طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان

عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۸۰ صفحه است.(+فایل های طراحی )

چکیده

ملاحظات دفاعی و نظامی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری هر گونه سکونتگاه انسانی در طول تاریخ و گستردگی پدیده شوم جنگ در طول تاریخ به حدی است که هیچ نقطه سکونتی بر روی کره زمین مصون از آن نبوده است .از این رو آرامش کنونی به معنای تداوم دائمی آن نبوده و اهمیت حفظ و تقویت آمادگی دفاعی در تمامی ابعاد از جمله در زمینه پدافند غیرعامل ، فرایندی پیوسته ،توسعه پذیر و کاملا بدیهی است.یکی از جنبه های مهم طراحی و توسعه شهری ،تاکید و توجه به کمیت و کیفیت آسیب پذیری شهر در برابر آسیب های ناشی از حملات نظامی است و نیاز به توسعه و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل به منظورکاهش آسیب پذیری شهرها در برابر صدمات جنگ ضرورت فزاینده ی پیدا کرده است .در این پژوهش از روش مطالعات موردی، توصیفی، و روش کتابخانه ای استفاده شده است. در اين پژوهش با هدف شناسایی  شهر زاهدان و برنامه ریزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر و دسته اول، ابتدا مفهوم مجتمع مسکونی سپس استخراج شاخصه های عناصر تشکیل دهنده فضای مسکونی در بخش دوم شناسایی عوامل موثر پدافند غیر عامل، با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از نقش گسترده وعمده اي در شكل دهي ارتقاءقدرت نظامی و بازدارندگی و بهبود کیفیت آن می پردازد.نتایج حاکی از آن است پدافند غیرعامل از اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، شریانهای حیاتی، تاسیسات حساس وسازههای مهم در برابر بارهای انفجار و تهدیدات احتـــمالی دشمن و بلایای طبیعی محافظت می کند عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در بخشهای زیستی، پرتوی، عمرانی، سایبری و … میتواند باعث از بین رفتن نیروی انسانی، نابودی زندگی هزاران گونه زیستی، آلودگی زیست محیطی، تشدید آسیب پذیری سازههاودرنتیجه صرف هزینه های گزاف در برابر تهدیدات احتمالی شود.

کلید واژگان : پدافند غیرعامل ،مجتمع مسکونی ، شهر زاهدان

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲بيان مسأله. ۲

۱-۳سوابق مربوط به موضوع تحقيق. ۴

۱-۴سوالات : ۶

۱-۵ اهداف تحقيق. ۶

۱-۵-۱هدف کلی.. ۶

۱-۵-۲ هدف جزیی.. ۶

۱-۷نام بهره وران. ۶

۱-۸جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق. ۷

۱-۹روش تحقيق. ۷

۱-۹-۱ روش گردآوری اطلاعات: ۷

۱-۹-۲ روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۸

فصل دوم. ۹

مبانی نظری.. ۹

۲-۱ مطالعات پایه. ۱۰

۲-۱-۱ مفاهیم. ۱۰

۲-۱-۱-۱ مسکن.. ۱۰

۲-۲مسکن وابعادآن. ۱۵

۲-۳شاخصهای کیفیت مسکن.. ۱۶

۲-۳-۱شکل مطلوب مسکن.. ۱۷

۲-۳-۲استحکام مسکن.. ۱۷

۲-۳-۳امنیت.. ۱۷

۲-۳-۴ایمنی راحتی ومیزان دسترسی )آسایش راحتی وبهداشت(. ۱۸

۲-۳-۵دسترسی به طبیعت وفضای سبزباز. ۱۸

۲-۳-۶تاسیسات یازیرساختهای موردنیازمسکن.. ۱۹

۲-۳-۷همجواری باکاربری های سازگار. ۱۹

۲-۴ جمع بندی: ۲۰

فصل سوم. ۲۲

مطالعات تکمیلی.. ۲۲

۳-۱پدافند غير عامل.. ۲۳

۳-۱-۱ دفاع يا پدافند عامل : ۲۳

۳-۲ تاریخچه. ۲۳

۳-۲-۱پيدايش پدافند غير عامل.. ۲۳

۳-۳نظریه. ۲۴

۳-۳-۱ اهميت وضرورت پدافند غيرعامل.. ۲۴

۲-۴ اهداف پدافند غيرعامل.. ۲۵

۳-۷گستره پدافند غيرعامل.. ۲۶

۳-۸ پدافند غیر عامل.. ۲۷

۳-۹راهکارهای طراحی شهری در رسید به اهداف و اصول پدافند غیر عامل: ۲۹

۳-۱۰ الزامات طراحی معماری جهت نیل به طراحی منطبق با دفاع غیرنظامی.. ۳۰

۳-۱۱ ایجاد و مکانیابی فضاهای باز شهری: ۳۱

۳-۱۲طراحی فضاهای باز شهری: ۳۲

۳-۱۳چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری: ۳۳

۳-۱۴پراکندگی فضاهای با اهمیت: ۳۴

۳-۱۵مبلمان و فضای سبز شهری: ۳۴

۳-۱۶ورودیها و خروجیها: ۳۵

۳-۱۶-۱ استتار و اختفا  ( ازمنظرفرم طراحی): ۳۵

۳-۱۶-۲معمار دفاعی: ۳۶

۳-۱۳ اصول پدافند غیرعامل از دید عمران، معماری و شهرسازی.. ۴۶

۳-۱۳-۱شناخت تهدیدات سازه ۴۸

۳-۱۳-۳شاخص های پدافند غیرعامل: ۴۹

۳-۱۴شاخصهای برنامهای: ۴۹

۳-۱۴-۱ شاخص توسعه ای: ۴۹

۳-۱۴-۲شاخصهای حرایم: ۵۰

۳-۱۶ اختفا ۵۲

۳-۱۷پوشش… ۵۳

۳-۱۸  فریب.. ۵۴

۳-۱۹ جابجایی و تفرق.. ۵۵

۳-۲۰ پراکندگی.. ۵۶

۳-۲۱ مقاوم سازی.. ۵۷

۳-۲۲ اعلان خبر. ۵۸

۳-۲۳تئوری پنج حلقه واردن. ۵۹

۳-۲۶نقش پدافندغیرعامل در کاهش حوادث ساختمانی.. ۶۲

۳-۲۵جمع بندی.. ۶۳

فصل چهارم. ۶۴

مطالعه تطبیقی.. ۶۴

۴-۱مقایسه نقش پدافندغیرعامل در پتروشیمی واقتصاد و حمل ونقل.. ۶۵

۴-۲مقایسه نقش پدافندغیرعامل دراقتصاد وشهر. ۶۶

۴-۳مقایسه نقش پدافندغیرعامل درمراکزحساس… ۶۷

۴-۴ بررسی نمونه های موردی.. ۶۷

۴-۴-۱نمونه موردی داخلی.. ۶۷

۴-۵ نشانه های معماری: ۷۴

۴-۶ مذهبی و آموزشی و بازار. ۷۶

۴-۷ شهرک اکباتان ( مجتمع مسکونی اکباتان ) ۷۷

۴-۸ساختار شهرک اکباتان. ۷۸

۴-۹معرفی فاز ها ۸۴

۴-۱۰بررسی ویژگی های فاز دو بر اساس شکل کلی بلوک ها: ۸۵

۴-۱۱تحلیل یکی از بلوک های فاز دو در مقایسه با فاز یک… ۸۶

۴-۱۲ فضاهای عمومی.. ۹۰

۴-۱۳فضاهای نیمه عمومی.. ۹۱

۴-۱۴فضای نیمه خصوصی.. ۹۲

۴-۱۴فضای خصوصی.. ۹۳

۴-۱۵تیپ بندی پلانها ۹۴

۴-۱۵نمونه موردی خارجی.. ۹۷

۴-۱۵هبیتات.. ۱۰۰

۴-۱۶کانسپت.. ۱۰۱

۴-۱۷ جمع بندی.. ۱۱۶

فصل پنجم. ۱۱۷

مطالعات بستر طرح.. ۱۱۷

۵-۱معرفی.. ۱۱۸

۵-۱-۱جغرافیا استان سیستان وبلوچستان. ۱۱۸

۵-۱-۲موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی شهرستان زاهدان. ۱۱۹

۵-۱-۳پیشینه تاریخی زاهدان. ۱۱۹

۵-۱-۴اقوام و آداب رسوم شهرستان زاهدان. ۱۲۰

۵-۱-۵آداب و رسوم سیستانیها ۱۲۰

۵-۱-۶آداب و رسوم بلوچ.. ۱۲۱

۵-۱-۷خوراک در شهرستان زاهدان. ۱۲۱

۵-۲ برنامه فیزیکی ضوایط و استانداردها ۱۲۳

۵-۲-۱شرايط مناسب زيست: ۱۲۳

۵-۲-۲تفکيک مسير عبور پياده از سواره : ۱۲۴

۵-۲-۳ طراحي محوطه : ۱۲۵

۵-۲-۴ اشراف : ۱۲۵

۵-۲-۵ ايمني.. ۱۲۶

۵-۲-۶ امنيت : ۱۲۶

۵-۲-۷ پاركينگ: ۱۲۷

۵-۲-۸ فضاهاي جمعي: ۱۲۷

۵-۲-۹ مراكز خريد: ۱۲۸

۵-۲-۱۰تسهيلات عمومي : ۱۲۸

۵-۳فضاهاي عمومي : ۱۲۸

۵-۴ ضوابط و استانداردها ۱۲۹

۵-۵ طرح جامع برنامه فیزیکی.. ۱۴۳

۵-۶ نتیجه گیری کلی درپاسخ به سوالات.. ۱۴۶

۵-۶-۱ نقش پدافندغیرعامل در کاهش حوادث ساختمانی.. ۱۴۶

۵-۷ جمع بندی.. ۱۵۲

فصل ششم. ۱۵۵

طراحی.. ۱۵۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۳-۱-ورودی های مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

جدول ۴-۱-شهرک اکباتان (مساحت-بلوک-فضا..)…………………………………………………………………………………………………..۷۸

جدول ۵-۱ فضای امن ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

جدول ۵-۲ مسيرهاي نجات الزامي وتعداد لازم براي هرساختمان……………………………………………………………………………..۱۴۶

جدول ۵-۳ درصد پیشنهادي برای سطوح عملکردی یک واحد مسکونی …………………………………………………………………..۱۴۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

 

شکل ۲-۱ جنبه های فیزیکی دربرنامه ریزی مسکن(مبحث۲۱مقررات ملی ساختمان)…………………………………………………….۱۶

شکل۳- ۱اهداف پدافندغیرعامل دراستفاده از ان………………………………………………………………………………………………………..۲۸

شکل۳-۲اهداف دفاع عامل وغیرعامل………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

شکل۳-۳الزام دفاعی پدافند غیرعامل…………………………………………………………………………………………………………….۳۲

شکل ۳-۴فضای سبزدرشرایط بحرانی محل استقرارکمپ امدادی…………………………………………………………………………………۳۴

شکل ۳-۵-استفاده ازاختلاف سطح جهت محافظت دربرابرانفجار………………………………………………………………………………..۳۹

شکل ۳-۶-اصل انعطاف پذیری وطراحی چندمنظوره…………………………………………………………………………………………………۴۱

شکل۳-۷فرم جانپناه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

شکل ۳-۸رمپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

شکل ۳-۹شاخص طراحی در پدافندغیرعامل…………………………………………………………………………………………………………….۴۸

شکل ۳-۱۰ اصول پدافند غیرعامل…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

شکل۳-۱۱یک خانه متحرک فریبنده به همراه تغییر شکل یک انبار تدارکاتی به کلبه روستایی…………………………………………۵۲

شکل۳-۱۲نحوه عبوری انعکاس امواج انفجار در سازماندهی مرکزگر…………………………………………………………………………..۵۳

شکل۳-۱۳ استفاده از درب فولادی به عنوان پوشش برای اتاق تاسیسات (کتابخانه مرکزی تبریز)……………………………………۵۳

شکل۳-۱۴ اصل ترمیم در نمایش کاذب یک ساختمان……………………………………………………………………………………………….۵۵

شکل۳-۱۵ موقعیت تونل های حفر شده توسط کره شمالی برای جابجایی نفرات و تجهیزات ………………………………………..۵۶

شکل۳-۱۶ طرح کلی جانمایی و پراکندگی مطلوب و نامطلوب…………………………………………………………………………………..۵۷

شکل۳-۱۷ ساختمان بتنی واقع در شهر هیروشیما بعد از بمباران شیمیایی……………………………………………………………………..۵۸

شکل ۳-۱۸طراحی پدافندی ساختمان………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

شکل ۴-۱ شهرک اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

شکل۴-۲-شهرک اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

شکل ۴-۳-عکس هوایی شهرک اکباتان……………………………………………………………………………………………………………………۷۰

شکل ۴-۴شهرک اکباتان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

شکل ۴-۵نمای ساختمانی شهرک اکباتان………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

شکل ۴-۶عکس هوایی مجموعه های درحال ساخت شهرک اکباتان…………………………………………………………………………….۷۳

شکل ۴-۷نقشه شهرک اکباتان در تهران…………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

شکل ۴-۸شهرک اکباتان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

شکل ۴-۹ کانسپت طراحی و سبک معمار…………………………………………………………………………………………………………………۷۶

شکل۴-۱۰-عکس هوایی شهرک اکباتان(موقعیت فازها)…………………………………………………………………………………………….۷۹

شکل ۴-۱۱-اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

شکل ۴-۱۲-شهرک اکباتان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

شکل۴ -۱۳-شهرک اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

شکل ۴-۱۴ نقشه شهرک اکباتان…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

شکل ۴-۱۵نقشه شهرک اکباتان(عکس هوایی)…………………………………………………………………………………………………………۸۳

شکل ۴-۱۶وقعیت قرارگیری در تهران…………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

شکل ۴-۱۷نحوه قرارگیری فازها نسبت به عناصرشاخص وشریان های اصلی…………………………………………………………………..۸۴

شکل ۴-۱۸معرفی فازهای اکباتان……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

شکل ۴-۱۹تحلیل احجام شهرک اکباتان…………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

شکل ۴-۲۰تحلیل احجام شهرک…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

شکل ۴-۲۱تحلیل بلوک ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

شکل۴-۲۲تحلیل بلوک ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

شکل۴-۲۳راهرو ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

شکل ۴-۲۴فضای عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

شکل۴-۲۵فضای عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

شکل۴-۲۶فضاعمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

شکل۴-۲۷فضا نیمه عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

شکل ۴-۲۸فضای نیمه عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

شکل ۴-۲۹فضای نیمه عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

شکل ۴-۳۰فضای نیمه عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

شکل۴-۳۱ تیپ بندی پلان شهرک اکباتان……………………………………………………………………………………………………………….۹۷

شکل ۴-۳۳ نمونه های از بازارچه ها………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

شکل ۴-۳۴ هبیتات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل ۴-۳۵ دیاگرام سلسله مراتب دسترسی در مقیاس خرد و کلان……………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل۴-۳۶-دیاگرام ارتباطی طبقات هبیتات…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

شکل ۴-۳۷ ارتباطات عمودی و افقی هبیتات…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

شکل۴-۳۸ورودی سواره وپیاده هبیتات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

شکل۴-۳۹ بررسی اقلیم و نحوه برخورد معماری مجموعه با اقلیم………………………………………………………………………………..۱۰۷

شکل۴ -۴۰دیاگرام قرارگیری طبقات…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

شکل ۴-۴۱ تحلیل پلان واحد های تیپ…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

شکل ۴-۴۲ راهروهای ارتباطی در طبقات ششم و دهم………………………………………………………………………………………………۱۱۰

شکل ۴-۴۳ راهروها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

شکل ۴-۴۴ سایت پلان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

شکل ۴-۴۵دیاگرام ورودی وخروجی مجموعه………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

شکل۴ -۴۶ تحلیل ودیاگرام پارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

شکل ۴-۴۷ تحلیل ارتباطات عمودی وافقی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

شکل ۴-۴۸ تیپ پلان هبیتات………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

شکل ۵-۱ آنالیز سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

شکل ۵-۲ همجواری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

شکل ۵-۳ دیاگرام پلان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

شکل ۵-۴  دیاگرام پیولت دو طرف باز………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

شکل ۵-۵ دیاگرام فرم پلکانی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

شکل ۵-۶ پیش آمدگی در نما……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

شکل ۵-۷ دیاگرام راهرو ومسیرحرکت………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

شکل ۵-۸ دیاگرام فضای امن……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹

شکل ۵-۹ نمونه اي از يک فضاي امن……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

 

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !