بررسی‌تاثیراستغلال شغلی برصدای کارکنان با میانجی‌گری خود کارآمدی شغلی وخودمدیریتی

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۷۰صفحه است

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

عنوان پایان نامه

بررسی‌تاثیراستغلال شغلی برصدای کارکنان با میانجی‌گری خود کارآمدی شغلی وخودمدیریتی

(موردمطالعه:اداره تعاون،کارورفاه‌اجتماعی استان سیستان وبلوچستان)

 

چکیده

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هرسازمان می باشند.دردنیای پویاودرحال تغییرامروز,بسیاری ازسازمانها بیش ازگذشته ازکارکنان خوددرخواست دارندتابرای بهبودعملکردورسیدن به اهداف سازمانی ,به بیان نظرات خودبپردازند. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیراستقلال شغلی برآوای(صدای) کارکنان باتوجه به نقش میانجی خودکارآمدی شغلی وخودمدیریتی است.این تحقیق ازنظرهدف کاربردی ودرگروه تحقیق های توصیفی-پیمایشی قرارمی گیرد.دراین تحقیق جهت بررسی روابط بین اجزامدل ازمعادلات ساختاری وازنرم افزاراسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس جهت تحلیل فرضیه ها بهره گرفته شده است.جامعه آماری موردمطالعه کارکنان سازمان تعاون،کارورفاه اجتماعی استان سیستان وبلوچستان بوده,حجم نمونه ازجدول مورگان ۱۴۰نفر مشخص شد که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی گردآوری داده ها صورت گرفت. دراین راستا برای متغیراستقلال شغلی ازپرسشنامه شریفی (۱۳۹۶)که دارای ۶ شاخص می باشد واز پرسشنامه ون داین وهمکاران (۲۰۰۳)برای اندازه گیری متغیرآوا(صدا) ی کارکنان که دارای۱۴ شاخص می باشد و از پرسشنامه ریگزونایت (۱۹۹۴)برای اندازه گیری متغیرخودکارآمدی شغلی که دارای ۳۰ شاخص می باشدوازپرسشنامه هاتون وونک (۲۰۰۲)برای اندازه گیری متغیرخودمدیریتی که دارای ۳۳شاخص می باشد,استفاده شده است و روایی وپایایی  پرسشنامه ها نیز تایید شد دراین تحقیق جهت بررسی روابط بین اجزا مدل ازمعادلات ساختاری وازنرم افزاراسمارت پی ال اس ۳جهت تجزیه وتحلیل فرضیه هابهره گرفته شده است.نتایج بدست آمده ازتجزیه وتحلیل داده هانشان دادکه استقلال شغلی برخودکارآمدی شغلی وخودمدیریتی وآوا(صدا) ی کارکنان تاثیرمثبت ومعنی داری دارد وبا ضریب مسیر ۹۶/۱< t (t=2/964) پذیرفته می شود.همچنین خودکارآمدی شغلی و خودمدیریتی تاثیرمثبت ومعنی داری برآوا(صدا)ی کارکنان دارد  و استقلال شغلی ازطریق خودکارآمدی شغلی وخودمدیریتی برآوا(صدا) ی کارکنان دارای تاثیرمعناداری بوده است. gofمدل هم (۴۶۳/۰) نشان دهنده ی برازش مناسب مدل ساختاری تحقیق می باشد.

 

کلیدواژه‌ها :استقلال شغلی، صدای کارکنان، خودکارآمدی شغلی، خودمدیریتی

فهرست مطالب

فصل اول: ۲

کلیات پژوهش… ۲

۱-۱ مقدمه: ۳

۱-۲ بیان مساله: ۴

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش: ۶

۱-۴ چهارچوب مفهومی پژوهش…. ۸

۱-۵  اهداف پژوهش…. ۸

۱-۶ فرضیه‌های پژوهش…. ۸

۱-۶-۱ فرضیه ای اصلی.. ۸

۱-۶-۲ فرضیه‌های فرعی.. ۸

۱-۷ معرفی متغیرهای پژوهش وتعاریف آن‌ها ۹

تعریف نظری متغیرها ۹

تعریف عملیاتی متغیرها ۹

نتیجه گیری فصل: Error! Bookmark not defined.

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۱ مقدمه: ۱۱

۲-۲ استقلال شغلی: ۱۱

۲-۳ مفهوم استقلال شغلی.. ۱۳

۲-۴ ماهیت استقلال شغلی.. ۱۳

۲-۵ تعاریف استقلال شغلی.. ۱۴

۲-۵-۱ ویژگی های استقلال شغلی.. ۱۴

۲-۵-۲ معیارهای استقلال شغلی.. ۱۵

۲-۵-۳ نتایج استقلال کاری.. ۱۵

۲-۵-۴ مدل های هاکمن و اولدهام. ۱۵

۲-۵-۵ استقلال و اختیار در کار. ۱۷

۲-۵-۶ عوامل موثربراستقلال شغلی: ۱۹

۲-۵-۶-۱ عوامل سازمانی.. ۱۹

۲-۵-۷ نظریه های استقلال شغلی: ۲۱

۲-۵-۷-۱ نظریه امیدوانتظار: ۲۱

۲-۵-۷-۲ نظریه ارزشی: ۲۱

۲-۵-۷-۳ نظریه بریل: ۲۱

۲-۶ آوای کارکنان. ۲۱

۲-۶-۱ تعاریف و مفاهیم آوای کارکنان. ۲۲

۲-۶-۲ آوای کارمند اصطلاحات مرتبط.. ۲۳

. ۲۳

۲-۶-۳ مدلهای آوای کارکنان. ۲۴

مدل آوای کارکنان از دیدگاه مورسیون: ۲۴

۲-۶-۴ مدل آوای کارکنان از دیدگاه گوردن. ۲۶

۲-۶-۵ تقسیم بندی آوا و سکوت بر مبنای انگیزه ۲۸

۲-۶-۵-۱ آوای نوع دوستانه. ۲۸

۲-۶-۵-۲ آوای تدافعی.. ۲۸

۲-۶-۵-۳ آوای مطیع. ۲۹

۲-۶-۵-۴ سکوت نوع دوستانه : Error! Bookmark not defined.

۲-۶-۵-۵ سکوت مطیع : Error! Bookmark not defined.

مولفه های موثر در ایجاد سازی آوای سازمانی کارکنان به متفردی سازمانی واجتماعی دسته بندی میشود: ۳۰

۲-۶-۶ مزایای آوای کارکنان. ۳۱

۲-۶-۷ پیامدهای سکوت سازمانی و راههای تقویت آوای کارکنان. ۳۲

۲-۶-۸ تعاریف آوا و سکوت… ۳۳

۲-۶-۹ رویکردهای آوا ۳۴

۲-۶-۱۰ پیامدهای آوا ۳۵

۲-۶-۱۱ آوای نوع دوستانه ورفتارهای مدیران: ۳۵

۲-۶-۱۲ اهداف خاص آوای کارکنان: ۳۶

۲-۶-۱۳ اهمیت آوای کارکنان: ۳۶

۲-۷ خودکارآمدی شغلی: ۳۷

۲-۷-۱ تعاریف خودکارآمدی.. ۳۷

۲-۷-۲ انواع خودکارآمدی.. ۳۷

۲-۷-۴ ابعاد خودکارآمدی.. ۳۸

۲-۷-۵ منابع باورهای خودکارآمدی.. ۳۹

۱-تجربیات جانشینی: ۳۹

۲-تجارب مسلط: ۳۹

۳-قانون سازی کلامی : ۳۹

۴-حالات فیزیولوژیکی: ۳۹

۲-۷-۶ استفاده ازنظریه خودکارآمدی درمشاوره شغلی: ۴۰

۲-۸ خودکارآمدی در شغل.. ۴۰

۲-۸-۱ تاریخچه. ۴۰

۲-۸-۲ تعریف خودکارآمدی شغلی.. ۴۲

۲-۸-۳ راه های بهتر شدن خودکارآمدی شغلی.. ۴۳

۲-۹ پژوهش های انجام شده در زمینه خودکارآمدی و تصمیم گیری شغلی.. ۴۴

۲-۱۰ خودمدیریتی.. ۴۵

۲-۱۰-۱ تاریخچه خود مدیریتی.. ۴۵

۲-۱۰-۲ تعریف خود مدیریتی.. ۴۵

۲-۱۰-۳ مولفه های قابل بررسی در مقاله خود مدیریتی: ۴۷

۲-۱۰-۴ اهمیت و ضرورت خود مدیریتی در عصر حاضر. ۴۸

۲-۱۰-۵ روش و برنامه خود مدیریتی.. ۴۸

۲-۱۰-۶ جایگاه خود مدیریتی در یک مدیریت موثر. ۴۹

۲-۱۰-۷ مزایا و نتایج خود مدیریتی.. ۵۱

الف) مزایا ۵۱

نتایج.. ۵۱

۲-۱۰-۸ اصول خود مدیریتی.. ۵۲

۲-۱۰-۹ اهمیت خودمدیریتی: ۵۳

۲-۱۰-۱۰ تاثیرکاملادرونی.. ۵۴

۲-۱۰-۱۱ ابعادخودمدیریتی: ۵۴

تعیین هدف شخصی: ۵۴

پاداش های طبیعی: ۵۵

تجسم عملکردموفقیت آمیز: ۵۵

گفتگوباخود: ۵۵

ارزیابی باورهاوفرضیات: ۵۵

عملکرد: ۵۵

۲-۱۰-۱۲ مدل مبتنی برشایستگی گلمن: ۵۶

چهارتوانایی کلی وعمومی مدل گلمن به شرح ذیل است: ۵۶

گلمن درمدل خود عنوان کرده که توانایی خود مدیریتی شامل شایستگی هایی به شرح ذیل است. ۵۶

۲-۱۰-۱۳ لوازم خودمدیریتی: ۵۷

۲-۱۰-۱۴ تفاوت خودمدیریتی باروش های سنتی: ۵۸

۲-۱۰-۱۵ مدل خودمدیریتی: ۵۹

۲-۱۰-۱۶ مهارتهای خودمدیریتی: ۵۹

۲-۱۰-۱۷ تحقیقات صورت گرفته در رابطه با خود مدیریتی.. ۶۰

۲-۱۰-۱۸ تکنیک های توسعه خودمدیریتی: ۶۱

شکل ۲-۱۰ مدل ارتقای خود مدیریتی (فیو السا دنت،۱۳۸۶) ۶۲

۲-۱۱ خود کاوی و تجزیه و تحلیل خود: ۶۲

۲-۱۲ مشاغل دانشی.. ۶۲

۲-۱۲-۱ مفهوم پردازی کار دانشی: ۶۳

۲-۱۲-۲ مقایسه کار دانشی وکار سنتی.. ۶۴

۲-۱۲-۳ اقدامهای کار دانشی.. ۶۵

۲-۱۲-۴ رویکردهای دوگانه در زمینه تعریف کار دانشی.. ۶۵

۲-۱۲-۵ کمی سازی کاردانشی.. ۶۶

۲-۱۳ مدل مفهومی تحقیق: ۸۳

استقلال شغلی و خودکارآمدی.. ۸۴

خودکارآمدی مربوط به کار و آوای کارکنان. ۸۵

نقش میانجی خودکارآمدی  و خودمدیریتی.. ۸۷

۲-۱۷-۲ تحقیقات خارجی.. ۸۱

فصل سوم : ۹۰

روش شناسی پژوهش… ۹۰

۳-۱ معرفی نوع پژوهش…. ۹۰

۳-۲ معرفی جامعه آماری ونمونه پژوهش…. ۹۱

۳-۲-۱ جامعه آماری.. ۹۱

۳-۲-۲ نمونه پژوهش… ۹۱

۳-۲-۳ روش نمونه گیری.. ۹۱

۳-۲-۴ معرفی ابزارپژوهش… ۹۱

۳-۳ قابليت اطمينان (پايايي)پرسشنامه. ۹۱

۳-۴ پرسشنامه اقدامات دانشی.. ۹۳

۳-۵ پرسشنامه استقلال شغلی.. ۹۴

۳-۶ پرسشنامه صدای کارکنان. ۹۴

۳-۷ پرسشنامه خودکارآمدی شغلی.. ۹۵

۳-۸ پرسشنامه خودمدیریتی.. ۹۶

۳-۹ روش اجرای پژوهش…. ۹۶

۳-۹-۱ روش های تحلیل آماری.. ۹۷

فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته‌ها ۹۸

مقدمه. ۹۹

۴-۱ آمار توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۱ جنسیت پاسخگويان. ۹۹

۴-۱-۲ سن پاسخگويان. ۱۰۱

۴-۱-۳ تحصیلات پاسخگويان. ۱۰۲

۴-۱-۴ نوع استخدام پاسخگويان. ۱۰۳

۴-۱-۵ سابقه کاری پاسخگويان. ۱۰۴

۴-۱-۶ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…. ۱۰۵

۴-۲ تحلیل معادلات ساختاری.. ۱۰۶

اعتبار سنجی مدل های اندازه گیری.. ۱۰۶

اعتبار سنجی مدل های اندازه گیری  با سازه های انعکاسی.. ۱۰۶

۴-۲-۱ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان مرتبه اول. ۱۰۷

۴-۲-۲ اعتبار سنجی متغیرهای پنهان مرتبه دوم انعکاسی.. ۱۱۴

۴-۲-۳ تحلیل مدل ساختاری.. ۱۱۵

۴-۲-۳-۱ برازش کلی مدل معادلات ساختاری.. ۱۱۸

۴-۳ بررسی فرضیات… ۱۱۹

۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول. ۱۱۹

۴-۳-۲ بررسی فرضیه دوم. ۱۲۰

۴-۳-۳ بررسی فرضیه سوم. ۱۲۰

۴-۳-۴ بررسی فرضیه چهارم. ۱۲۱

۴-۳-۵ بررسی فرضیه پنجم. ۱۲۱

۴-۳-۶ بررسی فرضیه ششم. ۱۲۲

۴-۴ سایر یافته ها ۱۲۳

۴-۴-۱ بررسی نحوه سنجش متغیرهای پنهان. ۱۲۳

بررسی و تحلیل مدل ساختاری.. ۱۲۵

برازش کلی مدل معادلات ساختاری.. ۱۲۷

۴-۴-۲ بررسی متغیرها در گروه های مختلف جنسیت، سن، تحصیلات، نوع استخدام. ۱۲۸

۴-۴-۲-۱ مقایسه متغیرهای پژوهش در گروه های جنسیتی.. ۱۲۸

۴-۴-۲-۲ مقایسه متغیرهای پژوهش در گروه های سنی.. ۱۳۰

۴-۴-۲-۳ مقایسه متغیرهای پژوهش در گروه های تحصیلاتی.. ۱۳۲

۴-۴-۲-۴ مقایسه متغیرهای پژوهش در گروه های نوع استخدام. ۱۳۴

فصل پنجم: ۱۳۶

بحث ونتیجه گیری.. ۱۳۶

۵-۱ مقدمه: ۱۳۷

۵-۲ بحث ونتیجه گیری.. ۱۳۷

۵-۳ نتیجه گیری.. ۱۳۷

۵-۴ محدودیت های پژوهش…. ۱۴۰

۵-۵ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۰

استقلال شغلی: Error! Bookmark not defined.

صدای کارکنان: Error! Bookmark not defined.

الزامات دانشی.. Error! Bookmark not defined.

۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۴۴

منابع.. ۱۴۵

منابع فارسی.. ۱۴۵

منابع لاتین.. ۱۵۰

پیوست ۱٫ ۱۵۹

پیوست ۲٫ ۱۶۵

فهرست جداول

جدول۲-۱خلاصه ای ازرفتارهای مرتبط باآوا………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

جدول ۲-۲  -مدل آوای کارکنان از دیدگاه ون داین و همکاران………………………………………………………………………………. ۲۹

جدول۲-۳ -خلاصه تعاریفی ازانواع خاص آوای سازمانی………………………………………………………………………………………. ۳۲

جدول۲-۴ -مثال هایی از آوای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

جدول ۲-۵-  تعاریف مختلف خودمدیریتی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

جدول۲-۶– سطوح مختلف خودمدیریتی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

جدول ۲-۷  -تفاوت خودمدیریتی با روش های سنتی…………………………………………………………………………………………. ۶۲

جدول ۲-۸ -مقایسه کاردانشی و کارسنتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

جدول۲-۹ –گونه شناسی اقدامهای دانشی انجام پذیردرطول کاردانشی……………………………………………………………………. ۶۹

جدول  ۲-۱۰  -انواع تعاریف کاردانشی ارائه شده بهوسیله محققان مختلف…………………………………………………………….. ۷۰

جدول  ۲-۱۱ -خلاصهای از پیشینه تحقیق در خصوص کمیسازی کاردانشی…………………………………………………………… ۷۱

جدول ۳-۱ -اعتبار و روایی خرده مولفه های مرشدیت………………………………………………………………………………………….. ۹۹

جدول ۳-۲-اعتبار و روایی خرده مولفه های استقلال شغلی……………………………………………………………………………………. .۹۹

جدول۳-۳-اعتبار و روایی خرده مولفه های صدای کارکنان…………………………………………………………………………………. ۱۰۰

جدول ۳-۴-اعتبار و روایی خرده مولفه های خودکارآمدی شغلی…………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول ۳-۵-اعتبار و روایی خرده مولفه های خودمدیریتی…………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول ۴- ۱ توزيع فراواني جنسیت پاسخگويان…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

جدول ۴- ۲ توزيع فراواني سن پاسخگويان……………………………………………………………………………………………………….. .۱۰۸

جدول ۴- ۳ توزيع فراواني تحصیلات پاسخگويان………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول ۴- ۱ توزيع فراواني نوع استخدام پاسخگويان………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

جدول ۴- ۵ توزيع فراواني سابقه کاری پاسخگويان…………………………………………………………………………………………….۱۱۱

جدول ۴- ۶ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۱۲

جدول ۴- ۷ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان مرتبه اول…………………………………………………………………………………. ۱۱۵

جدول ۴- ۸ بررسی دو معیار پایایی مرکب و متوسط واریانس استخراج شده مولفه ها پس از اصلاح اولیه……………….. ۱۱۸

جدول ۴- ۹ میزان همبستگی بین متغیرهای پنهان مرتبه اول و جذر متوسط واریانس استخراج شده……………………….. ۱۱۹

جدول ۴- ۱۰ روایی افتراقی سازه های انعکاسی آزمون بارعرضی………………………………………………………………………… ۱۲۰

جدول ۴- ۱۱ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان  انعکاسی مرتبه دوم……………………………………………………………….. ۱۲۱

جدول ۴- ۱۲ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان انعکاسی مرتبه دوم پس از حذف دو مولفه……………………………….. ۱۲۲

جدول ۴- ۱۳ بررسی مسیرهای مدل ساختاری و معنی داری آنها…………………………………………………………………………. ۱۲۴

جدول ۴- ۱۴ مقادیر اشتراک افزونگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

جدول ۴- ۱۵ نتایج برازش کلی مدل…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

جدول ۴- ۱۶ نتایج بررسی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

جدول ۴- ۱۷ نتایج بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

جدول ۴- ۱۸ نتایج بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

جدول ۴- ۱۹ نتایج بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

جدول ۴- ۲۰ نتایج بررسی فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

جدول ۴- ۲۱ نتایج بررسی فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

جدول ۴- ۲۲ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان مرتبه اول………………………………………………………………………………. ۱۳۰

جدول ۴- ۲۳ بررسی دو معیار پایایی مرکب و متوسط واریانس استخراج شده مولفه های شدت و میزان دانشی بودن.. ۱۳۱

جدول ۴- ۲۴ میزان همبستگی بین متغیرهای پنهان مرتبه اول و جذر متوسط واریانس استخراج شده……………………… ۱۳۱

جدول ۴- ۲۵ بررسی مسیرهای مدل ساختاری دوم و معنی داری آنها…………………………………………………………………… ۱۳۳

جدول ۴- ۲۶ مقادیر اشتراک افزونگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

جدول ۴- ۲۷ نتایج برازش کلی مدل…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

جدول ۴- ۲۸ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های جنسیت………………………………………………….. ۱۳۵

جدول ۴- ۲۹: نتایج مقایسه میانگین متغیرها  در دو گروه جنسیتی با آزمون t……………………………………………………….. 136

جدول ۴- ۳۰: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در دو گروه جنسیتی با آزمون من-ویتنی……………………………..۱۳۶

جدول ۴- ۳۱ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های سن………………………………………………………… ۱۳۷

جدول ۴- ۳۲  نتایج مقایسه میانگین متغیر بین گروه های سنی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه……………………… ۱۳۸

جدول ۴- ۳۳: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در ۴ گروه سنی با آزمون کروسکال-والیس………………………. ۱۳۹

جدول ۴- ۳۴ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های تحصیلات……………………………………………….. ۱۴۰

جدول ۴- ۳۵  نتایج مقایسه میانگین  بین گروه های تحصیلاتی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه…………………….. ۱۴۰

جدول ۴- ۳۶ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های نوع استخدام…………………………………………… ۱۴۱

جدول ۴- ۳۷  نتایج مقایسه میانگین  بین گروه های نوع استخدام با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه…………………. ۱۴۲

جدول ۴- ۳۸: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در ۳  گروه استخدامی با آزمون کروسکال-والیس…………….. ۱۴۳

جدول ۴- ۳۹ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پنهان مرتبه اول………………………………………………………………………………. ۱۴۳

جدول ۴- ۴۰ بررسی دو معیار پایایی مرکب و متوسط واریانس استخراج شده مولفه های شدت و میزان دانشی بودن.. ۱۴۴

جدول ۴- ۴۱  میزان همبستگی بین متغیرهای پنهان مرتبه اول و جذر متوسط واریانس استخراج شده………………………..۱۴۵

جدول ۴- ۴۲  بررسی مسیرهای مدل ساختاری دوم و معنی داری آنها…………………………………………………………………. ۱۴۷

جدول ۴- ۴۳ مقادیر اشتراک افزونگی                                                                      ……………………………. ۱۴۷

جدول ۴- ۴۴-نتایج برازش کلی مدل………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

جدول ۴- ۴۵ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های جنسیت…………………………………………………….۱۴۹

جدول ۴- ۴۶: نتایج مقایسه میانگین متغیرها  در دو گروه جنسیتی با آزمون t……………………………………………………….. 150

جدول ۴- ۴۷: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در دو گروه جنسیتی با آزمون من-ویتنی………………………….. ۱۵۰

جدول ۴- ۴۸ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های سن………………………………………………………………… ۱۵۱

جدول ۴- ۴۹ نتایج مقایسه میانگین متغیر بین گروه های سنی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه……………………….. ۱۵۲

جدول ۴- ۵۰: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در ۴ گروه سنی با آزمون کروسکال-والیس………………………. ۱۵۳

جدول ۴- ۵۱ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های تحصیلات……………………………………………….. ۱۵۳

جدول ۴- ۵۲  نتایج مقایسه میانگین  بین گروه های تحصیلاتی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه…………………….. ۱۵۴

جدول ۴- ۵۳ بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه های نوع استخدام…………………………………………………….. ۱۵۵

جدول ۴- ۵۴  نتایج مقایسه میانگین  بین گروه های نوع استخدام با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه…………………….۱۵۶

جدول ۴- ۵۵: نتایج مقایسه میانگین متغیر خودکارآمدی  در ۳  گروه استخدامی با آزمون کروسکال-والیس……………….۱۵۷

فهرست اشکال

شکل۲-۱-روابط بین ابعاداصلی شغل ،حالات روانی ونتایج،hackman and oldman)……………………………………….. 18

شکل۲-۲ =آوای کارمند و اصطلاحات مرتبط………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

شکل ۲-۳ مدل آوای کارکنان از دیدگاه کافمن………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

شکل ۲-۴ مدل آوای کارکنان از دیدگاه کافمن………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

شکل ۲-۵–تقسیم بندی آواوسکوت برمبنای انگیزه……………………………………………………………………………………………….. ۲۹

شکل۲-۶ -تمایزمیان انواع آوای کارکنان……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل ۲-۷ فعالیت های گروهی و روحیه جمعی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

شکل۲-۸ –مزایای اوای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

شکل ۲-۹هرم خودبهینگی شخصی اجرا………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

شکل ۲-۹–چارچوب نظری برای خودمدیریتی(مانز،۱۹۸۶)……………………………………………………………………………………. ۶۲

جدول۲-۷ –استراتژیهای خودمدیریتی واستراتژیهای زیرگروه آن……………………………………………………………………………. ۶۳

شکل ۲-۱۰ مدل ارتقای خودمدیریتی (فیونا السا دنت،۱۳۸۶)…………………………………………………………………………………. ۶۶

شکل ۳-۱مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شکل ۳-۲مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شکل ۳-۳مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

شکل ۳-۴مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

شکل ۴-۱-  مدل معادلات ساختاری به همراه ضرایب مسیر و ضریب تعیین متغیر های پنهان…………………………………..۱۲۳

شکل ۴-۲-  مدل معادلات ساختاری به همراه p-value روی مسیرهای بین متغیر های پنهان………………………………….۱۲۴

شکل ۴-۳-  مدل معادلات ساختاری به همراه ضرایب مسیر و ضریب تعیین متغیر های پنهان………………………………… ۱۳۲

شکل ۴-۴-  مدل معادلات ساختاری به همراه p-value روی مسیرهای بین متغیر های پنهان………………………………… ۱۳۳

شکل ۴-۵-  مدل معادلات ساختاری به همراه ضرایب مسیر و ضریب تعیین متغیر های پنهان………………………………… ۱۴۶

شکل ۴-۶-  مدل معادلات ساختاری به همراه p-value روی مسیرهای بین متغیر های پنهان………………………………… ۱۴۷

فهرست نمودار ها

نمودار ۴- ۱نمودار میله‌ای توزیع فراوانی جنسیت پاسخگويان……………………………………………………………………………… ۱۰۷

نمودار ۴- ۲نمودار میله‌ای توزیع فراوانی سن پاسخگويان……………………………………………………………………………………. ۱۰۸

نمودار ۴- ۳نمودار میله‌ای توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگويان………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نمودار ۴- ۴نمودار میله‌ای توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگويان………………………………………………………………………. ۱۱۰

نمودار ۴- ۵نمودار میله‌ای توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگويان………………………………………………………………………… ۱۱۱

 

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !