ارائه روشی ترکیبی در راستای افزایش کیفیت ردیابی اهداف چندگانه در شبکه¬های حسگر بی¬سیم چاهک سیارارائه روشی ترکیبی در راستای افزایش کیفیت ردیابی اهداف چندگانه در شبکه¬های حسگر بی¬سیم چاهک سیار

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۰۰ صفحه است

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ‌ارشد (M.Sc. یاM.A)

گرایش

مهندس نرم افزار

عنوان:

ارائه روشی ترکیبی در راستای افزایش کیفیت ردیابی اهداف چندگانه در شبکه­های حسگر بی­سیم چاهک سیار

چکیده

کشف و رديابي اهداف سیار یکی از کاربردها و مفاهیم بسیار حائز اهمیت شبکه­های حسگر بی­سیم به شمار می­رود. ردیابي اهداف سیار به يافتن مكان اهداف سیار و ردیابی آن­ها به واسطه حسگرهای حاضر در بستر شبکه اشاره دارد. با توجه به اهمیت بسیار بالای مبحث ردیابی اهداف در شبکه­های حسگر بی­سیم به عنوان پر اهمیت­ترین کاربرد شبکه­های حسگر، در سالیان گذشته تحقیقات مختلفی در این حوزه اساسی ارائه گردیده که اهمیت و ارزش بسیار بالای این حوزه تحقیقاتی را در میان سایر موضوعات پژوهشی نمایش می­دهد. اما در سمت مقابل با توجه به آن­چه در بخش گذشته و در قالب تشریح مسئله پژوهشی بیان شد، هم­چنان چالش­ها و محدودیت­هایی در این مقوله اساسی به عنوان مسئله­ای باز پای برجاست که ضرورت تحقیق و پژوهش بیشتر در این حوزه مهم (و به نوعی ضرورت ارائه پژوهش پیشنهادی) را نمایش می­دهد. بر همین اساس و با توجه به دو مفهوم عنوان شده در ادامه پایان­نامه به نقد و بررسی برخی از مهم­ترین تحقیقات گذشته پرداخته شد و این تحقیقات از منظر چالش­های عنوان شده بحث و بررسی گردیدند. با استناد به مطالعات صورت گرفته و دستاورد حاصل از تحلیل و ارزش­سنجی سوابق پژوهش، مشخص شد که تحقیقات پیشین به خوبی قابلیت حمایت از مقوله ردیابی را در قبال شرایط متفاوت به ویژه در هنگام گم شدن هدف فراهم نساخته، و در قبال مسائل ناشی از پویایی چاهک متحرک مدیریت لازم را توأم با ردیابی فراهم نمی­نمایند. بنابر چالش­ها و معضل­های بررسی شده در ارتباط با پیشینه پژوهش، و با توجه به دستاوردهای حاصل از تحقیقات انجام شده، و اهداف متصور از ارائه تحقیق، در ادامه مکانیزم پیشنهادی با نام EETTM معرفی و ارائه شد و جزئیات آن با هدف مدیریت پویایی چاهک متحرک، توأم با بهبود کیفیت و پایداری ردیابی در شبکه­های حسگر چاهک متحرک، تشریح گردید. مکانیزم پیشنهادی EETTM در مجموع شامل چهار گام طراحی و عملیاتی به قرار زیر بوده که فعالیت هر گام در بهبود مدیریت چاهک متحرک و اعمال ردیابی هدفمند بسیار پر اهمیت و حیاتی می­باشد.

 

کلمات کلیدی: ارائه روشی ترکیبی، افزایش کیفیت ردیابی؛ در شبکه¬های حسگر بی¬سیم، چاهک سیار

 

فهرست مطالب

۱فصل اول… ۱

۱-۱مقدمه  ۲

۱-۲بیان مسئله پژوهشی  ۳

۱-۲-۱محدوده و ابعاد پژوهش.. ۳

۱-۲-۲تشریح مسئله پژوهشی. ۳

۱-۲-۳منظور از پژوهش.. ۵

۱-۳اهمیت و ضرورت پژوهش   ۵

۱-۴فرضیات پژوهش       ۶

۱-۵اهداف پژوهش   ۶

۱-۶جنبه نوآوری پژوهش   ۷

۱-۷روش کار و روششناسی تحقیق  ۷

۱-۷-۱نوع تحقیق و مراحل انجام تحقیق. ۷

۱-۷-۲روش کار و ابزار گردآوری دادهها ۸

۱-۷-۳روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۸

۱-۸مروری بر ساختار پایاننامه. ۸

۲فصل دوم….. ….. ۱۰

۲-۱مقدمه فصل ۱۱

۲-۲ادبیات پژوهش و مفاهیم پایهای   ۱۲

۲-۲-۱ماهیت تکنولوژی بیسیم و تنوع فناوریهای آن. ۱۲

۲-۲-۲شبکههای حسگر و ماهیت این فناوری ارتباطی. ۱۴

۲-۲-۳مفهوم انرژی مصرفی و چگونگی آن در شبکههای حسگر بیسیم ۱۸

۲-۲-۴دستهبندی راهکارهای بهینهسازی و کاهش انرژی مصرفی. ۲۰

۲-۲-۵مبحث مسیریابی و مبادله دادهها در شبکههای حسگر بیسیم ۲۶

۲-۲-۶- بررسی مکانیزمهای ردیابی. ۲۷

۲-۳سابقه پژوهش    ۲۸

۲-۳-۱دستهبندی تکنیکهای رديابي اهداف متحرک از منظر چارچوب رفتاری و عملکرد ۲۹

۲-۳-۲بررسی اخیرترین و مهمترین سوابق پژوهش.. ۳۴

۲-۳-۳بررسی و تحلیل سوابق پژوهش.. ۴۰

۲-۴خلاصه فصل    ۴۱

۳فصل سوم. . ۴۳

۳-۱مقدمه  ۴۴

۳-۲معرفی مکانیزم پیشنهادی EETTM… 45

۳-۳ردیابی دقیق هدف متحرک       ۴۷

۳-۳-۱بهروزرسانی همبندی در قبال تحرک چاهک                                                                         ……….. ۴۹

۳-۳-۲ردیابی دقیق هدف متحرک.. ۵۲

۳-۳-۳زیرگام پیشبینی با هدف پایداری و حفظ کیفیت ردیابی. ۵۵

۳-۳-۴بازیابی هدف در صورت از دست رفتن و گم شدن آن. ۵۷

۳-۴جمع بندي   ۶۱

۴فصل چهارم. . ۶۲

۴-۱مقدمه  ۶۳

۴-۲روشهاي مورد مقايسه  ۶۴

۴-۲-۱ارزیابی چارچوب فعالیت مکانیزم پیشنهادی EETTM در قیاس با روش پایه ICATT. 64

۴-۳مباحث شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۳-۱معیارهای پیکربندی سناریوهای تحت مقایسه. ۶۶

۴-۴شبیهسازی و تحلیل نتایج  ۶۸

۴-۴-۱نتایج میانگین انرژی مصرفی کلی شبکه. ۶۹

۴-۴-۲نتایج میانگین نرخ شکستها (نرخ از دست رفتن هدف در پروسههای ردیابی) ۷۲

۴-۴-۳نتایج شبیهسازی میانگین سربار تحمیلی به شبکه   ۷۴

۴-۴-۴گذردهی. ۷۶

۴-۵جمعبندی   ۷۸

۵فصل پنجم. . ۸۰

۵-۱نتيجه گيري     ۸۱

۵-۲کارهاي آتـــی     ۸۳

فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱دو نمونه متفاوت از پروسه ردیابی اهداف سیار در شبکههای حسگر. ۴

شکل ‏۲‑۱ساختار شبکه حسگر و نحوه مسیریابی و انجام تبادلات در شبکه. ۲۷

شکل ‏۲‑۲دستهبندی تکنیکهای ردیابی مبتنی بر ساختار و معماری ( اسلامی و همکاران، ۲۰۱۶) ۲۸

شکل ‏۲‑۳رديابي اهداف سیار در تکنیک خوشه‌بندي ايستا (یانگ و همکاران،۲۰۰۳) ۳۲

شکل ‏۲‑۴رديابي اهداف سیار مبتنی بر تکنیک خوشه‌بندي پويا )هینزلمن و همکاران ۲۰۰۲). ۳۳

شکل ‏۲‑۵شماتیکی از رديابي اهداف سیار در تکنیک چندوجهي )هینزلمن و همکاران ۲۰۰۲). ۳۳

شکل ‏۲‑۶ فراهمسازی پروسه ردیابی هدف بر محوریت تکنیک مثلثی (دارابخ و همکاران، ۲۰۱۶) ۳۵

شکل ‏۲‑۷پیشبینی مکان آتی هدف سیار به منظور افزایش کیفیت ردیابی (دارابخ و همکاران، ۲۰۱۶) ۳۵

شکل ‏۲‑۸ شماتیکی از روال عملیاتی مکانیزم IAH (دارابخ و همکاران، ۲۰۱۶) ۳۶

شکل ‏۲‑۹شماتیکی از پروسه عملیاتی مکانیزم K-NNT (دارابخ و همکاران، ۲۰۱۶) ۳۷

شکل ‏۲‑۱۰شماتیکی از نحوه ردیابی و مبادله دادهها در CSP ]13[ 38

شکل ‏۲‑۱۱شماتیکی از نحوه ردیابی هوشمند در مکانیزم IDSA ]16[ 39

شکل ‏۳‑۱فلوچارت مکانیزم پیشنهادی EETTM.. 48

شکل ‏۳‑۲شماتیکی از پروسه بهروزرسانی در الگوریتم پیشنهادی EETTM.. 51

شکل ‏۳‑۳حالت هندسی مکانیابی به واسطه مفهوم تریلیشن ( لیو و همکاران، ۲۰۱۷) ۵۴

شکل ‏۳‑۴کلیاتی از مفهوم مکانیابی در خوشهبندی پیشنهادی.. ۵۵

شکل ‏۳‑۵سناریوی فعالسازی حسگرها در EETTM پیشنهادی.. ۵۸

شکل ‏۳‑۶کلیاتی از شکست در ردیابی مبتنی بر نتیجه پیشبینی. ۵۹

شکل ‏۳‑۷کلیاتی از پروسه بازیابی هدف در هنگام اختلال در پروسه ردیابی. ۶۰

شکل ‏۴‑۱شماتیکی از شبکه مدل شده و سناریوهای پیکربندی شده به منظور ارزشسنجی عملکرد مکانیزمها ۶۷

شکل ‏۴‑۲ نتایج مصرف انرژی کلی شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۵ متر/ثانیه. ۷۱

شکل ‏۴‑۳  نتایج مصرف انرژی کلی شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۱۰ متر/ثانیه. ۷۱

شکل ‏۴‑۴ نتایج نرخ شکست (گم شدن هدف) در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۵ متر/ثانیه. ۷۳

شکل ‏۴‑۵ نتایج نرخ شکست (گم شدن هدف) در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۱۰ متر/ثانیه. ۷۳

شکل ‏۴‑۶ نتایج نرخ سربارهای تحمیلی به شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۵ متر/ثانیه. ۷۶

شکل ‏۴‑۷ نتایج نرخ سربارهای تحمیلی به شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۱۰ متر/ثانیه. ۷۶

شکل ‏۴‑۸ نتایج نرخ گذردهی شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۵ متر/ثانیه. ۷۸

شکل ‏۴‑۹  نتایج نرخ گذردهی شبکه در مکانیزم پیشنهادی EETTM در مقایسه با ICATT در سناریوی حرکت هدف با سرعت ۱۰ متر/ثانیه. ۷۸

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱ تکنیکهای کنترل همبندی از منظر شاخصها و زمانبندی.. ۲۲

جدول ‏۲‑۲ روشهای بهبود مصرف انرژی متأثر از تکنیکهای دادهگرا ۲۴

جدول ‏۲‑۳ دستهبندی تکنیک‌هاي كاهش داده در شبکههای حسگر بیسیم ۲۵

جدول ‏۲‑۴ دستهبندی تکنیکهای ردیابی به همراه تحلیل جزئیات مربوطه. ۳۰

جدول ‏۲‑۵  جمعبندی مطالعه انجام شده به همراه بررسی و تحلیل کلیات عملکرد آنها ۴۰

جدول ‏۳‑۱ نمادهای کاربردی مرتبط با مرحله اول از مکانیزم پیشنهادی EETTM.. 50

جدول ‏۳‑۲  نمادهای مرحله سوم از مکانیزم پیشنهادی EETTM.. 56

جدول ‏۴‑۱ شباهتهای طراحی و عملکردی مکانیزم پیشنهادی TEMDAC و ADCTS. 65

جدول ‏۴‑۲ تفاوتهای طراحی و عملکرد مکانیزم پیشنهادی TEMDAC و ADCTS. 65

جدول ‏۴‑۳  مفروضات منظور شده در شبیهسازیها ۶۷

جدول ‏۴‑۴  معیارهای سناریوهای پیکربندی شده ۶۸

 

  • softmec
  • هیچ
  • 37 بازدید
  • 14 آوریل 22
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0