اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در شهرستان چابهار

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۳۰ صفحه است

چكيده

قاچاق در كليه ي اشكال آن بيشتر اعم از كالا ، ارز ، مواد مخدر ، اشياء عتيقه و انسان بيشتر جنبه ي اقتصادي دارد و بايد آن را يك پديده و موضوع اقتصادي تلقي كرد، وجه اين تلقي آن است كه قاچاق به منظور كسب سود و درآمد صورت مي گيرد. اين موضوع اقتصادي داراي ابعاد و آثار مختلفي مي باشد. از جمله آثار اجتماعي آن كه بيشتر رنگ و بوي اقتصادي هم دارد مي توان به بيكاري افراد جامعه اشاره نمود. وجود محروميت هاي شديد اقتصادي و ميزان بالاي بيكاري در مناطق مرزي،تاثير شگرفي در افزايش قاچاق داشته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی کارشناسان منطقه آزادچابهار شامل عده اي از مديران، متخصصين، كارشناسان و كاركنان مبارزه با قاچاق می باشد، که نقش قاچاق كالا در شهرستان چابهار بررسی می شود. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع كاربردي مي باشد .روش و ابزار گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. برای تکمیل کردن اطلاعات به سازمان های مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و در نهایت با بررسی های میدانی و بحث و پرسشنامه  محقق ساخته و از مدل AHP برای تجزیه اطلاعات استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما، استاد مشاور و در نهايت از نظرات متخصصان  در اين زمينه استفاده و تایید وسنجش پايايي ۷۸۰/۰ محاسبه شده است.. با توجه به جمعیت کارشناسان منطقه چابهار در سال ۱۳۹۷، که در فرمول کوکران گذاشته شده و حجم نمونه ۳۸۴ نفر  انتخاب شده است. كه مسووليت ايشان با مقوله قاچاق در ارتباط باشد، همچنين  نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران  انتخاب خواهد شد.ساكنان شهرستان چابهار اغلب كساني هستند كه زمينه هاي مساعد براي اشتغال سالم را ندارند . لذا براي درآمد به قاچاق و فعاليت هاي غير قانوني روي آورده اند. در اين بين ، سود آوري بالاي قاچاق كالا از مهم ترين دلايل گرايش به اين امر است.اين سود ناشي از تفاوت قيمت هاي بازار داخلي و خارج است كه سبب گسترس قاچاق كالا در اين شهرستان شده است.

 

واژگان کلیدی: قاچاق كالا، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، موقعيت جغرافيايي، قوانین، شهر، چابهار

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چكيده:…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

۱-                    فصل اول. ۲

کليات تحقيق.. ۲

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بيان مسأله: ۳

۱-۳- سوالات تحقيق: ۵

۱-۴- ضرورت انجام تحقيق: ۶

۱-۵- اهداف تحقیق: ۶

۱-۶- مدل تحليلی تحقيق: ۷

۱-۷- تعریف مفهمومی.. ۸

۱-۸- تعریف عملیاتی.. ۱۰

۲-                    فصل دوم. ۱۱

ادبیات تحقیق.. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- تعریف قاچاق.. ۱۴

۲-۳- تاریخچه قاچاق کالا در سيستان و بلوچستان. ۱۵

۲-۳-۱- واردات قاچاق کالا. ۱۵

۲-۳-۲- صادرات قاچاق کالا. ۱۶

۲-۳-۳- انواع قاچاق.. ۱۷

۲-۴- عاملان قاچاق کالا. ۱۹

۲-۵- لایحه های قاچاق.. ۲۰

۲-۶- شاخص های اندازه گیری حجم قاجاق کالا و ارز در ایران. ۲۲

۲-۷- روش و شيوه های قاچاق کالا. ۲۴

۲-۷-۱- ورود موقت کالا. ۲۴

۲-۷-۲- ته لنجی.. ۲۴

۲-۷-۳- بدوکی ها (سيستان و بلوچستان). ۲۵

۲-۷-۴- کالای همراه مسافر. ۲۵

۲-۸- قاچاق سوخت… ۲۶

۲-۹- منشأ انواع قاچاق.. ۲۸

۲-۱۰- انواع جرایم قاچاق.. ۲۸

۲-۱۱- تفاوت قاچاق در دریا و خشكی.. ۳۰

۲-۱۲- شيوه های ورود کالای قاچاق به کشور. ۳۰

۲-۱۳- قاچاقچيان کالا چه کسانی هستند. ۳۲

۲-۱۴- عواقب ميزان قاچاق کالا. ۳۳

۲-۱۵- عوامل قاچاق.. ۳۶

۲-۱۶- نشان دهنده های نشانگرهای قاچاق.. ۳۸

۲-۱۶-۱- گرانی قيمت در بازار سياه ۳۸

۲-۱۶-۲- درآمدهای مالياتی.. ۳۹

۲-۱۷- سرانه GDP. 40

۲-۱۸- قاچاق کالا و جرایم سازمان یافته. ۴۱

۲-۱۹- انواع ساختار در سازمان قاچاق.. ۴۲

۲-۱۹-۱- شرکت های حفاظتی.. ۴۳

۲-۱۹-۲- آثار و پيامدهای قاچاق کالا. ۴۴

۲-۲۰- قاچاق پنهان و قاچاق آشکار. ۴۴

۲-۲۱- برآرود حجم قاچاق در اقتصاد ایران. ۴۶

۲-۲۲- ابعاد مؤثر در قاچاق کالا. ۴۸

۲-۲۲-۱- بعد سياسی.. ۴۸

۲-۲۲-۲- بررسی نقش قوه ی مقننه در برخورد با قاچاق.. ۴۸

۲-۲۲-۳- اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا. ۴۸

۲-۲۲-۴- بررسی نقش قوه ی مجریه در مبارزه با قاچاق.. ۵۰

۲-۲۲-۵- عواقب و پيامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق.. ۵۳

۲-۲۲-۶- بعد اجتماعی.. ۵۴

۲-۲۲-۷- مبانی نظری.. ۵۶

۲-۲۲-۸- نظریه ساختی کارکردی پارسنز. ۵۷

۲-۲۲-۹- پارادیم توسعه ناموزون دکتر سيف الهی.. ۵۹

۲-۲۳- جمع بندی مباحث نظری.. ۶۰

۲-۲۳-۱- نقش آموزش و پرورش در مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۶۱

۲-۲۴- دلایل قاچاق در استان سيستان بلوچستان. ۶۲

۲-۲۴-۲- کمبود شغل و بیکاری.. ۶۳

۲-۲۴-۳- تشابهات فرهنگی با کشورهای همسایه. ۶۴

۲-۲۴-۴- فقر فرهنگی و سلطه ی فرهنگ عشیره ای.. ۶۴

۲-۲۵- پیشینه تحقیق: ۶۵

۲-۲۶- جمع بندی.. ۶۸

۳-                    ۳ فصل سوم. ۷۰

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۱

۳-۲-۱- جامعه آماری.. ۷۱

۳-۲-۲- حجم نمونه تحقیق.. ۷۲

۳-۲-۳- روش تحقیق.. ۷۲

۳-۳- ساختن درخت سلسله مراتب تصميم. ۷۵

۳-۴- مرحله  اول- مقایسات زوجی.. ۷۶

۳-۵- گام دوم: استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. ۷۸

۳-۶- گام سوم: انتخاب بهترین گزینه. ۸۰

۳-۷- گام چهارم: نرخ سازگاری.. ۸۰

۴-                   فصل چهارم. ۸۲

۴-۱- مقدمه. ۸۳

۴-۲- اصل سازگاری منطقی قضاوتها ۸۶

۵-                   فصل پنجم. ۸۹

۵-۱- مقدمه. ۹۱

۵-۲- نتیجه گیری.. ۹۲

۵-۳- راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا. ۹۴

۵-۴- اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا درشهرستان چابهار صورت بگیرد. ۹۵

۵-۴-۱- طرح نظارت بر ترانزیت… ۹۵

۵-۴-۲- توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان. ۹۵

۵-۴-۳- تسهیل واردات از مجاری رسمی.. ۹۵

۵-۴-۴- شناخت مزیت های منطقه برای  افزایش رقابت پذیری.. ۹۵

۵-۴-۵- ایجاد فرصت های جدید شغلی.. ۹۶

۵-۴-۶- مقررات زدایی.. ۹۶

۵-۴-۷- شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها ۹۷

۵-۴-۸- حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر ستان چابهار. ۹۸

۵-۴-۹- توجه و نظارت کافی بر فعالیت منطقه ازاد چابهار. ۹۸

۵-۴-۱۰- نظارت کافی بر امور گمرکی.. ۹۸

۵-۴-۱۱- اقدامات مرتبط با امور انتظامی.. ۹۹

۵-۴-۱۲- نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر. ۱۰۰

۵-۵- پیشنهادهای راهبردی.. ۱۰۱

۵-۵-۱- تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق.. ۱۰۱

۵-۵-۲- از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق.. ۱۰۱

۵-۶- فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق.. ۱۰۲

۵-۷- تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق.. ۱۰۲

۵-۸- راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها ۱۰۳

۵-۹- راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها ۱۰۳

۵-۱۰- راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها ۱۰۳

۵-۱۱- راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها ۱۰۴

۵-۱۲- پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق.. ۱۰۴

فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱-مدل مفهومي تحقيق (كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵). ۷

شکل ‏۱‑۲-موقعیت جغرافیایی چابهار در شهرستان واستان. ۱۰

شکل ‏۲‑۱- ويژگي هاي فكري قاچاق(كرم خليلي وهمكاران،۲۰۱۵). ۲۱

شکل ‏۴‑۱-نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزارexpert choice. 87

شکل ‏۴‑۲-وزن معیار شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۸۸

فهرست جداول

جدول ‏۴۱-: شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۸۴

جدول ‏۴۲-: ماتریس زوجی شاخص‌ها ۸۴

جدول ‏۴۳-:  مقیاس ۹ کمیتی ساعتی برای مقایسه دو دوئی گزینه‌ها ۸۵

جدول ‏۴۴-:ماتریس بههنجار شده مقایسات زوجی شاخص‌ها و وزن‌های نسبی.. ۸۵

جدول ‏۴۵-: جدول استاندارد محاسبه نرخ ناسازگاری.. ۸۶

جدول ‏۴۶-:وزن معیار شاخص های قاچاق کالا و ارز  و نرخ دولتی درچابهار. ۸۷

 

40000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !