سمینار: مبانی داده کاوی (data mining) و آموزش های داده کاوی در متلب و کاربرد آن در مسائل مهندسی عمران

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) سمینار پایان نامه به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۸۱ صفحه است

(نوشته دارای نظم نگارشی و  فرمت بندی کامل همچنین رفرنس نویس کامل است )

(این فایل میتواند به عنوان تحقیق درسی یا سمینار ارشد یا دکتری و همچنین پروژه پایانی کارشناسی مناسب باشد )

 

عنوان:

مبانی داده کاوی (data mining) و آموزش های داده کاوی در متلب و کاربرد آن در مسائل مهندسی عمران

 

 

۱-                              فصل اول مقدمه. ۱

۱-۱-      مقدمه. ۲

۱-۲-               بررسی کلی.. ۳

۱-۳-       سازه های فضا کار از لحاظ ساختار.. ۳

۱-۳-۱-        شبکه‌های دو لایه. ۳

۱-۳-۲-        شبکه‌های سه لایه. ۴

۱-۳-۳-        سازه‌های چلیکی.. ۵

۱-۳-۴-        سازه‌های گنبدی.. ۶

۱-۳-۵-        سازه‌های تاشو. ۷

۱-۳-۶-        سازه‌های بادشو. ۸

۱-۳-۷-        سازه‌های ماهواره‌ایی.. ۸

۱-۳-۸-        سازه‌های پل‌های فضاکار.. ۹

۱-۴-       بیان مسئله. ۹

۱-۵-                           فرضیه های تحقیق.. ۱۰

۱-۶-                     اهداف تحقیق.. ۱۱

۱-۷-                     روش تحقیق.. ۱۱

۲-                                       فصل دوم پیشنه تحقیق.. ۱۳

۲-۱-      مقدمه. ۱۴

۲-۲-                            تاریخچه داده کاوی.. ۱۴

۲-۳-                         مفاهیم داده کاوی.. ۱۶

۲-۴-                                                                 مديريت ذخيره سازی و دستيابی اطلاعات… ۱۶

۲-۵-                          داده کاوی چیست؟. ۱۷

۲-۶-فرآیند داده کاوی  از پایگاه داده ها به چندمرحله تقسیم می شود که به شرح زیر می باشد  ۱۹

۲-۷-                                        مرحله اول: انبارش داده ها ۱۹

۲-۸-                                        مرحله دوم: انتخاب داده ها ۱۹

۲-۸-۱-                                              مرحله چهارم: کاوش در داده ها ۲۰

۲-۸-۲-                                  مرحله پنجم: تفسیر نتیجه. ۲۰

۲-۹داده¬کاوي مي¬تواند روي داده¬هاي کمي،  کاربرد¬هاي آن شامل موارد زير مي¬باشد : ۲۱

۲-۱۰-                                  چرخه تعالی داده کاوي : ۲۲

۲-۱۱-                               عملیات های داده کاوی.. ۲۳

۲-۱۱-۱-                              مدلسازي پيشگويي کننده. ۲۴

۲-۱۱-۲-                      تقطيع پايگاه داده ها ۲۵

۲-۱۱-۳-         تحليل پيوند. ۲۵

۲-۱۱-۴-                  تشخيص انحراف… ۲۶

۲-۱۲-                                 الگوريتم هاي داده كاوي.. ۲۷

۲-۱۲-۱-                       الگوريتم هاي ژنتيك.. ۲۷

۲-۱۲-۲-                      مدل فرآيند دو سويه. ۲۸

۲-۱۲-۳-                   شبكه هاي عصبي.. ۲۹

۲-۱۳-برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزارهای داده کاوی.. ۲۹

۲-۱۴-                       داده کاوی و آمار.. ۳۰

۲-۱۵-                 پیشنیه تحقیق.. ۳۲

۳-                                   فصل سوم روش حل. ۳۶

۳-۱-      مقدمه. ۳۷

۳-۲-                                                 مروري بر الگوريتم‏هاي ژنتيكي.. ۳۷

۳-۲-۱-                                        ساختار الگوريتم‏هاي ژنتيكي.. ۳۹

۳-۲-۲-        عملگرهاي ژنتيكي.. ۴۰

۳-۲-۳-                                           روند كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي.. ۴۲

۳-۳-       بهینه سازی گروه ذرات PSO.. 44

۳-۳-۱-        تعاریف اولیه الگوریم PSO.. 45

۳-۳-۲-                       محدود سازی فضا ۴۶

۳-۳-۳-                                 مراحل اجرای الگوریتم PSO.. 47

۳-۳-۴-        انتخاب تعداد ذرات اولیه. ۴۸

۳-۳-۵-                 تست همگرایی.. ۵۱

۳-۴-                                                  الگوریتم جست جوی هارمونیک…. ۵۴

۳-۴-۱-        ریاضیات کاربردی و محاسبات… ۵۴

۳-۴-۲-                                                     .اصول الگوریتم جستجوی هارمونی.. ۵۷

۳-۴-۳-        روش های ابتدایی آنالیز قابلیت اطمینان.. ۶۰

۳-۵-                     شبكه عصبي.. ۶۱

۳-۵-۱-                                      سابقه تاریخی شبکه عصبی.. ۶۲

۳-۵-۲-        شبکه‌های عصبی مصنوعی۷ چیست؟. ۶۳

۳-۵-۳-                                                              چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم. ۶۳

۳-۵-۴-        ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی.. ۶۴

۳-۵-۵-شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی.. ۶۵

۳-۵-۶-                                         بررسی سلولهای مغزی افراد. ۶۶

۳-۵-۷از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی.. ۶۸

۳-۵-۸-       آموزش شبكه‌های عصبی.. ۶۹

۳-۵-۹-                       زمینه‌ای در مورد SVM… 70

۳-۵-۱۰-    قدرت SVM… 70

۳-۵-۱۱-         دنباله‌های SVM… 71

۳-۵-۱۲-                         قضیه بنیادی دنباله‌ها: ۷۱

۳-۶-                     روش ازمون.. ۷۱


فهرست اشکال

شکل (‏۱‑۱)  شبکه دو لایه. ۴

شکل (‏۱‑۲)  شبکه سه لایه. ۵

شکل (‏۱‑۳)  شبکه چلیکی… ۶

شکل (‏۱‑۴)  سازه گندی… ۷

شکل (‏۱‑۵)  سازه تاشو.. ۸

شکل (‏۱‑۶)  سازه های ماهواره ای… ۹

شکل (‏۲‑۱)مراحل تبدیل داده به دانش اطلاعاتی سازمان.. ۱۶

شکل (‏۲‑۲)ساختار طبقه بندی داده ها جهت مدیریت و ذخیره سازی بانک های اطلاعاتی سازمان.. ۱۷

شکل (‏۲‑۳)مراحل داده کاوی… ۲۱

شکل (‏۲‑۴)چرخه تعالی داده کاوي بیش از به کار گرفتن تکنیک هاي پیشرفته بر روي نتایج کسب و کار و تجارت متمرکز.. ۲۳

شکل (‏۲‑۵) شماتیک مسئله شاوو.. ۳۳

شکل (‏۳‑۱)   يك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… ۴۲

شکل (‏۱‑۱)  : يك الگوريتم ژنتيكي استاندارد. ۴۳

شکل (‏۱‑۱)  نمودار گردشي الگوريتم‏هاي ژنتيكي… ۴۴

. شکل (‏۳‑۴)  دیاگرام گردشی (فلوچارت) الگوریتم PSO.. 53

شکل (‏۳‑۵) نمودار جریان وسیر مواد در کارخانه از الگوریتم HS. 57

شکل (‏۳‑۶) مفهوم شرط حدي… ۶۱

 

 

فهرست جداول

جدول (‏۳(۱- شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVM… 80

جدول (‏۴(۱-مشخصات آماري اعضا قاب دو بعدي(Adhkari S.2010). 84

جدول (‏۴(۲- مقادير شاخص قابليت اطمينان و احتمال خرابي براي قاب دو بعدي.. ۸۴

جدول (‏۴(۳- مشخصات کلی سازه ها ۸۷

جدول (‏۴(۴- مقادير بهينه پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده برای مدلسازی.. ۹۸

جدول (‏۴(۵-مشخصات عدم قطعيت هاي در نظر گرفته شده ۹۹

جدول (‏۴(۶- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه شبیهسازی) و پاسخهاي مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک… ۱۰۳

جدول (‏۴(۷-  خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي و پاسخهاي مدل SVM و ضریب همبستگی برای دو مجموعه آموزشی و ارزیابی. ۱۰۴

جدول (‏۴(۸-اطلاعات کلی شاخص قابليت اطمينان سازه ها ۱۰۷

جدول (‏۴(۹- محدوده  شاخص قابليت اطمينان و احتمال شکست سازه ها ۱۰۸

 

 

۱-     فصل اول مقدمه

 

 

۱-۱-  مقدمه

بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دارای حجم انبوهی از اطلاعات هستند. با گسترش سيستم هاي پايگاهي و حجم بالاي داده هاي ذخيره شده در اين سيستم ها، به ابزاري نيازاست تا بتوان اين داده ها راپردازش کرد و اطلاعات حاصل از آن را در اختيار کاربران قرار داد.در این راستا داده کاوی, بعنوان یکی از کاراترین ابزارها  برای تحلیل داده ها و اطلاعات توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.کاربرد تکنیک ها و الگوریتم های مختلف این ابزار در حوزه های مختلفی ازجمله مدیریت ارتباط با مشتری, مدیریت و کشف تقلب,  بازاریابی مستقیم, تجارت معاملات, مدیریت بزرگ اوراق و سهام, پزشکی و ورزش و … شاهدی بر این مدعاست.کنولوژی داده کاوی می تواند فرصت های جدید کسب و کار را ایجاد کند. گه یگ حوزه گای عمران میباشد.

سازه فضاکار یک سیستم خرپای سه بعدی است که دهانه‌های آن در دو جهت گسترش یافته‌اند و اعضای آن فقط تحت تأثیر کشش و فشار قرار دارند. این سازه‌ها از مدول‌های یکسان و تکرار شونده با لایه‌های موازی در بالا و پایین (مشابه میله‌های فوقانی و تحتانی خرپا) تشکیل می‌گردند. یک سازه فضایی یا سازهٔ فضایی، عبارت است از سازه‌ای که از اجزای خرپا مانند سبک و محکم تشکیل شده از پایه‌هایی که در یک الگوی هندسی در کنار هم قرار گرفته‌اند. سازه های فضا کار برای پوشش دادن دهانه‌هایی که تکیه‌گاه کم تعدادی دارند به کار می‌روند. چون در سازه های فضا کار، همچون خرپاها از مثلث استفاده می‌شود، لنگرهای خمشی، به صورت بارهای کششی و فشاری به اعضای محوری خرپا منتقل می‌گردند که این خود باعث مستحکم بودن سازه های فضا کار می‌شود.

اصطلاح سازه فضایی گاهی اوقات به جای سازه فضاکار بکار می‌رودکه این دو اصطلاح از لحاظ کلمه‌ای مترادفند؛ ولی از لحاظ معنا و مفهوم با هم تفاوت دارند. سازه فضایی به سازه‌ای اطلاق می‌شود که در فضای خارج از جو ساخته یا مورد استفاده قرار گیرد که ممکن است خود یک فضاکار باشد. ]کاوه ۱۳۷۹[

۱-۲- بررسی کلی

ساده‌ترین نوع سازه های فضا کار به این گونه‌است که هرم‌هایی با سقف تخت و با استفاده از میله‌های آلومینیومی یا فولادی میله‌ای شکل ساخته شوند. در بیشتر مواقع، این نوع از قاب‌ها شبیه به بازوی متحرک افقی یک جرثقیل برجی است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. نوع دیگر سازه های فضا کار که دارای استحکام بیشتری نیز هست، به صورت هرم‌های چهاروجهی به‌هم‌پیوسته اجرا می‌شوند. در این حالت، همهٔ اعضای محوری قاب، دارای طول یکسانی هستند. از نظر فنی، این نوع از سازه فضایی، مانند یک شبکهٔ برداری یا یک خرپای هشت‌گانه‌است. در انواع دیگر قاب‌ها نیز، با تغییر دادن طول اعضای محوری، شکل کلی سازه به صورت انحناء یا اشکال هندسی دیگر تغییر می‌یابد.

۱-۳-  سازه های فضا کار از لحاظ ساختار

۱-۳-۱-                       شبکه‌های دو لایه

شبکه‌های دو لایه یکی از مهمترین و متداول‌ترین انواع سازه‌های فضاکار به شمارمی روند. این نوع سازها از دو صفحه عناصر که این دو صفحه که با یکدیگر موازی و توسط عناصر میانی به یکدیگر متصل اند تشکیل شده. که در شکل ‏۱۱-  است.

شکل (‏۱‑۱)  شبکه دو لایه

 

۱-۳-۲-                       شبکه‌های سه لایه

شبکه‌های سه لایه از دو صفحه بالا و پایین و یک صفحه میانی تشکیل شده‌اند که هر یک از صفحات بالا و پایین توسط اعضای میانی به صفحه میانی متصلند. این شبکه‌ها در مواقعی به کار می‌روند که سازه دارای دهانه خیلی بزرگی باشد و ارتفاع شبکه دو لایه جوابگوی قیود آن نباشد. به عنوان مثال:ایستگاه راه آهن جمهوری اسلامی ایران – تهران، نماز جمعه تهران – دانشگاه تهران  که در شکل ‏۱۲-  نشان داده شده است.

۳۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !