سازه بتنی با زیربنای ۱۶۸ مترمربع در شهرستان

فایل زیر شامل

۱- دو عدد فایل ورد و تحلیل کامل دستی است

۲- فایل اتوکد

۳- فایل ایتبس

قسمتی از پروژه

 

 

قسمت اول:
معرفی پروژه

سازه بتنی با زیربنای ۱۶۸  مترمربع در شهرستان زابل به شرح زیر :

تعداد طبقات : ۱ طبقه

کاربری های سازه : مسکونی

سیستم سقف های سازه : تیرچه بلوک

سیتم باربری سازه : در هر دو راستا قاب خمشی بتن آرمه متوسط به همراه دیوار برشی بتن آرمه متوسط

نوع
خاک : ۲

  

 

  

 

مرحله دوم :
تعیین ضریب
 C زلزله

 

(A نسبت شتاب مبنای طرح برای شهر زابل برابر ۰٫۳ می باشد لذا  A  برابر ۰٫۳ است.

 

(B

ضريب بازتاب در جهت X وY :

 

 

از آنجایی که خاک ما نوع ۲ است :

S = 1.5

 

 

 

 

(R

 

( I  مقدار این کمیت برابر ۱ می باشد ( با توجه به کاربری سازه )

 

حال مقدار ضریب زلزله برابر است با :

 

 

 

مرحله سوم :
بارگذاری
سازه

gharniz* جزئيات اجرايي جان‌پناه روي پشت‌بام مطابق شكل و جدول زير مي‌باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام بار

وزن واحد
حجم
(كيلوگرم
بر متر مكعب)

ضخامت (سانتيمتر)

وزن واحد
سطح

(كيلوگرم
برمترمربع)

ملات
ماسه سيمان

۲۱۰۰

۵

۱۰۵

آجر کاری
با آجر مجوف و
ملات ماسه
سيمان

۸۵۰

۵

۴۲٫۵

نازك
كاري با سنگ
تراورتن

۲۴۰۰

۵

۱۲۰

قرنيز با
سنگ و ملات به
عرض ۲۰
سانتيمتر

۲۲۰۰

۵

۱۱۰

مجموع

                       ۳۷۷

 

 

 

 

 

ارتفاع جان‌پناه
به واحد متر

۱

 

 

وزن واحد
طول کل

۳۷۷

 

 

·
تیغه های خارجی سمت دارای نماکاری

 

 

 

 

 

 

نام
بار

وزن
واحد حجم به
واحد
)كيلوگرم
بر متر مكعب
(

ضخامت به )سانتيمتر(

وزن واحد
سطح به واحد
)كيلوگرم
بر متر مربع
(

اندود گچ
سفيد

۱۳۰۰

۴

۵۲

تیغه پلی
استایرن

۱۵

۵

۰٫۷۵

ملات ماسه
سيمان

۲۱۰۰

۵

۱۰۵

ملات ماسه
سيمان برای
نماکاری

۲۱۰۰

۴

۸۴

سنگ
تراورتن

۲۵۰۰

۲

۵۰

مجموع

۲۰

۲۹۱

 

 

 

 

درصد
بازشوها در
دیوار سمت
نما

۵۰

 

ارتفاع سقف
به واحد
متر(ارتفاع
تیغه چینی یا
ارتفاع مفید
سقف وارد
گردد)

۳٫۳

 

وزن واحد
طول ديوار در
برنامه به واحد
كيلوگرم بر
متر طول
ديوار

۴۸۰

 

 

 

 

*
تیغه های خارجی سمت فاقد نماکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام بار

وزن واحد
حجم به واحد
)كيلوگرم
بر متر مكعب
(

ضخامت به )سانتيمتر(

وزن واحد
سطح به واحد
)كيلوگرم
بر متر مربع
(

اندود گچ و
خاک

۱۶۰۰

۵

۸۰

تیغه پلی
استایرن

۱۵

۵

۰٫۷۵

ملات ماسه
سيمان

۲۱۰۰

۵

۱۰۵

ملات ماسه
سيمان برای
نماکاری

۲۱۰۰

۵

۱۰۵

مجموع

۲۰

۲۹۱

 

 

 

 

 

ارتفاع سقف
به واحد
متر(ارتفاع
تیغه چینی یا
ارتفاع مفید
سقف وارد
گردد)

۳٫۳

 

وزن واحد
طول ديوار در
برنامه به
واحد كيلوگرم
بر متر طول
ديوار

۹۶۰

 

bam-tirche

 

 

 

 

جزئيات
اجرايي سقف
بام به صورت
تیرچه بلوک
مطابق شكل و
جدول زير مي‌باشد:

 

نام
بار

وزن
واحد حجم
(كيلوگرم بر
متر مكعب)

ضخامت
(سانتيمتر)

وزن
واحد سطح
(كيلوگرم
برمترمربع)

موزاييك
سيماني

۲۲۵۰

۱

۲۲٫۵

ملات
ماسه سيمان

۲۱۰۰

۲

۴۲

ايزوگام

۲۲۰۰

۰٫۷

۱۵٫۴

پوكه
با خرده آجر

۱۵۰۰

۱

۱۵

دال
بتني

۲۵۰۰

۲

۵۰

چاله
بتني

۲۵۰۰

—-

۷۵

بلوك
سفالي

—-

۱۵

۸۰

اندود
گچ و خاك

۱۶۰۰

۱

۱۶

اندود
گچ سفيد

۱۳۰۰

۱

۱۳

مجموع

۲۳٫۷

۳۲۸

مشخصات
تيرچه
(سانتیمتر)

فاصله
تيرچه‌ها

عرض
تيرچه

ارتفاع
بلوك

۵۰

۱۰

۱۵

مشخصات
بلوك

۲

بلوك
سفالي

 

 

 

  

 

*بار
ناشی از راه
پله :

 

 

 

 

نام بار

وزن واحد
حجم

(كيلوگرم
بر متر مكعب)

ضخامت

(سانتيمتر)

وزن واحد
سطح

(كيلوگرم
برمترمربع)

سنگ مرمر
پلاك

۲۷۰۰

۲

۵۴

ملات
ماسه سيمان

۲۱۰۰

۲

۴۲

كرسي
چيني با آجر

۱۸۵۰

۸

۱۴۸

بتن سقف

۲۵۰۰

۹

۲۲۵

تير آهن
سقف

—-

—-

۲۰

سقف كاذب
با اندود گج

—-

—-

۵۰

زاويه پله
با سطح افق به
درجه

۳۰

 

درصد پر
بودن كف پله

۷۰

 

مجموع
با احتساب
زاويه پله و
درصد پر بودن
آن

۴۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیغه ها)

 

 

 

 

 

 

tige-dakheli 

 

بار
تیغه بندی

 

نام بار

وزن واحد
حجم به واحد

 )كيلوگرم
بر متر مكعب
(

ضخامت به )سانتيمتر(

وزن واحد
سطح به واحد

 )كيلوگرم
بر متر مربع
(

اندود گچ و
خاک

۱۶۰۰

۶

۹۶

اندود گچ
سفيد

۱۳۰۰

۲

۲۶

آجر کاری
با آجر مجوف و
ملات ماسه
سيمان

۸۵۰

۲

۱۷

مجموع

۱۰

۲۰۰

 

 

 

 

 

مرحله
چهارم :

وزن لرزه­ای سازه

 

بار
مرده طبقات

سقف بام

بار
مرده کف وزن
سقف

(۱۵۸)*۳۲۸ = ۵۱۸۲۴

بار
مرده دیوار
نمادار

 (۶*۳٫۳)*۴۸۰=۹۵۰۴      

بار
مرده دیوار
بدون نما

 (۲۰*۳٫۳*۹۶۰)=۶۳۳۶۰

بار
پله

۱۰*۴۳۶ = ۴۳۶۰

مجموع

۱۳۰t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله پنجم
: توزیع نیروی
زلزله در
طبقات

 

محاسبات
برش پایه
                                       W
= ( Dl + 0.2 LL):

(۱۳۰+ (۰٫۲)(۲۴)) = ۱۳۵)

Vx
= (Cx)(W) = 135*0.125=16.9

Vy
= (Cy)(W) =135*0.125=
16.9

برش
طبقات در
راستای 
 X

∑ (Wi)(Hi) =  (۳٫۳)(۱۳۵) = ۴۴۵٫۵

 

 

 

برش
طبقات در
راستای 
Y

∑ (Wi)(Hi) =  (۳٫۳)(۱۳۵) = ۴۴۵٫۵

 

 

 

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0