عنوان موضوع: اثر خازن به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ

جزییات فایل

۱- فایل ورد مرتب شده همراه فهرست ۴۰ صحفه و با گزارش قدم به قدم انجام کار

۲- فایل نرم افزار دیگسایلنت

چکیده:

کاهش تلفات وبهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع همواره مورد توجه بوده است ، معمولاً متداول ترین راهکارهای جبران توان راکتیو بکارگیری نصب خازن می باشد. اما در خطوط هوایی فشار متوسط بلند به خاطر طول زیاد فیدر وافت ولتاژ ذاتی فیدر تنها بکارگیری خازن کافی نیست وبایستی علاوه بر نصب خازن از اتوبوستر برای اصلاح ولتاژ شبکه استفاده کرد. با توجه به اینکه حضور اتوبوستر بر مکان بهینه خازن ها تأثیر گذار است بایستی برای جایابی خازن   همزمان انجام گیرد در این پروژه جایابی بهینه همزمان خازن  در خطوط شبکه شبکه توزیع ۵۳ باسه مطابق با استاندارد IEEE با استفاده از نرم افزار دیگسایلنت انجام شده است ونتایج آن ارائه شده است.

کلید وازه :  خطوط هوایی بلند، جبرانساز ، خازن

 

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه: ۶

۱-۲- اطلاعات فیدرها: ۷

۱-۳- دیاگرام تک خطی فیدر ۴۰۲٫ ۸

۲-نرم افزار دیگسالیلنت.. ۱۶

۲-۱- طراحی کلی. ۱۶

۲-۲- . ورودی ها ۱۹

۲-۳- خروجی ها ۲۱

۲-۴- وسایل دیداری. ۲۲

۲-۵- پایداری ولتاژ ۲۳

۲-۶- تنوری. ۲۳

۲-۷- . مبدل ها ۲۴

۲-۸- تنظیم کننده های ولتاژ ۲۶

۲-۹- بارها ۲۷

۲-۱۰- خازن ها ۳۰

۳-نتایج شبیه سازی. ۳۱

۴-نتیجه گیری: ۳۸

 

 

 

فهرست اشکل

شکل ۱ باس گذاری فیدر۴۰۲٫ ۷

شکل ۲ دیاگرام تک خطی. ۸

شکل ۳ باس گذاری فیدر ۴۰۷٫ ۱۲

شکل ۴ باس گذاری. ۱۲

شکل ۵  رابط گرافیکی Power Factory. 17

شکل ۶ مدیر داده کارخانه نیروگاه ۱۸

شکل ۷  انتخاب متغیرهای خروجی برای مدیر داده ۱۸

شکل ۸ گزینه های اساسی برای محاسبه جریان بار ۲۰

شکل ۹ تنظیمات محاسبه برای محاسبه جریان بار ۲۱

شکل ۱۰  خروجی برای محاسبه جریان بار ۲۱

شکل ۱۱ تنظیمات رنگ.. ۲۲

شکل ۱۲ تقریب فیزیکی فیدر و نقشه حرارتی. ۲۳

شکل ۱۳ داده های شبکه. ۲۴

شکل ۱۴ نوع ترانسفورماتور ، نمونه پست.. ۲۵

شکل ۱۵ کنترل کننده شیر ترانسفورماتور ، نمونه پست.. ۲۵

 شکل ۱۶ نوع تنظیم کننده ، اولین نمونه تنظیم کننده ۲۶

شکل ۱۷ کنترل کننده شیر تنظیم کننده ، اولین نمونه تنظیم کننده ۲۷

شکل ۱۸ مدل بار ، بار توزیع شده ۱ نمونه. ۲۸

شکل ۱۹ پیکربندی وابستگی به ولتاژ ، نمونه PQ.. 28

شکل ۲۰ داده های خط ، نمونه ۳۰۰ نمونه. ۲۹

شکل ۲۱٫ نسخه توله خط ، نمونه خط ۱۳٫ ۲۹

شکل ۲۲٫ نوع خط داده های پایه ، نمونه نمونه ۳۰۰٫ ۳۰

شکل ۲۳ داده خازن ، خازن ۱ نمونه. ۳۱

شکل ۲۴ توزیع تجمعی بار برحسب طول فیدر۴۰۷٫ ۳۲

شکل ۲۵ بار تجمعی برحسب طول تجمعی در واحد۴۰۷٫ ۳۲

شکل ۲۶ توزیع بار تجمعی برحسب طول فیدر۴۰۲٫ ۳۳

شکل ۲۷ بار تجمعی بر حسب طول تجمعی در واحد۴۰۲٫ ۳۴

شکل ۲۸پروفیل ولتاژ قبل وبعد از نصب خازن فیدر ۴۰۷٫ ۳۶

شکل ۲۹پروفیل ولتاژقبل وبعد از نصب خازن فیدر ۴۰۲٫ ۳۷

شکل ۳۰٫ ۳۸

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۱ پارامتر های حل سیستم. ۸

جدول ۲ مشخصات سیستم. ۱۰

 

  • softmec
  • هیچ
  • 71 بازدید
  • 30 آوریل 21
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0