شناسایی و اولویت‌بندی بحران‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان و آثار و پیامدهای آن

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۰۰ صفحه است

عنوان: 

شناسایی و اولویت‌بندی بحران‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان و آثار و پیامدهای آن

چكيده

استان سیستان و بلوچستان از استان‌های مهم کشور است که به دلیل وسعت زیاد، دارای تنوع آب و هوایی مختلف و درنتیجه انواع بحران‌های طبیعی است. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی بحران‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان و آثار و پیامدهای آن است. این تحقیق در سه مرحله انجام شده است. بخش اول، مطالعات پیشین جهت شناسایی بحران‌ها و علی­الخصوص در استان سیستان و بلوچستان است. مرحله دوم تحقیق، تدوین، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه بین نمونه تحقیق بوده است. ۷۱ نفر از کارشناسان و مسئولان نیروی انتظامی، پدافندغیرعامل، بیمارستان، جمعیت هلال‌احمر و مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان به این پرسشنامه­ها پاسخ دادند. بخش سوم به بررسی توصیفی و استنباطی سؤالات پرسشنامه و رتبه­بندی آنان پرداخته است. از آزمون t (با توجه به نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرینوف) جهت تحلیل سؤالات و از تکنیک تاپسیس برای رتبه­بندی عوامل استفاده شده است. با توجه به نتیجه آمارهای توصیفی و استنباطی بحران بهمن از فهرست بحران‌های پژوهش حذف شدند و ۱۰ بحران برای بخش تاپسیس انتخاب شدند. نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که در حال حاضر، بحران زلزله مهم‌ترین بحران طبیعی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد و پس از آن، بحران‌های توفان شن و خشک‌سالی در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین در میان بحران‌های شناسایی شده، تگرگ و آتش‌فشان کم اهمیت‌ترین بحران‌های طبیعی این استان می‌باشند.

كلمات كليدي: بحران طبیعی، استان سیستان و بلوچستان، تکنیک تاپسیس.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله. ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۳

۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۴

۱-۶ استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق.. ۴

۱-۷ نوآوري طرح. ۴

۱-۸ قلمرو تحقیق.. ۵

۱-۹ چارچوب پایان‌نامه. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۶

۲-۱ مقدمه. ۷

۲-۲ بحران. ۷

۲-۲-۱ ویژگی‌های بحران. ۷

۲-۲-۲ بحران‌های طبيعی.. ۸

۲-۲-۲-۱ زلزله. ۹

۲-۲-۲-۲ سونامی.. ۱۰

۲-۲-۲-۳ بحران آب.. ۱۰

۲-۲-۲-۳-۱ ایران و بحران آب.. ۱۱

۲-۲-۳ بحران ساخت بشر. ۱۲

۲-۳ مدیریت بحران. ۱۲

۲-۳-۱ سطوح بحران. ۱۳

۲-۳-۲ درجه‌بندی بحران. ۱۴

۲-۳-۳ مراحل مديريت بحران. ۱۴

۲-۳-۴ مديريت بحران شهرى و طبيعى.. ۱۵

۲-۳-۵ سازمان‌های مدیریت بحران در ایران. ۱۶

۲-۳-۶ پیامدهای ناشی از بحران. ۱۶

۲-۴ اقلیم استان سیستان و بلوچستان. ۱۷

۲-۴-۱ استان سیستان و بلوچستان و بحران‌ها ۲۱

۲-۴-۲ بررسی بحران‌ها در سطح استان سیستان و بلوچستان. ۲۴

۲-۴-۳ مخاطره شناسي استان سیستان و بلوچستان. ۲۶

۲-۴-۳-۱ زمین‌لرزه در استان سیستان و بلوچستان. ۲۶

۲-۴-۳-۲ زمین‌لغزش در استان سیستان و بلوچستان. ۲۸

۲-۴-۳-۳ آتش‌فشان در استان سيستان و بلوچستان. ۳۰

۲-۴-۳-۴ خشک‌سالی در استان سيستان و بلوچستان. ۳۰

۲-۴-۳-۵ سيل در استان سيستان و بلوچستان. ۳۲

۲-۴-۳-۶ سونامي.. ۳۲

۲-۴-۳-۷ توفان شن.. ۳۳

۲-۴-۳-۸ روانگرايي.. ۳۵

۲-۵ پیشینه تحقیق.. ۳۶

۲-۶ جمع‌بندی فصل دوم. ۴۴

فصل سوم: روش تحقیق.. ۴۶

۳-۱ مقدمه. ۴۷

۳-۲ جامعه آماری.. ۴۷

۳-۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. ۴۸

۳-۴ متغیرهای پژوهش… ۴۸

۳-۵ روش پژوهش و انجام آن. ۴۹

۳-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۴۹

۳-۷-۱ تکنیک تاپسیس… ۵۲

۳-۷-۱-۱ الگوریتم تکنیک تاپسیس… ۵۳

۳-۸ خلاصه فصل.. ۵۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. ۵۶

۴-۱ مقدمه. ۵۷

۴-۲ تحلیل ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان. ۵۷

۴-۳ تحلیل توصیفی سؤالات پرسشنامه. ۶۰

۴-۴ تحلیل استنباطی سؤالات پرسشنامه. ۶۴

۴-۴-۱ زلزله. ۶۴

۴-۴-۲ سیل.. ۶۵

۴-۴-۳ بهمن.. ۶۶

۴-۴-۴ زمین‌لغزش… ۶۶

۴-۴-۵ سونامی.. ۶۷

۴-۴-۶ آتش‌فشان. ۶۸

۴-۴-۷ توفان شن.. ۶۸

۴-۴-۸ خشک‌سالی.. ۶۹

۴-۴-۹ رعد و برق. ۷۰

۴-۴-۱۰ تگرگ.. ۷۰

۴-۴-۱۱ گردباد. ۷۱

۴-۵ اجرای تکنیک تاپسیس تحقیق.. ۷۲

۴-۶ خلاصه فصل.. ۷۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. ۷۹

۵-۱ مقدمه. ۸۰

۵-۲ نتیجه‌گیری.. ۸۰

۵-۳ بحث.. ۸۲

۵-۴ پیشنهادات.. ۸۴

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۴

۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۸۶

۵-۵ محدودیت‌های تحقیق.. ۸۶

منابع.. ۸۸

پیوست.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱: مشخصات گسل‌های استان سيستان و بلوچستان. ۲۶

جدول ۳- ۱: توزیع افراد جامعه پژوهش.. ۴۷

جدول ۴- ۱: فراوانی جنسیتی پاسخ‌دهندگان. ۵۷

جدول ۴- ۲: فراوانی محل خدمت پاسخ‌دهندگان. ۵۸

جدول ۴- ۳: فراوانی سابقه کار پاسخ‌دهندگان. ۵۹

جدول ۴- ۴: فراوانی تحصیلات گروه خبرگان. ۵۹

جدول ۴- ۵: شاخصهای توصیفی سؤال اول. ۶۰

جدول (۴- ۶): نحوه پاسخگویی به سؤال اول. ۶۱

جدول (۴-۷): شاخص­های توصیفی سؤال دوم ۶۱

جدول (۴- ۸): نحوه پاسخگویی به سؤال دوم ۶۱

جدول (۴- ۹): شاخص‌های توصیفی سؤال سوم ۶۱

جدول (۴- ۱۰): نحوه پاسخگویی به سؤال سوم ۶۱

جدول (۴- ۱۱): شاخص‌های توصیفی سؤال چهارم ۶۲

جدول (۴- ۱۲): نحوه پاسخگویی به سؤال چهارم ۶۲

جدول (۴- ۱۳): شاخص‌های توصیفی سؤال پنجم ۶۲

جدول (۴- ۱۴): نحوه پاسخگویی به سؤال پنجم ۶۲

جدول (۴- ۱۵): شاخص‌های توصیفی سؤال ششم ۶۲

جدول (۴- ۱۶): نحوه پاسخگویی به سؤال ششم ۶۲

جدول (۴- ۱۷): شاخص‌های توصیفی سؤال هفتم ۶۳

جدول (۴- ۱۸): نحوه پاسخگویی به سؤال هفتم ۶۳

جدول (۴- ۱۹): شاخص‌های توصیفی سؤال هشتم ۶۳

جدول (۴- ۲۰): نحوه پاسخگویی به سؤال هشتم ۶۳

جدول (۴- ۲۱): شاخص‌های توصیفی سؤال نهم ۶۳

جدول (۴- ۲۲): نحوه پاسخگویی به سؤال نهم ۶۳

جدول (۴- ۲۳): شاخص‌های توصیفی سؤال دهم ۶۴

جدول (۴- ۲۴): نحوه پاسخگویی به سؤال دهم ۶۴

جدول (۴- ۲۵): شاخص‌های توصیفی سؤال یازدهم ۶۴

جدول (۴- ۲۶): نحوه پاسخگویی به سؤال یازدهم ۶۴

جدول (۴- ۲۷): نتیجه آزمون T- زلزله. ۶۵

جدول (۴- ۲۸): نتیجه آزمون T- سیل. ۶۵

جدول (۴- ۲۹): نتیجه آزمون T- بهمن. ۶۶

جدول (۴- ۳۰): نتیجه آزمون T- زمین‌لغزش.. ۶۷

جدول (۴- ۳۱): نتیجه آزمون T- سونامی. ۶۷

جدول (۴- ۳۲): نتیجه آزمون T- آتش‌فشان. ۶۸

جدول (۴- ۳۳): نتیجه آزمون T- توفان شن. ۶۹

جدول (۴- ۳۴): نتیجه آزمون T- خشک‌سالی. ۶۹

جدول (۴- ۳۵): نتیجه آزمون T- رعد و برق. ۷۰

جدول (۴- ۳۶): نتیجه آزمون T- تگرگ.. ۷۱

جدول (۴- ۳۷): نتیجه آزمون T- گردباد ۷۱

جدول (۴- ۳۸): شاخص‌های موجود در گروه عوامل در اختیار بندر. ۷۲

جدول (۴- ۳۹): ماتریس اولیه تصمیم (ماتریس بی معیار) ۷۳

جدول (۴- ۴۰): ماتریس استاندارد ۷۴

جدول (۴- ۴۱): وزن هر یک از شاخص­ها (Wi) 74

جدول (۴- ۴۲): ماتریس بی مقیاس موزون. ۷۵

جدول (۴- ۴۳): معیار فاصلهای برای آلترناتیو مثبت و منفی. ۷۵

جدول (۴-۴۴): معیار فاصلهای برای ایده آلهای مثبت و منفی. ۷۶

جدول (۴-۴۵): وزن نهایی شاخصها ۷۶

جدول (۴-۴۶): اولویت نهایی شاخص‌های تحقیق. ۷۷

جدول ۵- ۱: خلاصه تجزیه و تحلیل توصیفی. ۸۱

جدول ۵- ۲: خلاصه تجزیه و تحلیل استنباطی. ۸۱

فهرست اشکال

شکل ۲- ۱: دسته‌بندی بحران‌ها ۸

شکل ۲- ۲: زمین‌لغزش‌هاي رخ داده در ايران. ۲۹

شکل ۲- ۳: پهنه‌بندی زمین‌لغزش در استان سيستان و بلوچستان. ۲۹

شکل ۲- ۴: اقلیم‌های مختلف استان سيستان و بلوچستان. ۳۱

شکل ۲- ۵: پهنه‌بندی ريسك خشک‌سالی در استان سيستان و بلوچستان. ۳۲

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱: توزیع درصد فراوانی جنسیت گروه پاسخ‌دهندگان. ۵۷

نمودار ۴- ۲: توزیع درصد فراوانی جنسیت گروه پاسخ‌دهندگان. ۵۸

نمودار ۴- ۳: توزیع درصد فراوانی سابقه کاری گروه پاسخ‌دهندگان. ۵۹

نمودار ۴- ۴: توزیع درصد فراوانی تحصیلات گروه پاسخ‌دهندگان. ۶۰

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !