اثر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران: رویکرد مدل نسل‌های هم‌پوشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری گرایش محض

اثر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران: رویکرد مدل نسل‌های هم‌پوشان

چکیده:

کشور ایران یکی از کشورهایی است که روش پرداخت در سیستم بازنشستگی آن روش پرداخت جاری می باشد؛ یکی از مشکلات اصلی روش پرداخت جاری تغییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت باز نشسته ( نسبت وابستگی) است . و در ایران این نسبت به طور مداوم در حال کاهش است. زیرا با توجه به سالنامه آماری که در سال ۱۳۹۵منتشر شده است، دیده می‌شود بیشتر از ۵۰ درصد از کل جمعیت کشور را میان سالان تشکیل می‌دهند. در واقع ایران در آستانه‌ی سالمند شدن است و نیازمند برنامه‌ریزی آینده محوری در این زمینه است.هدف این پایان‌نامه بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی کشور ایران است. برای رسیدن به این هدف الگوی نسل‌های همپوشان ۵۵ دوره‌ای برای اقتصاد ایران با توجه به داده‌های آماری سال ۱۳۹۲ به عنوان مقادیر شروع کالیبره گردیده است. کالیبره کردن الگوی مذکور با استفاده از نرم افزار متلب ورژن R2015b انجام شده است.نتایج حاصل از کالیبره‌سازی حاکی از این است که اگر سن بازنشستگی تا سال ۱۴۳۵ افزایش نیابد کسری به ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. اگر سن بازنشستگی برای زنان در سال ۱۴۳۵ تا ۶۰ سال افزایش یابد، کسری به ۷٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و اگر سن بازنشستگی را برای هر دو جنس به ۶۵ سال افزایش یابد کسری بودجه در اوج خود در سال ۱۴۴۰ تنها ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و بعد از آن به ۲ درصد نزدیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سیستم بازنشستگی، سالمندی جمعیت، مدل نسلهای همپوشان، سیستم پرداخت جاری

 

عنوان                                       فهرست :مطالب                                                      صفحه

فصل اول: کلیات و تعاریف تحقیق.. ۱۹

-۱-۱مقدمه: ۲۰

-۲-۱بیان مسئله و تبیین موضوع: ۲۰

-۳-۱ضرورت و اهمیت انجام تحقیق: ۲۳

۴-۱- اهداف اصلی تحقیق: ۲۵

۵-۱-مسئله اصلی تحقیق: ۲۵

۶-۱- فرضیه‌های تحقیق: ۲۵

۷-۱- جامعه‌ی مورد مطالعه: ۲۵

۸-۱- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۲۵

۹-۱- کاربردهای پژوهش: ۲۶

۱۰-۱- استفاده‌کنندگان از نتیجه پژوهش: ۲۶

 ۱۱-۱-کلمات کلیدی: ۲۶

۱-۱۱-۱- سیستم بازنشستگی: ۲۶

۲-۱۱-۱- سالمندی جمعیت: ۲۷

۳-۱۱-۱-مدل نسل‌های همپوشان: ۲۷

 ۴-۱۱-۱- سیستم پرداخت جاری: ۲۷

 فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش…. ۲۸

 ۱-۲-مقدمه: ۲۹

۲-۲-تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران: ۳۰

۳-۲-سالمندی جمعیت: ۳۴

 ۱-۳-۲- میانگین سنی: ۳۵

 ۲-۳-۲- میانه سنی: ۳۶

 ۴-۲-پیامدهای ناشی از سالمندی جمعیت: ۳۸

 ۵-۲- انواع نظام‌های بازنشستگی: ۴۰

 ۱-۵-۲-  نظام بازنشستگی بر اساس حقوق تعریف شده: ۴۱

 ۲-۵-۲- نظام بازنشستگی بر اساس کسور تعریف شده: ۴۲

 ۱-۲-۵-۲- نظام بازنشستگی :DC-FF.. 42

۲-۲-۵-۲- نظام بازنشستگی DC-PAYG: 44

 ۶-۲-ارتباط سالمندی جمعیت با سیستم بازنشستگی: ۴۴

 ۷-۲- پیشینه پژوهش: ۴۵

 ۱-۷-۲- پیشینه خارجی: ۴۵

 ۲-۷-۲- پیشینه داخلی: ۵۰

 ۷-۲-جمع بندی فصل: ۵۵

 فصل سوم: معرفی الگو و روش تحقیق: ۵۷

 ۱-۳- مقدمه: ۵۸

۲-۳-ساختار جمعیتی: ۵۸

 ۳-۳- تولید: ۵۹

 ۴-۳-بخش خانوار: ۶۰

 ۵-۳-سرمایه‌گذاری و بازده دارایی: ۶۳

 ۶-۳-بخش دولتی: ۶۳

 ۷-۳- بازار و شرایط تعادل: ۶۴

 ۸-۳-جمع‌بندی: ۶۵

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و برآورد الگو: ۷۱

 ۱-۴- مقدمه: ۷۲

 ۲-۴- کالیبره سازی الگوی نسل‌های همپوشان ۵۵ دوره ای: ۷۳

۳-۴- شبیه سازی با متلب و ارائه نتایج: ۷۵

 ۱-۳-۴- سناریو آغازین: ۷۶

 ۴-۴- میزان اشتغال متناسب با جنسیت و سن: ۷۷

 ۵-۴- میزان کل بازنشستگی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی: ۷۸

 ۶-۴- افزایش سن بازنشستگی دولتی: ۸۰

 ۷-۴ – جمع‌بندی: ۸۲

 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: ۸۵

 ۱-۵-مقدمه: ۸۶

 ۲-۵-برخی نتایج حاصل از تحقیق: ۸۶

 ۵-۳-آزمون فرضیه‌ها: ۸۸

 ۴-۵- محدودیت‌های تحقیق: ۹۰

 ۵-۵- پیشنهادات تحقیق: ۹۰

 ۶-۵- برخی از پیشنهادات دیگر برای ادامه تحقیق: ۹۱

منابع: ۹۳

عنوان                                     فهرست :جدولها                                                   صفحه

جدول ۲-۱) متوسط رشد سالانه ی جمعیت کشور(درصد) ۳۲

جدول۲-۲) گروه عمده سنی کل کشور: ۱۳۹۵-۱۳۶۵٫ ۳۲

جدول۲-۳) میانگین سنی جمعیت به تفکیک وضع سکونت: ۱۳۹۵تا ۱۳۸۵. ۳۶

جدول۲-۴) میانه سنی جمعیت به تفکیک وضع سکونت: ۱۳۹۵-۱۳۸۵. ۳۷

جدول ۴-۱) پارامترهای کالیبره شده ۷۳

عنوان                                         فهرست :نمودار                                                 صفحه

نمودار۲-۱) مقایسه هرم سنی جمعیت ایران: سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵٫ ۳۲

نمودار۲-۲) توزیع جمیت بر حسب گروه های سنی عمده جمعیت: آبان ۱۳۹۰. ۳۳

نمودار۲-۳) میانگین سنی کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و برحسب جنس: ۱۳۹۵. ۳۶

نمودار ۲-۴) میانه سنی کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی و بر حسب جنس: ۱۳۹۵. ۳۷

نمودار۴-۱)تولید ناخالص داخلی، در هر فرد و ورودی تولید نسبت به سناریوی با رشد مشابه. ۷۷

نمودار ۴-۲)میزان اشتغال متناسب با جنسیت و سن.. ۷۸

نمودار ۴-۳) کل بازنشستگی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی.. ۷۹

نمودار۴-۴)کسری صندوق بازنشستگی.. ۷۹

نمودار ۴-۵) تغییراتی در نرخ جایگزینی.. ۸۰

نمودار ۴-۶) کسری بودجه صندوق بازنشستگی.. ۸۱

نمودار ۴-۷) کسری بودجه صندوق بازنشستگی.. ۸۲

 

عنوان                                          فهرست :پیوست                                                 صفحه

پیوست الف. اثبات رابطه ۱۲: ۶۶

 

 

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !