخصصی به بالا

د )شرکت در آزمون جامع پس از تایید کمیته آموزش جهت مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

کدام یک از موارد زیر از اصول حاکم بر آموزش منابع انسانی می باشد؟

الف) اصل نگرش سیستمی

ب ) اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د )همه موارد

برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی را …………………. گویند؟

الف) اصل نگرش راهبردی

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج ) اصل توجه به تغییرات

د )اصل نگرش سیستمی

در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها را اصل ……………گویند؟

الف) نگرش سیستمی

ب )جامعیت

ج )نگرش راهبردی

د ) همکاری و مشارکت

واحد آموزش می بایست با توجه به تغییرات، تحولات ، پیشرفتهای علمی و فناوری روز به طور مرتب عناوین، سرفصل ها و محتوی دوره های آموزشی نیاز سنجی شده را بازنگری، اصلاح و یا دروه های آموزشی جدید را طراحی نمایند ، اشاره به کدام اصل آموزش منابع انسانی دارد؟

الف) اصل جامعیت

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د ) اصل نگرش سیستمی

اعطای امتیاز دوره آموزشی به کارمندانی که به عنوان سخنران، مدرس یا مجری در آن دوره نقش دارند به چه صورت است؟

الف) فقط به عنوان سخنران بلامانع است

ب ) همزمان می توان گواهی تدریس و گواهی شرکت در کلاس صادر نمود

ج )ممنوع می باشد

د )الف و ج صحیح است

اصل نگرش راهبردی در آموزش را تعریف کنید؟

الف) در یک راستا قرارگرفتن اهداف و برنامه های آموزشی منابع انسانی دانشگاه با اهداف و خط مشی های کلان و برنامه های توسعه ملی و سازمانی

ب ) برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

ج ) در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی ، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها

د ) بازنگری و اصلاح محتوای دوره های آموزشی نیازسنجی شده با توجه به تغییرات، تحولات و پیشرفتهای علمی و فناوری روز

کمیته آموزش مستقر در وزارت متبوع را چه می نامند؟

الف) کمیته آموزش

ب ) کمیته راهبری آموزش

ج )کارگروه آموزش

د )کمیته علمی آموزش

کدام یک از موارد زیر از وظایف کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی نمی باشد؟

الف) بررسی و تصویب برنامه های راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت آموزش

ب )بررسی و تائید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی

ج ) اعطای بورس های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی براساس شیوه نامه کمیته راهبری

د) هیچ کدام

مراحل فرایند آموزش را به ترتیب نام ببرید؟

الف) طراحی و برنامه ریزی- خط و مشی گذاری- اجرا- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ب ) خط مشی گذاری – اجرا- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ج )خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی- اجرا – اثر بخشی

د ) خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی – اجرا- نظارت و ارزشیابی- اثربخشی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

تاریخ احتساب گواهینامه نوع دوم تخصصی و مهارتی از چه زمانی می باشد؟

الف) تاریخ کسب حد نصاب آموزش های مورد نیاز

ب )زمان تصویب کمیته آموزش مبنی بر موافقت با اعطای گواهینامه نوع دوم

ج )تاریخ ارسال مدارک جهت بررسی گواهینامه نوع دوم

د )ب و ج صحیح است

دانشگاه در هزینه نمودن بودجه آموزشی تصویب شده به چه صورت می تواند عمل کند؟

الف) مختار است

ب )موظف است

ج )مکلف است

د )با توجه به اهمیت دوره موظف است

حداقل سقف ساعات آموزشی پیش بینی شده برای هر رشته در سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

الف) ۳۰

ب )۵۰

ج )۶۰

د )۱۰۰

در چه صورت کارمندان موظف به پرداخت شهریه دوره آموزشی می باشد.؟

الف) کارمندان از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ب )در صورت هماهنگی با واحدآموزش موسسه مکلف است هزینه اجرای دوره را پرداخت کند

ج )کارکنان در صورت عدم کسب نمره قبولی مکلف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند.

د )هیچ کدام

حداکثر سقف ساعات آموزشی در هر سال برای کارمندان دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب جهت برخورداری از امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام گزینه است؟

الف) ۱۵۰-۱۵۰- ۱۲۰- ۱۱۰

ب ) ۱۵۰-۱۴۰-۱۳۰-۱۲۵

ج ) ۱۵۰-۱۵۰-۱۲۱۰۰

د )۱۵۰- ۱۵۰-۱۳۰-۱۲۰

تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی در ساعات اداری یا غیر اداری به عهده کدام کمیته می باشد؟

الف) کمیته علمی آموزش

ب )کیته راهبری آموزش

ج ) کمیته آموزش توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه

د )کارگروه آموزش

کدامیک از کارمندان زیر مجاز به طی دوره های آموزش مرتبط با ابلاغ انشایی می باشند؟

الف) پست یا سمت های مدیریتی یا سرپرستی

ب )رشته های شغلی سرپرستی – مدیریتی

ج )کلیه کارکنان

د )گزینه های الف و ب صحیح است

کدامیک از کارمندان زیر الزامی برای شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان ندارند؟

الف) همه کارمندان ملزم به شرکت هستند

ب )کارمندان با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم

ج )کارمندان با مدرک تحصیلی دیپلم

د )کارمندان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا

صدور گواهینامه شرکت ،تدریس، ارائه مقاله و پوستر جهت یک دوره آموزشی برای یک فرد، مشمول امتیاز آموزش می باشد؟

الف) استفاده همزمان از امتیاز گواهی های مربوطه ممنوع و برای هر دوره صرفاً یک گواهی به عنوان فوق باید صادر شود

ب )استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه بلامانع می باشد و برای هر دوره می توان گواهی با عناوین مختلف صادر کرد

ج ) استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه به شرط اینکه کارمند صرفاً ارائه مقاله یا پوستر داشته باشد می توان به عنوان شرکت کننده نیز گواهی صادر کرد

د ) گزینه الف و ج صحیح است.

شرکت کارمندان در دوره های آموزش کوتاه مدت در ساعات اداری به چه صورت امکان پذیر می باشد؟

الف) با استفاده از مرخصی استحقاقی

ب )با استفاده از ماموریت روزانه یا ساعتی

ج )با استفاده از مرخصی استحقاقی در صورت عدم کسب نمره قبولی

د )الف و ج

آیا دانشگاه می تواند جهت کارمندان سایر ارگانها دوره های آموزشی اجرا نمائید؟

الف) بلی

ب )خیر

ج )فقط برای موسسه های غیر دولتی مجاز می باشد

د )فقط برای دستگاه های دولتی مجاز می باشد

کدام یک از موارد زیر از مشخصات آموزش توجیهی بدوخدمت نمی باشد؟

الف) دوره الزامی است

ب )روش برگزاری آن می تواند غیر حضوری باشد

ج )مدت آن براساس سرفصل ها طراحی خواهد شد

د )زمان آن بعد از استخدام و در هر زمان می باشد

کدامیک از موارد زیر از مشخصات آموزش های شغلی می باشد؟

الف) دوره اختیاری بوده و کارمندان حسب نیاز شغل بر دوره شرکت می کند

ب )توانمندی تخصصی مورد نیاز مشاغل دانشگاه را به شاغلین انتقال می دهد

ج ) زمان برگزاری قبل از استخدام می باشد

د )دوره نباید به صورت غیر حضوری برگزار گردد

امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام است؟

الف) اعطای گواهینامه نوع دوم

ب )اعطای مدرک تحصیلی تخصصی

ج )تبدیل وضعیت استخدامی

د )همه موارد

کدامیک از موارد زیر از شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی نمی باشد؟

الف) طی ۹۰۰ ساعت آموزش شغلی

ب )داشتن حداکثر یک سوم آموزش های عمومی

ج )داشتن حداقل ۵ سال سنوات خدمتی

د ) آموزش قابل احتساب از سال ۹۱ به بعد ۱۵۰ ساعت

داشتن حداقل ۵۶۳ ساعت آموزش شغلی از الزامات کدام سطح گواهینامه نوع دوم می باشد؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج ) تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

داشتن دو خدمت برجسه برای کسب کدامیک از سطح گواهینامه های نوع دوم الزامی است؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج )تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

کدامیک از کارمندان زیر می توانند متقاضی دریافت گواهینامه نوع دوم باشند؟

الف ) کارمندان رسمی و پیمانی

ب )کارمندان قراردادی

ج )کارمندان تبصره ۳

د )کلیه کارمندان

چه نوع آموزش هایی جهت دریافت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

الف ) آموزش هایی که از سال ۷۹ به بعد طی شده باشد

ب ) آموزش هایی که در ارتباط با پست سازمانی یا رشته شغلی باشند.

ج ) براساس نیازسنجی به اجرا درآمده و یا عنوان آن در کلیات برنامه های آموزشی پیش بینی شده دانشگاه موجود باشد

د )همه موارد

در صورت تغییر پست سازمانی بدون تغییر رشته شغلی، وضعیت محاسبه آموزش های طی شده پست قبلی جهت اعطای امتیازات آموزشی به چه صورت خواهد بود؟

الف ) قابل محاسبه نمی باشد

ب )فقط آموزش های عمومی مدیریتی قابل محاسبه می باشد

ج )کلیه آموزش ها مورد محاسبه می باشد

د )فقط آموزش های مربوط به پست جدید قابل قبول می باشد

در صورت تغییر رسته یا رشته شغلی، وضعیت آموزش های طی شده در رشته یا رسته قبلی به چه صورت خواهد بود؟

الف ) کلیه آموزش ها مورد قبول است

ب ) فقط آموزش های شغلی و بهبودمدیریت مورد قبول است

ج )فقط آموزش های عمومی و بهبود مدیریت مورد قبول است

د )هیچ کدام

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

طراحی و تدوین برنامه های آموزشی شغلی برای مدارک دیپلم به بالا در طول سال تا چند ساعت باید برنامه ریزی گردد؟

الف ) دیپلم و فوق دیپلم ۷۵ ساعت – لیسانس و فوق لیسانس ۷۰ ساعت

ب )دیپلم و فوق دیپلم ۸۰ ساعت – لیسانس و فوق لیسانس ۶۵ ساعت

ج )دیپلم و فوق دیپلم ۱۰۰ ساعت- لیسانس و فوق لیسانس ۶۵ ساعت

د ) دیپلم و فوق دیپلم ۱۰۰ ساعت –لیسانس و فوق لیسانس ۷۰ ساعت

ورود اطلاعات دوره های برگزاری شده سال ۹۳ در نرم افزار آموزش کارکنان رابطین تا چه مدت فرصت پیگیری و اخذ تائیدیه کلاس مربوطه را دارند؟

الف ) ۱۴ روز

ب )۲۰ روز

ج )۳۰ روز

د ) قبل از پایان سال

امتیاز معامله با خدا کدام است

هیچ کدام

-۴ خدا به بهشت نمیخرد

-خدا جنس معیوب نمیخرد

خدا جنس کم هم میخرد

بیماستانی که دارای حدقل ۱۰ تخت و حدقل ۴ تخصص جراحی، داخلی، زنان و اطفال باشد؟

بیمارستان تک تخصصی

هیچ کدام

بیمارستان عمومی

بیمارستان چند تخصصی

قبل از هرچیزی باید ——-درست باشد.

نیت

کار

عمل

نماز

…….به تجزیه و تحلیل و گروهبندی مشاغل براساس نوع وظایف، سطح مسئولیتها، شرایط احراز شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب برای آنها اطلاق میشود

عملکرد مشاغل

هیچ کدام

ارزیابی مشاغل

مهندسی مشاغل

شاغلان حِرَف پزشکي و وابسته، ….. از آگاهانه بودن رضايت اخذشده، اطمینان حاصل کنند

در صورت امکان

در صورت ضرور

نباید

باید

میزان تحمل مدیران و کارکنان نسبت به ریسک بالاست. کارکنان آزادی عمل بیشتری دارند

فرهنگ فرد گرا

فرهنگ ابهام پذیر

فرهنگ جمع گرا

هیچ کدام

کدام ترکیب درست نیست.

نقطه نظر

دیدگاه

نظرگاه

طرزتلقی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

بالا ترین مرتبه شکر؟

کلامی

تمام موارد

عملی

قلبی

———– و ——— میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند

حراست و روسای دانشگاهها

وزرا و روسای دانشگاهها

وزرا و کارگزینی

روسای بیمارستان و روسای دانشگاهها

حوزه قوانین و مقررات اداری ————————– به عنوان قوانین مورد عمل در بخش مدیریت خدمات اداری در کشور مطرح هستند

قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

هیچ کدام

قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت کشوری

……میزان تمرکز یا عدم تمرکز تصمیم گیری ها در سازمان را نشان می دهد.

همه موارد

سیستم های کنترلی سازمان

قدرت

فاصله قدرت

اهداف مرتبط با پیمانکاران، اهداف مرتبط با کارکنان، اهداف مرتبط با مشتریان، اهداف مرتبط با جامعه، اهداف مرتبط با سازمان

اهداف کلی سازمان

اهداف متوازن

تبدیل ارزش ها به اعتقادات

هیج مورد

کدام ترکیب درست نیست؟

لازم به ذکر است

این توضیح لازم است

گفتنی است

این تذکر لازم است

بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف —–تعیین شده در

علمی

پدافندی

اصلی

دفاعی

دلایل کژرفتاری سازمانی?

هیچ کدام

هر دو گرینه

انحراف سازمانی

ضرر رسانی

برنامه ——رویکرد اصلی دولت بر محور قرار دادن بخش کشاورزی به عنوان اساس و مبنای توسعه اقتصادی معطوف بود

اول و دوم

اول

دوم

سوم

…… فاصله قدرت کم یا زیاد، ابهام گریزی یا ابهام پذیری، ثبات یا ریسک پذیری، فردگرایی یا جمع گرایی، نگرش کوتاه مدت یا بلندمدت،توجه به نتایج یا توجه به کارکنان، رقابتی یا همکاری

ویژگی های سازمان موفق

اهمیت فرهنگ سازمانی

ابعاد فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی و عملکرد

……رقابتی بودن وبرنده شدن به هرقیمتی ارزش تلقی می شود. مدیران اهدافی را برای کارکنان تعیین کرده و با استفاده از پاداش های مادی و ایجاد یک محیط رقابتی، آنهارا تشویق به دستیابی به اهداف میکنند

فرهنگ ریسک پذیری

هیچ مورد

فرهنگ رقابتی

فرهنگ همکاری

این سخن از کیست “ارزش تو بهشت است”

امام رضا (ع)

امیرالمومنین (ع)

امام حسن(ع)

امام جواد (ع)

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

…….به آموزش هایی گفته می شود که بخشی از آن به صورت حضوری و بخش دیگر از طریق الکترونیکی ارائه می شود

هیچ کدام

آموزش نیمه حضوری

آموزش تلفیقی

آموزش نیمه مجازی

نقشه جامع علمی سلامت در پی پاسخ به دو نیاز مهم —————– به عنوان سنگ بنای توسعهی کشور است

بهداشت جامعه و حرکت علمی

بهداشت جامعه و راستای علمی

سلامت جامعه و راستای علمی

سلامت جامعه و حرکت علمی

اولین شرایط بهبود ایمنی و بهداشت کار در کارگاه

همه موارد

کنترلهای مهندسی

جایگزینی

حذف

هر عامل دارای انرژی که پتانسیل صدمه به فرد را داشته باشد

خطر

ریسک

شدت حوادث

تمامی موارد

انواع دوره شغلی

دورههای مشترك اداری

تمام موارد

دورههای فرهنگی و اجتماعی

دوره آموزشی بهبود مدیریت

برنامه —-توسعه به عنوان اولین برنامه میان مدت در جهت سند چشم انداز توسعه، با هدف تسریع رشد اقتصادی.

اول

دوم

سوم

چهارم

۱- در کدام مورد به لایه‌های بیرونی فرهنگ سازمانی اشاره شده است

 ۱)  ارزش ها

 ۲)  اعتقادات

 ۳)  رفتارها

 ۴)  اندیشه ها

۲- اطلاع رسانی حضور همکار جدید در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

 ۱)  خروج کارمند

 ۲)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان

 ۳)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان

 ۴)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند

۴- کدام مورد نمی‌تواند از ویژگیهای سازمانهای موفق باشد

 ۱)  پاداش مبتنی بر کیفیت کار

 ۲)  پاداش مبتنی بر مشارکت

 ۳)  تیم های چند تخصصی بهبود کیفیت

 ۴)  آموزش کارکنان در زمینه کیفیت

۵- اهمیت و مزیت جامعه پذیری سازمانی چیست

 ۱)  ایجاد هویت سازمانی

 ۲)  بهبود عملکرد شغلی

 ۳)  ایجاد ثبات در سازمان

 ۴)  همه موارد

۱۰- جبران خدمات کارکنان جزو کدام یک از ابعاد نیروی مدیریت نیروی انسانی است

 ۱)  حفظ نیروی انسانی

 ۲)  توسعه نیروی انسانی

 ۳)  همه موارد

 ۴)  جذب نیروی انسانی

۱- پیکارگر، قهرمان، میانجی و حامی از ویژگی‌های چه نوع تیپ شخصیتی است؟

 ۱)  نگهبان

 ۲)  کاوش‌گر

 ۳)  تحلیل‌گر

 ۴)  دیپلمات‌

۳- ……. بيانگر ساختار رسمي سازمان، واحدهاي فرعي سازمان، تقسيم کار در سازمان، سطوح مديريت و کانال‌هاي ارتباطي بين مديران و کارکنان است.

 ۱)  تقسیم کار

 ۲)  ژنوگرام سازمانی

 ۳)  نمودار سازماني

 ۴)  تمرکز

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۵- موضوع رهبری مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟

 ۱)  سطح فراسازمانی

 ۲)  سطح گروهی

 ۳)  سطح سازمانی

 ۴)  سطح فردی

۶- بر اساس کدام تئوری انگیزشی، انگیزه فرد برای انجام یک کاری بستگی به سه عامل انتظار تحقق عملکرد از طریق کوشش، انتظار تحقق نتیجه (پاداش) از طریق عملکرد و میزان اهمیت نتیجه برای فرد دارد؟

 ۱)  تئوری انتظار

 ۲)  تئوری دو عاملی

 ۳)  تئوری برابری

 ۴)  تئوری هرم سلسه مراتب نیازهای

۳- کاربرد عبارتهای وصفی فقط زمانی که در جایگاه …. مجاز است.

 ۱)  قید

 ۲)  موصوف

 ۳)  تکمیلی

 ۴)  صف

۸- نشانه مفعول بی واسطه … می باشد.

 ۱)  را

 ۲)  که

 ۳)  لذا

 ۴)  واو

۴- در کدامیک از مسیرهای عبور جریان از بدن ۳/۳ درصد کل جریان از قلب می گذرد ؟

 ۱)  پا به پا

 ۲)  دست به دست

 ۳)  دست راست به پاها

 ۴)  دست چپ به پاها

۵- کدام مورد در جهت کنترل عوامل زیان آور شیمیایی کاربرد دارد؟

 ۱)  کلاه ایمنی

 ۲)  استفاده از محافظ گوش

 ۳)  سمپاشی جهت جلوگیری از ورود حشرات

 ۴)  تهویه مناسب

۹- در لوزی خطر رنگ زرد مربوط به کدامیک از خطرات میباشد؟

 ۱)  خطر آتش گیری

 ۲)  خطرات خاص

 ۳)  خطرات بهداشتی

 ۴)  خطرات واکنش پذیری

۲- آیه ” الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا ” به چه چیز اشاره دارد ؟

 ۱)  درک ضعف بیمار در هنگام نماز

 ۲)  قانون قرآن برای سبک کردن نماز برای مریض

 ۳)  قانون کم شدن درد بیمار بعد از نماز

 ۴)  قانون علم طبیب به ضعف بیماران

۴- آیه ” قل ان ادری… ” در قران خطاب به کیست؟

 ۱)  امام علی (ع)

 ۲)  امام باقر (ع)

 ۳)  امام صادق (ع)

 ۴)  پیامبر

۵- آیه ” والذین اذا انقوا لم یسرفوا و لم یقتروا” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 ۱)  عاشقانه

 ۲)  منصفانه

 ۳)  خالصانه

 ۴)  آگاهانه

۷- آیه ” فرق قامو صلات و اقامو صلات” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 ۱)  منصفانه

 ۲)  آگاهانه

 ۳)  مخفیانه

 ۴)  عاشقانه


۷- این آیه ” یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه” اشاره به کدام کار امام علی (ع) دارد ؟

 ۱)  اهمیت دادن به نماز و زکان

 ۲)  کمک به فقیر در نماز نافله

 ۳)  اقامه نماز اول وقت

 ۴)  ضروروت اقامه نماز و اهمیت دادن زکات به نیازمندان

۸- آیه ” لانرید منکم جزاء و لا شکورا” به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 ۱)  عاشقانه

 ۲)  منصفانه

 ۳)  خالصانه

 ۴)  مخفیانه

۲- کدام گزینه از عناصر رضایت آگاهانه معتبر به شمار نمیرود؟

 ۱)  تصمیم گیری داوطلبانه فرد رضایت دهنده

 ۲)  امضای فرم رضایت توسط فرد رضایت دهنده

 ۳)  ارائه اطلاعات به فرد رضایت دهنده

 ۴)  وجود ظرفیت تصمیم گیری در فرد رضایت دهنده

۴- بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای، اگر شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، با همکاری که دارای مشكلات رواني يا جسمي باشد که ماهيتاً باعث اختلال در فعاليت‌هاي درماني آنان می‌شود، لازم است مراتب را:

 ۱)  به سازمان نظام‌پزشکی مربوط، گزارش دهند.

 ۲)  به مسوول فنی بیمارستان اطلاع دهند.

 ۳)  به ریاست بیمارستان یا موسسه درمانی مربوطه اطلاع رسانی کنند.

 ۴)  به معاونت درمان دانشگاه اعلام نمایند.

۸- چنانچه بیمار هنگام گرفتن فشارخون آستین خود را بالا ببرد چه رضایتی داده است ؟

 ۱)  presumed consent

 ۲)  informed consent

 ۳)  asset

 ۴)  implied consent

۱۰- کدام یک از گزینه های ذیل در ارزیابی ظرفیت بیمار به لحاظ اخلاق پزشکی کمترین نقش را دارد

 ۱)  توانايي بيان انتخاب اول

 ۲)  توانايي پردازش اطلاعات

 ۳)  توانايي دريافت اطلاعات

 ۴)  واجد سن قانونی بودن

۳- در کدام فرهنگ سازمانی بیشترین احساس مسئولیت وجود دارد؟

 ۱)  فرهنگ سازمانی بازاری

 ۲)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

 ۳)  فرهنگ سازمانی متعالی

 ۴)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۴- در واژه فرهنگ «هنگ » به چه معناست

 ۱)  پیش

 ۲)  دستور

 ۳)  راندن

 ۴)  فرا

۵- کدامیک از اعضای ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی کشور نیست؟

 ۱)  معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 ۲)  معاون وزارت بهداشت

 ۳)  معاون سازمان صدا و سیما

 ۴)  رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۶- کدام گزینه نشان دهنده فرهنگ فاصله قدرت بالا است

 ۱)  تصمیم گیری متمرکز

 ۲)  همه موارد

 ۳)  ارتباطات از بالا به پایین

 ۴)  ساختار مکانیکی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- کدام گزینه جز نمادهای فرهنگ سازمانی محسوب نمی شود

 ۱)  کمیته های بیمارستانی

 ۲)  بیانیه منشور حقوق بیمار

 ۳)  همکاری متقابل

 ۴)  لباس مرتب و مشخصه کارکنان

۸- کدامیک از اقدامات زیر برای اجرا و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی در کشور بکار گرفته شد؟

 ۱)  همه موارد

 ۲)  تعیین استانداردهای رفتاری و ظاهری برای مشاغل مرتبط با ارباب رجوع

 ۳)  انجام ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی

 ۴)  تعیین استانداردهای تمامی فعالیت‌های اداری و پشتیبانی در جهت ایجاد و تقویت انضباط اداری

۹- کدام گزینه منعکس کننده اصول اخلاقی فرد است

 ۱)  آگاهی

 ۲)  ارزش ها

 ۳)  اعتقادات

 ۴)  قوانین

۵- حق رفاه و تامین اجتماعی برای شهروندان روستانشین و عشایر چیست؟

 ۱)  توسعه روستایی

 ۲)  برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی

 ۳)  همه موارد صحیح است

 ۴)  ایمن سازی محیط زندگی

۶- اين سخن از كيست؟ “خداوند سبحان حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.”

 ۱)  امام رضا (ع)

 ۲)  امير المومنين (ع)

 ۳)  مقام معظم رهبري

 ۴)  پيامبر اكرم(ص)

۷- کدام از جمله حقوق شهروندان در امور اداری است؟

 ۱)  رسیدگی به امور آنان با رعايت قانون، بي طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش هاي سياسي و پيش داوري

 ۲)  همه موارد صحیح است

 ۳)  احقاق حق در صورتی که تصمیمات اداری خلاف قوانین و مقررات باشد.

 ۴)  آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری

۸- انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان با چه شرايطي صورت مي گيرد؟

 ۱)  با شفافيت كامل اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها انجام مي شود.

 ۲)  بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصتها و امكانات انجام شود.

 ۳)  در فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه انجام مي شود.

 ۴)  به صورت برابر و با شفافيت كامل انجام مي شود.

۴- کدام گزینه در زمینه حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری صحیح نیست؟

 ۱)  کارکنان دستگاه های اجرایی باید به طور کلی از انجام امور شخصی در ساعات اداری اجتناب کنند.

 ۲)  تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری به مدت کوتاه مجاز است.

 ۳)  در صورت غیبت کارمند ارائه خدمات عمومی، مقام مافوق او باید ترتیبی جهت متوقف نشدن ارائه خدمت اتخاذ کند.

 ۴)  در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم گیر و امضاکننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در محل خدمت حضور داشته باشند.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۸- قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه ای را به ایشان تحمیل کند چه نام دارد؟

 ۱)  مبالغه آمیز

 ۲)  یک سر سود

 ۳)  زورگویانه

 ۴)  اجحاف آمیز

۱- خانم ۷۰ ساله مبتلا به انوریسم ۸/۵ CMدر ائورت شکمی میباشد که ۳ ماه وپیش توصیه یک جراح عمومی برای جراحی ترمیمی انوریسم را رد میکند اکنون با شکم درد ناگهانی وکلاپس با فشار سیستولیک ۵۰ با توده ضربان دار در لمس شکم مراحعه کرده و در اورژانس هوشیاری خود را از دست داده است هیچ یک از اقوام درجه یک حضور ندارد اقدام پزشک چیست؟

 ۱)  ارجاع به دپارتمان اخلاق بیمارستان

 ۲)  با توجه به احتمال پارگی انوریسم و شرایط اورژانس بیماری رضایت گرفتن ضروری نیست

 ۳)  با توجه به عدم رضایت قبلی بیمار به جراحی الکتیو حق درمان برای پزشک سلب میشود

 ۴)  منتظر رسیدن اعضای خانواده به بیمارستان میمانیم تا رضایت دهند

۳- در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :

 ۱)  براساس شرایط حرفه ای گری، همواره لازم است که تفوق اصل “عدم ضرر رسانی” مد نظر قرار گیرد

 ۲)  وخیم جلوه دادن بیماری در جهت اقناع بیمار به ادامه درمان براساس اصل “سود رسانی” مورد پذیرش است

 ۳)  برتری هر اصل اخلاق پزشکی بر دیگر اصول، تابع شرایط روحی، فردی، اعتقادی و فرهنگی هر فرد نبوده و منحصر به او نیست

 ۴)  در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :

۹- خانم ۲۲ ساله که اولین فرزندش را باردار است با درد شدید زودرس زایمان مراجعه کرده و علیرغم نظر همسرش، بعد از توضیح فرآیند و عوارضش به انجام سزارین رضایت میدهد. کدامیک از موارد زیر اعتبار این رضایت را زیر سوال نمیبرد؟

 ۱)  ترس از مخالفت با نظر پزشک معالج

 ۲)  عدم رضایت همسر

 ۳)  درد شدید زایمان

 ۴)  اضطراب شدید مادر به علت اولین تجربه زایمان

۱- در کدام فرهنگ سازمانی تغییر تهدید جدی محسوب می شود؟

 ۱)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

 ۲)  فرهنگ سازمانی بازاری

 ۳)  فرهنگ سازمانی متعالی

 ۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

۵- در کدام فرهنگ سازمانی تحلیلهای دقیق محیطی انجام می شود

 ۱)  فرهنگ سازمانی بازاری

 ۲)  فرهنگ سازمانی متعالی

 ۳)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

 ۴)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

۶- در کدام فرهنگ سازمانی توامان به انسجام داخلی و انطباق خارجی توجه می شود

 ۱)  فرهنگ سازمانی بازاری

 ۲)  فرهنگ سازمانی محافظه کار

 ۳)  فرهنگ سازمانی متعالی

 ۴)  فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی

۶- دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي نمايد. مربوط به كداميك از حقوق شهروندي است؟

 ۱)  حق برخورداري از دادخواهي عادلانه

 ۲)  حق اشتغال و كار شايسته

 ۳)  حق مالكيت

 ۴)  حق مسكن

کدام گزینه از جمله حقوق مربوط به حق رفاه و تامین اجتماعی نیست؟

 ۱)  حق بهره مندی از محیط زیست سالم

 ۲)  حق برخورداری از خدمات امدادی

 ۳)  حق برخورداری از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی

 ۴)  حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد متناسب با بهداشت و سلامت آنها

۷- به موقع بودن اطلاع رسانی های دستگاه اجرایی به چه معنی است؟

 ۱)  اطلاعات زمانی ارائه شود که مخاطب فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری داشته باشد.

 ۲)  اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد.

 ۳)  اطلاعات توان تشخیص، قضاوت و آگاهی افراد را افزایش دهد.

 ۴)  تمام اطلاعات مربوط به اقدام یا تصمیم مخاطب نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی یک جا اعلام شوند.

۱- در نظام بیمه‌های عمومی از تقسیم بندی نظام‌های سلامت، همه عناصر کشور به نحوی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی دخالت دارند.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۴- فعالیت‌های این نوع بیمارستان‌ها سینوسی بوده و در طول دوره‌های زمانی مختلف از نظر تعداد مراجعین و تعداد تخصص‌ها و بخش‌های پاراکلینیکی، کم یا خیلی زیاد می‌شوند.

 ۱)  مرکز آموزشی درمانی

 ۲)  بیمارستان عمومی

 ۳)  بیمارستان تک تخصصی

 ۴)  بیمارستان خاص

۵- ارایه خدمات سلامت جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۱- «ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری» تخلف اداری محسوب می‌شود.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۴- یکی از شروط مهم موافقت با ماموریت آموزشی کارکنان شرط داشتن حداقل….. سابقه …. می‌باشد.

 ۱)  ۵ سال – قرارداد مشاغل کارگری

 ۲)  ۳ سال – قرارداد مشاغل کارگری

 ۳)  ۳ سال – پیمانی

 ۴)  ۵ سال – پیمانی

۵- ……. قانون بودجه پس از ابلاغ ……. بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود.

 ۱)  قانون – ضوابط اجرایی

 ۲)  ضوابط اجرایی – سیاست‌ها

 ۳)  ضوابط اجرایی – قانون

 ۴)  قانون – سیاست‌ها

۶- «شبکه‌اي از نهادهاي مختلف که فعالیت‌ها و تعاملاتشان به شکل‌گیري، ورود، بهبود و اشاعه‌ی نوآوري می‌انجامد» این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

 ۱)  نقشه جامع علمی کشور

 ۲)  نظام ملی نوآوری

 ۳)  چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- اصطلاح «انتقال به سمت سازمان‌های برخاسته از قانون» نشان دهنده کدام یک از ۱۰ اصل دولت کارآفرین از دیدگاه ازبورن و گیلبر است؟

 ۱)  دولت برخاسته از رسالت

 ۲)  دولت غيرمتمرکز

 ۳)  دولت بازار محور

 ۴)  دولت برخاسته از مشتری

۸- بر طبق کدام قانون، کلیه تصویب ‎ نامه‌ها، بخشنامه‌ها و غیره باید بار مالی اجرای آن‌ها قبل از اجرا محاسبه و در بودجه سالانه کشور یا دستگاه تعیین شود.

 ۱)  ماده ۱ قانون احکام دایمی کشور

 ۲)  برنامه توسعه سوم

 ۳)  برنامه توسعه چهارم

 ۴)  ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور

۱- عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون …….

 ۱)  هیچکدام

 ۲)  مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد نخواهد شد.

 ۳)  مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد خواهد شد.

 ۴)  تاثیر در نتایج گزینش بعد خواهد داشت.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۲- در کدام مرحله از فرآیند مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد در ۴ سطح مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان و کارکنان پشتیبانی و با رعایت سقف ۱۰۰ امتیاز (شاخص های عمومی و اختصاصی) انجام می شود.

 ۱)  ارزیابی عملکرد

 ۲)  برنامه‌ریزی عملکرد

 ۳)  پایش عملکرد

 ۴)  بازخورد

۳- ورود به خدمت کارکنان قرارداد کار معین ……. از طریق ……… بوده و تغییر عنوان کارکنان موصوف همانند کارمندان ….. می‌باشد.

 ۱)  صرفاً – فضـای رقابتی – پیمانی

 ۲)  صرفاً – فضـای رقابتی – رسمی قطعی

 ۳)  عمدتاً – دستورالعمل مصوب هیات امنا – رسمی قطعی

 ۴)  عمدتاً – فضـای رقابتی – پیمانی

۴- بر اساس ماده ۶۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی کارکنان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وظیفه ابلاغ دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان بر عهده چه کسی می باشد؟

 ۱)  وزیر

 ۲)  رییس گروه ارزیابی عملکرد کارکنان

 ۳)  مدیر کل منابع انسانی

 ۴)  معاونت توسعه مدیریت و منابع

۵- در صورت عدم احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، کدام گزینه صحیح است؟

 ۱)  گزینه ۲ و ۳

 ۲)  بسته به نظر هسته گزینش ادامه خدمت به صورت پیمانی خواهد شد.

 ۳)  تمدید نمی‌گردد

 ۴)  تمدید می‌گردد.

۷- بر اساس تبصره شش ماده ۳۱ نحوه عقد قرارداد با مشمولین بیمه روستایی و پزشک خانواده به چه صورت است؟

 ۱)  گزینه های ۲و ۳

 ۲)  برگزاری مصاحبه

 ۳)  احراز صلاحیت‌های گزینش

 ۴)  برگزاری آزمون کتبی

۸- کدام یک از شاخص‌های زیر به اختصاص سهمیه استخدامی، صرفاً از سوی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره دارد.

 ۱)  همه موارد

 ۲)  بخش‌ها و واحدهای توسعه یافته

 ۳)  واحدهای جدید التاسیس

 ۴)  تعداد کارکنان خروجی

۹- مطابق آیین نامه شرایط سنی استخدام برای افراد با مدرک دکتری و بالاتر کدام گزینه است؟

 ۱)  ۴۵سال

 ۲)  ۴۰سال

 ۳)  هیچ کدام

 ۴)  ۲۰تا ۴۰سال

۱۰- در مرحله ارزیابی عملکرد از فرآیند مدیریت عملکرد، سقف امتیاز‌های عمومی و اختصاصی کدام گزینه است؟

 ۱)  ۸۰ امتیاز

 ۲)  ۱۰۰ امتیاز

 ۳)  ۶۰ امتیاز

 ۴)  ۵۰ امتیاز

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- کلید میانبرspelling

۱) F7

۲) F6

۳) Ctrl+Shift+F6

۴) Ctrl+F7

۱- برای نمایش یک شی به صورت ورودی از کدام نوع Effect استفاده می شود؟

۱) Exit

۲) Emphasis

۳) Entrance

۴) Motion Paths

۷- در نرم افزار Powerpoint کدام کلید باعث می شود اسلایدهای تولید شده از اولین اسلاید نمایش داده شود؟

۱) Shift+F3

۲) F3

۳) Shift+F5

۴) F5

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام گزینه جزو حالات استخدامی در آیین نامه اداری استخدامی نیست؟

۱) قراردادی

۲) طرحی

۳) رسمی

۴) پیمانی

۷- کدامیک از نتایج به کارگیری قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

 ۱)  کاهش فساد اداری

 ۲)  افزایش سطح پاسخگویی مستخدمین

 ۳)  افزایش توانایی کارکنان

 ۴)  پیشگیری از بروز تخلفات اداری

۶- کدام عبارت صحیح نیست

 ۱)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

 ۲)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

 ۳)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

 ۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

۱- در این مرحله کارمند موظف است با هماهنگی مافوق فرم موافقت‌نامه عملکرد را تکمیل و برای مافوق ارسال نماید.

 ۱)  ارزیابی عملکرد کارکنان

 ۲)  پایش عملکرد

 ۳)  برنامه ریزی عملکرد

 ۴)  بازخورد

۴- تاریخ اجرای آرای قطعی صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان چه زمانی است

 ۱)  از زمان دستور اجرا

 ۲)  از زمان انشای رای

 ۳)  از زمان صدور رای

 ۴)  از زمان ابلاغ رای

۳- درخصوص وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کدام جمله نادرست است

 ۱)  بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق

 ۲)  بازرسی از چگونگی کار هیاتها

 ۳)  تهیه گزارش های ماهانه از کار هیاتها و ارسال آن به هیات عالی نظارت

 ۴)  انتصاب اعضای هیاتها برای مدت سه سال

۵- سمن به سازمان‌هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیرخواهانه اطلاق می‌شود.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۶- ابلاغ اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با امضای … و به مدت … می باشد

 ۱)  نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – ۳ سال

 ۲)  رئیس دانشگاه – ۲ سال

 ۳)  وزیر – ۳ سال

 ۴)  دبیر هیات عالی نظارت – ۴ سال

۷- اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر در کدامیک از موارد ذیل نمی توانند در رسیدگی و صدور رای شرکت داشته باشند

 ۱)  عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد

 ۲)  عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشد

 ۳)  عضو هیات در دعوای طرح شده ذینفع باشد

 ۴)  هرسه مورد

۸- دوره‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعی‌ جزو کدام دسته بندی آموزش است؟

 ۱)  بهبود مدیریت

 ۲)  عمومی

 ۳)  توجیهی بدو خدمت

 ۴)  شغلی

۹- به آن دسته از مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه بسترسازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي دستگاه را عهده‌دار است.

 ۱)  رسته شغلی

 ۲)  مشاغل تخصصی

 ۳)  مشاغل عمومی

 ۴)  مشاغل اختصاصی

۱۰- کدام یک از تخلفات اداری زیر مصداق جرم نیست

 ۱)  تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

 ۲)  تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارت به اموال دولتی

 ۳)  گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قانون تعیین شده ( رشوه خواری)

 ۴)  اخاذی

۱- این نوع اسناد دارای یک قسمت ثابت و یک قسمت متغیر می باشند.

 ۱)  ادغام پستی

 ۲)  لیست

 ۳)  Form Latter

 ۴)  E-Mail

۲- از طریق کدام تب می توان اطلاعات اکسس را به Word انتقال داد

 ۱)  Insert

 ۲)  View

 ۳)  Mailings

 ۴)  هیچکدام

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سرصفحه و پا صفحه به کار می رود؟

 ۱)  View /Footnotes

 ۲)  View / Header And Footer

 ۳)  View / Toolbars

 ۴)  Ruler View/

۴- در Word ، در کدام قسمت می توان برای نوشتن فرمول و توابع ریاضی استفاده کرد؟

 ۱)  Equation Editor

 ۲)  Presentation

 ۳)  View

 ۴)  Math

۵- در گروه Editing سربرگ Homeکدام گزینه برای رفتن به Commment به كار مي رود؟

 ۱)  Go To

 ۲)  Find

 ۳)  Shadow

 ۴)  Replace

۶- جهت درج علائم ویژه در سندهای Word از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

 ۱)  Insert¦Format

 ۲)  Insert¦Character

 ۳)  Insert¦Bullets

 ۴)  Insert¦Symbol

۷- نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟

 ۱)  Document1

 ۲)  Database1

 ۳)  Persentation1

 ۴)  Book1

۸- گزینه Font از منوی Format چه عملی انجام می دهد؟

 ۱)  برای انتخاب قلم

 ۲)  برای رسم کادر

 ۳)  برای تنظیم پاراگراف

 ۴)  برای درج سمبل

۹- برای ایجاد یک صفحه در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم.

 ۱)  Enter

 ۲)  Spacebar

 ۳)  Ctrl + Enter

 ۴)  Back Space

۱۰- کدام گزینه در Find مربوط به حساس بودن بزرگی . کوچک بودن حروف می باشد

 ۱)  Find Whole Words Only

 ۲)  Match Case

 ۳)  Wildcard

 ۴)  هیچکدام

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- کدام عبارت زیر نادرست است؟

 ۱)  در Excel می‌توان سرصفحه شامل اطلاعاتی از قبیل نام، تاریخ، شماره صفحه و غیره را معرفی کرد.

 ۲)  برای انتخاب کل یک ستون بر روی عنوان آن کلیک می‌کنیم.

 ۳)  امکان کاهش یا افزایش ابعاد چاپ کاربرگ را فراهم می‌کند.

 ۴)  هیچکدام

۲- اگر A2=10 و A3=12 باشد عبارت فرمولی If((A3+A2)/2>10,’PASS’,’FAIL’)

 ۱)  False

 ۲)  عینا این عبارت درج می شود

 ۳)  Ok

 ۴)  Not Ok

۳- فرض کنید در سطر ۲ در خانه های A2,B2,C2 عددی قرار گرفته است و ما در خانه B2 هستیم حال اگر کلیدهای ترکیبی Shift + فلش چپ را بزنیم چه اتفاقی می افتد؟

 ۱)  خونه A2 انتخاب می شود.

 ۲)  خونه های B2,A2 انتخاب می شوند.

 ۳)  خونه های B2,C2 انتخاب می شوند.

 ۴)  خونه C2 انتخاب می شود.

۴- برای افزایش ارتفاع یک سطر:

 ۱)  مرز بالایی آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم

 ۲)  مرز پایین آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم

 ۳)  مرز پایین آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم

 ۴)  مرز بالایی آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم

۵- اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﺗﺐ از ﮐﺎدر ﻣﺤﺎوره ا يformat Cells ﻫﻢ ﺗﺮازي داده را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ

 ۱)  Border

 ۲)  Font

 ۳)  Alignment

 ۴)  Font

۶- برای ایجاد رمز بر روی شیت EXCEL

 ۱)  Home ، Format ، Protect Sheet

 ۲)  Insert ، Format ، Protect Sheet

 ۳)  کلیک راست بر روی شیت ، Protect Sheet

 ۴)  گزینه های ۱ و ۳

۷- پسوند فایلهای ذخیره‌سازی Excel چیست؟

 ۱)  Xlsx

 ۲)  Xlt

 ۳)  Dbf

 ۴)  Prg

۸- در صورتیکه خانه B2 خالی باشد و فرمول =IF(B2<>17,”GREAT”,”GOOD”) در خانه C3 نوشته شده باشد چه نتجیه ای حاصل می گردد:

 ۱)  GOOD

 ۲)  GREAT

 ۳)  -#VALUE

 ۴)  چون خانه خالی است هیچ عددی نمی دهد.

۹- در خانه C10 فرمول B1+B2/$D$2 درج شده است. در صورت نسخه‌برداری از این فرمول در خانه D10 چه فرمولی در این خانه درج می‌شود؟

 ۱)  B1+B2/$E$2

 ۲)  A1+A2/$D$2

 ۳)  C1+C2/$D$2

 ۴)  A1+A2/D$2

۱۰- فرض کنید در خانه B3 در حال تایپ کلمه MFT هستید و کلید HOME را می زنید چه می شود؟

 ۱)  به سلول A1 می رود.

 ۲)  به اولین خانه سطر می رود.

 ۳)  به اول ستون می رود.

 ۴)  به اول نوشته می رود.

۱- کدامیک از پروتکل های زیر مسئول تخصیص IP به کاربر میباشد؟

 ۱)  DNS

 ۲)  DHCP

 ۳)  RAPP

 ۴)  ARP

۲- کدام لایه OS I استانداردهای فرمت داده و رمزگذاری را تعریف می کند؟

 ۱)  لایه ۳

 ۲)  لایه ۴

 ۳)  لایه ۲

 ۴)  لایه ۶

۳- بسیار مهم است که مطمئن شوید فایروال برای هر کدام از موارد زیر پیکربندی شده است؟

 ۱)  تمام ترافیک را بر اساس امضاهای شناخته شده رد کنید.

 ۲)  هشدار به مدیر در مورد نفوذ احتمالی.

 ۳)  مدیریت هشدار در مورد نفوذ احتمالی.

 ۴)  تمام ترددها را نادیده بگیرد و فقط به استثنا اجازه دهد.

۴- اندازه بسته بندی TKIP در روش رمزگذاری WEP ، چقدر است؟

 ۱)  ۶۴-bit

 ۲)  ۱۲-bit

 ۳)  ۱۲۸-bit

 ۴)  ۵۶-bit

۶- برنامه های مضری که برای ایجاد اختلال در عملکرد رایانه ، جمع آوری اطلاعات حساس یا دستیابی غیرمجاز به سیستم های رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرند ، معمولاً به عنوان …. شناخته میشود؟

 ۱)  Adware

 ۲)  Spyware

 ۳)  Malware

 ۴)  Ransomware

۷- یک سرپرست امنیتی می خواهد پیچیدگی رمز عبور کاربر را بررسی کند. کدام یک از موارد زیر بهترین استفاده را دارد؟

 ۱)  Password cracker

 ۲)  Password logging

 ۳)  Password history

 ۴)  Password hashing

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۸- کدام یک از موارد زیر به بیومتریک مربوط می شود؟

 ۱)  کارت شناسایی کاربر

 ۲)  اثر انگشت

 ۳)  رمز عبور کاربر

 ۴)  نشانی محل سکونت

۹- فرآیند مسیر یابی در کدام لایه اتفاق میافتد؟

 ۱)  Physical

 ۲)  Data Link

 ۳)  Network

 ۴)  Transport

۱۰- کدام یک از موارد زیر نشان میدهد که رضا ، مهاجم ، برای نظارت بر ترافیک بی سیم به منظور انجام فعالیت های مخرب ، در حال شنود ترافیک است؟

 ۱)  SQL injection

 ۲)  XSS

 ۳)  Packet sniffing

 ۴)  Directory traversal

۱- کدام مورد زیر از اجزاي اصلي تجارت الكترونيك كه وجوه تمايز آن با تجارت سنتي هستند نمی باشد؟

 ۱)  كاتالوگ الکترونیکی

 ۲)  سيستم ارتباطي

 ۳)  سخت افزار

 ۴)  نرم افزار

۲- در داشبورد از چه منابعی میتوان داده وارد کرد

 ۱)  دیتابیس

 ۲)  اکسل

 ۳)  اکسس

 ۴)  همه موارد

۳- یک اتوماسیون میتواندبه چه صورت در یک سازمان استفاده گردد

 ۱)  درون سازمانی

 ۲)  برون سازمانی

 ۳)  هر دو مورد

 ۴)  هیچکدام

۴- کدام گزینه به منظور ذخیره سازی مجدد سند با نام جدید می باشد؟

 ۱)  Open

 ۲)  Print

 ۳)  Save

 ۴)  Save As

۵- به نرم افزار متمرکز و یکپارچه مکاتات اداری چه می گویند

 ۱)  اتوماسیون اداری

 ۲)  ورد

 ۳)  دیتابیس

 ۴)  داشبورد

۶- در ایران چه مرکزی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه های مجازی را بر عهده دارد؟

 ۱)  وزارت ارتباطات

 ۲)  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به سازمان مدیریت

 ۳)  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 ۴)  هیچکدام

۷- از کلید های تریکبی ctrl+N برای

 ۱)  پنجره را میبندد

 ۲)  صفحه را بروز می کند

 ۳)  یک پنجره جدید باز کنید.

 ۴)  صفحه را چاپ می کند.

۸- تجارت الكترونيكي را از چه ديدگاه‌ی می توان تعريف نمود؟

 ۱)  ارتباطات

 ۲)  خدمات

 ۳)  آموزش

 ۴)  همه موارد

۹- جهت ارسال مکاتبات بین سازمانی چه ابزاری مناسب است

 ۱)  فکس

 ۲)  ایمیل

 ۳)  ایمیل سازمانی

 ۴)  هر سه مورد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- امروزه دانش به عنوان چه منبعی مطرح است

 ۱)  قدرت

 ۲)  سرمایه

 ۳)  دانش بنیادی

 ۴)  منبع ارزشمند و استراتژیک

۱- در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

 ۱)  غیرمتمرکز – کامل

 ۲)  متمرکز- نظارتی

 ۳)  هیچکدام

 ۴)  غیرمتمرکز – نظارت

۲- کدام گزینه جزو اهداف نظام سلامت نیست؟

 ۱)  ارتقاء و حفظ سلامتي مردم جامعه

 ۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم

 ۳)  ارایه خدمات سلامت

 ۴)  حمايت مالي از مردم در مقابل هزينه‌هاي سلامت

۳- در این تقسیم بندی نظام سلامت خدمات به صورت دولتی و خصوصی ارایه می شود.

 ۱)  گزینه ۲ و ۴

 ۲)  نظام های بیمه عمومی

 ۳)  نظام بهداشت و درمان ملی

 ۴)  سیستم تعاون همگانی

۴- کارایی جزو اهداف فرعی نظام سلامت محسوب می‌شود.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۵- در نظام سلامت با ساختار سازمانی ……….. وظایف حاکمیتی به صورت …….. در اختیار وزارت بهداشت است.

 ۱)  غیرمتمرکز – کامل

 ۲)  متمرکز- نظارتی

 ۳)  هیچکدام

 ۴)  متمرکز – کامل

۶- عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحيح

۷- مديريت دقيق و مسئولانه تندرستي جمعيت تعریفی از …………….. است.

 ۱)  قانون گذاری

 ۲)  حاکمیت

 ۳)  تولیت

 ۴)  همکاری بین بخشی

۸- تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

 ۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

 ۲)  گزینه ۲ و ۳

 ۳)  سیستم تعاون همگانی

 ۴)  نظام های بیمه عمومی

۸- تامین هزینه ها از طریق مالیات و خدمات رایگان از ویژگی های

 ۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

 ۲)  گزینه ۲ و ۳

 ۳)  سیستم تعاون همگانی

 ۴)  نظام های بیمه عمومی

به کدام گزینه، نظام سلامت كشورها به دو صورت متمركز و غيرمتمركز اداره مي‌شوند.

 ۱)  ساختار سازمانی

 ۲)  هیچکدام

 ۳)  تولیت

 ۴)  همکاری بین بخشی

۱۰- کدام یک از ابعاد حاکمیت در نظام سلامت نمی‌باشد؟

 ۱)  ساختار سازمانی

 ۲)  تولیت

 ۳)  تامین مالی

 ۴)  قانون گذاری

۱- در کدام یک از برنامه های توسعه پنج ساله تمرکز فعالیت های اقتصادی در جهت «عدالت اجتماعی» بود؟

 ۱)  سوم

 ۲)  اول

 ۳)  چهارم

 ۴)  دوم

۲- سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۳- مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص را گویند.

 ۱)  سند نقشه جامع علمی کشور

 ۲)  برنامه های پنج ساله توسعه

 ۳)  قانون محاسبات عمومی

 ۴)  سیاست‌های کلی نظام

۴- نقشه‌ی جامع علمی سلامت کشور به عنوان سنگ بنای توسعه‌ی کشور است.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۵- برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ی کشور از کدام نوع برنامه‌ها هستند؟

 ۱)  بلند مدت

 ۲)  میان مدت

 ۳)  کوتاه مدت

۶- «مجموعه‌اي جامع و هماهنگ و پويا و آينده‌نگر، شامل مباني، اهداف، سياست‌ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي، براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور»این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

 ۱)  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

 ۲)  برنامه های پنج ساله توسعه

 ۳)  سند نقشه‌ی جامع علمی کشور

 ۴)  سیاست‌های کلی نظام

۷- کدام یک جزو قوانین اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود؟

 ۱)  قانون حفاظت در برابر اشعه

 ۲)  نقشه جامع علمی سلامت

 ۳)  قوانین و مقررات تامین اجتماعی

 ۴)  قانون استخدام کشوری

۸- براساس کدام قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیات امنایی شده است؟

 ۱)  برنامه پنجم توسعه کشور

 ۲)  برنامه چهارم توسعه کشور

 ۳)  برنامه ششم توسعه کشور

 ۴)  قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

۹- سندی است که برای توسعه ایران در چشم‌اندازی ۲۰ساله تدوین شده است.

 ۱)  چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

 ۲)  سند نقشه جامع علمی کشور

 ۳)  برنامه های پنج ساله توسعه

 ۴)  قانون استخدام کشوری

۱۰- این قانون به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی تصویب گردید.

 ۱)  قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 ۲)  قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 ۳)  قانون حفاظت در برابر اشعه

 ۴)  قانون استخدام کشور

۱- برای ایجاد فونت پیش فرض در Word کدام مورد درست می باشد

 ۱)  Ctrl+H/Set As Default

 ۲)  Ctrl+D/Set As Default

 ۳)  چنین امکانی در Word وجود ندارد

 ۴)  Ctrl+F/Set As Default

۲- گزینه Font از منوی Home چه عملی انجام می دهد.

 ۱)  برای درج سیمبل

 ۲)  برای رسم کادر

 ۳)  برای تنظیم قلم

 ۴)  برای تنظیم پاراگراف

۳- برای تغییر جهت مکان نما به سمت چپ از کدام گزینه استفاده می نماییم

 ۱)  Ctrl+Shift سمت چپ

 ۲)  Ctrl+Shift سمت راست

 ۳)  Alt+Shift سمت راست

 ۴)  Alt+Shift سمت چپ

۴- برای ایجاد کلید میانبر برای Symbol

 ۱)  Home/Editing/Symbol/Shortcut Key

 ۲)  Design/Pages/Symbol/Shortcut Key

 ۳)  Insert/Symbol/Shortcut Key

 ۴)  Insert/Symbol/Auto Correct/Shortcut Key

۵- برای ایجاد شیرازه جهت سیمی یا صحافی کردن صفحات باید ……….…. را تنظیم کنیم.

 ۱)  Header

 ۲)  Gutter

 ۳)  Footer

 ۴)  Margin

۶- کلید میانبر توپر نمودن متن …………….. می باشد

 ۱)  Ctrl+D

 ۲)  Ctrl+F

 ۳)  Ctrl+B

 ۴)  Ctrl+A

۷- برای نمایش Ruler در محیط برنامه کافی است

 ۱)  Home/Editing/Ruler

 ۲)  View/Show/Ruler

 ۳)  Insert/Illustration/Shape/Ruler

 ۴)  Insert/Show/Ruler

۸- از پنجره Page Number(شماره گذاری صفحات) کدام قسمت محل چاپ شماره صفحه را تعیین می کند؟

 ۱)  Show Number On First Page

 ۲)  دکمه Format

 ۳)  Position

 ۴)  Preview

۹- فرض کنید میخواهیم کلمه Reza را سایه دار کنیم در پنجره Font کدام گزینه متن را سایه دار می کند؟

 ۱)  Engrave

 ۲)  Shadow

 ۳)  Out Line

 ۴)  Emboss

۱۰- کلید میانبر Subscript کدام مورد است

 ۱)  Ctrl+Shift+-

 ۲)  Ctrl+Shift+=

 ۳)  Ctrl+=

 ۴)  Ctrl+;

۱- اگر B1=MFT,B4=5 باشد و فرمول (B1*B4) = اجرا شود نتیجه چیست؟

 ۱)  #DIV/0

 ۲)  ۵

 ۳)  #N/A!

 ۴)  -#VALUE

۲- در صورتیکه B1=17 باشد و C1=3 باشد و در یکی از خانه ها فرمول =(C1+B1)^2/100 نوشته شود حاصل چه عددی می شود

 ۱)  ۴

 ۲)  ۲

 ۳)  ۴۰۰

 ۴)  ۴۰

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- کدام فناوری مبتنی بر AP می تواند با اجازه یا عدم دسترسی بر اساس آدرس فیزیکی مشتری ، امنیت را به طور چشمگیری افزایش دهد؟

 ۱)  . Round-robin

 ۲)  UTM (unified threat management)

 ۳)  MAC filtering

 ۴)  WORM

۲- کدام یک از موارد زیر از رمز عبور متن آشکار برای احراز هویت استفاده می کند؟

 ۱)  CHAP

 ۲)  گواهی

 ۳)  هیچ یک از موارد فوق

 ۴)  PAP

۳- کدام یک از موارد زیر در مورد کابل های متقاطع اترنت (cross cable)صادق است؟

 ۱)  پایه های ۱ و ۲ در انتهای دیگر کابل به پایه های ۳ و ۵ متصل می شوند

 ۲)  پین ۱ و ۲ در انتهای دیگر کابل معکوس شده است.

 ۳)  پایه های ۱ و ۲ در انتهای دیگر کابل به پایه های ۳ و ۶ متصل می شوند.

 ۴)  پایه های ۱ و ۲ در انتهای دیگر کابل به پایه های ۳ و ۴ متصل می شوند.

۴- پیش فرض MASK زیر شبکه برای آدرس کلاس C چیست؟

 ۱)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵

 ۲)  ۲۵۵٫۰٫۰٫۰

 ۳)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰

 ۴)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

۷- یک توکن با شماره ای که در LCD نمایش داده می شود برای کاربر صادر می شود این چه چیزی را ارائه می دهد؟

 ۱)  a password for one-time use

 ۲)  Multifactor authentication

 ۳)  CAC

 ۴)  PIV

۸- کدام یک از استانداردهای زیر IEEE تعریف می کند که هنگام انتقال ترافیک LAN بی سیم (WLAN) استفاده می شود؟

 ۱)  ۸۰۲٫۱d

 ۲)  ۸۰۲٫۱۱

 ۳)  ۸۰۲٫۱۵

 ۴)  ۸۰۲٫۳

۹- کدام یک از بهترین شیوه های زیر پیدا کردن شبکه بی سیم را دشوارتر می کند؟

 ۱)  Power down unused WAPs

 ۲)  Implement MAC filtering

 ۳)  Disable SSID broadcast

 ۴)  UseWPA2-PSK

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- چند مدل جستجو توسط موتور جستجو امکان پذیر است

 ۱)  ۲

 ۲)  ۱

 ۳)  ۳

 ۴)  ۴

۲- به پرونده پزشکی الکترونیکی چه میگویند

 ۱)  PM

 ۲)  HIS

 ۳)  HER

 ۴)  EMR

۳- دانش بشری معمولا به دو دتسه تقسیم می شود

 ۱)  دانش ضمنی-دانش ذهنی

 ۲)  دانش صریح-دانش ضمنی

 ۳)  دانش شخصی-سازمانی

 ۴)  دانش رسمی-دانش غیر رسمی

۴- کدام مورد زیر در محدوديت ها و مخاطرات تجارت الکترونيک در حوزه تكنولوژيكي بيان نشده است؟

 ۱)  تطابق اينترنت و نرم افزارهاي تجارت الكترونيك

 ۲)  استانداردهاي مورد قبول عام براي كيفيت ، امنيت

 ۳)  فروشنده ناشناس

 ۴)  سرويس دهنده ها

۵- کدامیک از موارد موتور جستجو نیست

 ۱)  wikipedia

 ۲)  google

 ۳)  microsoft

 ۴)  msn

۶- تمامی نقش ها در هر اتوماسیون توسط چه کسی تعیین می شود

 ۱)  کارمند

 ۲)  پشتیبان سیستم

 ۳)  راهبر اتوماسیون

 ۴)  مدیران ارشد

۸- صفحه آغازین یا home page به چه صفحه ای گفته می شود؟

 ۱)  اولین صفحه از یک وب سایت

 ۲)  آخرین صفحه سایت

 ۳)  نقشه سایت

 ۴)  همه موارد

۹- در یک سایت فروشگاهی چند درگاه پرداخت می توان قرار داد

 ۱)  محدودیت ندارد

 ۲)  ۲

 ۳)  ۴

 ۴)  ۳

۱۰- بیماران از طریق……. اجازه می دهند تا از طریق اتصال به اینترنت به اطلاعات بهداشتی شخصی خود مانند اطلاعات نوبت دکترهای رزروشده، داروها و نتایج آزمایشگاه دسترسی پیدا کنند.

 ۱)  شاخص بیمار

 ۲)  پرونده بیمار

 ۳)  پرتال های بیمار

 ۴)  پشتیبان تصمیم گیری

۱- ایران در کدام منطقه فعالیت می کند؟

 ۱)  SEARO

 ۲)  AMRO

 ۳)  EMRO

 ۴)  AFRO

۲- در اين نوع سيستم هيچ سازمان يا نهادي ويژگي خاص يا برگزيده‌اي در نظام بهداشت و درمان ندارد.

 ۱)  نظام و بهداشت و درمان ملی

 ۲)  نظام های بیمه عمومی

 ۳)  گزینه ۲ و ۳

 ۴)  سیستم تعاون همگانی

۵- کدام گزینه جزو کارکردهای نظام سلامت نیست؟

 ۱)  توليد منابع

 ۲)  پاسخگويي به انتظارات مردم

 ۳)  تامين مالي

 ۴)  حاكميت

۷- بهبود نظارت، داده‌ها و اطلاعات در کدام زمینه از اهداف نظام سلامت است؟

 ۱)  سلامتی و رفاه

 ۲)  گزینه ۲ و ۳

 ۳)  پوشش همگانی سلامت

 ۴)  شرایط اضطراری بهداشتی

۹- اعتباربخشی سارمان‌های بهداشتی و درمانی از وظایف ……… ، …………. است.

 ۱)  تولیتی – وزارت بهداشت

 ۲)  تولیتی – دولت

 ۳)  حاکمیتی، وزارت بهداشت

 ۴)  حاکمیتی – دولت

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۲- بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

 ۱)  معاون رئیس جمهور

 ۲)  مقام عالی وزارت

 ۳)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

 ۴)  هیات عالی نظارت

۵- براساس ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرجع اجرای آرای صادره هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان … می باشد

 ۱)  کارگزینی یا دوایر مشابه

 ۲)  هیات عالی نظارت

 ۳)  هیات صادرکننده رای

 ۴)  واحد محل خدمتی کارمند

۶- اولین عنصر کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی است.

 ۱)  استخدام و ورود به خدمت

 ۲)  آموزش و توانمند سازی

 ۳)  حقوق و مزایا

 ۴)  گزینش

۹- منظور از تخلف اداری ” تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ” چیست

 ۱)  کارمند در محل خدمت حضور ندارد و خدمت نمی کند

 ۲)  کارمند از دستور سرپیچی نموده و سهل انگاری می کند

 ۳)  کارمند در محل خدمت حضور دارد و ارائه خدمت نمی کند

 ۴)  موارد ۱ و ۲

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

 ۱)  دو سال – نیمه

 ۲)  دو سال – تمام

 ۳)  یکسال – تمام

 ۴)  یکسال – نیمه

۱- از کدام ابزار برای کپی قالب بندی کاراکتر یا پاراگراف مورد نظر به کاراکتر یا پاراگراف دیگر استفاده می شود ؟

 ۱)  Format Painter

 ۲)  Clip Board

 ۳)  Copy

 ۴)  Replace

۳- در پنجره Tabs از کدام قسمت برای خط راهنما بین دو Tab استفاده می شود؟

 ۱)  Alignment

 ۲)  Tab Stop

 ۳)  Leader

 ۴)  Default Tab

۶- از کدام قسمت می توان Them Officeرا مشخص کرد

 ۱)  File-Option-Display

 ۲)  File-Option-General

 ۳)  File-Save

 ۴)  File-Open

۸- Merge در Word به چه معناست

 ۱)  تقسیم کردن

 ۲)  خالی نمون

 ۳)  ادغام کردن

 ۴)  رنگی نمودن

۱- فرض کنید در شیت ۱ هستید و حال اگر Alt + M را بزنید چه اتفاقی می افتد؟

 ۱)  یک شیت جدید باز می کند.

 ۲)  باز کردن زبانه‌ی «Insert»

 ۳)  باز کردن زبانه‌‌ی «Formulas»

 ۴)  باز کردن زبانه‌ی «Review»

۲-

۳- ﮐﺪام ﺗﺎﺑﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلSum(A1:A4)/Count(A1:A4)ﮐﺮد ؟

 ۱)  Average

 ۲)  Autosum

 ۳)  Round

 ۴)  Averagea

۴- کدام گزینه فرمول موجود در سلول ها را نمایش می دهد

 ۱)  تب Formulas ، Evaluate Formula

 ۲)  تب Formulas ، Trace Precedents

 ۳)  تب Formulas ، Trace Dependents

 ۴)  تب Formulas ، Show Formulas

۵- در شمارش تعداد اعداد خانه‌های هم‌جوار B6 تا B4 کدام گزینه درست است؟

 ۱)  Count( B4: B6)

 ۲)  Sum(B4+B6)

 ۳)  جواب ۲ میشود و نیاز به تابع نیست

 ۴)  Count (B4,B6)

۶- برای اینکه بتوانیم اطلاعات را به خط بعد همان سلول انتقال دهیم.

 ۱)  تب Insert ، Wrap Text

 ۲)  Alt+Enter

 ۳)  تب Home ، Wrap Text

 ۴)  گزینه های ۲ و ۳

۸- برای ورود و یا ویرایش داده ها در EXCEL مورد استفاده قرار می گیرد؟

 ۱)  F3

 ۲)  F1

 ۳)  F4

 ۴)  F2

۹- در صورتیکه بخواهیم تعداد سلول های عددی و متنی را بشماریم از تابع……. استفاده می نماییم.

 ۱)  COUNTA()

 ۲)  COUNT()

 ۳)  SUM()

 ۴)  MIN(

۱- در برنامهPOWERPOINT بطور کلی نوع کادر متنی که به کار برده میشود کدامند؟

 ۱)  عنوان

 ۲)  محتویات

 ۳)  زیر عنوان

 ۴)  همه موار

۲- برای اینکه بتوانیم با کلیک کردن بر روی شکل، متنی را نمایش دهیم از کدام ویژگی استفاده می نماییم؟

 ۱)  Shapes

 ۲)  Animation

 ۳)  Trigger

 ۴)  Duration

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- برای ایجاد دایره به جای بیضی

 ۱)  کلید Shift را نگه میداریم و سپس درگ میکنیم

 ۲)  کلید Alt+Shift را نگه میداریم و سپس درگ میکنیم

 ۳)  کلید Ctrl را نگه میداریم و سپس درگ میکنیم

 ۴)  کلید Ctrl+Shift را نگه میداریم و سپس درگ میکنیم

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۵- برای ایجاد تب جدید در برنامه

 ۱)  File/Option/Display

 ۲)  File/Option /Customize Ribbon

 ۳)  File/Option/Advanced

 ۴)  File/Option/Quick Access Toolbar

۶- قراردادن مدت زمان برای هر اسلاید

 ۱)  تب Animation ،-Timing After

 ۲)  تب Transitions ،Timing After-

 ۳)  تب Transitions ،-Timing Before

 ۴)  تب Animation ،-Timing Before

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۹- در کدام Master نمای ظاهری اسلایدها به همراه یادداشت های اسلاید نمایش داده می شود؟

 ۱)  Handout Master

 ۲)  Note Master

 ۳)  Slide Master

 ۴)  Print Master

اولین مرحله از مراحل مدیریت دانش کدام است ۱) مفاهیم ابداعی تجارت

۲) ایجاد نظام حیاتی دانش

۳) کالاهای خدماتی دانش محور

۴) فرایندهای هوشمند

۲- مهم ترین ویژگی هر سامانه اینترنتی در تجارت الکترونیکی چیست

 ۱)  پایداری

 ۲)  رابط کاربری آسان

 ۳)  امنیت سامانه

 ۴)  بروز بودن

۳- کاربرد داشبورد اطلاعات چیست

 ۱)  قدرت تصمیم گیری بیشتر

 ۲)  مدیریت بهتر

 ۳)  نمایش ساده تر اطلاعات

 ۴)  همه موارد

۴- حرکت در داده های هم سطح در داشبورد چه نام دارد

 ۱)  slice & dice

 ۲)  drill-across

 ۳)  drill-down

 ۴)  filter

۵- در داشبوردهای اطلاعاتی چند نسل وجود دارد

 ۱)  ۳

 ۲)  ۵

 ۳)  ۲

 ۴)  ۴

۱- در کدام یک از نماهای زیر می توان متن، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

 ۱)  Slide Sorter

 ۲)  Outline

 ۳)  Normal

 ۴)  Slide Show

۳- پسوند فایل POWERPOINT نسخه۹۷-۲۰۰۳ کدام گزینه می باشد؟

 ۱)  .Pptx

 ۲)  .Xlsx

 ۳)  .Ppt

 ۴)  .Docs

۵- برای مخفی نمودن یک اسلاید از کدام تب استفاده می نماییم؟

 ۱)  View

 ۲)  Review

 ۳)  Slide Show

 ۴)  Page Setup

۶- کدام نما برای مرتب سازی بین اسلایدها به کار می رود؟

 ۱)  Notes Page

 ۲)  Outline View

 ۳)  Slide Sorter

 ۴)  Reading View

۷- از طریق Hyperlinkمیتوان …..

 ۱)  فایلی را ضمیمه کنیم

 ۲)  میلی را ارسال کرد

 ۳)  به اسلاید های مختلف فایل میتوان دسترسی داشت

 ۴)  همه موار

۸- در کدام نما همه اسلایدهای موجود در فایل نمایش داده می شود؟

 ۱)  Note

 ۲)  Presentation

 ۳)  Slides/Outline

 ۴)  Slide Sorter

۱۰- برای اضافه نمودن انیمیشن به شکل

 ۱)  تب Animations ، Add Animation

 ۲)  تب Insert ، Add Animation

 ۳)  تب Design ، Add Animation

 ۴)  تب Design ، Animation

۳- از کدام یک از این موارد می توان برای تهیه نقشه پورت های باز سیستم و نسخه های سیستم عامل استفاده کرد؟

 ۱)  Drive mapping

 ۲)  Network mappers

 ۳)  Password cracker

 ۴)  Port scanner

۴- نرم افزاری یا سخت افزاری که اطلاعات دریافت شده از اینترنت را بررسی می کند و بسته به تنظیمات پیکربندی اعمال شده یا آن را مسدود می کند یا به آن اجازه عبور می دهد ، نامیده می شود؟

 ۱)  بد افزار

 ۲)  نرم افزار ضد جاسوسی

 ۳)  آنتی ویروس

 ۴)  دیواره آتش

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۵- در واقع چند جفت سیم در شبکه معمولی اترنت UTP (برای انتقال داده) استفاده می شود ؟

 ۱)  سه

 ۲)  دو

 ۳)  چهار

 ۴)  یکی

۶- از بین گزینه های زیر ، بهترین انتخاب برای دستگاه برای فیلتر کردن و ذخیره کردن محتوا از صفحات وب چیست؟

 ۱)  MAC filtering

 ۲)  Proxy server

 ۳)  VPN concentrator

 ۴)  Web server

۹- کدام یک از دستگاه های زیر به احتمال زیاد دارای رابط DMZ خواهند بود؟

 ۱)  پروکسی

 ۲)  سوئیچ

 ۳)  متعادل کننده بار

 ۴)  فایروال

۱۰- کدام دستگاه های شبکه در OSI Layer 2 کار می کنند؟

 ۱)  Hub and Repeater

 ۲)  Transceiver and Modem

 ۳)  Bridge and Switch

 ۴)  Router and Gateway

۱- درگاه یا پورت ای مناسب براي نصب چاپگر كدام است؟

 ۱)  COM3

 ۲)  LPT1

 ۳)  COM2

 ۴)  COM1

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۲- کاربرد ابزار Disk Clean up چست؟

 ۱)  باز سازی سکتورهای خراب دیسک

 ۲)  پاک نمودن ویروسهای روی دیسک

 ۳)  پاک کردن فایلهای اضافی و کم اهمیت دیسک

 ۴)  پاک نمودن پارتیشن صفر دیسک

۳- در آدرس سایت http چیست؟

 ۱)  نام سایت است

 ۲)  نام شبکه است

 ۳)  یک پروتکل است

 ۴)  نام مرکز ISP است

۴- مفهوم Domain در آدرس Email نشانه چیست؟

 ۱)  نام سرویس دهنده پست الکترونیکی

 ۲)  صفحه جهانی گستر وب

 ۳)  نام فایل مورد نظر

 ۴)  هیچ کدام

۵- نگهداشتن کدام کلیدها باعث میشود بتوانیم تعدادی فایل را انتخاب یا Select کنیم؟

 ۱)  alt+ctrl

 ۲)  shift+ctrl

 ۳)  ctrl+shift+left click

 ۴)  ctrl+Left Click

۶- دلالیل باز نشدن صفحه وب در مرور گر……….

 ۱)  وب سایت با مشکل مواجه شده است

 ۲)  کامپیوتر به اینترنت متصل نیست.

 ۳)  ممکن است آدرس سایت اشتباه تایپ شده است

 ۴)  همه موارد

۷- روش صحيح خاموش كردن كامپيوتر چيست ؟

 ۱)  استفاده از گزينه  Turn off   نوار منوي  پنجره

 ۲)  فشار دادن دكمه     Reset  موجود در  كيس كامپيوتر

 ۳)  فشار دادن دكمه   Power  موجود در  كيس كامپيوتر

 ۴)  استفاده از گزينه  Turn off    منوي    Start

۸- براي مرتب كردن آبشاري پنجره ها در صفحه دسك تاپ بايد چه گزينه اي را انتخاب كرد

 ۱)  Tile windows horizontally

 ۲)  Minimize all windows

 ۳)  Cascade windows

 ۴)  Tile windows vertically

۹- نامه هاي ناخواسته در کدام پوشه قرار میگیرند؟

 ۱)  Drafts

 ۲)  inbox

 ۳)  Junk

 ۴)  outbox

۱۰- ابزارDisk Defragmenter در ویندوز چه عملی را انجام می دهد؟

 ۱)  برای مرتب کردن فایلها و پرونده ها بکار می رود

 ۲)  برای تنظیمات لوازم جانبی بکار می رود

 ۳)  برای تنظیم درایوهای هار دیسک استفاده می شود

 ۴)  برای جلو گیری از تکه تکه شدن فایلها و یکپارچه سازی فایلها در دیسک سخت و یکپارچه سازی اطلاعات روی سکتور ها

۱- به سايت هايي که از آنها براي جستجوي اطلاعات در اينترنت استفاده مي شود چه مي گويند.

 ۱)  search bar

 ۲)  search site

 ۳)  Search engine

 ۴)  همه موارد

۲- از چه طریقی می توان به سایت فروش اعتماد کرد

 ۱)  domain

 ۲)  url

 ۳)  e-namad

 ۴)  هر سه مورد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- کدام یک از نرم افزار های جز مرورگر حساب نمی شود

 ۱)  chrome

 ۲)  firefox

 ۳)  opera

 ۴)  IDM

۴- سوابق جداگانه بیمار را در بین پایگاه های داده ها را چگونه به م وصل می کنیم

 ۱)  MPI

 ۲)  HER

 ۳)  EMR

 ۴)  هر سه مورد

۵- در مرورگر کدام قسمت از پنجره Page Setup جهت کاغذ را تعیین می کند؟

 ۱)  Layout

 ۲)  Margins

 ۳)  Orientation

 ۴)  Paper

۹- حرکت در عمق داده ها در داشبورد چه نام دارد

 ۱)  filter

 ۲)  drill-down

 ۳)  slice & dice

 ۴)  drill-across

۳- متکی بر درآمدهای مالیاتی، ارایه خدمات به صورت دولتی و تامین مالی مرکز گرا از ویژگی‌های کدام یک از تقسیم بندی های نظام های بیمه سلامت است؟

 ۱)  سیستم تعاون همگانی

 ۲)  نظام بهداشت و درمان ملی

 ۳)  نظام های بیمه عموم

۴- در کدام یک از تقسیم‌بندی‌های زیر، پوشش اکثریت یا همه شهروندان در صندوق‌های بیمه اجتماعی یا بیمه بیماری از طریق پرداخت‌های اجباری کارفرمایان یا کارگران است.

 ۱)  سیستم تعاون همگانی

 ۲)  نظام بهداشت و درمان ملی

 ۳)  نظام های بیمه عمومی

۵- حمایت مالی از مردم جزو کارکردهای اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۷- عنصر اصلي كشورهايي كه از الگوي نظام بهداشت و درمان ملي استفاده مي‌كنند، بيمه است.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحيح

۱۰- وظیفه این صندوق حمایت از کودکان است.

 ۱)  UNICEF

 ۲)  EURO

 ۳)  WHO

 ۴)  UNFPA

۱- مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است

 ۱)  سی روز برای اشخاص مقیم ایران و سه ماه برای اشخاص مقیم خارج از ایران

 ۲)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ صدور

 ۳)  سی روز از تاریخ ابلاغ رای

 ۴)  برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ

۴- کدام عبارت درخصوص مفاهیم قصور و تقصیر صحیح است

 ۱)  قصور عبارت است از کوتاهی عمدی در انجام وظایف

 ۲)  تقصیر عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف

 ۳)  قصور از جهات مخففه در تخصیص مجازات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است

 ۴)  گزینه های ۱ و ۲

۷- کارمند آزمایشی بعد از حداقل ………….. خدمت …….. وقت و بدون فاصله در صورت رضایت از خدمت و طی دوره های آموزشی مورد نیاز و تایید هسته گزینش به رسمی قطعی تبدیل می گردد.

 ۱)  یکسال – نیمه

 ۲)  دو سال – تمام

 ۳)  یکسال – تمام

 ۴)  دو سال – نیمه

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- کدام یک از موارد زیر از مصادیق تخلفات اداری موضوع بندهای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

 ۱)  اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی

 ۲)  تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری

 ۳)  ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

 ۴)  عدم کارایی و اثربخشی

۱- برای آنکه بتوانیم شکل را یک گام به عقب ببریم کدام مورد درست می باشد

 ۱)  Send To Back

 ۲)  Bring To Front

 ۳)  Send Backward

 ۴)  Bring Forward

۳- در یک جدول برای اینکه یک خانه را به چند خانه فرعی تقسیم کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

 ۱)  Select Row

 ۲)  Split Cells

 ۳)  Table Auto Format

 ۴)  Merge Cell

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- اگر روی کلمه غلط راست کلیک کنیم منوی میانبر ظاهر می شود، با انتخاب کدام گزینه، کلمه مورد نظر را به لغت نامه اضافه می کند؟

 ۱)  Ignore

 ۲)  Change

 ۳)  Change All

 ۴)  Add

۶- برای ایجاد فاصله های یکسان بین سطرهای مختلف درجدول در برنامه Word کدام گزینه درست می باشد

 ۱)  Columns

 ۲)  Distribute Rows

 ۳)  Distribute Columns

 ۴)  Rows

۲- کدامیک از گزینه‌های موجود در زبانه Number کادر محاوره Format Cells امکان تعیین واحد پول را دارد؟

 ۱)  Number

 ۲)  Special

 ۳)  Currency

 ۴)  Percentage

۳- برای درج حروف ستون ها چه آیتمی در View باید انتخاب شود

 ۱)  Ruler

 ۲)  Headings

 ۳)  Head

 ۴)  Formula Bar

۴- در صورتیکه خانه B2 خالی باشد و فرمول =IF(B2<>17,”GREAT”,”GOOD”) در خانه C3 نوشته شده باشد چه نتجیه ای حاصل می گردد:

 ۱)  چون خانه خالی است هیچ عددی نمی دهد.

 ۲)  -#VALUE

 ۳)  GOOD

 ۴)  GREAT

۶- برای وارد کردن زمان جاری در سلول فعال کلیدهای ………….. را می‌زنیم.

 ۱)  Crtl+Shift+:

 ۲)  Crtl+:

 ۳)  Alt+;

 ۴)  Ctrl+T

۷- تفاوت Zoom با Scale چیست؟

 ۱)  Zoom در مانیتور دیده می شود اما Scale در چاپ دیده میشود

 ۲)  هر دو یک کار را انجام می دهند

 ۳)  در EXCEL Scale نداریم

 ۴)  Zoom در چاپ دیده می شود اما Scale در مانیتور دیده میشود

۹- کدام گزینه باعث می شود که متن نوشته شده در سلول طوری تغییر اندازه داده شود تا در طول سلول قرار گیرد؟

 ۱)  Wrap Text

 ۲)  Merge Cells

 ۳)  Alignment

 ۴)  Shrink To Fit

۱۰- منظور از Legend چیست؟

 ۱)  اعدادی که روی محور Yها نوشته می‌شوند

 ۲)  Labelها روی محور Xها هستند

 ۳)  راهنمای نمودارها هستند

 ۴)  گزینه ۱ و ۲

۱- از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

 ۱)  Insert /Diagram

 ۲)  Insert / New Slide

 ۳)  جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

 ۴)  Insert / Table

۵- برای ایجاد یک فایل مانند فایل جاری کافی است؟

 ۱)  Insert-Window- New Window

 ۲)  Review – Window-New Window

 ۳)  Design-Window-New Window

 ۴)  View-Window- New Window

۶- برای کپی قالب بندی متن از کدام ابزار استفاده می شود؟

 ۱)  Style

 ۲)  Copy Font

 ۳)  Format Painter

 ۴)  Quick Style

۷- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

 ۱)  نوار وضعیت

 ۲)  نوار منو

 ۳)  نوار ابزار.

 ۴)  نوار عنوان

۸- برای بریدن قسمتی از تصویر …..

 ۱)  Insert/Format/Size

 ۲)  Picture Tools/Format/Crop

 ۳)  Insert/Format/Size

 ۴)  Picture Tools/Layout/Crop

۹- قسمت Action در گروه Link چه کاری انجام میدهد؟

 ۱)  با حرکت ماوس برنامه ای را اجرا میکند

 ۲)  با کلیک ماوس میتوان ماکرو ای را اجرا کرد

 ۳)  میتوان فایلی را باز کرد

 ۴)  همه موارد

۱۰- برای نمایش اسلاید جاری کافی است…..

 ۱)  Shift+F5

 ۲)  Ctrl+F5

 ۳)  F5

 ۴)  Alt+F5

۱- رمزنگاری وظیفه اصلی کدام لایه می باشد؟

 ۱)  لایه ۴

 ۲)  لایه ۷

 ۳)  لایه ۵

 ۴)  لایه ۶

۲- کدام یک از توپولوژی های زیر فقط به صورت منطقی و نه فیزیکی اجرا شده است؟

 ۱)  All of the above

 ۲)  Bus

 ۳)  Ring

 ۴)  Star

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- برای ترجمه آدرس های IP عمومی و خصوصی از چه مواردی استفاده می شود؟

 ۱)  DNS

 ۲)  کنترل کننده دامنه

 ۳)  NAT

 ۴)  DHCP

۹- از بین گزینه های زیر ، بهترین انتخاب برای دستگاه برای فیلتر کردن و ذخیره کردن محتوا از صفحات وب چیست؟

 ۱)  MAC filtering

 ۲)  Proxy server

 ۳)  VPN concentrator

 ۴)  Web server

۳- اگر بخواهيد عبارتي حتما در نتايج جستجو وجود داشته باشد از کداميک از علامت هاي زير استفاده مي نمائيد.

 ۱)  *

 ۲)  –

 ۳)  ()

 ۴)  +

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- برای رفرش کردن صفحات وب کدام کلید ترکیبی استفاده می شود

 ۱)  F1

 ۲)  F4

 ۳)  F3

 ۴)  F5

۵- مشکل ترین چالش برای فناوری اطلاعات در بین قلمروهای دانش کدام مورد می باشد

 ۱)  ساخت زیرساخت ها

 ۲)  دستیابی به مدیریت یادگیری

 ۳)  تعیین هدف

 ۴)  تعریف فرایندها

۶- شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی چه نام دارند؟

 ۱)  MCP

 ۲)  ISP

 ۳)  ITN

 ۴)  ICP

۷- سیستم اطلاعات سلامت چیست

 ۱)  برای نظارت استفاده می شود

 ۲)  به پرونده بیماران گفته می شود

 ۳)  برای مدیریت داده‌های مراقبت‌های بهداشتی طراحی شده است

 ۴)  هر سه مورد

۸- مهم ترین ویژگی هر سامانه اینترنتی در تجارت الکترونیکی چیست

 ۱)  بروز بودن

 ۲)  پایداری

 ۳)  امنیت سامانه

 ۴)  رابط کاربری آسان

۲- جهت ارسال یک کپی یا رونوشت نامه، آدرس مربوطه، در کدام یک از کادرهاي زیر نوشته میشود؟

 ۱)  Subject

 ۲)  BCC

 ۳)  To

 ۴)  CC

۵- کدام دستور در خط فرمان باعث چک کردن ارتباط با مقصد می باشد

 ۱)  ipconfig

 ۲)  ping

 ۳)  netstat

 ۴)  netdom

۶- گزینه set as default در مدیریت چاپگر به چه معنا است؟

 ۱)  پاکسازی یک چاپگر از مستندات در حال چاپ

 ۲)  صفحه چاپ از بین برود

 ۳)  دستورات چاپ به طرف چاپگر انتخاب شده ارسال شوند

 ۴)  چاپگر خراب است

۷- براي متوقف كردن موقت عمليات چاپ بايد از كدام فرمان استفاده كرد؟

 ۱)  Cancel  Printing

 ۲)  Pause Printing

 ۳)  Set as default

 ۴)  Purge print

۸- درایمیل yahoo با کدام دکمه می توان یک نامه ایجاد کرد؟

 ۱)  Send

 ۲)  Attach Files

 ۳)  Send item

 ۴)  Compose

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۹- کدام گزینه زیر فایلهای پاک شده را از سطل زباله بر می گرداند؟

 ۱)  empty recylebin

 ۲)  rename

 ۳)  restore

 ۴)  همه موارد

۱- کدام گزینه جزو اهداف اصلی نظام سلامت نیست؟

 ۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

 ۲)  دسترسی

 ۳)  حمایت مالی از مردم

 ۴)  پاسخگویی به انتظارات

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- نظام جامع سلامت، در درون نظام اقتصادی تعریف می‌شود و تا حد زیادی متاثر از آن است.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۴- تعیین اولویت‌های خدمات سلامت با توجه به امر ………. وظیفه ………. است.

 ۱)  حاکمیت – دولت

 ۲)  حاکمیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ۳)  تولیت – دولت

 ۴)  تولیت – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۰- تولید منابع جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۱- در ﻣﺪت ﻣاﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

 ۱)  غلط

 ۲)  صحیح

۲- هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ، ولی متهم ظرف مه تخلفات اداری کدام جظر ننماید تکلیف اداره کارگزینی چیست

 ۱)  موضوع را به هیات تجدیدنظر ارسال کنند

 ۲)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا کنند

 ۳)  موضوع را به هیات بدوی ارسال کنند

 ۴)  رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا نکنند

۳- مجوزهای استخدامی پیمانی و قراردادی با تایید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۵- کدام گزینه در صلاحیت هیات های تجدیدنظر می باشد

 ۱)  اعتراض به اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 ۲)  رسیدگی به آرای غیر قطعی هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 ۳)  هیچ کدام

 ۴)  هردو

۶- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با … مربوط می باشد

 ۱)  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 ۲)  هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 ۳)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

 ۴)  الف و ب صحیح است

۸- کدام مجازات قابل اعتراض در هیات های تجدیدنظر است

 ۱)  انفصال موقت

 ۲)  کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه

 ۳)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 ۴)  توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

۱- عبارت ……………….. زمانی بوجود می‌آید که پهنای سلول قابلیت نمایش محتویات آن را ندارد؟

 ۱)  #Div

 ۲)  #Name

 ۳)  #####

 ۴)  #Value

۲- فرض کنید یک جدول از A1:G23 ایجاد شده است و ما میخواهیم از ابزار FREEZE PANE استفاده کنیم به طوریکه دوستون A,Bو دو سطر ۱ و۲ ثابت شوند کدام خانه را باید انتخاب کنیم تا وقتی از این ابزار استفاده کردیم حالت ایجاد شود؟

 ۱)  C1

 ۲)  C2

 ۳)  C3

 ۴)  هیچکدام

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۵- توسط فرمان …………. می‌توان رکوردهایی از لیست که دارای شرایط دلخواه کاربر باشند را انتخاب نمایید؟

 ۱)  Sort

 ۲)  Auto Fill

 ۳)  Filter

 ۴)  Subtotals

۶- اگرA1=20,B1=14,C1=10 باشد فرمول =SUM(A1:C1)/COUNT(A1:C1) با ۰ رقم اعشار چه حاصلی می دهد؟

 ۱)  ۱۳

 ۲)  ۱۲

 ۳)  ۱۵

 ۴)  ۱۴

۸- فرض کنید که A1=50,B1=3,C1=17 باشد و حال اگر فرمول =AVERAGE(A1:C1) اجرا گردد با اعمل یک رقم اعشار حاصل چیست؟

 ۱)  ۲۴

 ۲)  ۲۳٫۴

 ۳)  ۲۳٫۳

 ۴)  ۲۳

۱۰- وقتی یک سلول حاوی فرمول انتخاب می‌شود، فرمول درون آن در کجا مشاهده می‌شود؟

 ۱)  Formula Bar

 ۲)  Worksheet

 ۳)  Menu Box

 ۴)  Status Bar

۸- قدرت حکمرانی دولت را گویند.

 ۱)  تولیت

 ۲)  نظارت

 ۳)  حاکمیت

 ۴)  مدیریت

۹- بهترین راه حل برای سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت کدام گزینه است؟

 ۱)  بهبود سازمانی

 ۲)  هر سه مورد

 ۳)  تحلیل محیط

 ۴)  تغییر سازمانی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل … عضو اصلی و حداکثر … عضو علی البدل می باشند

 ۱)  چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل

 ۲)  چهار عضو اصلی و سه عضو علی البدل

 ۳)  سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل

 ۴)  سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل

۷- کدام عبارت صحیح نیست

 ۱)  افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری از مصادیق تخلفات اداری کارمندان است

 ۲)  عدم گزارش تخلفات اداری کارمندان توسط مدیران از جمله تخلفات اداری است

 ۳)  تخلفات اداری کارمندان صرفاً در زمانی که در محل خدمت انجام گیرد قابل رسیدگی است

 ۴)  بازنشستگی با تقلیل گروه در زمره مجازات های اداری است

۱- براي درج شماره صفحات از كدام گزينه استفاده مي‌شود ؟

 ۱)  Insert – Page Number

 ۲)  Home – Layout

 ۳)  Insert – Layout

 ۴)  Home – Page Number

۲- برای درج شماره صفحات زوج و فرد از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

 ۱)  Insert > Page Number

 ۲)  Insert > Page Layout

 ۳)  Format > Page Number

 ۴)  Format > Page Layout

۳- برای تغییر جهت مکان نما به سمت چپ از کدام گزینه استفاده می نماییم

 ۱)  Ctrl+Shift سمت چپ۲)

 ۲)  Alt+Shift سمت چپ

 ۳)  Alt+Shift سمت راست

 ۴)  Ctrl+Shift سمت راست

۵- برای بستن پاراگراف در متن جاری و ایجاد یک پاراگراف جدید از کلید ………………. استفاده می شود ؟

 ۱)  Shift

 ۲)  Enter

 ۳)  Background

 ۴)  Spacebar

۶- برای اینکه بتوان یک Cover از طریق برنامه Wordایجاد کرد کافی است …………..

 ۱)  Design/Page Background/Cover Page

 ۲)  Insert/Pages/Cover Page

 ۳)  Layout/Page Setup /Cover Page

 ۴)  Home/Editing/Cover Page

۸- برای باز کردن برنامه Wordمیتوان از ………………

 ۱)  Start

 ۲)  Window Key+R

 ۳)  تعیین Shurt Key

 ۴)  همه موارد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳-

در صورتیکه نمره شخصی ۱۷ باشد و فرمول =IF(B2>17,”PASS”,”FAIL”) اجرا گردد چه نتیجه ای حاصل می گردد؟

 ۱)  PASS

 ۲)  FAIL

 ۳)  فرمول خطا دارد

 ۴)  هیچکدام از حالت های فوق نمی شود

۶- در فرمول =(۳۳+۲)^۲اگر بالاترین اولیت را حذف کنیم حاصل چه عددی می شود؟

 ۱)  ۶۸

 ۲)  ۱۲۲۵

 ۳)  ۳۴

 ۴)  ۳۷

۷- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ ﺟﺰو ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ؟

 ۱)  ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده

 ۲)  ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

 ۳)  واژه ﭘﺮداز

 ۴)  زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

۸- کدام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﯾﺰ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود؟

 ۱)  Freeze Panes ، Freeze Panes دﮐﻤﻪ ، Window و گروه View سربرگ

 ۲)  Freeze Panes ،Filter دﮐﻤﻪ ، Sort And Filter و گروهData سربرگ

 ۳)  Panes Freeze ،Filter دﮐﻤﻪ ، Sort And Filter و گروه View سربرگ

 ۴)  Panes Freeze ،Sort And Filter دﮐﻤﻪ ، Editing و گروه Home سربرگ

۱۰- فرمول =((۶+۲^۲)+۵)/۳چه نتیجه ای می دهد؟

 ۱)  ۴

 ۲)  ۵

 ۳)  ۶

 ۴)  ۱۵

۱- برای فعال نمودن Laser Pointer باید

 ۱)  Outline View

 ۲)  Notes Page

 ۳)  Slide Show-Start Slide Show

 ۴)  View-Presentation-Normal

۳- اگر بخواهیم یک انیمیشن ازیک متن ، عکس ، اشکال را به متن ، عکس ، اشکال دیگری انتقال دهیم.

 ۱)  تب Transitions، Animation Painter

 ۲)  تب Insert، Animation Painter

 ۳)  تب Animation ، Animation Painter

 ۴)  هیچکدام

۵- کدام گزینه از مزایای PointPower است؟

 ۱)  افزودن آهنگ به مطالب

 ۲)  افزودن صوت به مطالب

 ۳)  ایجاد افکت های متنوع در هنگام نمایش

 ۴)  همه موارد

۶- برای نمایش یک شی به صورت خروج از کدام نوع Effect استفاده می شود؟

 ۱)  Motion Paths

 ۲)  Emphasis

 ۳)  Entrance

 ۴)  Exit

۷- برای پنهان نمودن یک اسلاید

 ۱)  کلیک راست ، Hide Slide

 ۲)  تب Slide Show، Hide Slid

 ۳)  Ctrl+H

 ۴)  گزینه های ۱ و ۲

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- کدام یک از موارد زیر از رمز عبور متن آشکار برای احراز هویت استفاده می کند؟

 ۱)  PAP

 ۲)  هیچ یک از موارد فوق

 ۳)  CHAP

 ۴)  گواهی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

کدام کلید ترکیبی برای راست چین کردن متن به کار می رود؟

۱) Ctrl+Alt

۲) Ctrl + Shift

۳) Shift+Alt

۴) Alt + Shift

۸- برای گذاشتن زمان اجرا بر روی هر اسلاید

۱) تب Slide Show، Rehearse Timings

۲) تب Insert، Rehearse Timings

۳) تب Insert، Record Slide Show ، Record From Current Slide

۴) تب Show، Rehearse Timings

۳- برای ترجمه آدرس های IP عمومی و خصوصی از چه مواردی استفاده می شود؟

 ۱)  کنترل کننده دامنه

 ۲)  DHCP

 ۳)  NAT

 ۴)  DNS

۹- برای وارد کردن تاریخ جاری در سلول فعال کلیدهای ………….. را می‌زنیم.

۱) CTRL+;

۲) Ctrl+D

۳) Crtl+Shift+ ;

۴) Alt+;

۱- تعداد محصولاتی که بیش از ۴۵ عدد سفارش داده اند

۱) COUNTIF(B2:B7,”>45″)

۲) COUNT(B2:B7)

۳) COUNTA(B2:B7)

۴) COUNTIF(B2:B7,>45)

۴- از بین گزینه های زیر ، بهترین انتخاب برای دستگاه برای فیلتر کردن و ذخیره کردن محتوا از صفحات وب چیست؟

 ۱)  MAC filtering

 ۲)  Web server

 ۳)  VPN concentrator

 ۴)  Proxy server

۵- پیش فرض ماسک زیر شبکه برای آدرس کلاس C چیست؟

 ۱)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰

 ۲)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵

 ۳)  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

 ۴)  ۲۵۵٫۰٫۰٫۰

۷- در واقع چند جفت سیم در شبکه معمولی اترنت UTP (برای انتقال داده) استفاده می شود ؟

 ۱)  سه

 ۲)  چهار

 ۳)  دو

 ۴)  یکی

۰- کدام یک از بهترین شیوه های زیر پیدا کردن شبکه بی سیم را دشوارتر می کند؟

 ۱)  UseWPA2-PSK

 ۲)  Power down unused WAPs

 ۳)  Disable SSID broadcast

 ۴)  Implement MAC filtering

۴- کدام مورد زیر در محدوديت ها و مخاطرات تجارت الکترونيک در حوزه تكنولوژيكي بيان نشده است؟

 ۱)  تطابق اينترنت و نرم افزارهاي تجارت الكترونيك

 ۲)  فروشنده ناشناس

 ۳)  استانداردهاي مورد قبول عام براي كيفيت ، امنيت

 ۴)  سرويس دهنده ها

۷- سوابق جداگانه بیمار را در بین پایگاه های داده ها را چگونه به م وصل می کنیم

 ۱)  MPI

 ۲)  HER

 ۳)  EMR

 ۴)  هر سه مورد

۹- تمامی نقش ها در هر اتوماسیون توسط چه کسی تعیین می شود

 ۱)  کارمند

 ۲)  راهبر اتوماسیون

 ۳)  مدیران ارشد

 ۴)  پشتیبان سیستم

۱- نتیجه جستجو عبارت روبرو در google چیست؟ (iran “karaj” -tehran)

 ۱)  صفحاتی که درآن عبارات karaj THERAN IRAN باشد را پیدا می کند.

 ۲)  صفحاتی یافت می شوندکه اسم IRAN وTHERAN درآن ها وجود داشته باشدو عبارت karaj حتماً درآن آمده باشد.

 ۳)  صفحاتی یافت می شوندکه کلماتTHERAN,IRAN درآن ها نباشد و عبارت karaj حتماً آمده باشد.

 ۴)  صفحاتی یافت می شوندکه اسم IRAN میاتواند باشد یا نباشد باشد و کلمه THERAN درآن ها اصلا وجود نداشته باشد و عبارت karaj حتماً در آن آمده باشد.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- اگر بخواهیم نامه دریافت شده را برای افراد دیگری بفرستیم از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟

 ۱)  Work offline

 ۲)  Send

 ۳)  Reply

 ۴)  Forward

۵- براي حذف فايل ها و پوشه ها به طور كامل ( بدون انتقال آنها به سطل بازيافت ) مي توانيد پس از انتخاب آنها ، از كليد تركيبي … استفاده كنيد

 ۱)  Alt+Ctrl+Delete

 ۲)  Shift+Delete

 ۳)  Ctrl+Delete

 ۴)  Alt+Delete

۶- در صورتی که آدرس صفحات وب داراي پسوند Com باشد از کدام کلیدهاي ترکیبی براي کامل کردن آدرس می توان استفاده کرد؟

 ۱)  shift+enter

 ۲)  ctrl+shift

 ۳)  Ctrl+Enter

 ۴)  alt+shift

۸- اگر بخواهیم جستجو طوري انجام شود که واژه هاي مورد جستجو حتما در نتیجه عینا در کنار هم قرار داشته باشند

 ۱)  از علامت کوتیشن (” “) استفاده می کنیم

 ۲)  از عملگر And بین آنها استفاده می کنیم

 ۳)  از عملگر Or بین آنها استفاده می کنیم

 ۴)  همه موارد

۲- توليت به معناي كار كردن بدون چشم داشت براي عموم مردم و پاسخگو بودن نسبت به انتظارات آن‌ها است.

 ۱)  صحیح

 ۲)  غلط

۴- کدام یک از سازمان‌ها به نسبت بقیه نقش کمتری در توسعه سلامت در ایران داشته اند؟

 ۱)  صندوق جمعيت ملل متحد

 ۲)  صندوق كودكان ملل متحد

 ۳)  صندوق جهانی ملل متحد

 ۴)  سازمان جهاني بهداشت

۶- کدام گزینه فرصت مطلوبی برای رشد بخش خدمات درمانی فراهم کرده است؟

 ۱)  گزینه ۲ و ۳

 ۲)  خصوصی سازی

 ۳)  جهانی شدن تجارت

 ۴)  اقتصاد بسته

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۹- توانمندسازی زنان و دختران، در راستای دستیابی به اولویت‌های ملی از اهداف کلیدی این صندوق است.

 ۱)  UNFPA

 ۲)  EURO

 ۳)  WHO

 ۴)  UNICEF

۱۰- کوچکترین واحد مستقل نظام بهداشت و درمان کشور کدام گزینه است؟

 ۱)  بیمارستان

 ۲)  مرکز خدمات جامع سلامت

 ۳)  شبکه بهداشت

 ۴)  پایگاه سلامت شهری

۲- بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام است

 ۱)  هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

 ۲)  مقام عالی وزارت

 ۳)  هیات عالی نظارت

 ۴)  معاون رئیس جمهور

۸- تخلفات اداری اعضاء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری توسط چه مرجعی قابل رسیدگی است

 ۱)  هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری

 ۲)  دیوان عدالت اداری

 ۳)  هیات رسیدگی به تخلفات اداری ستاد وزارت

 ۴)  هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود

۴- در پنجره Paragraph کدام گزینه از Line Spacing فاصله پاراگراف جاری را از پاراگراف قبلی تعیین می کند؟

 ۱)  Multiple

 ۲)  Exactly

 ۳)  After

 ۴)  Before

۸- برای ایجاد لیست چند سطحی از کدام روش استفاده می نماییم

۱) Home/Paragraph/Multi Level List

۲) View/Multi Level List

۳) Insert/Paragraph/Multi Level List

۴) Data/Multi Level List

۵- برای تعیین فاصله بین ستون ها وایجاد خط جدا کننده در حالت دو ستونی متن کافی است

 ۱)  Insert/Columns/Spacing- Line Between

 ۲)  Insert/Page Setup/Spacing-Line Between

 ۳)  Layout/Columns/Spacing-Line Between

 ۴)  Home/ More Columns/Spacing-Line Between

۸- برای ادغام کردن چند سلول در جدول از کدام روش استفاده می نماییم

 ۱)  Layout-Merge-Table Tools

 ۲)  انتخاب سلول ها سپس کلیک راست و انتخاب گزینه Split

 ۳)  گزینه های الف و ب

 ۴)  انتخاب سلول ها سپس کلیک راست و انتخاب گزینه Merge

۱۰- براي ايجاد شيرازه جهت سيمي يا صحافي كردن صفحات بايد ………. را تنظيم كنيم.

 ۱)  Margin

 ۲)  Gutter

 ۳)  Header

 ۴)  Footer

۱- در خانه A3=REZA به صورت قرمز با سایز قلم ۱۴ نوشته شده است حال اگر از ابزار FORMAT PAINTER استفاده کنیم و بر رروی خانه B2 اعمال کنیم چه می شود؟

 ۱)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ با رنگ قرمز نوشته می شوند.

 ۲)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ نوشته می شوند.

 ۳)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ با رنگ قرمز و سایز ۱۴ نوشته می شوند.

 ۴)  محتویات خانه B2 مانند A3 به رنگ قرمز و سایز ۱۴ نوشته می شوند

۴- اگر در خانه K5=20,K6=30,K7=40 درج شود و در خانه K8 کلید های ALT+= زده شود چه فرمولی نمایش داده می شود؟

 ۱)  SUM(K5:K7)

 ۲)  SUM(K5:K8)

 ۳)  PRODUCT(K5:K7)

 ۴)  SUM(K5:K6)

۵- در صورتیکه خانه B2 خالی باشد و فرمول =IF(B2<>17,”GREAT”,”GOOD”) در خانه C3 نوشته شده باشد چه نتجیه ای حاصل می گردد:

 ۱)  GOOD

 ۲)  چون خانه خالی است هیچ عددی نمی دهد.

 ۳)  GREAT

 ۴)  -#VALUE

۶- فرض کنید در خانه A2 کلمه mft نوشته شده است حال اگر Alt + H + H را بزنیم چه اتفاقی می افتد؟

 ۱)  رنگ نوشته را می توان تغییر داد.

 ۲)  صفحه جستجو باز می شود.

 ۳)  می توان رنگ دلخواه برای سلول مشخص کرد

 ۴)  می توان حاشیه انتخاب کرد

۱- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه فقط اسلاید جاری اجرا می شود

 ۱)  Apply To Slide

 ۲)  Slide Show

 ۳)  Automatically After

 ۴)  Play

۵- برای باز کردن برنامه با استفاده از کلید میانبر کافی است از روش زیر کلید میانبر مشخص کنیم

 ۱)  File/Option/Display

 ۲)  Right Click/Properties

 ۳)  File /Option/Advanced

 ۴)  File/Option/General

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- برای اینکه یک مربع رسم کنید هنگام رسم آن باید:

 ۱)  کلید Ctrl را پایین نگه داریم

 ۲)  کلید Shift را پایین نگه داریم

 ۳)  نیازی به پایین نگه داشتن کلیدی نیست

 ۴)  کلید Alt را پایین نگه داریم

۱۰- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

 ۱)  Alt+s

 ۲)  Ctrl + I

 ۳)  Ctrl + N

 ۴)  Ctrl + M

۳- مشکل ترین چالش برای فناوری اطلاعات در بین قلمروهای دانش کدام مورد می باشد

 ۱)  تعیین هدف

 ۲)  ساخت زیرساخت ها

 ۳)  تعریف فرایندها

 ۴)  دستیابی به مدیریت یادگیری

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- کدام مورد زیر در محدوديت ها و مخاطرات تجارت الکترونيک در حوزه تكنولوژيكي بيان نشده است؟

 ۱)  استانداردهاي مورد قبول عام براي كيفيت ، امنيت

 ۲)  سرويس دهنده ها

 ۳)  تطابق اينترنت و نرم افزارهاي تجارت الكترونيك

 ۴)  فروشنده ناشناس

۶- کدام نوع معماری است که مکان و نحوه کسب و انتقال دانش سازمان را مشخص می کند

 ۱)  معماری کسب و کار

 ۲)  معماری زیر ساخت دانش

 ۳)  معماری دانش

 ۴)  معماری داده ها

۱- براي حذف فايل از صف چاپ بايد از كدام فرمان استفاده كرد؟

 ۱)  Purge print

 ۲)  Set as default

 ۳)  Pause Printing

 ۴)  Cancel  Printing

۲- معمولاً سایتهاي تجاري،کمپانی ها، موسسات تجاري از چه دامنه اي استفاده می کنند؟

 ۱)  gov

 ۲)  com

 ۳)  edu

 ۴)  net

۳- کدام یک از گزینه هاي زیریک آدرس صندوق پستی صحیح می باشد؟

 ۱)  www.yahoo.com

 ۲)  yahoo@ali.com

 ۳)  yahoo@com.alireza

 ۴)  yr_mehr@yahoo.com

۴- براي ارسال Mail – E به چند دریافت کننده بطوریکه سایردریافت کنندگان از وجود هم مطلع نشوند،باید درکدام قسمت نوشت؟

 ۱)  Subject

 ۳)  BCC4)  

 ۳)  CC

 ۴)  To

۵- برای نمایش خصوصیات فایل انتخاب شده از کدام دستور نوار ابزار استاندارد استفاده میشود؟

 ۱)  Properties

 ۲)  Views

 ۳)  Undo

 ۴)  هیچکدام

۷- کدام دستور در خط فرمان باعث چک کردن ارتباط با مقصد می باشد

 ۱)  ping

 ۲)  netstat

 ۳)  ipconfig

 ۴)  netdom

۸- به وسيله كدام يك از گزينه هاي زير مي توان محتواي صفحه فعالي از سند را چاپ كرد؟

 ۱)  Current page

 ۲)  Pages

 ۳)  Selection

 ۴)  All

۹- کلید میانبر فرمان Printکدام یک ازگزینه هاي زیراست؟

 ۱)  Ctrl+P

 ۲)  Ctrl+V

 ۳)  Ctrl+Q

 ۴)  Ctrl+S

۶- کدام گزینه هدف فرعی در نظام سلامت محسوب می شود؟

 ۱)  ارتقاء و حفظ سلامتی مردم

 ۲)  تاب آوری

 ۳)  حمایت مالی از مردم

 ۴)  پاسخگویی به انتظارات

۸- در ساختار سازمانی ….. وظايف تا حد زيادي به …….. واگذار مي‌شود و منجر به …………. می شود.

 ۱)  متمرکز – استان ها – بهبود کیفیت تصمیمات

 ۲)  غیرمتمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کارایی

 ۳)  غیرمتمرکز – استان‌ها – بهبود کیفیت تصمیمات

 ۴)  متمرکز – وزارت بهداشت – بهبود کیفیت تصمیمات

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- کدام یک از موارد زیر از جمله مجازات های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست

 ۱)  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

 ۲)  بازخرید خدمت

 ۳)  تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای گروه

 ۴)  آماده به خدمت نمودن

۸- کدام گزینه از شاخص‌های حکمرانی مطلوب محسوب نمی شود؟

 ۱)  مسئولیت پذیری

 ۲)  هدایت و راهبری برنامه های بهداشتی و درمانی

 ۳)  متعهد به رای مردم بودن

 ۴)  منطقی و جامع بودن

۳- فرض کنید در یک صفحه یک مربع کشیده ایم و برای تغییر رنگ داخل مربع از کدام ابزار استفاده می شود ؟

 ۱)  Order Color

 ۲)  Line Color

 ۳)  Fill Color

 ۴)  Picture Color

۴- در کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می گردد ؟

 ۱)  Outline

 ۲)  Web Layout

 ۳)  Normal

 ۴)  Print Layout

۵- برای ایجاد فاصله های یکسان بین سطرهای مختلف درجدول در برنامه Word کدام گزینه درست می باشد

 ۱)  Distribute Columns

 ۲)  Rows

 ۳)  Columns

 ۴)  Distribute Rows

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- کدام گزینه کلید میانیر Bold می باشد.

 ۱)  CTRL+I

 ۲)  CTRL+B

 ۳)  CTRL+Bold

 ۴)  هیچکدام

۸- در گروه Paragraph کدام گزینه براي تعيين فاصله بين خطوط مي باشد ؟

 ۱)  Alignment

 ۲)  Line Spacing

 ۳)  Multiple

 ۴)  Indentation

۹- برای آنکه بتوانیم شکل را بر روی تمام اشکال قرار دهیم کدام مword درست می باشد

 ۱)  Bring To Front

 ۲)  Bring Forward

 ۳)  Send To Back

 ۴)  Send Backward

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- در پنجره View از کدام قسمت برای تغيير بزرگنمايي استفاده می شود ؟

 ۱)  Ruler

 ۲)  Gridline

 ۳)  Zoom

 ۴)  Default Tab

۳- در خانه A3=REZA به صورت قرمز با سایز قلم ۱۴ نوشته شده است حال اگر از ابزار FORMAT PAINTER استفاده کنیم و بر رروی خانه B2 اعمال کنیم چه می شود؟

 ۱)  محتویات خانه B2 مانند A3 به رنگ قرمز و سایز ۱۴ نوشته می شوند.

 ۲)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ نوشته می شوند.

 ۳)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ با رنگ قرمز نوشته می شوند.

 ۴)  محتویات خانه B2 مانند A3 به صورت حروف بزرگ با رنگ قرمز و سایز ۱۴ نوشته می شوند

۸- فرض کنید یک جدول در اکسل طراحی شده است و حال اگر در سطر اول جدول CTRL+SHIFT+L را بزنیم چه می شود؟

 ۱)  چپ چین می شود

 ۲)  فیلتر فعال می شود

 ۳)  عناوین بولد می شود.

 ۴)  حاشیه قرار می گیرد

۱- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

 ۱)  از منوی Edit گزینه Delete Slide

 ۲)  از منوی Format گزینه Delete Slide

 ۳)  از منوی File گزینه Delete Slide

 ۴)  از منوی View گزینه Delete Slide

۲- در نرم افزار Powerpoint دراین نما امکان جابجایی اسلایدها،حذف اسلایدها و تغییرات کلی وجود دارد.

 ۱)  Slide Show

 ۲)  Note Page

 ۳)  Normal View

 ۴)  Slide Sorter

۴- برای تغییررنگ زمینه هر اسلاید از سربرگ….

 ۱)  Slide Show/ Slide Back Ground

 ۲)  Insert/Format Back Ground

 ۳)  Design/Format Back Ground

 ۴)  Transition/Back Ground

۵- اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند………….. گویند.

 ۱)  Slide Master

 ۲)  Blank Slide

 ۳)  Slide Outline

 ۴)  Slide Layout

۷- برای برجسته نمودن متن از کدام گزینه استفاده می نماییم؟

 ۱)  Reflection

 ۲)  Bevel

 ۳)  Shadow

 ۴)  Outline View

۸- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب……… می باشد؟

 ۱)  اسلایدها

 ۲)  جا نگهدار

 ۳)  نوارهای ابزار

 ۴)  عناصر گرافیکی

۹- در کدام قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد؟

 ۱)  Path

 ۲)  Speed

 ۳)  Start

 ۴)  With Previous

۱۰- عملکرد گزینه Hide Slide چیست؟

 ۱)  ویرایش اسلاید

 ۲)  نمایش نهایی اسلاید

 ۳)  مخفی کردن اسلاید

 ۴)  حذف اسلاید

۳- جهت ارسال مکاتبات بین سازمانی چه ابزاری مناسب است

 ۱)  فکس

 ۲)  ایمیل

 ۳)  ایمیل سازمانی

 ۴)  هر سه مورد

۴- سوابق جداگانه بیمار را در بین پایگاه های داده ها را چگونه به م وصل می کنیم

 ۱)  MPI

 ۲)  HER

 ۳)  EMR

 ۴)  هر سه مورد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- چند مدل جستجو توسط موتور جستجو امکان پذیر است

 ۱)  ۴

 ۲)  ۲

 ۳)  ۱

 ۴)  ۳

۶- براي جستجو فايل هایي با پسوند Doc می بایست کدام روش قابل انجام است؟

 ۱)  *.*

 ۲)  Doc.*

 ۳)  *.*Doc

 ۴)  *.Doc

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۹- درآدرس www . msn .com عبارت msn نشان دهنده ي چیست؟

 ۱)  Host

 ۲)  Domain

 ۳)  دامین نام صفحه ي وب که بایدتوسط مرورگرنشان داده شود

 ۴)  پروتکل

۱۰- چگونه مي توان به پنجره Printer and Faxes دسترسي پيدا كرد؟

 ۱)  از طريق  پنجره My computer

 ۲)  از طريق منوي Start

 ۳)  از طريق  پنجره Control panel

 ۴)  گزینه های ب و ج صحیح هستند

۱- مقدار سابقه گذرواژه سه نشان دهنده کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱)  سرور رمزهای عبور را در پایگاه داده به مدت سه روز ذخیره می کند.

 ۲)  رمز عبور را نمی توان یکبار به مدت سه سال تغییر داد.

 ۳)  پس از سه ساعت ، رمز عبور باید مجدداً وارد شود تا ادامه یابد.

 ۴)  قبل از استفاده مجدد از سه رمز عبور مختلف استفاده می شود.

۴- یک سرپرست امنیتی در حال مشاهده تراکم در رابط های فایروال و تعداد زیادی از اتصالات ورودی نیمه باز از آدرس های IP خارجی مختلف است. کدام یک از انواع حمله زیر در حال انجام است؟

 ۱)  SPIM

 ۲)  طرف مشتری

 ۳)  برنامه نویسی بین سایت

 ۴)  DDoS

۳- کدام مورد زیر جزء مزیتهای تجارت الکترونيک از نظر مصرف كنندگان می باشد؟

 ۱)  ارتباط با دیگر مشتریان

 ۲)  سفارشی سازی خدمات و محصولات

 ۳)  تسريع در حمل محصولات

 ۴)  سفارشی سازی خدمات و محصولات

۴- از چه طریقی می توان به سایت فروش اعتماد کرد

 ۱)  domain

 ۲)  url

 ۳)  e-namad

 ۴)  هر سه مورد

۳- پروتکل نقل و انتقالات فرا متنی امن کدام است.

 ۱)  Security

 ۲)  URL

 ۳)  HTTPS

 ۴)  HTTP

۶- کدام گزینه در Find مربوط به حساس بودن بزرگی . کوچک بودن حروف می باشد

 ۱)  Find Whole Words Only

 ۲)  Match Case

 ۳)  Wildcard

 ۴)  هیچکدام

۱- اگر B1=MFT,B4=5 باشد و فرمول (B1*B4) = اجرا شود نتیجه چیست؟

 ۱)  -#VALUE

 ۲)  #DIV/0

 ۳)  #N/A!

 ۴)  ۵

۲- برای اینکه بتوانیم اطلاعات را به خط بعد همان سلول انتقال دهیم.

 ۱)  تب Insert ، Wrap Text

 ۲)  Alt+Enter

 ۳)  تب Home ، Wrap Text

 ۴)  گزینه های ۲ و ۳

۵- در صورتیکه نمره شخصی ۱۷ باشد و فرمول =IF(B2>17,”PASS”,”FAIL”) اجرا گردد چه نتیجه ای حاصل می گردد؟

 ۱)  PASS

 ۲)  FAIL

 ۳)  فرمول خطا دارد

 ۴)  هیچکدام از حالت های فوق نمی شود

۸- برای درج شماره صفحه از کدام سربرگ میتوان استفاده کرد

 ۱)  از سربرگ Insert

 ۲)  سربرگ Page Layout

 ۳)  سربرگ View

 ۴)  گزینه های ۱ و ۲

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- برای مشخص نمودن عنوان POWERPOINT در پایین تمام اسلایدها

 ۱)  تب Slide Show، Header&Footer

 ۲)  تب Insert ، Header&Footer

 ۳)  تب Animation ، Header&Footer

 ۴)  تب Design ، Header&Footer

۸- اگر بخواهیم دو انیمیشن بطورمتوالی بعد از هم حرکت کنندو با پایان قبلی بعدی اجرا شود کافی است برای اولی حالت ………………… و دومی ……….انتخاب شود

 ۱)  تب Animations ، Start -Timing ، With Previousوafter Previous

 ۲)  تب Insert ، Start-Timing ، After Previousوwith Previous

 ۳)  تب Insert ، Start-Timing ، With Previousوafter Previous

 ۴)  تب Animations ، Start-Timing ، After Previousوwith Previous

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۲- برای نمایش خصوصیات فایل انتخاب شده از کدام دستور نوار ابزار استاندارد استفاده میشود؟

 ۱)  Properties

 ۲)  Views

 ۳)  Undo

 ۴)  هیچکدام

۸- جهت زمانبندی اجرای یک برنامه خاص در یک زمان معین در ویندوز از کدام برنامه استفاده می کنیم؟

 ۱)  Disk Management

 ۲)  System Tools

 ۳)  Scheduled Task

 ۴)  Disk Defragmenter

۱- برای اینکه بتوانیم اطلاعات را به خط بعد همان سلول انتقال دهیم.

 ۱)  تب Insert ، Wrap Text

 ۲)  Alt+Enter

 ۳)  تب Home ، Wrap Text

 ۴)  گزینه های ۲ و ۳

۲- برای قراردادن اطلاعات در صفحه بعد هنگام پرینت کدام گزینه را استفاده می کنیم

 ۱)  کلیک راست بر روی شیت ، Move Or Copy، انتخاب Create A Copy+H39

 ۲)  تب Page Layout ، Breaks ، Insert Page Break

 ۳)  تب Layout ، Breaks ، Insert Page Break

 ۴)  تب Page Layout ، Breaks ، Reset All Page Breaks

۷- در صورتیکه نمره شخصی ۱۷ باشد و فرمول =IF(B2>17,”PASS”,”FAIL”) اجرا گردد چه نتیجه ای حاصل می گردد؟

 ۱)  PASS

 ۲)  FAIL

 ۳)  فرمول خطا دارد

 ۴)  هیچکدام از حالت های فوق نمی شود

۱- به حرکت دادن ماوس در حالیکه کلید چپ آن نگه داشته شده است چه می گویند؟

 ۱)  Click

 ۲)  Drop

 ۳)  Double Click

 ۴)  Drag

۲- جهت جلو گیری از مصرف برق در زمان های کوتاهی که با کامپیوتر کار نمی کنیم از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم؟

 ۱)  shut down

 ۲)  stand by

 ۳)  reset

 ۴)  همه موارد

۴- ظاهر شدن علامت فلش در كنار يك آيكن نشانه چيست؟

 ۱)  انتخاب  آن

 ۲)  ميانبر بودن آن

 ۳)  كوچك شدن  پنجره آن

 ۴)  پنجره  بودن آن

۷- از چه طریقی میتوان یک پنجره را بست؟

 ۱)  كليك روي  دكمه  Close موجود  در بالا –  گوشه  سمت راست  پنجره

 ۲)  استفاده از كليد ميانبر   Alt+f4

 ۳)  انتخاب  گزينه Close   از منوي  File

 ۴)  همه موار

۲- کلید میانبر Find

 ۱)  Ctrl+F

 ۲)  Ctrl+H

 ۳)  Ctrl+O

 ۴)  Ctrl+Shift+F

۳- برای ایجاد کادر دور صفحه کدام تب از پنجره Border And Shading را انتخاب می کنیم؟

 ۱)  Borders

 ۲)  Page Border

 ۳)  Shading

 ۴)  امکان پذیر نیست

۴- فرض کنید سند ما دارای سه صفحه بوده و در هر صفحه المان های متفاوتی قرار گرفته است در کدام حالت نمایش چگونگی چاپ متن ، گرافیک و سایر اجزای صفحه را بصورتی که چاپ خواهند شد مشاهده می گردد؟

 ۱)  Web Layout

 ۲)  Normal

 ۳)  Print  Layout

 ۴)  Out Line

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- برای پاک کردن کلمه قبلی در برنامه از …………………..

 ۱)  Delete

 ۲)  Back Space

 ۳)  Ctrl+ Back Space

 ۴)  Ctrl+ Delete

۹- برای تعیین زمان ذخیره سازی خودکار توسط خود برنامه می توان از مسیر………. اقدام کرد

 ۱)  File/Save

 ۲)  File/Option/Display

 ۳)  File/More/General

 ۴)  File/Option/Save

۲- اگر از منوی Filter گزینه Bottom 3 را انتخاب کنیم:

 ۱)  به طور صعودی مرتب کرده و سه تای اول را نشان میدهد

 ۲)  به طور نزولی مرتب کرده و سه تای اول را نشان می‌دهد

 ۳)  تمام اعداد کمتر از ۳ را نمایش می دهد

 ۴)  سه رکورد که کمترین مقدار را دارند را نشان می‌دهد

۹- در صورتیکه در خانه A1 فرمول B1+C1 نوشته شود زمانی که آنرا از طریق AUTOFILL دو تا خانه پایین آوریم در خانه A3 چه فرمولی مشاهده می شود؟

 ۱)  B1+C2

 ۲)  B2+C1

 ۳)  B3+C3

 ۴)  B2+C2

۱- برای ضبط صدا در هر اسلاید

 ۱)  تب Slide Show، Record Slide Show ، Record From Current Slide

 ۲)  تب Insert، Record Slide Show ، Record From Beginning

 ۳)  تب Slide Show، Record Slide Show ، Record From Beginning

 ۴)  تب Insert، Record Slide Show ، Record From Current Slide

۶- اگر بخواهیم اسلاید جاری نمایش داده شود کدام مسیر را استفاده می نماییم؟

 ۱)  View-From Beginning

 ۲)  View-From Current Slide

 ۳)  Slide Show-From Current Slide

 ۴)  Slide Show-From Beginning

۲- کدام گزینه زیر آخرین سایتهاي ملاقات شده را نمایش میدهد؟

 ۱)  History

 ۲)  Refresh

 ۳)  Favorites

 ۴)  Forward

۴- جهت تغییر نام یک پوشه به ترتیب کلید میانبر و گزینه مورد نظر کدام است ؟

 ۱)  New name-F4

 ۲)  New name-F2

 ۳)  rename-F4

 ۴)  rename-F2

۹- کدام گزینه زیر فایلهای پاک شده را از سطل زباله بر می گرداند؟

 ۱)  empty recylebin

 ۲)  rename

 ۳)  restore

 ۴)  همه موارد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

الف) گزینه Insert / New Slide ب) گزینه Insert / Table

ج) گزینه Insert /Diagram د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

۲-کدام گزینه درقسمت Slide Layout برای اضافه کردن فقط اسلاید عنوان بکار می رود

الف) Title Slide ب) Title And Text

ج) Title And Content د) Title Only

۳- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

الف)Blank Presentation ب From Design Template

ج) From Auto Content Wizard د) New Presentation

۴- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

الف) Format ب)Insert ج)Tools د)Edit

۵-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند………….. گویند.

الف)Slide Layout ب)Slide Master ج)Slide Outline د) Blank Slide

۶-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

الف)Clipart ب)Insert File ج) Word Art د) From File

۷- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

الف)Template ب)Existing ج)Note Page د) View

۸-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

الف)Slide Show ب)Slide Sorter ج)View Slide د) هیچکدام

۹-در کدام قسمت از Slide Master می توان شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و…. را تغییر داد؟

الف) Master Title Style ب) Master Text Style

ج) Third Level د) Second Level

۱۰-در کدام قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

الف) With Previous ب) Speed ج) Start د) Path

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

الف)Ctrl + N ب) Ctrl + M ج) Ctrl + I د) Alt+s

۱۲-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

الف) Note Page ب)Slide Sorter ج) Normal د)Outline

۱۳- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

الف) از منوی File گزینه Delete Slide ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

ج) از منوی View گزینه Delete Slide د) از منوی Format گزینه Delete Slide

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۴-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

الف)Ctrl + C ب) Ctrl + X ج) Ctrl + V د) Ctrl + D

۱۵- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه فقط اسلاید جاری اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play ج)Slide Show د) Automatically After

۱۶-در کادرCustom Animation و در سربرگTiming ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

الف) Start ب)Delay ج) Speed د)Repeat

۱۷- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

الف) نوار وضعیت. ب) نوار عنوان .ج) نوار منو. د) نوار ابزار.

۱۸- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب……… می باشد؟

الف) نوارهای ابزار ب)جا نگهدار ج)عناصر گرافیکی د) اسلایدها

۱۹-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

الف)Book1 ب) Presentation1 ج)Slide1 د) Ppt

۲۰-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

الف) Slide Sorter ب)Outline ج) Normal د)Slide Show

۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

الف)E ب)Ecs ج)Home د)End

۱-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

الف)۵ ب)۸ ج)۴ د)۲

۲

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

الف)Slide sorter ب)Normal ج)Out line د)Slide show

۳-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید……..را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

الف)Shift ب)Ctrl ج)Alt د)Tab

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

الف)اسلاید فعال ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش ج)نوع طرح اسلایدفعال د)همه موارد

۵-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

الف)Title slide ب)Plase holder ج)Task pan د)Slide sorter

۶-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

الف)trl+S ب)Ctrl+F ج)Ctrl+N د)ctrl+O

۷-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+S ب) Ctrl+N ج)Ctrl+V د)Ctrl+D

۸-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

الف)Line color ب)Fill color ج)Dash style د)هیچکدام

۹-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Shadow slide ب)۳-D style ج)Arrow style د)Insert clip art

۵- برای ایجاد Commentدر Word از سربرگ …… استفاده می شود

۱) Insert

۲) Layout

۳) Home

۴) View

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۹- جهت رفتن به ابتدای فایل جاری کافی است کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟

۱) Home

۲) Ctrl + Home

۳) End

۴) Ctrl + End

۱۰- Capitalize Each Word در گروه Fontچه کاربردی دارد

۱) همه حروف را کوچک می کند

۲) اول هر حرف را با حروف بزرگ نمایش می دهد

۳) همه حروف را به صورت بزرگ نمایش می دهد

۴) اول هرکلمه را با حروف بزرگ نمایش می دهد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- برای کپی گرفتن از یک Sheet و قراردادن آن در یک فایل جدید EXCEL

۱) کلیک راست بر روی شیت ، انتخاب Cut ، باز نمودن یک فایل جدید در EXCEL ، Ctrl+V

۲) کلیک راست بر روی شیت ، انتخاب Copy ، باز نمودن یک فایل جدید در EXCEL ، Ctrl+V

۳) کلیک راست بر روی شیت ، Move Or Copy، ، انتخاب Create Cut

۴) کلیک راست بر روی شیت ، Move Or Copy، انتخاب Create A Copy

۲- کدام گزینه برای بزرگنمایی پرینت استفاده میشود

۱) تب Page Layout ، Scale

۲) تب Layout ، Scale

۳) تب Page Layout ، Zoom

۴) تب View ، Scale

۴- قابلیت درج اتوماتیک محتوا در سلول های صفحه گسترده EXCEL چه نام دارد؟

۱) Autofit

۲) Auto Handle

۳) Autofill

۴) Handle

۱- برای سایه دار نمودن متن از کدام گزینه استفاده می نماییم؟

۱) Outline View

۲) Bevel

۳) Reflection

۴) Shadow

۴- برای بخش بندی بین اسلاید ها کافی است

۱) Right Click-Slide

۲) Right Click-Add Section

۳) Slide Show -Add Section

۴) View Slide -Add Section

۵- در صورتی که بخواهیم برای هر اسلاید مدت زمان تعیین کنیم که بدون فشردن دکمه اسلاید نمایش داده شوند.از کدام سربرگ استفاده میکنیم؟

۱) تب Transition

۲) تبinsert

۳) تب Animation

۴) تب Slide Show

۲- دانش بشري معمولا به دو دسته تقسيم مي شود

۱) دانش ضمني-دانش ذهني

۲) دانش شخصي-سازماني

۳) دانش رسمي-دانش غير رسمي

۴) دانش صريح-دانش ضمني

۳- نام دیگر نظارت از راه دور بیمار چیست

۱) پرتال های بیمار

۲) شاخص بیمار

۳) telehealth

۴) مانیتورینگ

۴- کدام نرم افزار زیر واژه پرداز محسوب می شود؟

۱) Powerpoint

۲) Access

۳) Word

۴) Excel

۷- چه زمانی مدیریت دانش در سازمان تحقق می یابد؟

۱) تیم مدیریت کاملا دریابد مدیریت دانش چیست

۲) تیم مدیریت کامل دریابد که مدیریت دانش چه کاری برای سازمان می تواند انجام دهد

۳) تیم مدیریت کامل دریابد که مدیریت دانش چگونه در سازمان اجرا شده و تحقق می یابد

۴) هر سه مورد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- با انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير امكان جا به جا كردن نوار وظيفه وجود ندارد ؟

۱) Keep the taskbar on top of the other windows

۲) Lock the taskbar

۳) Show Quick Launch

۴) Auto-hide the taskbar

۲- کدام گزینه یک موتور جستجوگر میباشد؟

۱) search

۲) Google

۳) Microsoft

۴) Ctrl+F

۳- چگونه می توان یک آدرس ایمیل را از آدرس وب سایت تشخیص داد؟

۱) عدم وجود نوع سرویس دهنده

۲) نام سرور

۳) وجود علامت @

۴) وجود علامت /

۸- تركيب كدام يك از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود؟

۱) Delete و Cut

۲) Paste و Copy

۳) Paste و Cut

۴) Copyو Cut

۳- اعطای وام خاص به دانشجویان بر عهده کدام سازمان است؟

۱) سازمان بیمه سلامت

۲) انستیتو پاستور ایران

۳) صندوق رفاه دانشجویان

۴) سازمان غذا و دارو

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- ………… یک واسطه بین کلاینت و سرور اینترنت است که استفاده از آن به بهبود سرعت و استفاده بهتر از پهنای باند کمک میکند.

۱) مودم

۲) آنتی ویروس

۳) کارت شبکه

۴) پراکسی

۲- …………. گونه ای از بدافزار ها هستند که دسترسی به سیستم را محدود میکنند و ایجاد کننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج میکند.

۱) ویروس

۲) آنتی ویروس

۳) باج افزار

۴) هکرها

۳- انگیزه حملات سایبری چیست:

۱) مالی

۲) سیاسی

۳) کنجکاوی

۴) همه موارد

۴- استاندارد شبکه wifi با کدام سری شماره آغاز می شود؟

۱) ۸۰۲٫۱۱

۲) ۶۰۲٫۱۱

۳) ۷۱۰٫۱۳

۴) ۹۰۰۱

۵- مدل های کنترل دسترسی کدام است؟

۱) MAC

۲) DMAC

۳) RBAC

۴) همه موارد

۶- جلوگیری از رویت اطلاعات تعریف کدام اصطلاح است:

۱) integrity

۲) data modeling

۳) availability

۴) confidentiality

۷- به چند روش امکان اتصال به WPS وجود دارد؟

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۱

۴) ۲

۸- معنی واژه سایبر چیست؟

۱) در یونانی به معنی سکان

۲) در انگلیسی به معنی مجازی

۳) به معنی راهنما

۴) تمام موارد

۹- ………. ارتباط سیستم های wireless را به یکدیگر ممکن میسازد.

۱) فیلترشکن

۲) access point ها

۳) load balancer

۴) VPN

۹- ………. ارتباط سیستم های wireless را به یکدیگر ممکن میسازد.

 ۱)  فیلترشکن

 ۲)  access point ها

 ۳)  load balancer

 ۴)  VPN

۱۰- شبکه …………. ، شبکه ای است که اطلاعات در آن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت جابه جا می شود.

۱) مودم

۲) آنتی ویروس

۳) VPN

۴) فایروال

۲- نامه هاي ارسال شده در کدام پوشه نگهداري می شود؟

۱) Draft

۲) Send item

۳) inbox

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴) Trash

۸- کدامیک از علائم زیر در آدرسهاي پست الکترونیک استفاده می شود؟

۱) ©

۲) @

۳) &

۴) www

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- ضرورت آموزش و توسعه کارکنان برای تجهیز کارکنان به کدامیک از مهارت‌های زیر است؟

۱) همه موارد

۲) مهارت‌های فنی

۳) مهارت‌های حل‌مسأله

۴) مهارت‌های ارتباطی

۵- کدامیک از ویژگی‌های سازمان سالم نیست؟

۱) دارای سیستم حاکمیت، مدیریت و رهبری متعهد و قوی است.

۲) ساختارهای لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی ایجاد می‌شود.

۳) به کارکنان بیشتر از مشتریان توجه می‌شود.

۴) اهداف چالشی تعیین می‌شود و برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی به عمل می‌آید.

۹- ….. منعکس‌کننده اصول اخلاقی است که فرد آنها را مهم تقی کرده و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات خود از آنها استفاده می‌کند.

۱) نگرش‎ها

۲) اعتقادات

۳) رفتارها

۴) ارزش‌ها

۴- کدام گزینه مراحل تشكيل تيم اثر بخش را نشان می دهد؟

۱) درگیری – شكل‌گيري- انسجام – تکامل – انحلال

۲) شكل‌گيري- انسجام – درگیری – تکامل – انحلال

۳) شكل‌گيري- درگیری – انسجام – تکامل – انحلال

۴) شكل‌گيري- انسجام – تکامل – درگیری – انحلال

۶- وظیفه اصلی فرهنگ سازمانی چیست؟

۱) توسعه ارزشهای سازمانی

۲) سلامت سازمانی

۳) تقویت جو سازمانی

۴) تقویت انسجام داخلي و تطبيق خارجي

۷- در پنجره Johari مدیریت ارتباطات وقتی از ناحيه عمومي به سمت خصوصي مي‌رويم و بخش ناشناختۀ رفتار مدير براي كارمند كم مي‌شود، را گویند.

۱) افشا

۲) بازخورد

۳) نقطه شناخته

۴) نقطه كور

۹- …. نحوه تقسيم، گروه‌بندي و هماهنگي کارها و ارتباط بين مشاغل و پست‌هاي مختلف را درون يک سازمان نشان مي‌دهد.

۱) جو سازمانی

۲) فرهنگ سازمانی

۳) رفتار سازمانی

۴) ساختار سازمانی

۱۰- …. اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای مشترک کارکنان سازمان است که نگرش‌ها، اندیشه‌ها، احساسات، عادت‌ها، رفتارها و نحوه پوشش و انجام کارهاي آنها را تعيين مي‌کند.

۱) سلامت سازمانی

۲) ساختار سازمانی

۳) جو سازمانی

۴) فرهنگ سازمانی

۱- کدام نظریه با موجودیت تعارض در سازمان موافق است و آن را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در سازمان می‌داند.

۱) نظریه تحول

۲) نظریه سنتی

۳) نظریه تعامل

۴) نظریه روابط انسانی

۳- فردی که باور دارد که اشکالی ندارد که بازنده شود و دیگران برنده شوند، از چه سبک مدیریت تعارض استفاده می‌کند؟

۱) سازش

۲) رقابت‌جويي

۳) مصالحه

۴) همکاری

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- ……. مجموعه‌ دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف است.

۱) شخصیت

۲) نگرش‎

۳) اعتقادات

۴) ارزش

۱- قطع A4 مخصوص نامه‌هائی است که متن آنها بیش از …………. سطر باشد.

۱) ۵

۲) ۴

۳) ۳

۴) ۷

۳- املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱) کتابخانه

۲) کشت زار

۳) هم راهی

۴) پنج شنبه

۶-

۷- نامهء فوری…………… باید مورد اقدام فرا گیرد.

۱) ۱۲ ساعته

۲) ۷۲ساعته

۳) ۴۸ ساعته

۴) بلافاصله

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۱) بجز

۲) بجای آورند

۳) بهوش

۴) بجا(بموقع و مناسب)

۲- …. فرایندی است که افراد ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای رفتاری مورد انتظار شغل و سازمان را یاد می‌گیرند، دانش، مهارت، نگرش، انتظارات و رفتارهای خود را تعدیل می‌کنند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می‌شوند.

۱) پرورش کارکنان

۲) توسعه کارکنان

۳) آموزش کارکنان

۴) جامعه پذیری

۴- کدامیک از اهداف مدیریت نیروی انسانی در سازمان است؟

۱) توسعه نیروی انسانی

۲) جذب نیروی انسانی

۳) همه موارد

۴) حفظ نیروی انسانی

۹- ….. از دو یا چند نفر تشکیل شده تا به صورت هدفمند و هماهنگ برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش نمایند.

۱) فرهنگ سازمانی

۲) ساختار سازمانی

۳) سیستم

۴) سازمان

ئئئ

۲- رفتار رابطه مدار ضعيف و وظيفه مدار ضعيف بیانگر کدام سبک رهبری است؟

۱) سبک رهبری قبولاندن

۲) سبک رهبري اشتراك مساعي

۳) سبک رهبری تفويض اختيار

۴) سبک رهبری دستوری

۳- ….. سازگاري‌ مطلوب‌ جسمي‌، روحي‌ و اجتماعي‌ سازمان نسبت‌ به‌ محيط‌ پيرامون‌ آن است.

۱) ساختار سازمانی

۲) فرهنگ سازمانی

۳) سلامت سازمانی

۴) جو سازمانی

۷- موضوع تعارض مربوط به کدام سطح بررسی رفتار سازمانی است؟

۱) سطح گروهی

۲) سطح سازمانی

۳) سطح فراسازمانی

۴) سطح فردی

۹- ….. فرايندی است که فرد محيط پیرامون خود را شناخته و اطلاعات مربوط به آن را تفسير مي‌كند.

۱) انتظار

۲) رزش

۳) بینش

۴) ادراک

۳- عبارت زیر تعریف کدام مورد است؟ ” فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، به شرطی که در گيرنده معنايي مشابه آنچه مورد نظر فرستنده بوده است، ايجاد شود”

۱) ارتباط

۲) پیام

۳) هیچکدام

۴) اتوماسیون

۴- کدام گزینه در مورد اسم نکرده درست است؟

۱) در صورتی که اسمی برای خواننده یا شنوده آشنا نباشد، به آن اسم نکره می‌گویند.

۲) علامت‌ اسم نکره «ی» در آخر اسم (مانند، مردی را دیدم.)

۳) ۳) در مکاتبات اداری بعد از اسم نکره (مثلا ً: مدیر جدیدي) نیازي به نوشتن “را” نیست.

۴) همه موارد

۵- املای کدام کلمه اشتباه است؟

۱) غیر ذلک

۲) غیر و ذلک

۳) غیره و ذلک

۴) همه موارد صحیح است

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- مهمترين ابزارهاي رسيدن به اهداف هر سازمان چیست؟

۱) تجهیزات الکترونیک در فعالیت های دفتری

۲) همه موارد

۳) ايجاد ارتباطات رسمي از طريق نوشته هاي اداري

۴) سامانه های الکترونیکی و تحت شبکه

۷- کدام گزینه واژه نامناسب جهت شروع نامه و گزارش کار می باشد؟

۱) « مقتضی است » براي مقامات بالاتر

۲) « به اطلاع مي رساند » براي مقامات زيردست تر

۳) « به آگاهي مي رساند » براي مقامات هم سطح

۴) « به استحضار مي رساند » براي مقامات بالاتر

۸- عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱) نامه با ماهیت دستوری

۲) نامه با ماهیت درخواستی

۳) نامه با ماهیت هماهنگی

۴) نامه با ماهیت بازدارندگی

۹- در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۱) قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5

۲) قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۳) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۴) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۲- کدامیک از مزایای جامعه پذیری سازمانی نیست؟

۱) افزایش بهره‌وری

۲) بهبود عملکرد شغلی

۳) عدم ثبات سازمانی

۴) افزایش رضایت شغلی

۴- حداقل شرایطی که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند وظایف شغل مورد نظر را با موفقیت انجام دهد را گویند؟

۱) مسئولیت‌ها و اختیارات شغل

۲) شرح شغل

۳) شرایط احراز شغل

۴) همه موارد

۱- ….. علم و هنر نفوذ در ديگران به نحوي كه با ميل و رضايت در جهت نيل به اهداف از قبل تعيين شده گام بردارند، را گویند.

۱) رهبری

۲) ارتباطات

۳) انگیزش

۴) مدیریت

۲- علم مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی را گویند؟

۱) شهروندی سازمانی

۲) رفتار سازمانی

۳) جو سازمانی

۴) روانشناسی سازمانی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟ “اینگونه نوشته ها از مقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیر مجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.”

۱) نامه با ماهیت دستوری

۲) نامه با ماهیت درخواستی

۳) نامه با ماهیت هماهنگی

۴) نامه با ماهیت بازدارندگی

۴- نامه های طبقه بندی شده به چند دسته تقسیم می شوند و کدام دسته بندی صحیح است؟

۱) ۳ دسته_محرمانه، سری، فوق سری

۲) ۴دسته_عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری

۳) ۴ دسته_محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری

۴) ۳ دسته_ عادی، محرمانه، سری

۶- کدام مورد از ويژگيهايي که درمخاطب بايد مورد توجه قرارگيرد تا منجر به تهيه يك مکاتبه كامل گردد، نیست؟

۱) سن و سال

۲) خلق و خو

۳) تحصیلات

۴) تمایلات

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- در حال حاضر، اندازه و ابعاد استاندارد فرم نامه‌های اداری مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به چه شکلی می باشد؟

۱) قطع A4 – قطع A5 – قطع A6

۲) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3

۳) قطع بزرگ، A4 – قطع کوچک A5

۴) قطع A4 – قطع A5 – قطع A3 – قطع A6

۸- رکن اساسی هر نامه کدام است؟

۱) موضوع نامه

۲) گیرنده نامه

۳) متن نامه

۴) امضاء نامه

۹- جمله………………. در مفهوم جمله اصلی اثری ندارد و گاه پس از حرف ربط می‌آید و گاه به طور مستقل میان دو خط تیره (—) قرار می‌گیرد.

۱) جمله معترضه

۲) هیچ کدام

۳) جمله وصفی

۴) جمله مرکب

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۲- فرض کنید در سند اول جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود؟

۱) Ctrl + X

۲) Ctrl + C

۳) Ctrl + Z

۴) Ctrl + V

۳- برای چاپ متن انتخاب شده ازیک صفحه word کدام گزینه از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟

۱) Current Page

۲) Pages

۳) Selection

۴) All

۴- برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه Word کافی است کلید ………….. را فشار دهیم.

۱) Enter

۲) Ctrl + Enter

۳) Back Space

۴) Spacebar

۵- کدام گزینه درقسمت Slide Layout برای اضافه کردن فقط اسلاید عنوان بکار می رود؟

۱) Title Slide

۲) Title And Text

۳) Title Only

۴) Title And Content

۲- کدام تابع برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه‌های یک محدوده از صفحه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

۱) Average

۲) Autosum

۳) Count, Sum

۴) گزینه ۱ و ۳

۴- نام پیش فرض فایلهای Excel چیست؟

۱) Sheet

۲) Xls

۳) Book

۴) Document

۴- جلوگیری از تغییر اطلاعات در حین ارسال تعریف کدام اصطلاح است:

۱) confidentiality

۲) data modeling

۳) integrity

۴) availability

۵- به تجهیزات یا سرویس هایی که ترافیک را بین اجزا مختلف با الگوریتم راند رابین پخش میکنند چه می گویند؟

۱) VPN

۲) فیلترشکن

۳) load balancer

۴) آنتی ویروس

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- کدام یک از ویژگی های فضای سایبری نیست؟

۱) جهانی و فرامرزی بودن

۲) ارزان بودن

۳) جذاب و متنوع

۴) دستیابی آسان به اطلاعات

۸- واژه cryptography به چه معناست؟

۱) نفوذ

۲) هک کردن

۳) رمز ارز

۴) محرمانه نوشتن متون

۹- اصول روش رمزنگاری متقارن بر اساس منطق …… طراحی شده است.

۱) XAND

۲) OR

۳) AND

۴) XOR

۱۰- …………. گونه ای از بدافزار ها هستند که دسترسی به سیستم را محدود میکنند و ایجاد کننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج میکند.

۱) ویروس

۲) هکرها

۳) باج افزار

۴) آنتی ویروس

۱۰- چگونه مي توان به پنجره Printer and Faxes دسترسي پيدا كرد؟

۱) از طريق پنجره My computer

۲) از طريق منوي Start

۳) از طريق پنجره Control panel

۴) گزینه های ب و ج صحیح هستند

۲- ارزیابی فرایند جامعه ¬پذیری در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

۱) همه مراحل

۲) پیش از ورود کارمند به سازمان

۳) محشور شدن کارمند با سازمان

۴) مواجه شدن کارمند با سازمان

۳- انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام مرحله جامعه پذیری سازمانی باید انجام شود؟

۱) مواجه شدن کارمند با سازمان

۲) پیش از ورود کارمند به سازمان

۳) همه مراحل

۴) محشور شدن کارمند با سازمان

۴- هر اقدام عمدي اعضاي سازمان كه هنجارهاي اصلی سازماني و اجتماعي را نقض كند را گویند.

۱) کژ رفتاری سازمانی

۲) فساد سازمانی

۳) بروکراسی سازمانی

۴) هرج و مرج سازمانی

۷- کدامیک از موارد زیر جزو اهداف رفتار سازمانی است؟

۱) همه موارد

۲) کنترل رفتار انسانی

۳) توجیه (شناخت، توصیف و فهم) رفتار انسانی

۴) پیش‌بینی رفتار انسانی

۲- طبق گفته روانشناسان نوشته هر شخص بیانگر چیست؟

۱) پرتویی از شخصیت فرد

۲) بازتاب اندیشه های فرد

۳) تمایلات درونی و برونی فرد

۴) همه موارد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- کدام یک از ترکیبات زیر صحیح است؟

۱) نیکوست

۲) دانا است

۳) متمنیست

۴) خوبست

املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱) کتابخانه

۲) کشت زار

۳) هم راهی

۴) پنج شنبه

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- کدام یک از ترکیبات زیر اشتباه است؟

۱) عبدالله

۲) باسمه تعالی

۳) آنجناب

۴) بطیء

۷- کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

۱) ابتدا نام شخص و در سطر بعد سمت اداري نوشته شود

۲) به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص

۳) اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود

۹- کدام گزینه در مورد فونت و سایز متن نامه اداری صحیح است؟ضضض

۱) B Lotus_13

۲) Zar_ 13

۳) ۱۴_B Nazanin

۴) B Nnazanin _13

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني مکانيکي نیست؟

۱) حيطه نظارت مديران وسيع است. جو سازمانی

۲) سطح اختيار سطوح بالاي مديريت زياد است.

۳) حيطه نظارت محدود است.

۴) قوانين و مقررات زيادي وجود دارد

۳- کدامیک مراحل فرایند آموزش و توسعه را به درستی نشان می‌دهد؟

۱) برنامه ریزی، نیازسنجی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۲) نیازسنجی، برنامه ریزی، آموزش و ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش

۳) ارزیابی اثربخشی آموزشی، نیازسنجی، برنامه ریزی و آموزش

۴) نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی آموزشی، برنامه ریزی و آموزش

۲- کدام یک از عوامل سازمانی تعارض نیست؟

۱) ابهام در نقش‌ها و وظايف

۲) منابع مشترك

۳) رهبری ضعیف

۴) حسادت و بدبینی

۷- کدامیک از عوامل زیر جزو نیازهای انگیزشی است؟

۱) حقوق و دستمزد

۲) شرایط کاری

۳) امنیت شغلی

۴) ماهیت شغل

۳- اصلاح خطاهاي دستوري، نگارشي، اصلاح واژگان و تعابير، اصلاح ساختار جملات، اصلاح خطاهاي منطقي- کدام یک از انواع ویراستاری متن می باشد؟ضضض

۱) ویرایش تخصصی

۲) ویرایش فنی

۳) ویرایش زبانی

۴) هیچکدام

۴- کدام گزینه در مورد “فعل” درست است؟

۱) حذف فعل اگر به قرینه باشد کاملا مجاز و حتی مطلوب است.

۲) حذف فعل بدون قرینه مجاز نیست و به شدت باید از آن پرهیز کرد.

۳) گزینه الف و ب

۴) حذف فعل بدون قرینه بسته به نوع جمله مجاز می باشد

۸- موارد استفاده از رونوشت نامه کدام است؟

۱) براي اطلاع واحدهاي سازماني

۲) برای اطلاع اشخاصي كه موضوع نامه به آنها مربوط مي باشد

۳) برای اشخاصی که به نظر نويسنده بهتر است در جريان چنين مطلبي قرار گيرند

۴) همه موارد


۹- کدام اندازه براي جدول‌ها، نمودار‌ها و صورت‌هاي مالي و اداري كاربري دارد؟

۱) A6

۲) A4

۳) A5

۴) A3

۱۰- املای صحیح را انتخاب نمایید.

۱) ممهور

۲) برعلیه

۳) گرام

۴) اتاق

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های ساختار سازماني ارگانیک نیست؟

۱) حيطه نظارت محدود است.

۲) تصمیمات به‌صورت غیر متمرکز اتخاذ می‌شوند.

۳) حيطه نظارت مديران وسيع است.

۴) میزان رسمیت و استانداردسازی کارها کمتر وجود دارد.

۸- ارتباطات صادق، قاطع، با اعتماد به نفس، احترام برای دیگران، تماس چشمی چه نوع سبک ارتباطی است؟

۱) تهاجمی

۲) انفعالی

۳) فعال

۴) مثبت

۷- اصل در مکاتبات اداری چیست؟

۱) خلاصه نویسی

۲) ساده نویسی

۳) سالم نویسی

۴) گزینه الف و ب

۱- …. در جامعه پذیری سازمانی یکی از کارکنان شاغل در واحد سازمانی کارمند تازه¬ وارد است که پاسخگوی هرگونه سوال او در خصوص سازمان است.

۱) همیار

۲) همکار

۳) سرپرست

۴) مربی

۳- …. فرایندی برای توسعه مهار‌ت‌های مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های شغل آینده فرد است.

۱) پرورش کارکنان

۲) آموزش کارکنان

۳) جامعه پذیری

۴) توسعه کارکنان

۴- مدیری كه بدون تبادل نظر با پيروان، خود به تنهايي براي نيل به اهداف و افزايش كارايي دستورات يك جانبه صادر مي‌كند، از چه سبک رهبری استفاده می‌کند؟

۱) سبک رهبری عملگرا

۲) سبک رهبري اقتدارگرا

۳) سبک رهبری دموكراتيك

۴) سبک رهبری بی‌تفاوت

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- املای کدام یک از کلمات زیر صحیح است؟

۱) دوماً

۲) مراجعات

۳) باغ ها

۴) امتیازات

۳- کدامیک از گزینه‌های زیر لایه‌های فرهنگ سازمانی را به ترتیب از درون به بیرون به درستی نشان می‌دهد.

۱) رفتارها- نمادها- ارزش‌ها- اعتقادات

۲) اعتقادات- ارزش‌ها- نمادها -رفتارها

۳) نمادها- رفتارها- ارزش‌ها- اعتقادات

۴) اعتقادات- ارزش‌ها- رفتارها- نمادها

۷- جامعه پذیری کارکنان در زمره کدامیک از وظایف مدیریت نیروی انسانی قرار دارد؟

۱) توسعه نیروی انسانی

۲) حفظ نیروی انسانی

۳) جذب نیروی انسانی

۴) همه موارد

۷- نوشتار اداری، بيانگر ……………………………………………كاركنان و مديران سازمان است.

۱) همه موارد

۲) كارداني

۳) ميزان دانش

۴) تخصص

۵- ….. فرایند انتخاب و استخدام کارکنان، آموزش و توانمندسازی آنها، ارزشیابی عملکرد آنها و جبران خدمت آنها در راستای دستیابی به اهداف کلی سازمان است.

۱) مدیریت کارکنان

۲) رهبری

۳) مدیریت

۴) همه موارد

۷- گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

۱) بهاء کالا

۲) بی قرار

۳) دوّم

۴) سوُال

به جلوه بصری که نحوه جایگزین شده هر اسلاید را با اسلاید بعدی کنترل می کند؟

۰ Animations

۰ View

Transitions

Home

به جلوه بصری که نحوه جایگزین شده هر اسلاید را با اسلاید بعدی کنترل می کند؟

۰ Animations

۰ View

Transitions

Home

: ۶- تعداد محصولاتی که بیش از ۴۵ عدد سفارش داده اند

COUNTIF(BY:BV’>’۴۵’)

COUNT(BY:BV) (

YO COUNTIF(BY:BV>45)

COUNTA(BY:BV)

به نام دیگر نظارت از راه دور بیمار چیست

مانیتورینگ

پرتال های بیمار

telehealth

شاخص بیمار

۲- این جمله صحیح است؟ (حاکمیت نظام سلام وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.)

۱) غلط

۲) صحیح

۸- برای ایجاد کلید میانبر برنامه Word……………….

۱) File /Option /General

۲) Properties/Short Cut/Short Key

۳) File/Option/Advanced

۴) Shortcut

۷- برای کادر انداختن دور یک یا چند سلول از کدامیک استفاده می‌کنیم؟

۱) گزینه Patterns

۲) گزینة Numbers

۳) گزینه Font

۴) گزینه‌ Borders

۱۰- فرمول =MAX(A:A) چه نتیجه ای می دهد؟

۱) فرمول خطا دارد

۲) تعداد اعداد ستون رامی دهد

۳) بزرگترین عدد را می دهد

۴) جمع ستون را می دهد

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- IDS ها به چند دسته تقسیم میشود؟

۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۱

۵- روش های رمزنگاری مدرن به چند دسته تقسیم میشوند؟

۱) ۲

۲) ۱

۳) ۳

۴) ۴

۹- پروتوکل IPSEC در ارتباط VPN به منظور…………….. ایمن سازی کانال مرود استفاده قرار میگیرد.

۱) سرعت بالاتر

۲) نامحدود بودن

۳) ایمن سازی

۴) هر سه مورد

۷- ابزاری جهت ضبط یک فایل (صوتی) از طریق میکروفن کدام است؟

۱) Jet Audio

۲) Sound Recorder

۳) CD-Player

۴) Multimedia

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۴- فرض کنید که A1=REZA,B1=3,C1=17 باشد و حال اگر فرمول =COUNT(A1:C1) اجرا گردد حاصل چیست؟

۱) ۴

۲) ۲

۳) ۱

۴) ۳

۸- برای نمایش یک شیء به صورت تاکیدی از کدام نوع انیمیشن استفاده می شود

۱) Emphasis

۲) Motion Paths

۳) Exit

۴) Entrance

۶- هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر ننماید تکلیف اداره کارگزینی چیست

۱) موضوع را به هیات بدوی ارسال کنند

۲) رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا کنند

۳) موضوع را به هیات تجدیدنظر ارسال کنند

۴) رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت قانونی اجرا نکنند

۸- برای اینکه چند خانه را به يك خانه تبديل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

۱) Table Auto Home

۲) Merge Cell

۳) Select Row

۴) Split Cells

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۳- کدام گزینه کلید میانیر Replace می باشد

۱) Ctrl+Alt+H

۲) Ctrl+H

۳) Ctrl+F

۴) Ctrl+R

۲- میتوان از IDS ها به چه صورت در کنار فایروال ها استفاده کرد؟

۱) نمیتوان استفاده کرد

۲) به صورت مستقل

۳) وابسته به فایروال

۴) هر سه حالت ممکن است رخ دهد

۱- در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه های اجرایی باید ……….. گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.

۱) ماهیانه

۲) سالانه

۳) فصلی

۴) هر ۴ ماه یکبار

۲- کدام گزینه مربوط به حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری می باشد؟

۱) انجام امور شخصی توسط کارمندان در ساعات اداری ایرادی ندارد.

۲) مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان در ساعاتی مشخص باید در محل خدمت حضور داشته باشد.

۳) چنانچه کارمند یا مأمور ارائه خدمت عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد شود.

۴) تقاضاهای مراجعین (اعم از مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود.

۳- تهیه گزارش های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری به صورت دوره ای بر عهده چه کسی است؟

۱) بالاترین مقام دستگاههای اجرایی

۲) استانداران

۳) بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران

۴) وزارت کشور

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱- برای کدام گزینه نمی توان از تنوین استفاده نمود؟

۱)  اعداد ترتیبی
۲)  صفت
۳)  همه موارد
۴)  قید
۴- به کار بردن کدام واژه بعد از نام اشخاص جایز نیست؟   1)  همه موارد ۲)  مدیریت ۳)  ریاست ۴)  معاونت
۶- عبارت زير مربوط به كدام گزينه مي باشد؟ اغلب نوشته هاي بين سازمان ها، واحد ها و اشخاص از موسسات، ماهيت درخواستي دارند. دراين نامه ها تقاضايي مطرح مي شود كه معرف آن واژه ” خواهشمند است ” مي باشد.”   1)  نامه با ماهيت بازدارندگي ۲)  نامه با ماهيت دستوري ۳)  نامه با ماهيت هماهنگي ۴)  نامه با ماهيت درخواستي

۸- كدام يك از تركيبات زير صحيح است؟   1)  نيكوست ۲)  متمنيست ۳)  خوبست ۴)  دانا است

۹- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱)  بسمه تعالی
۲)  باسمه تعالی
۳)  بسمه تعالا
۴)  بسمه التعالی

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۱۰- کدام گزینه معنی کلمه ” بطی ء ” نمی باشد؟

۱)  آهسته
۲)  کند
۳)  خزنده
۴)  باطل

۲- ماهیت مدیریت نیروی انسانی بر کدام یک از فرایند ها دلالت دارد

۱)  همه موارد
۲)  فرایند انتخاب و استخدام کارکنان
۳)  فرایند ارزشیابی عملکرد و جبران خدمات
۴)  فرایند آموزش و توانمندسازی کارکنان

۴- قانون و مقررات زیاد جز ویژگی های کدام یک از ساختارهای سازمانی است

۱)  ساختار سازمانی ارگانیکی
۲)  ساختار سازمانی مکانیکی
۳)  ساختار سازمانی غیر منعطف
۴)  ساختار سازمانی فلت

۵- اگر تعداد واحد های مدیریتی را افزایش دهیم با چه مدل سازمان روبه‌رو خواهیم بود

۱)  سازمان طبیعی
۲)  سازمان پیچیده
۳)  سازمان فلت
۴)  سازمان متمرکز
۶- جبران خدمات کارکنان جزو کدام یک از ابعاد نیروی مدیریت نیروی انسانی است   1)  حفظ نیروی انسانی ۲)  همه موارد ۳)  توسعه نیروی انسانی ۴)  جذب نیروی انسانی
۸- انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود   1)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند ۲)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان ۳)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان ۴)  خروج کارمند
۲- اقدامی که برای برای ازبین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوب که وقوع آن محتمل است انجام شود؟   1)  عدم انطباق ۲)  اقدام اصلاحی ۳)  اقدام پیشگیرانه ۴)  بهبود مستمر

۵- سه عامل مهم در حفاظت پرتوی کدام موارد است؟

۱)  حفاظ، زمان، فاصله
۲)  فاصله، بینایی، زمان
۳)  نور، زمان، مکان
۴)  حفاظ، مکان، فاصله

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)


۸- HSE بطور کلی در مورد چه موضوعاتی راهکار ارائه می دهد؟   1)  توسعه منابع انسانی و افزایش راندمان کاری ۲)  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ۳)  میراث فرهنگی ، اقتصاد و بهداشت جهانی ۴)  ایمنی ، فرهنگ و بهداشت جهانی

 آماده سازی بسته جامعه پذیری در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

۱)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
۲)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
۳)  خروج کارمند
۴)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان
۶- کدام یک از ساختارهای سازمانی مانع ایجاد خلاقیت و بروز نوآوری می شود   1)  ساختار سازمانی فلت ۲)  ساختار سازمانی غیر منعطف ۳)  ساختار سازمانی مکانیکی ۴)  ساختار سازمانی ارگانیکی
۱۰- کدام گزینه بیانگر فرهنگ سازمانی بیشتر سازمان‌های دولتی ایران است؟   1)  ریسک پذیری و رقابتی ۲)  ثبات و رقابتی ۳)  ریسک پذیری و همکاری ۴)  ثبات و همکاری

۱- طبق استانداردهای ISO ارتعاشات سر و صدا از چه حد باید بیشتر باشد که مخرب و زیان بخش شناخته شود ؟

۱)  85 دسی بل
۲)  95 دسی بل
۳)  80 دسی بل
۴)  75 دسی بل

۴- استفاده از روش جایگزینی (استفاده از مواد کم خطر به جای پر خطر ) در کدامیک از روش های اولویت ایمنی سیستم کاربرد دارد ؟

۱)  گسترش و بهبود دستورالعمل های عملیاتی
۲)  پذیرش ریسک
۳)  طراحی ایمن
۴)  تعبیه تدابیر ایمنی

۵- در درجه بندی لوزی خطر در خانه های چهار گانه کدام درجه به عنوان شدید ترین حالت خطر در نظر گرفته شده است؟

۱)  5
2)  4
3)  3
4)  6

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۷- در دسته بندی عوامل زیان آور محیط کار کدام مورد در دسته ی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار می باشد؟   1)  قارچها ۲)  مواد معلق و ریزگردها ۳)  ویروسها ۴)  بیماری های پوستی
۸- کدام مورد از عوامل زیان آور بیولوژیک محیط کار نمی باشد؟   1)  مواد التهاب آور ۲)  باکتری ها ۳)  انگل ها ۴)  کرونا
۴- آماده سازی محل کار و ملزومات محل کار در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود   1)  اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان ۲)  همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان ۳)  آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند ۴)  خروج کارمند
۶- ایجاد یک ساختار مناسب سازمانی در کدام یک از موارد نقش چندانی ندارد   1)  استفاده مناسب از منابع ۲)  ارزش های سازمان ۳)  بهره وری سازمان ۴)  هماهنگی بین واحدها
۸- در کدام یک از موارد انواع ساختار سازمانی ارائه شده است   1)  ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی فلت ۲)  ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی مکانیکی ۳)  ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی منعطف ۴)  ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی ارگانیک
۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟   1)  چهارچوب ذهنی افراد انعطاف پذیر قیاسی می باشد. ۲)  مکاتبات اداری زبان رسمی هر سازمان است. ۳)  در تهیه یک مکاتبه باید به افکار و تمایلات مخاطب توجه شود. ۴)  نوشتن واژه “محترم” در جلوی عنوان سازمان ضروری می باشد.

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

۱)  ابتدا نام شخص و در سطر بعد سمت اداري نوشته شود
۲)  اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود
۳)  به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص
۷- برای یادداشت ها و نوشته های غیر رسمی اداری از کاغذ سایز …. استفاده می شود.   1)  A6 2)  A4 3)  A5 4)  بستگی به گیرنده پیام دارد.

۸-  املاي كدام كلمه اشتباه است؟

۱)  همه موارد صحيح است
۲)  غيره و ذلك
۳)  غير ذلك
۴)  غير و ذلك

برای خرید پک کامل سوالات و جزوات خلاصه شده کلیک کنید شامل (خلاصه جزوات کل فصول+ کل سوالات دوره توجیهی + سوالات کتبی تمامی دوره ها )(با این پک قبولی تضمینی است)

۶- دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي نمايد. مربوط به كداميك از حقوق شهروندي است؟

 
۱) حق برخورداري از دادخواهي عادلانه
 
۲) حق اشتغال و كار شايسته
 
۳) حق مالكيت
 
۴) حق مسكن


کدام گزینه از جمله حقوق مربوط به حق رفاه و تامین اجتماعی نیست؟

 
۱) حق بهره مندی از محیط زیست سالم
 
۲) حق برخورداری از خدمات امدادی
 
۳) حق برخورداری از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی
 
۴) حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد متناسب با بهداشت و سلامت آنها


۷- به موقع بودن اطلاع رسانی های دستگاه اجرایی به چه معنی است؟

 
۱) اطلاعات زمانی ارائه شود که مخاطب فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری داشته باشد.
 
۲) اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبات، اصلاحیه ها و تفسیرها باشد.
 
۳) اطلاعات توان تشخیص، قضاوت و آگاهی افراد را افزایش دهد.
 
۴) تمام اطلاعات مربوط به اقدام یا تصمیم مخاطب نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی یک جا اعلام شوند.


۱- در نظام بیمه‌های عمومی از تقسیم بندی نظام‌های سلامت، همه عناصر کشور به نحوی در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی دخالت دارند.

 
۱) غلط
 
۲) صحیح

۴- فعالیت‌های این نوع بیمارستان‌ها سینوسی بوده و در طول دوره‌های زمانی مختلف از نظر تعداد مراجعین و تعداد تخصص‌ها و بخش‌های پاراکلینیکی، کم یا خیلی زیاد می‌شوند.

 
۱) مرکز آموزشی درمانی
 
۲) بیمارستان عمومی
 
۳) بیمارستان تک تخصصی
 
۴) بیمارستان خاص

۵- ارایه خدمات سلامت جزو اهداف اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

 
۱) صحیح
 
۲) غلط
۱- «ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری» تخلف اداری محسوب می‌شود.

 
۱) صحیح
 
۲) غلط

۴- یکی از شروط مهم موافقت با ماموریت آموزشی کارکنان شرط داشتن حداقل….. سابقه …. می‌باشد.

 
۱) ۵ سال - قرارداد مشاغل کارگری
 
۲) ۳ سال - قرارداد مشاغل کارگری
 
۳) ۳ سال - پیمانی
 
۴) ۵ سال - پیمانی۵- ……. قانون بودجه پس از ابلاغ ……. بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود.

 
۱) قانون - ضوابط اجرایی
 
۲) ضوابط اجرایی - سیاست‌ها
 
۳) ضوابط اجرایی - قانون
 
۴) قانون - سیاست‌ها


۶- «شبکه‌اي از نهادهاي مختلف که فعالیت‌ها و تعاملاتشان به شکل‌گیري، ورود، بهبود و اشاعه‌ی نوآوري می‌انجامد» این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟

 
۱) نقشه جامع علمی کشور
 
۲) نظام ملی نوآوری
 
۳) چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

۷- اصطلاح «انتقال به سمت سازمان‌های برخاسته از قانون» نشان دهنده کدام یک از ۱۰ اصل دولت کارآفرین از دیدگاه ازبورن و گیلبر است؟

 
۱) دولت برخاسته از رسالت
 
۲) دولت غيرمتمرکز
 
۳) دولت بازار محور
 
۴) دولت برخاسته از مشتری

۸- بر طبق کدام قانون، کلیه تصویب ‎ نامه‌ها، بخشنامه‌ها و غیره باید بار مالی اجرای آن‌ها قبل از اجرا محاسبه و در بودجه سالانه کشور یا دستگاه تعیین شود.

 
۱) ماده ۱ قانون احکام دایمی کشور
 
۲) برنامه توسعه سوم
 
۳) برنامه توسعه چهارم
 
۴) ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور۱- عدم پذيرش در گزينش و در يك مقطع زماني و يا يك آزمون …….

 
۱) هیچکدام
 
۲) مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد نخواهد شد.
 
۳) مانع از شرکت در آزمون‌های بعدی و گزینش مجدد خواهد شد.
 
۴) تاثیر در نتایج گزینش بعد خواهد داشت.۲- در کدام مرحله از فرآیند مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد در ۴ سطح مدیران میانی، مدیران پایه، کارکنان و کارکنان پشتیبانی و با رعایت سقف ۱۰۰ امتیاز (شاخص های عمومی و اختصاصی) انجام می شود.

 
۱) ارزیابی عملکرد
 
۲) برنامه‌ریزی عملکرد
 
۳) پایش عملکرد
 
۴) بازخورد۳- ورود به خدمت کارکنان قرارداد کار معین ……. از طریق ……… بوده و تغییر عنوان کارکنان موصوف همانند کارمندان ….. می‌باشد.

 
۱) صرفاً - فضـای رقابتی - پیمانی
 
۲) صرفاً - فضـای رقابتی - رسمی قطعی
 
۳) عمدتاً - دستورالعمل مصوب هیات امنا - رسمی قطعی
 
۴) عمدتاً - فضـای رقابتی - پیمانی


۴- بر اساس ماده ۶۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی کارکنان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وظیفه ابلاغ دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان بر عهده چه کسی می باشد؟

 
۱) وزیر
 
۲) رییس گروه ارزیابی عملکرد کارکنان
 
۳) مدیر کل منابع انسانی
 
۴) معاونت توسعه مدیریت و منابع

۵- در صورت عدم احراز شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، کدام گزینه صحیح است؟

 
۱) گزینه ۲ و ۳
 
۲) بسته به نظر هسته گزینش ادامه خدمت به صورت پیمانی خواهد شد.
 
۳) تمدید نمی‌گردد
 
۴) تمدید می‌گردد.

۷- بر اساس تبصره شش ماده ۳۱ نحوه عقد قرارداد با مشمولین بیمه روستایی و پزشک خانواده به چه صورت است؟

 
۱) گزینه های ۲و ۳
 
۲) برگزاری مصاحبه
 
۳) احراز صلاحیت‌های گزینش
 
۴) برگزاری آزمون کتبی

۸- کدام یک از شاخص‌های زیر به اختصاص سهمیه استخدامی، صرفاً از سوی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره دارد.

 
۱) همه موارد
 
۲) بخش‌ها و واحدهای توسعه یافته
 
۳) واحدهای جدید التاسیس
 
۴) تعداد کارکنان خروجی

۹- مطابق آیین نامه شرایط سنی استخدام برای افراد با مدرک دکتری و بالاتر کدام گزینه است؟

 
۱) ۴۵سال
 
۲) ۴۰سال
 
۳) هیچ کدام
 
۴) ۲۰تا ۴۰سال

۱۰- در مرحله ارزیابی عملکرد از فرآیند مدیریت عملکرد، سقف امتیاز‌های عمومی و اختصاصی کدام گزینه است؟

 
۱) ۸۰ امتیاز
 
۲) ۱۰۰ امتیاز
 
۳) ۶۰ امتیاز
 
۴) ۵۰ امتیاز

۱- برای کدام گزینه نمی توان از تنوین استفاده نمود؟

 
۱) اعداد ترتیبی
 
۲) صفت
 
۳) همه موارد
 
۴) قید

۴- به کار بردن کدام واژه بعد از نام اشخاص جایز نیست؟

 
۱) همه موارد
 
۲) مدیریت
 
۳) ریاست
 
۴) معاونت


۶- عبارت زير مربوط به كدام گزينه مي باشد؟ اغلب نوشته هاي بين سازمان ها، واحد ها و اشخاص از موسسات، ماهيت درخواستي دارند. دراين نامه ها تقاضايي مطرح مي شود كه معرف آن واژه " خواهشمند است " مي باشد."

 
۱) نامه با ماهيت بازدارندگي
 
۲) نامه با ماهيت دستوري
 
۳) نامه با ماهيت هماهنگي
 
۴) نامه با ماهيت درخواستي________________________________________

۸- كدام يك از تركيبات زير صحيح است؟

 
۱) نيكوست
 
۲) متمنيست
 
۳) خوبست
 
۴) دانا است


۹- کدام گزینه صحیح می باشد؟

 
۱) بسمه تعالی
 
۲) باسمه تعالی
 
۳) بسمه تعالا
 
۴) بسمه التعالی

۱۰- کدام گزینه معنی کلمه " بطی ء " نمی باشد؟

 
۱) آهسته
 
۲) کند
 
۳) خزنده
 
۴) باطل
۲- ماهیت مدیریت نیروی انسانی بر کدام یک از فرایند ها دلالت دارد

 
۱) همه موارد
 
۲) فرایند انتخاب و استخدام کارکنان
 
۳) فرایند ارزشیابی عملکرد و جبران خدمات
 
۴) فرایند آموزش و توانمندسازی کارکنان

۴- قانون و مقررات زیاد جز ویژگی های کدام یک از ساختارهای سازمانی است

 
۱) ساختار سازمانی ارگانیکی
 
۲) ساختار سازمانی مکانیکی
 
۳) ساختار سازمانی غیر منعطف
 
۴) ساختار سازمانی فلت

۵- اگر تعداد واحد های مدیریتی را افزایش دهیم با چه مدل سازمان روبه‌رو خواهیم بود

 
۱) سازمان طبیعی
 
۲) سازمان پیچیده
 
۳) سازمان فلت
 
۴) سازمان متمرکز


۶- جبران خدمات کارکنان جزو کدام یک از ابعاد نیروی مدیریت نیروی انسانی است

 
۱) حفظ نیروی انسانی
 
۲) همه موارد
 
۳) توسعه نیروی انسانی
 
۴) جذب نیروی انسانی۸- انتخاب و انتصاب همیار و مربی در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

 
۱) آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
 
۲) همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان
 
۳) اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
 
۴) خروج کارمند۲- اقدامی که برای برای ازبین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوب که وقوع آن محتمل است انجام شود؟

 
۱) عدم انطباق
 
۲) اقدام اصلاحی
 
۳) اقدام پیشگیرانه
 
۴) بهبود مستمر

۵- سه عامل مهم در حفاظت پرتوی کدام موارد است؟

 
۱) حفاظ، زمان، فاصله
 
۲) فاصله، بینایی، زمان
 
۳) نور، زمان، مکان
 
۴) حفاظ، مکان، فاصله

________________________________________

۸- HSE بطور کلی در مورد چه موضوعاتی راهکار ارائه می دهد؟

 
۱) توسعه منابع انسانی و افزایش راندمان کاری
 
۲) ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 
۳) میراث فرهنگی ، اقتصاد و بهداشت جهانی
 
۴) ایمنی ، فرهنگ و بهداشت جهانی


 آماده سازی بسته جامعه پذیری در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

 
۱) آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
 
۲) اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
 
۳) خروج کارمند
 
۴) همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان


۶- کدام یک از ساختارهای سازمانی مانع ایجاد خلاقیت و بروز نوآوری می شود

 
۱) ساختار سازمانی فلت
 
۲) ساختار سازمانی غیر منعطف
 
۳) ساختار سازمانی مکانیکی
 
۴) ساختار سازمانی ارگانیکی


۱۰- کدام گزینه بیانگر فرهنگ سازمانی بیشتر سازمان‌های دولتی ایران است؟

 
۱) ریسک پذیری و رقابتی
 
۲) ثبات و رقابتی
 
۳) ریسک پذیری و همکاری
 
۴) ثبات و همکاری


۱- طبق استانداردهای ISO ارتعاشات سر و صدا از چه حد باید بیشتر باشد که مخرب و زیان بخش شناخته شود ؟

 
۱) ۸۵ دسی بل
 
۲) ۹۵ دسی بل
 
۳) ۸۰ دسی بل
 
۴) ۷۵ دسی بل

۴- استفاده از روش جایگزینی (استفاده از مواد کم خطر به جای پر خطر ) در کدامیک از روش های اولویت ایمنی سیستم کاربرد دارد ؟

 
۱) گسترش و بهبود دستورالعمل های عملیاتی
 
۲) پذیرش ریسک
 
۳) طراحی ایمن
 
۴) تعبیه تدابیر ایمنی

۵- در درجه بندی لوزی خطر در خانه های چهار گانه کدام درجه به عنوان شدید ترین حالت خطر در نظر گرفته شده است؟

 
۱) ۵
 
۲) ۴
 
۳) ۳
 
۴) ۶


۷- در دسته بندی عوامل زیان آور محیط کار کدام مورد در دسته ی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار می باشد؟

 
۱) قارچها
 
۲) مواد معلق و ریزگردها
 
۳) ویروسها
 
۴) بیماری های پوستی


۸- کدام مورد از عوامل زیان آور بیولوژیک محیط کار نمی باشد؟

 
۱) مواد التهاب آور
 
۲) باکتری ها
 
۳) انگل ها
 
۴) کرونا۴- آماده سازی محل کار و ملزومات محل کار در کدام یک از مراحل جامعه پذیری انجام می شود

 
۱) اقدامات قبل از ورود کارمند به سازمان
 
۲) همراستا سازی عملکرد کارمند با اهداف سازمان
 
۳) آشناسازی کارمند و خوشامدگویی به کارمند
 
۴) خروج کارمند۶- ایجاد یک ساختار مناسب سازمانی در کدام یک از موارد نقش چندانی ندارد

 
۱) استفاده مناسب از منابع
 
۲) ارزش های سازمان
 
۳) بهره وری سازمان
 
۴) هماهنگی بین واحدها


۸- در کدام یک از موارد انواع ساختار سازمانی ارائه شده است

 
۱) ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی فلت
 
۲) ساختار سازمانی ارگانیکی ساختار سازمانی مکانیکی
 
۳) ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی منعطف
 
۴) ساختار سازمانی مکانیکی ساختار سازمانی ارگانیک
۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 
۱) چهارچوب ذهنی افراد انعطاف پذیر قیاسی می باشد.
 
۲) مکاتبات اداری زبان رسمی هر سازمان است.
 
۳) در تهیه یک مکاتبه باید به افکار و تمایلات مخاطب توجه شود.
 
۴) نوشتن واژه "محترم" در جلوی عنوان سازمان ضروری می باشد.


۶- کدام گزینه ازاصول نگارش نام و عنوان اشخاص در نامه هاي اداري نیست؟

 
۱) ابتدا نام شخص و در سطر بعد سمت اداري نوشته شود
 
۲) اسامي بايد ساده و احترام آميز نوشته شود و از به كار بردن القاب و عناوين اضافي خودداري شود
 
۳) به كار گرفتن واژه هايي مانند ”مديريت“، ”رياست“ و ”معاونت“ پس از نام اشخاص

۷- برای یادداشت ها و نوشته های غیر رسمی اداری از کاغذ سایز .... استفاده می شود.

 
۱) A6
 
۲) A4
 
۳) A5
 
۴) بستگی به گیرنده پیام دارد.


۸- املاي كدام كلمه اشتباه است؟

 
۱) همه موارد صحيح است
 
۲) غيره و ذلك
 
۳) غير ذلك
 
۴) غير و ذلك


۱- مسئول اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری چه کسی است؟

 
۱) هیات دولت
 
۲) مجلس شورای اسلامی
 
۳) بالاترین مقام دستگاه اجرایی
 
۴) دولت


۲- نتایج نظرسنجی از مراجعین در چه موردی استفاده میشود؟

 
۱) تشویق کارکنان
 
۲) تنبیه کارکنان
 
۳) اطلاح فرایندها
 
۴) همه موارد صحیح است.

۵- دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطلاع رسانی خود چه نکاتی را مد نظر قرار دهند؟

 
۱) اطلاعات ارائه شده به روز و به موقع باشد.
 
۲) اطلاعات ارائه شده مفید و درست باشد.
 
۳) اطلاع رسانی کامل باشد.
 
۴) همه گزینه ها صحیح است.

۸- کدام مورد از حقوق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی است؟

 
۱) ارتقا سامانه ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای بهره برداری از خدمات
 
۲) ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه رفتار با مراجعه کنندگان توان خواه
 
۳) قابل فهم بودن و خوانایی علائم در ساختمان ها و محیط کاری
 
۴) همه موارد صحیح است

۹- فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان برعهده چه کسی است؟

 
۱) وزارت کشور
 
۲) استاندار
 
۳) دستگاههای اجرایی
 
۴) سازمان اداری استخدامی


۱- کدام از جمله حقوق شهروندان در امور اداری است؟

 
۱) احقاق حق در صورتی که تصمیمات اداری خلاف قوانین و مقررات باشد.
 
۲) رسیدگی به امور آنان با رعايت قانون، بي طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش هاي سياسي و پيش داوري
 
۳) آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری
 
۴) همه موارد صحیح است


۲- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی چگونه صورت می پذیرد؟

 
۱) محاکمه در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، انجام شود.
 
۲) محاکمات بصورت علنی برگزار می گردد و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند.
 
۳) نباید کمترین خدش های به شأن، حرمت و کرامت انسانی آ نها وارد شود.
 
۴) صرفاً در دادگا ههای دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود.

۳- نقش دولت در برابر حق نقد توسط شهروندان، ابراز نارضایتی و نصیحت در مورد عملکرد آنان چه باید باشد؟

 
۱) رد کردن انتقادها با ارائه دلایل قانونی
 
۲) عمل به انتقادها و جلب رضایت شهروندان
 
۳) ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مدارا
 
۴) پاسخ شفاف به انتقادها


۱۰- حق زنان طبق حق اشتغال و كار شايسته در جامعه چيست؟

 
۱) گزينه ۱ و ۳ صحيح است
 
۲) حقوق و مزاياي برابر با مردان در قبال كار برابر
 
۳) حق زنان است كه از مرخصي زايمان استفاده نمايند.
 
۴) استفاده از فرصت هاي شغلي مناسب
۱- کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد:

 
۱) لازم است حق بيماران، همکاران و دیگر اشخاص براي شکايت به مراجع ذي‌صلاح، محترم شمرده شود.
 
۲) شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، بايد در صورت احضار شدن از سوی مراجع قضايي و انتظامي، در وقت تعيين شده، حضور يابند و با صداقت کامل، به پرسش‌ها پاسخ دهند.
 
۳) خودداري شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، از پذيرش بيماران پرخطر به‌دليل بيم از پيامدهاي حقوقی و آسيب احتمالي، مجاز است.
 
۴) بيم از مورد شکايت قرار گرفتن نبايد موجب احتياط غيرموجه و تحميل مداخلات غيراستاندارد و هزينه‌ی غيرضروري به بيماران شود


۲-۲- در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :

 
۱) برتری هر اصل اخلاق پزشکی بر دیگر اصول، تابع شرایط روحی، فردی، اعتقادی و فرهنگی هر فرد نبوده و منحصر به او نیست
 
۲) در زمینه حقیقت گویی از دیدگاه اصول اخلاق پزشکی :
 
۳) براساس شرایط حرفه ای گری، همواره لازم است که تفوق اصل "عدم ضرر رسانی" مد نظر قرار گیرد
 
۴) وخیم جلوه دادن بیماری در جهت اقناع بیمار به ادامه درمان براساس اصل "سود رسانی" مورد پذیرش است


۵- مرد ۶۵ ساله ای با دیابت و گانگرن انگشتان پای راست در بیمارستان بستری شده برای جلوگیری از عوارض بعدی نیاز به آمپوتاسیون داشته که بیمار راضی نیست کدام یک اصلی ترین اقدام است؟

 
۱) اخذ رضایت کتبی از سرپرست یا قیم بیمار
 
۲) بررسی میزان آگاهی و ظرفیت بیمار از عوارض
 
۳) تصمیم گیری طبق نظریه کمیته اخلاق بیمارستان
 
۴) عدم نیاز به اخذ رضایت با توجه به خطر جانی


۶- کدام یک از موارد ذیل نادرست است؟

 
۱) (مطابق ماده ۶۱ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی،) لازم نیست همه اطلاعات مربوط به بيماري و مرتبط با روند تشخيصي و درماني و دیگر تصميم گيري هاي زندگي در اختيار بیمار يا تصميم گيرندگان جايگزين وی، قرار داده شود
 
۲) (با استناد به ماده ۶۲ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی،) ارایه خبر ناگوار به بیمار درباره سلامتی وی، باید با استفاده از روش هاي استانداردِ «دادن خبر بد» باشد
 
۳) (طبق ماده ۸ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی،) ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است
 
۴) بر اساس ماده ۶ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی،) انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است۶- کدام یک از موارد ذیل را می توان راز پزشکی محسوب کرد ؟

 
۱) همه موارد
 
۲) اطلاعات اقتصادی مربوط به سوژه پژوهش
 
۳) اطلاعات پزشکی مربوط به سوژه پژوهش
 
۴) اطلاعات خانوادگی مربوط به سوژه پژوهش


۷- چنانچه بیمار هنگام گرفتن فشارخون آستین خود را بالا ببرد چه رضایتی داده است ؟

 
۱) asset
 
۲) presumed consent
 
۳) informed consent
 
۴) implied consent

۹- بر اساس مطالب عنوان شده در این دوره آموزشی، انجام اقدامات تشخیصی و درمانی بر اساس ملاحظات پزشکی تدافعی ( Defensive Medicine):

 
۱) تنها در صورت درخواست بیمار یا همراه وی یا با اطلاع به آنان امری اخلاقی تلقی می شود.
 
۲) جهت جلوگیری از بروز خطاهای شایع پزشکی مجاز است.
 
۳) تنها جهت پیشگیری از بروز خطا در موارد بیماران اورژانس حیاتی مجاز است.
 
۴) به هیچ وجه قابل قبول و اخلاقی نیست
۲- آیه " الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا " به چه چیز اشاره دارد ؟

 
۱) قانون علم طبیب به ضعف بیماران
 
۲) درک ضعف بیمار در هنگام نماز
 
۳) قانون قرآن برای سبک کردن نماز برای مریض
 
۴) قانون کم شدن درد بیمار بعد از نماز

۴- آیه " ادعو الی الله علی بصیره" به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 
۱) منصفانه
 
۲) دائمی
 
۳) آگاهانه
 
۴) مخفیانه

۷- دو شرط " به زیبان نیاوردن کار " و " در دل هم نیاید که چقدر در مقابل انجام کار می دهند" چزء کدامیک از شرایط مشخصات کار خوب است؟

 
۱) عاشقانه
 
۲) مخفیانه
 
۳) خالصانه
 
۴) منصفانه۸- آیه "لا اسلکم علیه اجرا" به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 
۱) خالضانه
 
۲) مخفیانه
 
۳) عاشقانه
 
۴) دائمی

۲- کدام استاد مدیریت در زمینه اهمیت فرهنگ سازمانی گفت که فرهنگ سازمانی استراتژی سازمان را جای صبحانه می‌خورد؟

 
۱) ادگار شاین
 
۲) پیتر دراکر
 
۳) چارلز اوريلی
 
۴) گیرت هافستد


۴- در کدام فرهنگ سازمانی به انطباق خارجی توجه نمی شود

 
۱) فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
 
۲) فرهنگ سازمانی محافظه کار
 
۳) فرهنگ سازمانی بازاری
 
۴) گزینه ۱ و ۲


۷- کدام گزینه جز نمادهای فرهنگ سازمانی محسوب نمی شود

 
۱) لباس مرتب و مشخصه کارکنان
 
۲) همکاری متقابل
 
۳) بیانیه منشور حقوق بیمار
 
۴) کمیته های بیمارستانی

۸- در کدام فرهنگ سازمانی توامان به انسجام داخلی و انطباق خارجی توجه می شود

 
۱) فرهنگ سازمانی متعالی
 
۲) فرهنگ سازمانی بی‌تفاوتی
 
۳) فرهنگ سازمانی بازاری
 
۴) فرهنگ سازمانی محافظه کار


۵- کدام تعریف براساس مباحث مطرح شده به مفهوم رازداری در پژوهش نزدیک تر است ؟

 
۱) هرگونه تلاش منطقی به منظور به حداقل رساندن خطرات پژوهش
 
۲) محدوديت ساير افراد براي دسترسي به اطلاعات و داده‌هايي كه از آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش به‌دست آمده است
 
۳) اخذ اجازه از سوژه مورد پژوهش قبل از دریافت اطلاعات او
 
۴) احترام بهprivacy سوژه مورد پژوهش۱-۶- کدام یک از موارد زیر در زمینه اخذ رضایت آگاهانه از بیمار نادرست است

 
۱) در موارد اورژانس که جان بیمار در خطر باشد نجات جان او بر دیگر قواعد اخلاقی اولویت دارد
 
۲) شاغلان حرفه پزشکی موظفند شخصاً از رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار قبل از اقدام مداخلات پزشکی اطمینان حاصل کنند
 
۳) در صورت صلاحیت تصمیم‌گیری بیمار نیازی به در نظر گرفتن سن قانونی نیست
 
۴) کادر درمان در موارد اورژانسی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرد تا بیمار امتناع کننده را برای پذیرش درمان قانع کند________________________________________

۷- درصورتیکه بیماری به شما مراجعه نموده و معتقد است که براثر خطای پزشکی دیگری آسیب دیده است، کدام اقدام ذیل صحیح نمی باشد ؟

 
۱) از هرگونه قضاوت و اظهارنظر غیرکارشناسی، خودداری کنید
 
۲) ضمن احترام به همکار، هرچه سریع تر نسبت به شناسایی خطاهای تشخیصی و درمانی صورت گرفته توسط وی و اطلاع آن ها به بیمار اقدام نمایید
 
۳) ضمن راهنمایی بیمار، وی را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهید
 
۴) تمام تلاش خود را برای حفظ شأن و جایگاه حرفه‌ای همکار یادشده به کار گیرید


۹- کدام یک از گزینه های ذیل در ارزیابی ظرفیت بیمار به لحاظ اخلاق پزشکی کمترین نقش را دارد

 
۱) واجد سن قانونی بودن
 
۲) توانايي بيان انتخاب اول
 
۳) توانايي پردازش اطلاعات
 
۴) توانايي دريافت اطلاعات

۵- حق توان خواهان کدام است؟

 
۱) برخورداریاز امکانات توانبخشی
 
۲) همه موارد صحیح است
 
۳) برخورداری از امکانات درمانی
 
۴) توانمند شدن در زندگی مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی


۲- کدام از موارد در هدایت ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرد موثر نیست

 
۱) عادات اخلاقی
 
۲) ارزش های اجتماعی
 
۳) قوانین
 
۴) اعتقادات معنوی۳- کدام گزینه در مورد «فرهنگ سازمانی بازاری» درست است؟

 
۱) انسجام داخلی کم و انطباق خارجی کم
 
۲) انسجام داخلی زیاد و انطباق خارجی زیاد
 
۳) انسجام داخلی کم و انطباق خارجی زیاد
 
۴) انسجام داخلی زیاد و انطباق خارجی کم


۸- از جمله وظایف میز خدمت کدام است؟

 
۱) دریافت مدارک و درخواست های مراجعین
 
۲) ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به مراجعین
 
۳) دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین
 
۴) همه موارد صحیح است.

۱- کدام گزینه از مشخصات کار خوب نمی باشد؟

 
۱) آگاهانه
 
۲) مخفیانه
 
۳) قاون مدار
 
۴) دائمی

۸- حدیث " در راه حق از تنهایی نترسید" از کیست؟

 
۱) پیامبر
 
۲) امام صادق (ع)
 
۳) امام علی (ع)
 
۴) امام باقر (ع)


۱۰- آیه " الذین هم علی صلاتهم دائمون" به کدام یک از مشخصات کار خوب اشاره دارد؟

 
۱) منصفانه
 
۲) خالضانه
 
۳) دائمی
 
۴) آگاهانه
۹- در کدام یک از کشورها ابهام گریزی بالا است

 
۱) دانمارک
 
۲) سوئد
 
۳) سنگاپور
 
۴) ایران


۴- خانم ۲۲ ساله که اولین فرزندش را باردار است با درد شدید زودرس زایمان مراجعه کرده و علیرغم نظر همسرش، بعد از توضیح فرآیند و عوارضش به انجام سزارین رضایت میدهد. کدامیک از موارد زیر اعتبار این رضایت را زیر سوال نمیبرد؟

 
۱) درد شدید زایمان
 
۲) ترس از مخالفت با نظر پزشک معالج
 
۳) اضطراب شدید مادر به علت اولین تجربه زایمان
 
۴) عدم رضایت همسر


d
برچسبها

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0