فایل پایان نامه ساخت کاتالیزورهای سه فلزی آهن-کبالت-منگنز به روش همرسوبی وتلقیح و بررسی اثراختلاط آنها روی سینتیک سنتز فیشر تروپش

فایل زیر شامل
۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۶۵ صحفه است.

۲- فایل نرم افزاری و ستاپ حل برای فصل چهارم پایان نامه است.

چکیده:
سنتز فیشر- ترپش یک تکنولوژی مهم در تولید سوخت های مایع، از گاز سنتز به دست آمده از زغال سنگ، و گاز طبیعی است. در فرایند فیشر تروپش کاتالیزورهای با کارایی بالا، نقش اساسی در کاربردهای صنعتی دارند. در میان کاتالیزورهای منتخب برای سنتز فیشر- تروپش کاتالیزور آهن- منگنز به دلیل گزینش پذیری زیاد نسبت به اولفین ها، وپایداری بسیار خوب، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.در این پایان نامه تلاش شده است که اثر کاتالیزور سه فلزی حاوی آهن-منگنز-کبالت را که از دو روش هم رسوبی و تلقیح با نسبت اختلافی ۸۰% تلقیح و ۲۰% هم رسوبی می باشد، را برروی سنتیک واکنش فیشر- ترویش بررسی کنیم .برای بررسی اثر تغییرات دما و فشارونسبت خوراک در سرعت فضایی ثابت برروی سنتیک واکنش ازسه نسبت خوراک (۵/۱، ۲، ۱) و ۶ دمای در محدوده دمایی (۵۰۸تا۵۳۳) وفشارهای(۱۲،۸،۳) استفاده شده است . نتایج نشان داد نسبت بهینه ی اثر اختلاط ۸۰به۲۰ پس از انجام واکنش های لازم بدست آمده است . همچنین نسبت ساپورت به کاتالیزور در دمای بهینه ی ۳۴۰ درنسبت ۲به ۱ کانوژن (درصد تبدیل) در حدود ۱۹ تا۲۹ درصد داشت. و همچنین و سرعت فضایی گاز سنتز ۴۵۰۰ بر ساعت. با تغیر سرعت فضایی گاز سنتز، و تغیر اندازه ی دانه های کاتالیزور محدودیت های ناشی از انتقال جرم کاهش یافت. چندین عبارت سرعت از نوع لانگمویر- هنشلوود–هوگن-واتسون برای واکنش به دست آمد. بر اساس مجموعه ی مفصلی از مکانیسم های ممکن برای واکنش، تشکیل هیدروکربن ها بر اساس مکانیسم کاربید و واکنش جابجایی گاز- آب بر اساس مکانیسم فرمات پیش بینی شد. همخوانی چهار مدل برای عبارت سرعت واکنش فیشر- تروپش، و دو مدل برای عبارت سرعت واکنش جابجایی گاز آب، با سرعت های به دست آمده از آزمایشات، مورد بررسی قرار گرفت. مدل منتخب با استفاده از نرم افزار پلی مث با الگوریتم لوونبرگ- مارکوات و آزمون های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. انرژی فعالسازی برای واکنش فیشر تروپش ۹۶٫۷۶و برای واکنش جابجایی گاز-آب ۶۷٫۲۴ کیلو ژول بر مول به دست آمد همچنین گرمای جذب سطحی برای منواکسیدکربن ۳۶٫۵۴- و برای آب ۱۱٫۷۶- کیلو ژول بر مول به دست آمد. مقدار زیاد انرژی فعال سازی به دست آمده برای واکنش فیشر- تروپش نشان دهنده ی این بود که محدودیت های انتقال جرم بین دانه ای ناچیز هستند.

کلمات کلیدی: سنتز فیشر- ترپش. کاتالیست های فلزی. اثر اختلاط. همروسوبی و تلقیح. سنتیک

فهرست مطالب
۱- فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه : ۲
۱-۲- تاریخچه : ۲
۱-۳- روش های متداول تولید گاز سنتز: ۳
۱-۴- واحدهای اصلی در فرآیند جی .تی .ال( GTL) 5
۱-۵- مزایای فرآیند(GTL ) 5
۱-۶- واحد تولید گاز سنتز ۶
۱-۷ فناوریهای تولید گاز سنتز ۶
۱-۸- واحد تولید گازسنتز ۷
۱-۹- واحد تولید گاز سنتز(SR) 7
۱-۱۰- واحد تولید گاز سنتز اتوترمال ریفرمینگ (ATR) 7
۱-۱۱- واحد تولید گاز سنتز(CMR) 9
۱-۱۲- واحد سنتز فیشر – تروپش ۹
۱-۱۳- راكتورهاي سنتز فيشر- تروپش ۹
۱-۱۳-۱- راكتور بستر ثابت ۹
۱-۱۳-۲- راكتور بستر سیال ۱۱
۱-۱۳-۳- راكتور بستر سیال در گردش ۱۲
۱-۱۳-۴- راکتور ستون حبابدار دوغابی ۱۳
۱-۱۳-۵- اكتورهاي كوچك آزمایشگاهی ۱۵
۱-۱۴- مقايسه راکتورهاي آزمايشي با يکديگر ۱۶
۲- فصل دوم ۱۸
۲-۱- مقدمه ۱۹
۲-۲- سنتز فیشرتروپش : ۱۹
۲-۳- دسته بندی کاتالیست ها : ۱۹
۲-۳-۱- کاتالیست های همگن ۱۹
۲-۳-۲- کاتالیست های نا همگن ۱۹
۲-۳-۳- کاتالیست های متداول سنتزفیشرتروپش ۲۰
۲-۳-۴- کاتالیست آهن: ۲۱
۲-۳-۵- کاتالیست کبالت : ۲۱
۲-۳-۶- دسته بندی کاتالیست ها : ۲۲
۲-۴- نانو کاتالیست و نانو ذرات کاتالیستی ۲۲
۱-۴-۲ مهمترین مزایای آنها عبارتند از: ۲۳
۲-۵- نانوکاتالیست ها به دو دسته همگن و ناهمگن تقسیم می شوند. ۲۳
۱-۵-۲نانوکاتالست های همگن ۲۳
۲-۵-۲ نانوکاتالیست های ناهمگن ۲۴
۲-۶- نانوکاتالیست های بارفتارهمگن ۲۵
۱-۶-۲ کاهش شیمیایی : ۲۵
۲-۶-۲ کاهش الکترو شیمیایی : ۲۵
۲-۶-۳ نانو کاتالیست با رفتار ناهمگن ۲۵
۲-۷-ویژگی های نانو کاتالیست ۲۵
۲-۷-۱- شکل و اندازه ی قابل کنترل : ۲۶
۲-۷-۲- قابلیت جدا ساز ی از مخلوط واکنش ۲۶
۲-۷-۳- گزینش پذیری و بازده بالا ۲۶
۲-۷-۴- استعداد کلوخه ای شدن : ۲۶
۵-۷-۲ تنوع بالا و قابلیت اصلاح شیمیایی : ۲۷
۲-۷-۶- منبع تهیه: ۲۷
۸-۲روش های استفاده از نانوکاتالیست فلزی ۲۷
-۱-۸-۲ساختار پوسته-هسته ۲۷
۱-۸-۳ استفاده ازمواد متخلخل به عنوان بستر ۲۷
۱-۸-۴ نانوذرات دوفلزی: ۲۷
۲-۸-۴- نانو خوشه های دوفلزی: ۲۷
۲-۸-۵- استفاده ازبستراکسید فلزی: ۲۸
۲-۸-۶- استفاده ازگروه های آلی: ۲۸
۲-۸-۷- استفاده ازکمپلکس ها: ۲۸
۲-۸-۸ جایگزینی فلزات کم بها: ۲۸
۲-۸-۹- استفاده ازدرخت سان ۲۸
۲-۸-۱۰- استفاده ازنانوذرات متفاوت : ۲۸
۲-۹- برخی از روش های استفاده از نانو کاتالیست ۲۸
۲-۱۰- بررسی عملکرد وچگونگی سنتز کاتالیست: ۲۹
۲-۱۱- اجزاء کاتالیزور ۲۹
۲-۱۱-۱- اجزاء فعال ۳۰
۲-۱۱-۲- پایه یاساپورت ۳۰
۲-۱۱-۳- تقویت کننده یا پرموتور ۳۰
۲-۱۲- عملکرد کاتالیست ۳۱
۲-۱۳- فعالیت ۳۱
۲-۱۴-گزينش پذيری ۳۲
۲-۱۴-۱- عمر کاتالیست ۳۲
۲-۱۴-۲- شکل ظاهری ۳۳
۲-۱۴-۳- مقاومت الکتریکی ۳۳
۲-۱۴-۴- مشخصات حرارتی ۳۳
۲-۱۴-۵- امکان بازیافت ۳۴
۲-۱۴-۶- هزینه ها ۳۴
۲-۱۴-۷- اثر پدیدههای انتقال جرم و انتقال حرارت در سطح کاتالیزور ۳۴
۲-۱۴-۸- نفوذ حفرهای ۳۵
۲-۱۴-۹- مقاومت فیلم گاز ۳۵
۲-۱۴-۱۰- اثرات حرارتی حین واكنش ۳۶
۲-۱۵- روش کار ۳۶
۲-۱۵-۱- روشهای تهيه کاتاليست ۳۷
۲-۱۵-۲- روش همرسوبي ۳۷
۲-۱۵-۳- روش سل ژل ۳۹
۲-۱۵-۴- روش تلقيح ۳۹
۲-۱۶- عمليات لازم برای تهيه کاتاليست ۴۱
۲-۱۶-۱- شستشوی کاتاليست ۴۱
۲-۱۶-۲- خشک نمودن کاتاليست ۴۱
۲-۱۶-۳- شکل دادن کاتاليست ۴۲
۲-۱۶-۴- کلسينه کردن و فعال نمودن ۴۲
۲-۱۶-۵- روش همجوشی ۴۵
۲-۱۷- روش کلی تست کاتاليستها در آزمایشگاه ۵۰
۲-۱۸- تاثیر شرایط عملیاتی روی گزینش پذیری کاتالیزور ۵۰
۲-۱۸-۱- اثر ساپورتهای مختلف روی عملکرد کاتالیست آهن-کبالت-منگنز ۵۱
۲-۱۸-۲- اثر مقدار ساپورت بهینه اکسید منیزيم روی عملکرد کاتالیست آهن-کبالت-منگنز ۵۱
۲-۱۸-۳- اثر پروموترهای مختلف روی عملکرد کاتالیست آهن-کبالت-منگنز ساپورت شده ۵۱
۲-۱۸-۴- اثر جو کلسیناسیون پیش ساز کاتالیست روی فعالیت کاتالیستی ۵۲
۲-۱۸-۵- اثر دمای احیاء کاتالیست روی فعالیت کاتالیستی ۵۳
۲-۱۸-۶- اثر زمان احیاء کاتالیست روی فعالیت کاتالیست ۵۳
۲-۱۸-۷- اثر دبی گاز هیدروژن روی فعالیت کاتالیتیکی کاتالیست ۵۴
۲-۱۸-۸- اثرنسبت خوراک ورودی روی فعالیت کاتالیستی ۵۴
۲-۱۹- اثر سرعت فضائی روی فعالیت کاتالیستی ۵۵
۳- فصل سوم ۵۷
۳-۱- سینتیک ومکانیسم های متداول فیشر تروپش ۵۸
۳-۲- دسته بندی واکنش های مهم درفیشرتروپش ۵۸
۳-۳- مکانيسم سنتز فيشر- تروپش ۶۰
۳-۴- مکانيسمهای برتر سنتز فيشر- تروپش ۶۵
۳-۴-۱- مكانيسم آلکیل یا کاربید ۶۶
۳-۴-۲- مکانیسم آلکنیل ۶۷
۳-۴-۳- مکانیسم انول ۶۸
۳-۴-۴- مكانيسم كاربيد- انو‌ل ۶۹
۳-۴-۵- مكانيسم موازي ۷۰
۳-۵- مکانیسم واکنش جابجایی گاز- آب) (WGS 71
۳-۶- مروري بر الگوريتم‏هاي ژنتيكي ۷۳
۳-۶-۱- ساختار الگوريتم‏هاي ژنتيكي ۷۴
۳-۶-۲- عملگرهاي ژنتيكي ۷۵
۳-۶-۳- روند كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي ۷۷
۳-۶-۴- آشنايي با روش‏هاي انتخاب در الگوريتم‏هاي ژنتيكي ۷۸
۴- فصل چهارم ۷۹
۴-۱- مقدمه ۸۰
۴-۲- آزمایشات مربوط به حذف مزاحمت‌های انتقال جرم ۸۰
۴-۳- آزمایشات مربوط به کاهش درصد تبدیل ۸۳
۴-۳-۱- روش استفاده از فرمول‌های راکتور دیفرانسیلی (Mixed) برای راکتور انتگرالی (Plug) 85
۴-۳-۲- انجام آزمایشات برای کاهش درصد تبدیل ۸۵
۴-۳-۳- آزمایشات سینتیک ۸۶
۴-۴- توزیع محصولات ۹۱
۴-۵-محاسبه انرژی فعال‌سازی ۱۰۱
۴-۶- به دست آوردن معادلات سرعت ۱۰۳
۴-۶-۱-عبارت سرعت FT1A 103
۴-۶-۲- عبارت سرعتFT1B 104
۴-۶-۳- -عبارت سرعت FT2C 104
۴-۶-۴- -عبارت سرعت FT2D 105
۴-۷- بررسی عبارتهای سرعت به‌دست‌آمده ۱۰۵
۴-۸- بررسی عبارت سرعت برای واکنش جابجایی گاز- آب ۱۰۷
۴-۸-۱- عبارت سرعت WGS1 108
۴-۸-۱–عبارت سرعت WGS2 110
۴-۹- بررسی عبارتهای سرعت به‌دست‌آمده برای واکنش جابجایی گاز-آب ۱۱۱
۴-۱۰- بررسی رگرسیون و شبکه عصبی برای گزینش پذیری ۱۱۳
۴-۱۰-۱- ايجاد مدل MLR و نتايج حاصل از آن ۱۱۴
۴-۱۰-۲- محاسبات خطا برای مدلMLR 116
۴-۱۰-۳- تست مدل با گروه ارزیابی ۱۱۶
۴-۱۰-۴- تست مدل با مجموعه شبیه‌سازی ۱۱۷
۴-۱۰-۵- مدل‌سازی با روش رگرسيون درجه دوم چندگانه (MQR) 118
۴-۱۰-۶- ايجاد مدل MQR و نتايج حاصل ۱۱۹
۴-۱۰-۷- محاسبات خطا برای مدلMQR 121
۴-۱۰-۸- تست مدل با مجموعه ارزیابی ۱۲۲
۴-۱۰-۹- تست مدل MQRبا مجموعه شبیه‌سازی ۱۲۲
۴-۱۰-۱۰- طراحي و بهینه‌سازی شبكه عصبي مصنوعي ۱۲۳
۴-۱۰-۱۱- نتایج بهینه‌سازی ۱۲۹
۴-۱۰-۱۲- بررسي مقادير خطا روي پاسخهاي حاصل از دادههاي آموزشي شبكه عصبی ۱۳۰
۴-۱۰-۱۳- ارزيابي نهايي مدل‌های طراحی‌شده و مقايسه مدل‌ها باهم ۱۳۱
۴-۱۰-۱۴-ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی توسط داده‌های شبیه‌سازی‌شده ۱۳۱
۵- فصل پنجم ۱۳۳
۵-۱- نتیجه‌گیری ۱۳۴
۵-۲- پیشنهادات ۱۳۴

فهرست اشکال
شکل ‏۱ ۱شمای کلی فرآیند جی.تی.ال ۵
شکل ‏۱ ۲ واکنش های مختلف در طی تبدیل متان ۶
شکل ‏۱ ۳ واحد سنتر ۷
شکل ‏۱ ۴ واحد تولید گاز انفورماتیک ۸
شکل ‏۱ ۵ راکتور بستر ثایت ۱۱
شکل ‏۱ ۶ راکتور بستر سیال ۱۲
شکل ‏۱ ۷ ميكرو راكتوردوغابی ۱۵
شکل ‏۱ ۸ ميكرو راكتور بستر ثابت مورد استفاده در این تحقیق ۱۶
شکل ‏۲ ۱ میزان فعالیت فلزات ۲۰
شکل ‏۲ ۲برخی از نانو ذرات اکسید فلزی به عنوان نانو کاتالیست ۲۴
شکل‏۲ ۳طرح کلي مورد استفاده براي سنتز کاتاليستها ۴۵
شکل‏۲ ۴طرح کلي ساخت کاتاليست از روش تلقيح مرطوب ۴۷
شکل‏۲ ۵ سیستم تست ۴۸
شکل‏۲ ۶ راکتور مورد استفاده در این تحقیق ۴۹
شکل ‏۲ ۷اثر پروموترهای مختلف روی عملکرد کاتالیست آهن-کبالت-منگنز ساپورت شده ۵۲
شکل ‏۲ ۸اثر جو کلسیناسیون پیش ساز کاتالیست روی فعالیت کاتالیستی ۵۲
شکل ‏۲ ۹اثر دمای احیاء کاتالیست روی فعالیت کاتالیستی ۵۳
شکل‏۲ ۱۰اثر زمان احیاء کاتالیست روی فعالیت کاتالیست ۵۴
شکل‏۲ ۱۱اثر دبی گاز هیدروژن روی فعالیت کاتالیتیکی کاتالیست ۵۴
شکل‏۲ ۱۲اثرنسبت خوراک ورودی روی فعالیت کاتالیستی ۵۵
شکل‏۲ ۱۳اثر سرعت فضائی روی فعالیت کاتالیستی ۵۶
شکل ‏۳ ۱ مکانيسم پيشنهادي براي سنتز فيشر- تروپش توسط يک حدواسط هيدروکسي متيلن]۲۹[ ۶۲
شکل ‏۳ ۲ مکانيسم فيشر- تروپش شامل وارد شدن CO[30] 62
شکل ‏۳ ۳ واکنش قطعات CH2 روي سطح فلز [۳۰] ۶۳
شکل ‏۳ ۴ مکانيسم پليمريزاسيون CH2 جذب شده[۳۰] ۶۴
شکل ‏۳ ۵ مرحله انتهايي پليمريزاسيون روي سطح فلز [۳۰] ۶۴
شکل ‏۳ ۶ مکانيسم سنتز آلکن ]۳۰[ ۶۵
شکل ‏۳ ۷ مراحل شروع، رشد و اختتام زنجير بر پايه مكانيسم آلکیل [۳۱[ ۶۷
شکل ‏۳ ۸ مراحل شروع، رشد و اختتام زنجير بر پايه مكانيسم آلکنیل[۳۱[ ۶۸
شکل ‏۳ ۹ مراحل شروع، رشد و اختتام بر پايه مكانيسم انول [۳۱[ ۶۹
شکل ‏۳ ۱۰ مراحل شروع رشد و اختتام بر پايه مكانيسم كاربيد- انول [۳۱]. ۷۰
شکل ‏۳ ۱۱ مکانیسم واکنش جابجایی گاز- آب بر اساس حدواسط فرمات]۲۸[ ۷۲
شکل ‏۳ ۱۲ مکانیسم واکنش جابجایی گاز- آب بر اساس اکسیداسیون مستقیم]۲۸[ ۷۳
شکل‏۳ ۱: يك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش ۷۶
شکل‏۳ ۲: يك الگوريتم ژنتيكي استاندارد ۷۷
شکل‏۴ ۱٫ نمودار تغیر سرعت مصرف منواکطسیدکربن با تغیر اندازه دانههاي کاتالیزور ۸۰
شکل‏۴ ۲ نمودار تغیر درصد محصولات با تغیر اندازهی دانههی کاتالیزور ۸۱
شکل‏۴ ۳نمودار تغیر سرعت مصرف منواکسیدکربن با تغیر سرعت فضایی ۸۳
شکل‏۴ ۴نمودار رابطهی سرعت با درصد تبدیل در راکتور انتگرالی ۸۴
شکل‏۴ ۵نمودار رابطهی سرعت با درصد تبدیل در راکتور دیفرانسیلی ۸۴
شکل‏۴ ۶ روند کاهش درصد تبدیل و برابر شدن حجم راکتور دیفرانسیلی با راکتور انتگرالی ۸۵
شکل‏۴ ۷٫ نمودار تغیر درصد محصولات با تغیر درصد نیتروژن در خوراک ورودی ۸۶
شکل‏۴ ۸٫ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۰۸ کلوین ۹۱
شکل‏۴ ۹ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۱۳کلوین ۹۲
شکل‏۴ ۱۰نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۱۸ کلوین ۹۲
شکل‏۴ ۱۱نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۲۳کلوین ۹۳
شکل‏۴ ۱۲ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۲۸ کلوین ۹۳
شکل‏۴ ۱۳ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱و دمای ۵۳۳کلوین ۹۴
شکل‏۴ ۱۴ . نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۰۸ کلوین ۹۴
شکل‏۴ ۱۵ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۱۳کلوین ۹۵
شکل‏۴ ۱۶ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۱۸ کلوین ۹۵
شکل‏۴ ۱۷ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۲۳کلوین ۹۶
شکل‏۴ ۱۸ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۲۸ کلوین ۹۶
شکل‏۴ ۱۹ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۱٫۵و دمای ۵۳۳کلوین ۹۷
شکل‏۴ ۲۰ . نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۰۸ کلوین ۹۷
شکل‏۴ ۲۱ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۱۳کلوین ۹۸
شکل‏۴ ۲۲ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۱۸ کلوین ۹۸
شکل‏۴ ۲۳ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۲۳کلوین ۹۹
شکل‏۴ ۲۴ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۲۸ کلوین ۹۹
شکل‏۴ ۲۵ نمودار درصد محصولات تولید شده برحسب فشار برای نسبت ۲و دمای ۵۳۳کلوین ۱۰۰
شکل‏۴ ۲۶نمودار میانگین درصد محصولات تولیدی و مصرف منواکسیدکربن در هر نسبت خوراک ۱۰۱
شکل‏۴ ۲۷ نمودار lnK بر حسب ۱/T 102
شکل ‏۴ ۲۸نمودار مقادیر سرعت واکنش فیشر- تروپش محاسبه شده بر حسب سرعت تجربی ۱۰۷
شکل ‏۴ ۲۹نمودار مقادیر سرعت واکنش جابجایی گاز-آب محاسبه شده بر حسب سرعت تجربی برای مدل WGS1 113
شکل ‏۴ ۳۰ نمودار مقادیر سرعت واکنش جابجایی گاز-آب محاسبه شده بر حسب سرعت تجربی برای مدل WGS2 113
شکل ‏۴ ۳۱: همبستگی نتایج بدست آمده از مدل خطی با مجموعه ارزیابی ۱۱۷
شکل ‏۴ ۳۲: همبستگی نتایج بدست آمده از مدل خطی با مجموعه شبیه سازی ۱۱۸
شکل ‏۴ ۳۳: همبستگی نتایج بدست آمده از مدل خطی با مجموعه ارزیابی ۱۲۲
شکل ‏۴ ۳۴: همبستگی نتایج بدست آمده از مدل خطی با مجموعه شبیه سازی ۱۲۳
شکل ‏۴ ۳۵: همبستگی نتایج بدست آمده از مدل خطی با مجموعه شبیه سازی ۱۲۴
شکل ‏۴ ۳۶: تغییرات R نسبت به تغییرات RateLearning 125
شکل ‏۴ ۳۷: تغییرات RMSE نسبت به تغییرات RateLearning 125
شکل ‏۴ ۳۸: تغییرات R نسبت به تغییرات Momentum 126
شکل ‏۴ ۳۹: تغییرات RMSE نسبت به تغییرات Momentum 126
شکل ‏۴ ۴۰: تغییرات R نسبت به تغییرات N تعداد نورونهای لايه هاي مخفي ۱۲۷
شکل ‏۴ ۴۱: تغییرات RMSE نسبت به تغییرات N تعداد نورونهای لايه هاي مخفي ۱۲۷
شکل ‏۴ ۴۲: تغییرات R نسبت به تغییرات تعداد تکرار Iteration 128
شکل ‏۴ ۴۳: تغییرات RMSE نسبت به تغییرات تعداد تکرار Iteration 128
شکل ‏۴ ۴۴ مقادیر بهینه ژنتیک ۱۲۹

فهرست جداول
جدول ‏۲ ۱- نتایج پایداری کاتالیست ۳۷
جدول ‏۲ ۲- شرایط احیا ۵۰
جدول ‏۳ ۳- واکنش های کلی مهم درسنتزفیشرتروپش ۵۹
جدول ‏۴ ۳-شرایت عملیاتی به کار رفته براي بررسی مزاحمتهاي انتقال جرم ۸۰
جدول ‏۴ ۲-نتایج به دست آمده برای نسبت خوراک ۱ ۸۸
جدول ‏۴ ۳-نتایج به دست آمده برای نسبت خوراک ۱٫۵ ۸۹
جدول ‏۴ ۴-نتایج به دست آمده برای نسبت خوراک ۲ ۹۰
جدول ‏۴ ۵-مدلهای پیشنهاد شده برای واکنش فیشر- تروپش ۱۰۳
جدول ‏۴ ۶- عبارتهای سینتیکی به دست آمده ۱۰۵
جدول ‏۴ ۷- نتایج به دستآمده از نرم افزار پلی مث برای عبارتهای سرعت ۱۰۶
جدول ‏۴ ۸-نتایج به دست آمده از عبارتهای سرعت پیشنهاد شده برای واکنش جابجایی گاز- آب ۱۱۲
جدول ‏۴ ۹-: مقادير عرض از مبدا (Constant)، ضرائب متغيرهاي مستقل(X1 و….)، ضريب همبستگي(R) و P-Value براي معادله رگرسيوني در مدلسازي MLR 114
جدول ‏۴ ۱۰-آناليز رگرسيوني مجدد با سطح اطمينان ۹۵% پس از حذف ضرایب فاقد معني دار ۱۱۵
جدول ‏۴ ۱۱- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي برای مجموعه آموزشی و پاسخهاي مدل MLR و ضریب همبستگی مدل ۱۱۶
جدول ‏۴ ۱۲- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه ارزیابی) و پاسخهاي مدل MLR و ضریب همبستگی مدل ۱۱۶
جدول ‏۴ ۱۳- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه شبیه سازی) و پاسخهاي مدل MLR 117
جدول ‏۴ ۱۴- مقادير عرض از مبدا (Constant)، ضرائب متغيرهاي مستقل(X1 و….)، ضريب همبستگي(R) و P-Value براي معادله رگرسيوني در مدلسازي MQR 119
جدول ‏۴ ۱۵- آناليز رگرسيوني مجدد با سطح اطمينان ۹۵% پس از حذف ضرائب عدم معني دار ۱۲۰
جدول ‏۴ ۱۶- آناليز رگرسيوني مجدد با سطح اطمينان ۹۵% پس از حذف ضرائب فاقد معني ۱۲۱
جدول ‏۴ ۱۷- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي مجموعه آموزشی و پاسخهاي مدل MQR و ضریب همبستگی مدل ۱۲۱
جدول ‏۴ ۱۸-خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (ست ارزیابی) و پاسخهاي مدل MQR 122
جدول ‏۴ ۱۹- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه شبیه سازی) و پاسخهاي مدل MQR و ضریب همبستگی مدل ۱۲۲
جدول ‏۴ ۲۰- مقاديربهينه پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده برای مدلسازی ۱۲۸
جدول ‏۴ ۲۱-مقادیر استفاده شده در الگوریتم ژنتیک ۱۲۹
جدول ‏۴ ۲۲-خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه شبیهسازی) و پاسخهاي مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ۱۳۰
جدول ‏۴ ۲۳- خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي و پاسخهاي مدل SVM و ضریب همبستگی برای دو مجموعه آموزشی و ارزیابی ۱۳۰
جدول ‏۴ ۲۴-خطاهاي نسبي بين پاسخهاي واقعي (مجموعه شبیهسازی) و پاسخهاي مدل SVM و ضریب همبستگی مدل ۱۳۱
جدول ‏۴ ۲۵- خطاهاي نسبي و ضرايب همبستگي بين پاسخهاي واقعي و پاسخهاي مدلهاي طراحي شده توسط دادههاي شبیهسازی ۱۳۱

 

  •  x 
  •  x 
خرید
درباره این محصول نظر دهید !