تمرین آزمایشگاه مدار

۱ -مداري مطابق شکل زیر تشکیل دهید و یک موج مربعی با فرکانس Hz 200 و دامنه vp-p=4vه ورودي به اعمال نمائید و شکل موج ولتاژ دو سر خازن را مشاهده و رسم نمائید و با استفاده از آن ثابت زمانی مدار را به دست آورده، با مقدار حاصل از محاسبات مقایسه کنید. علت اختلاف را توضیح دهید.

تمرین مدار

سوال دوم

به ورودي مدار فوق یک موج سینوسی با دامنه Vp- p =6v اعمال نمایید و با تغییر فرکانس آن از ۲۰۰ HZتا ۲KHz منحنیVout /Vin و نیز منحنی φ بر حسب فرکانس را رسم نمایید و با نتایج حاصل از محاسبات مقایسه کنید. (توجه کنید در هر بار تغییر فرکانس، دامنه موج ورودي بدون تغییر باشد.)

30000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !