تحقیق جامع در خصوص مقایسه فدراسیون کشتی آیران و آمریکا

این تحقیق شامل یک عدد فایل ورد ۱۵ صحفه ای است

ﻣﻘﺪﻣﻪ

گذشته هاي دور اين مرز و بوم همواره ورزش به عنوان هنري در خدمت دفاع از تماميت ارضي , ناموس و عقيده بوده است و طبعا به همين جهت تقدس مي يافته است تا جايي كه ورزشكاران و پهلوانان در هيبت اسطوره ها براي مردم نشو و نما مي نموده اند و در حماسه آفريني ها ، جنگ ها فرهنگ ها ادبيات ، هنر و شعر تاثير گذاري فوق العاده اي داشته اند .

كشتي به سياق موجود قدمتي بيش از چند دهه ندارد و بدين گونه كه در حال حاضر رواج دارد شايد بتوان گفت كه آن نيست كه در گذشته بوده است و هم آن است كه در گذشته بوده است . نبوده است از آن جهت كه شيوه ي اجرا و قانونمندي و فرهنگ عمومي حاكم بر آن تغيير نموده است و همان مي باشد بدين لحاظ كه عمده ي فنون و اصول حاكم بر اجرا همان است كه در تاريخ ضبط مي باشد . كشتي ورزشي است كه در بين اكثريت ملل جهان رواج داشته است و تا قبل از پيدايش نهضت المپيك و قانونمند شدن ورزش در ميان جوامع بشري با اندك تفاوتي به آن مي پرداخته اند .

 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﺸﺘﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ

 ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ

ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ١٩٦٨ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪراﺳﻴﻮﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ١٥٩ ﻫﺰار ﻋﻀﻮ اﺋﻢ از ﻛﺸﺘﻰ ﮔﻴﺮ، ﻣﺮﺑﻰ و ﻣﺴﺌﻮل دارد. ﭘـﺲ از اﺗﺤـﺎد ﺟﻤـﺎﻫﻴﺮ ﺷـﻮروى، آﻣﺮﻳﻜﺎ داراى ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪال در ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺘﻰ اﻟﻤﭙﻴﻚ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل ٢٠١٨، آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ٥٤ ﻣـﺪال ﻃـﻼ، ٤٣ ﻧﻘﺮه و ٣٥ ﺑﺮﻧﺰ (ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ١٣٢ ﻣﺪال) در ﺑﺎزﻳﻬﺎى اﻟﻤﭙﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮوس ﺑﺎﻣﮕﺎرﺗﻨﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ(از ﺳﺎل ٢٠١٦ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ). ﺑﺎﻣﮕﺎرﺗﻨﺮ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮ او در ﻓﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﻣـﺎرﺗﻴﻨﻰ ﺳـﻮﺋﻴﺲ در ذﻫـﻦ اﻳﺮاﻧـﻰ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﺸﺘﻰ ﮔﻴﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ ١٣ ﻣﺪال ﺟﻬـﺎن و اﻟﻤﭙﻴـﻚ ﺷـﻮد و ﺣـﺎﻻ در ﺳـﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن، ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ رﺋـﻴﺲ، ﻣـﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳـﻰ، ﺗـﻮاب رﺋـﻴﺲ، ﺧﺰاﻧـﻪ دار و دﺑﻴـﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫـﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬـﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

 

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0