صحت سنجی یک نمونه قاب فولادی مهارشده با مهاربند هم محور در نرم افزار اباکوس

۱-۱-                 صحت سنجی یک نمونه قاب فولادی مهارشده با مهاربند هم محور

جزییات فایل

فایل شما یک گزارش ۲۰ صحفه ای همراه نمونه کامل اباکوس و استقرار شبکه

۱-۱-۱-                       جزئیات آزمایشگاهی

نمونه قاب همگرایی که در این تحقیق مورد مطالعه و شبیه سازی اجزا محدودی قرار گرفته است نمونه آزمایشگاهی HSS18 از مرجع [۹] است. مشخصات هندسی این نمونه در جدول ‏۱ و مشخصات مصالح مقاطع مورد استفاده در نمونه در جدول ‏۳‑۳ ارائه شده اند.

قاب همگرا مورد نظر از ترکیب دو ستون I شکل، دو تیر I شکل و بادبند و گاست پلیت مستطیلی تشکیل‌شده است. شکل۱ نمای شماتیک نمونه مورد آزمایش را نشان می دهد.

 

 

جدول ۱ مشخصات هندسی نمونه HSS18

اتصال تیر به ستون (in) مدل خط آزاد خمش ضخامت (in) اندازه (in) اعضا
۴/۱۴۳ بیضی-۶t ۳۷۵/۰ ۲۵×۲۱ گاست پلیت
۴۷۸/۰ W12×۷۲ ستون
۳۳۶/۰ W16×۴۵ تیر
۳۴۹/۰ HSS 5×۵×۸ بادبند

 

جدول۲ مشخصات مصالح مقاطع [۹]

بادبند (A500) ورق گاست (A572) ستون (A992) تیر (A992) نام عضو قاب و فولاد مصرفی
۷۳٫۲۰ ۶۴٫۸۰ ۵۹٫۳۰ ۵۷٫۳۰ Yield Strength (ksi)
۷۹٫۶۰ ۸۷٫۳۰ ۷۵٫۷۰ ۷۲٫۶۰ Tensile Strength(ksi)
۱۱۱٫۴ ۳۸۹٫۵ ۲۸۳ ۲۶۳٫۷ Tangent Stiffness (ksi)

شکل۱ مشخصات تست آزمایشگاهی

در شکل ۱مشخصات ابعاد قاب همگرا که توسط جک پاول برای بررسی رفتار قاب همگرا ساخته ‌شده، به همراه قسمت‌های مختلف آن نشان داده شده است. محل قرارگیری هر یک از پارامترهای قاب شبیه سازی شده در تست آزمایشگاهی قاب همگرا مطابق مرجع [۹] می باشند.

شکل۲ ابعاد و مشخصات هندسی نمونه HSS18 [9]

چند نمونه از عکس نرم افزار

 

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !