فایل کامل ورد کتاب گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد (قابل ویرایش) به تعداد ۹۴۷ صفحه است(این فایل به صورت منظم تایپ شده و برای نکته بردای و کپی کردن از قسمت ها مورد نظر بسیار عالی است)

کتاب : گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري

  

تاليف

 پيتر جي. بايلينگ، رندي اي. مك كب، مارتين ام. آنتوني

 

ترجمة 

        دكتر محمد خداياري‌فرد                             دكتر ياسمين عابديني

               دانشيار دانشگاه تهران                                    استاديار دانشگاه اصفهان

 

فهرست مطالب

 

بخش اول: اصول كلي و اجراي گروه‌درمانگري‌هاي  ۱

 

فصل اولگروه‌درمانگریهای شناختی– رفتاری: منابع و مشكلات   ۳

منابع و ادبيات موجود در زمينة روان‌درمانگري گروهي.. ۸

عوامل گروهي در نظرية يالوم. ۱۰

مدل گروهي بورلينگام، مك كنيز و استراس… ۱۴

قابليت كاربرد عوامل سنتي گروهي در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۱۶

عامل‌هاي مطرح‌شده توسط يالوم و گروه‌‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۱۶

مدل بورلينگام و همكاران. ۲۲

تعريف « فرايند» در گروه‌درمانگري‌‌هاي شناختي- رفتاري.. ۲۶

مشكلات گروه‌‌درمانگري‌هاي شناختي- رفتاري.. ۲۷

نتيجه‌گيري.. ۲۸

 

فصل دومفرايند گروهي در شناخت- رفتاردرمانگري  ۳۲

استفادة مؤثر از پويايي‌هاي گروهي.. ۳۲

فرايند گروهي چيست؟. ۳۴

درك فرايند گروهي در مدل شناخت- رفتاردرمانگري.. ۳۵

تعريف فرايند گروهي از ديدگاه شناخت- رفتاردرمانگري.. ۳۶

خوش‌بيني.. ۳۹

فراگير بودن مشكل.. ۴۰

يادگيري گروه‌مدار. ۴۲

درمانگر: كيت نظرت دربارة صحبت‌هاي افراد گروه چيست؟. ۴۲

تغيير تمركز برخود. ۴۳

اصلاح الگوهاي ارتباطي سازش‌نايافته. ۴۴

انسجام گروهي.. ۴۵

پردازش هيجاني در موقعيت گروهي.. ۴۵

توجه به فرايند گروهي در ساختاري از شناخت- رفتاردرمانگري.. ۴۹

بررسي تكاليف منزل. ۴۹

عدم توجه به فرايند گروهي.. ۵۰

توجه به فرايند گروهي.. ۵۱

ارائة اطلاعات جديد. ۵۲

عدم توجه به فرايند گروهي.. ۵۳

توجه به فرايند گروهي.. ۵۳

تمرين مهارت‌هاي آموخته‌شده و مواجهه. ۵۵

طرح تكاليف منزل. ۵۷

راهبردهاي درماني مطرح‌شده درجلسات و در حين درمان. ۵۷

مراحل شکل گیری و تحول گروه ۵۸

مرحلة اوليه. ۶۰

مرحلة گذر يا انتقال. ۶۲

مرحلة كاري.. ۶۲

مرحلة آخر يا پاياني.. ۶۳

مشكلات بالقوه و موجود. ۶۳

پيشنهادهايي براي تحقيق و پژوهش… ۶۳

 

فصل سوم – راهبردهاي شناختي در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري  ۶۳

فنون شناختي نوع اول: ربط دادن افكار به موقعيت‌ها و عواطف… ۶۸

مثال. ۷۰

فنون شناختي نوع دوم: جمع‌آوري شواهد و شناسايي تحريف‌هاي فكري.. ۷۳

روش‌‌‌هاي شناختي نوع سوم: آزمايش‌ها ۸۰

روش‌‌هاي شناختي نوع چهارم: كشف باورها و پيش‌فرض‌هاي محوري و زيربنايي  ۸۴

پيش‌فرض‌هاي شرطي.. ۸۵

باورهاي محوري و زيربنايي.. ۹۳

نتيجه‌گيري.. ۹۸

 

فصل چهارم – راهبردهاي رفتاري در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري  ۱۰۰

مزايا و مشكلات كاربرد رفتار‌درمانگري در گروه‌ها ۱۰۰

مزاياي كاربرد رفتاردرمانگري در گروه‌ها ۱۰۱

مشكلات كاربرد رفتاردرمانگري در گروه‌ها ۱۰۲

راهبردهاي مبتني بر مواجهه. ۱۰۳

انواع مواجهه. ۱۰۴

مواجهة واقعي.. ۱۰۴

مواجهة شبيه‌سازي‌شده و ايفاي نقش‌هاي رفتاري.. ۱۰۵

مواجهة تجسمي.. ۱۰۷

مواجهة نشانه‌اي.. ۱۰۸

طراحي و تنظيم سلسله مراتب مواجهه. ۱۰۹

معرفي مواجهه به افراد گروه ۱۱۱

دستورالعمل‌‌هايي براي مواجهة مؤثر. ۱۱۳

قابل پيش‌بيني و قابل كنترل بودن مواجهه. ۱۱۳

فاصلۀ مناسب در تمرين‌هاي مواجهه. ۱۱۴

مدت زمان و طول تمرين‌هاي مواجهه. ۱۱۵

مواجهۀ تدريجي در مقابل مواجهة سريع. ۱۱۵

عادت‌ها و رفتارهاي سالم پيشگيري‌كننده ۱۱۶

شدت مواجهه. ۱۱۶

اهميت محرکها و بافت‌هاي مختلف در مواجهه. ۱۱۷

سرمشق‌دهي رفتار نترسيدن. ۱۱۷

به حداقل رساندن خطر. ۱۱۸

خودبازبيني رفتاري.. ۱۲۰

آموزش مهارت‌هاي اجتماعي.. ۱۲۱

آموزش حل مسئله. ۱۲۳

 

فصل پنجم- ساختار بنيادين‌گروه‌درمانگري‌هاي شناختي-رفتاري و چگونگي تحقق‌آن  ۱۲۶

انتخاب درمانجو. ۱۲۷

عوامل جمعيت‌شناختي مرتبط با درمانجويان. ۱۳۰

عوامل مربوط به روان‌درمانگران. ۱۳۱

آمادگي درمانگر. ۱۳۲

موضع درمانگر در درمان. ۱۳۳

تعداد درمانگران. ۱۳۵

ساختار گروه ۱۳۷

ساختار جلسات گروهي.. ۱۳۷

انتخاب پروتكل درماني.. ۱۳۸

قوانين و قواعد كار گروهي.. ۱۳۹

نيازهاي فردي.. ۱۴۰

تكليف منزل. ۱۴۱

انتخاب مثال‌ها و موارد. ۱۴۱

ساختار درون جلسه‌اي.. ۱۴۳

بررسي وضعيت درمانجويان. ۱۴۵

توضيح دادن. ۱۴۶

ربط دادن مطالب جلسة قبل با جلسة كنوني.. ۱۴۶

دستور جلسه. ۱۴۷

خلاصه كردن مطالب… ۱۴۸

تكليف منزل. ۱۴۸

نتيجه‌گيري.. ۱۴۹

 

فصل ششم – غلبه بر موانع در گروه‌درمانگري‌ شناختي- رفتاري  ۱۴۹

درمانجويان مشكل‌ساز. ۱۵۰

نوع ساكت… ۱۵۶

نوع انحصارطلب… ۱۵۷

نوع كمك‌كننده ۱۵۹

نوع بي‌اعتقاد. ۱۶۱

نوع سرگردان و بي‌هدف… ۱۶۳

فردي كه براي درمان گروهي مناسب نيست… ۱۶۵

چالش با فرايند گروهي در شناخت- رفتاردرمانگري.. ۱۶۷

مؤلفه‌هاي آموزشي شناخت – رفتاردرمانگري.. ۱۶۷

ساختار شناخت- رفتاردرمانگري.. ۱۶۷

جلساتي كه در بيرون تشكيل مي‌شوند. ۱۶۸

حضور مشاهده‌گران و كارآموزان. ۱۶۸

مشكلات رهبري.. ۱۶۸

نتيجه‌گيري.. ۱۶۹

 

فصل هفتم – اختلال وحشت‌زدگي و هراس از مكان‌هاي باز ۱۷۱

توصيف اختلال وحشت‌زدگي و هراس از مكان‌هاي باز. ۱۷۱

ويژگي‌هاي تشخيصي.. ۱۷۱

ويژگي‌هاي توصيفي.. ۱۷۳

ويژگي‌هاي شناختي.. ۱۷۵

حساسيت اضطرابي.. ۱۷۵

توجه به احساس‌هاي فيزيكي.. ۱۷۶

شناخت‌هاي تهديد‌كننده ۱۷۶

ويژگي‌هاي رفتاري.. ۱۷۷

فرار. ۱۷۷

رفتارهاي اجتنابي.. ۱۷۷

رفتارهاي امنيتي.. ۱۷۷

رويكردهاي شناختي- رفتاري به درك اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز و بدون هراس از مكان‌هاي باز. ۱۷۸

درمان‌هاي موجود براي اختلال وحشت‌زدگي.. ۱۷۹

دارودرمانگري.. ۱۸۰

شناخت – رفتاردرمانگري.. ۱۸۰

گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۱۸۲

تركيب دارودرمانگري و شناخت- رفتاردرمانگري.. ۱۸۳

مقايسة كارايي دارودرمانگري و شناخت- رفتاردرمانگري.. ۱۸۴

مسائل و موضوعات مربوط به ارزيابي.. ۱۸۵

نظارت بر ميزان پيشرفت در درمان و ارزيابي نتايج درمان. ۱۸۶

اضطراب دروني.. ۱۸۷

شناخت‌هاي وحشت‌آفرين.. ۱۸۷

اجتناب… ۱۸۷

ساختاردهي به گروه‌درمانگري.. ۱۸۹

شكل گروه ۱۹۱

تركيب گروه ۱۹۱

عوامل جمعيت‌شناختي.. ۱۹۲

نيمرخ نشانگان و تناسب فرد. ۱۹۳

ارزيابي تناسب فرد براي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۱۹۴

نوع تشخيص و شدت باليني آن. ۱۹۵

همبودي با ديگر اختلال‌ها ۱۹۵

بينش… ۱۹۶

انگيزش و رجحان‌هاي درمانجو. ۱۹۶

مهارت‌هاي بين‌فردي.. ۱۹۷

ملاحظات شخصيتي.. ۱۹۸

ساختار جلسات گروهي.. ۱۹۸

مؤلفه‌هاي مهم درمان. ۱۹۸

آموزش روان‌شناختي.. ۱۹۹

راهبردهاي شناختي.. ۱۹۹

راهبردهاي مبتني بر مواجهه. ۲۰۰

مواجهه در موقعيت‌هاي واقعي و طبيعي.. ۲۰۰

مواجهة دروني.. ۲۰۱

تركيب مواجهة دروني و مواجهه در موقعيت طبيعي.. ۲۰۲

راهبردهاي درماني ديگر مورد نياز. ۲۰۲

يك پروتكل نوعي براي گروه‌درمانگري اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز ۲۰۴

ملاقات‌هاي فردي با افراد گروه قبل از درمان. ۲۰۴

جلسة اول: بيان منطق درمان. ۲۰۴

جلسات دوم و سوم: راهبردهاي شناختي.. ۲۰۹

جلسات چهارم و پنجم: مواجهه در موقعيت‌هاي طبيعي و واقعي.. ۲۱۱

جلسات ششم و هفتم: آزمون كاهش نشانگان و مواجهة دروني.. ۲۱۲

جلسات هشتم تا يازدهم: تمرين مداوم راهبردهاي شناخت- رفتاردرمانگري.. ۲۱۳

جلسة دوازدهم: خاتمه دادن به جلسات گروهي و پيشگيري از بازگشت… ۲۱۴

ارزشيابي پس از درمان. ۲۱۴

مسائل و موضوعات فرايندي.. ۲۱۵

موانع و مشكلات مربوط به فرايند گروهي.. ۲۱۵

موضوعات ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرند. ۲۱۷

نتيجه‌گيري.. ۲۱۷

 

فصل هشتم – اختلال وسواس فكري- عملي(وسواس بي‌اختياري) ۲۱۸

توصيف اختلال وسواس فكري – عملي (وسواس بياختياري) ۲۱۸

ويژگيهاي تشخيصي.. ۲۱۸

ويژگي‌هاي شناختي.. ۲۲۰

فراشناخت و OCD.. 220

توجه و گوش به زنگ بودن در OCD.. 221

سوگيري‌هاي حافظه در OCD.. 221

تفكر جادويي.. ۲۲۲

همجوشي فكر – عمل.. ۲۲۲

تفكر كمالگرايانه. ۲۲۳

مسئوليت شديد و افراطي.. ۲۲۳

برآورد افراطي از تهديد. ۲۲۴

ناتواني در تحمل عدم قطعيت… ۲۲۴

ويژگي‌ها و ابعاد رفتاري.. ۲۲۵

رفتارهاي اجتنابي.. ۲۲۵

اعمال وسواسي و راهبردهاي محافظت‌كنندة ديگر. ۲۲۵

رويكردهاي شناختي- رفتاري به درك اختلال وسواس فكري- عملي.. ۲۲۶

درمان‌هاي موجود براي اختلال وسواس فكري – عملي.. ۲۲۸

دارودرمانگري.. ۲۲۹

درمان‌هاي روان‌شناختي.. ۲۳۰

گروه‌درمانگري اختلال وسواس فكري- عملي.. ۲۳۲

تركيب دارودرمانگري و درمان‌هاي رواني اجتماعي.. ۲۳۵

مسائل و موضوعات مربوط به ارزيابي.. ۲۳۶

ساختاردهي درمان گروهي.. ۲۳۸

شكل و تركيب گروه ۲۳۸

تعداد و فراواني جلسات… ۲۳۹

تركيب گروه‌ ۲۴۰

دستورالعمل‌هاي مورد لزوم. ۲۴۰

تشخيص و شدت باليني.. ۲۴۰

نيمرخ نشانگان و تناسب براي گروه‌درمانگري.. ۲۴۱

همبودي.. ۲۴۱

بينش… ۲۴۱

انگيزش و اولويت‌هاي بيمار. ۲۴۲

مهارت‌هاي بين‌فردي.. ۲۴۲

ساختار جلسات گروهي.. ۲۴۲

مؤلفه‌هاي مهم درمان. ۲۴۳

آموزش روان‌شناختي.. ۲۴۵

مواجهه. ۲۴۶

طراحي يك سلسله مراتب مواجهه. ۲۴۷

پيشگيري از اعمال و افكار وسواسي.. ۲۵۰

پيشگيري كامل از افكار و اعمال وسواسي در مقابل پيشگيري سهمي از آنها ۲۵۰

بيان منطق مربوط به پيشگيري از افكار و اعمال وسواسي.. ۲۵۱

غلبه بر مقاومت… ۲۵۳

كنارگذاشتن وسواس‌هاي شناختي.. ۲۵۴

از بين بردن اثر وسواس‌ها ۲۵۴

راهبردهاي شناختي.. ۲۵۴يك پروتكل‌ نمونه در گروه‌درمانگري شناختي – رفتاري اختلال وسواس فكري- عملي  ۲۵۶

ملاقات‌ها‌ي فردي قبل از درمان با افراد گروه ۲۵۶

جلسة اول: معرفي و ارائة منطق درمان. ۲۵۷

جلسات دوم و سوم: راهبردهاي شناختي.. ۲۵۸

جلسة چهارم: معرفي مواجهه و پيشگيري از وسواس‌هاي فكري.. ۲۵۸

جلسات پنجم تا سيزدهم: تمرين مواجهه در حين جلسات… ۲۵۹

جلسة چهاردهم: خاتمة درمان و پيشگيري از بازگشت… ۲۵۹

ارزشيابي پس از درمان. ۲۶۰

ايجاد تغيير در پروتكل.. ۲۶۰

فوايد گروه‌‌درمانگري اختلال وسواس فكري- عملي.. ۲۶۱

موانع موجود براي گروه‌‌درمانگري اختلال وسواس فكري- عملي.. ۲۶۲

ناهمگوني اعضاي گروه ۲۶۲

«سرايت» نشانگان به ديگر افراد گروه ۲۶۳

مضرات ديگر گروه‌‌درمانگري.. ۲۶۳

موانع عمومي موجود در درمان اختلال وسواس فكري- عملي.. ۲۶۴

وسعت و دامنة نشانگان. ۲۶۴

تغيير نشانگان. ۲۶۴

انجام ندادن تمرين‌هاي مواجهه در منزل. ۲۶۵

واگذاری مسئوليت… ۲۶۶

موضوعات مربوط به مذهب… ۲۶۶

تأثير اختلال‌هاي كاركردي.. ۲۶۷

موضوعات و مسائل خانوادگي.. ۲۶۸

نتيجه‌گيري.. ۲۶۹

 

فصل نهم- اختلال اضطراب اجتماعي  ۲۶۹

توصيف اختلال اضطراب اجتماعي.. ۲۶۹

ويژگي‌هاي تشخيصي.. ۲۶۹

ويژگي‌ها و ابعاد شناختي.. ۲۷۰

ويژگي‌ها و ابعاد رفتاري.. ۲۷۱

رويكردهاي شناختي- رفتاري به درك اختلال اضطراب اجتماعي.. ۲۷۲

درمان‌هاي مؤثر براي اختلال اضطراب اجتماعي.. ۲۷۴

دارودرماني.. ۲۷۴

درمان‌هاي رواني اجتماعي.. ۲۷۵

مقايسة تأثير درماني مؤلفه‌هاي مختلف شناخت- رفتاردرمانگري.. ۲۷۶

درمان گروهي در مقايسه با درمان فردي.. ۲۷۷

تركيب دارودرمانگري و درمان‌هاي رواني اجتماعي.. ۲۷۹

مسائل و موضوعات مربوط به ارزيابي.. ۲۸۰

ساختار گروه‌درمانگري.. ۲۸۱

تركيب و فرمت گروه ۲۸۲

تركيب گروه ۲۸۲

تعداد و فراواني جلسات… ۲۸۲

دستورالعمل‌هاي لازم و ضروري.. ۲۸۳

تشخيص و شدت باليني.. ۲۸۴

همبودي با ديگر اختلال‌ها ۲۸۵

بينش و سوءظن.. ۲۸۶

اولويت‌ها و رجحان‌هاي بيمار. ۲۸۷

انگيزش و قابليت دسترسي.. ۲۸۷

مهارت‌هاي بين‌فردي.. ۲۸۸

ساختار جلسات گروهي.. ۲۸۸

مؤلفه‌هاي مهم و كليدي درمان. ۲۸۹

آموزش روان‌شناختي.. ۲۹۰

راهبردهاي شناختي.. ۲۹۰

كشف و شناسايي روابط ميان افكار، عوامل راه‌انداز موقعيتي و عواطف… ۲۹۱

كشف و شناسايي شواهد و مبارزه با تحريف‌هاي شناختي.. ۲۹۳

مواجهه. ۲۹۵

طراحي و تدوين سلسله مراتب مواجهه. ۲۹۶

آموزش مهارت‌هاي اجتماعي.. ۲۹۶

يك پروتكل نمونه براي گروه‌درمانگري شناختي – رفتاري اختلال اضطراب اجتماعي.. ۲۹۹

ملاقات‌هاي فردي پيش از درمان با افراد گروه ۲۹۹

جلسة اول: مطرح كردن منطق درمان. ۲۹۹

جلسات دوم و سوم: راهبردهاي شناختي.. ۳۰۰

جلسات چهارم تا نهم: مواجهة واقعي و ايفاي نقش… ۳۰۱

جلسات دهم و يازدهم : آموزش مهارت‌هاي اجتماعي.. ۳۰۲

جلسة دوازدهم: خاتمة درمان و پيشگيري از بازگشت… ۳۰۲

ارزشيابي پس از درمان و برنامه‌ريزي.. ۳۰۲

مزايا و مشكلات گروه‌درمانگري اختلال اضطراب اجتماعي.. ۳۰۳

مزاياي گروه‌درمانگري.. ۳۰۳

افزايش فرصت‌هاي مواجهه. ۳۰۳

هزينة درماني.. ۳۰۳

فرصتي براي ملاقات با افراد ديگري كه مشكلات مشابهي دارند. ۳۰۳

ترس از موقعيت‌هاي گروهي.. ۳۰۴

مسائل و مشكلات عملي.. ۳۰۴

نتيجه‌گيري.. ۳۰۴

 

فصل دهم- افسردگي  ۳۰۴

توصيف افسردگي يك‌قطبي.. ۳۰۴

ويژگي‌ها و ابعاد تشخيصي.. ۳۰۵

شناخت – رفتاردرمانگري افسردگي.. ۳۰۶

شواهد و مدارك مربوط به گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي.. ۳۰۷

مسائل و موضوعات مربوط به ارزيابي گروه ۳۰۸

ارزيابي واجد شرايط بودن فرد براي شركت درگروه‌درمانگري.. ۳۰۸

ارزيابي نتايج درمان. ۳۰۹

ساختاردهي به گروه‌درمانگري.. ۳۱۰

تعداد افراد گروه ۳۱۰

ساختار جلسات گروهي.. ۳۱۲

مروري بر راهبردهاي شناختي- رفتاري در درمان افسردگي.. ۳۱۴

فنون رفتاري.. ۳۱۹

فنون شناختي براي كنترل افكار خودآيند. ۳۲۳

راهبردهاي شناختي خاص…. ۳۲۴

فنون شناختي مربوط به باورها در گروه‌درمانگري شناختي – رفتاري افسردگي.. ۳۲۷

نتيجه‌گيري.. ۳۳۰

پيوست ۱-۱۰- اندازه‌هاي مربوط به نتايج گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري افسردگي  ۳۳۱

مقياس‌هاي خودگزارش‌دهي نشانگان. ۳۳۱

مقياس تنيدگي، افسردگي واضطراب (لاويباندو لا و يباند، a 1995، b 1995) 331

مقياس خودگزارش‌دهي افسردگي زانگ… ۳۳۱

اندازه‌هاي كيفيت زندگي.. ۳۳۲

اندازه‌هاي مربوط به‌كاركرد. ۳۳۲

مقياس ناتواني شيهان (شيهان، ۱۹۸۳) ۳۳۳

مقياس سازگاري اجتماعي (ويسمن و باثول، ۱۹۷۶) ۳۳۳

اندازه‌هاي مربوط به آسيب‌پذيري نسبت به افسردگي.. ۳۳۳

مقياس‌هاي نگرش همراه با بدكاركردي (ويسمن و بك، ۱۹۷۸) ۳۳۴

 

فصل يازدهم – اختلال دوقطبي  ۳۳۴

توصیف اختلال دوقطبی.. ۳۳۴

ويژگي‌ها و ابعاد تشخيصي.. ۳۳۵

شناخت – رفتاردرمانگري اختلال دوقطبي.. ۳۳۷

شواهد مربوط به شناخت – ردرمانگري و گروه‌درمانگري شناختي ۳۴۰

موضوعات و مسائل مربوط به ارزيابي گروه ۳۴۲

ارزيابي تناسب بيماران براي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۳۴۲

ارزيابي نتايج درمان. ۳۴۵

سازماندهي گروه‌درمانگري.. ۳۴۶

تعداد افراد شركت‌كننده در گروه ۳۴۶

ساختار جلسات گروهي.. ۳۴۷

درمانگرها ۳۴۷

مروري بر راهبردهاي شناختي – رفتاري در اختلال دوقطبي.. ۳۴۹

آموزش روان‌شناختي.. ۳۵۳

فنون و روش‌هاي رفتاري.. ۳۵۴

مروري بر فنون شناختي در اختلال دوقطبي.. ۳۵۷

راهبردهاي شناختي خاص براي « تفكر همراه با شيدايي» ۳۵۷

راهبردهاي حل مسئله و مقابله با مشكلات… ۳۶۰

كار روي باورها در اختلال دوقطبي.. ۳۶۲

عوامل مربوط به فرايند گروهي در شناخت- رفتاردرمانگري اختلال دوقطبي.. ۳۶۴

نتيجه‌گيري.. ۳۶۶

پيوست ۱-۱۱- اندازه‌هاي موجود براي ارزيابي تأثير گروه‌درمانگري شناختي  ۳۶۸

مقياس‌هاي نشانگان افسردگي و شيدايي.. ۳۶۸

مقياس درجه‌بندي شيدايي يانگ (يانگ و همكاران، ۱۹۷۸) ۳۶۹

اندازه‌هاي كيفيت زندگي.. ۳۶۹

شاخص كيفيت زندگي (فرانز و پاورز، ۱۹۸۵) ۳۶۹

اندازه‌هاي مربوط به كاركرد. ۳۷۰

مقياس درجه‌بندي آثار منفي بيماري (دونيس، ۱۹۹۴) ۳۷۰

مقياس ناتواني شيهان (شيهان، ۱۹۸۳) ۳۷۰

مقياس سازگاري اجتماعي (ويسمن و باتول، ۱۹۷۶) ۳۷۰

 

فصل دوازدهم – اختلال‌هاي خوردن  ۳۷۱

توصیف اختلال‌هاي خوردن. ۳۷۱

ابعاد و ویژگیهای تشخیصی.. ۳۷۱

ويژگي‌ها و ابعاد توصيفي.. ۳۷۳

رويكردهاي شناختي- رفتاري به درك اختلال‌هاي خوردن. ۳۷۴

حمايت‌هاي تجربي از شناخت- رفتاردرمانگري.. ۳۷۷

شواهد مربوط به كارايي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري در درمان اختلال‌هاي خوردن  ۳۷۹

مسائل و موضوعات مربوط به ارزيابي.. ۳۸۰

ساختار گروه درمانگري و موضوعات مربوط به فرايندهاي گروهي.. ۳۸۲

بافت گروه درمانگري.. ۳۸۲

تركيب و شكل گروه ۳۸۳

تركيب گروه‌ها ۳۸۳

تعداد و فراواني جلسات… ۳۸۳

دستورالعمل‌هاي مربوط به گنجايش و ظرفيت گروه ۳۸۵

تشخيص نوع و شدت اختلال. ۳۸۵

همبودي با ديگر اختلال‌ها ۳۸۷

انگيزش و تعهد نسبت به درمان. ۳۸۷

آموزش درمانگر. ۳۸۸

ساختار جلسات گروهي.. ۳۸۸

مؤلفه‌هاي مهم درمان. ۳۸۹

آموزش روان‌شناختي.. ۳۹۴

وزن كردن بدن به‌صورت هفتگي.. ۳۹۶

خودبازبيني.. ۳۹۷

تغذية بهنجار. ۳۹۷

راهبردهاي رفتاري براي كنترل نشانگان اختلال. ۳۹۸

به تأخير انداختن و حواس‌پرتي.. ۳۹۹

غذا خوردن به‌صورت مكانيكي.. ۳۹۹

مواجهه. ۳۹۹

عبارت‌هاي مقابله‌اي.. ۴۰۰

كنترل محيطي.. ۴۰۰

راهبردهاي شناختي.. ۴۰۱

كشف رابطة بين افكار، عوامل راه‌انداز موقعيتي و عواطف… ۴۰۱

كشف و شناسايي شواهد و چالش با تحريف‌هاي شناختي.. ۴۰۱

كشف و شناسايي باورها و پيش‌فرض‌هاي محوري و تأثيرگذار. ۴۰۳

آزمايش‌هاي رفتاري.. ۴۰۴

راهبردهايي براي پيشگيري از بازگشت بيماري.. ۴۰۵

يك پروتكل گروه درمانگري شناختي – رفتاري نمونه براي اختلال‌هاي خوردن. ۴۰۵

ملاقات‌هاي فردي قبل از درمان با افراد گروه ۴۰۶

جلسة اول: منطق درماني و تعهد نسبت به تغيير. ۴۰۶

جلسة دوم: معرفي روش تغذية بهنجار. ۴۰۷

جلسة سوم: مدل شناخت- رفتاردرمانگري اختلال‌هاي خوردن. ۴۰۷

جلسة چهارم: كاركردن در جهت بهنجار كردن تغذيه. ۴۰۸

جلسة پنجم: راهبردهاي رفتاري و برنامه‌ريزي براي بهنجاركردن غذا خوردن. ۴۰۸

جلسة ششم: راهبردهاي رفتاري براي مقابله با نشانگان اختلال. ۴۰۸

جلسة هفتم: مقابله با موقعيت‌هاي پرخطر. ۴۰۹

جلسة هشتم: مقابله با مشكلات مرتبط با بهنجاركردن تغذيه. ۴۰۹

جلسة نهم: نقش ورزش در اختلال خوردن. ۴۱۰

جلسة دهم: تشخيص هيجان‌هاي خود و ادارة اين هيجان‌ها ۴۱۰

جلسة يازدهم: معرفي راهبردهاي شناختي.. ۴۱۱

جلسة دوازدهم: مبارزه با افكار خودآيند. ۴۱۱

جلسة سيزدهم: كاربرد راهبردهاي شناختي.. ۴۱۲

جلسة چهاردهم: بررسي قواعد، پيش‌فرض‌ها و باورهاي محوري و زيربنايي.. ۴۱۲

جلسة شانزدهم: پيشرفت در جهت بهنجار كردن غذا خوردن. ۴۱۳

جلسة هفدهم: مقابله با عوامل راه‌انداز بين‌فردي.. ۴۱۳

جلسه هجدهم: تصور بدني.. ۴۱۴

جلسة نوزدهم: مقابله با مسائل و موضوعات زيربنايي و تأثيرگذار. ۴۱۴

جلسة بيستم: پيشگيري از بازگشت بيماري.. ۴۱۴

پيگيري.. ۴۱۵

ملاحظات درماني براي نوجوانان. ۴۱۵

نتيجه‌گيري.. ۴۱۷

 

فصل سيزدهم – سوءمصرف مواد ۴۱۹

فردريك راتگرز و ترين آن نگوين.. ۴۱۹

توصيف اختلال‌هاي مصرف مواد. ۴۱۹

ابعاد و ويژگي‌هاي تشخيصي.. ۴۱۹

رويكردهاي شناختي- رفتاري به درك اختلال‌هاي مصرف مواد. ۴۲۲

كارايي شناخت – رفتاردرمانگري.. ۴۲۸

آسيب‌شناسي، استدلال انتزاعي و نتايج شناخت- رفتاردرمانگري.. ۴۲۹

باورها و تأثیر شناخت- رفتاردرمانگري.. ۴۳۰

انگيزش براي تغيير. ۴۳۱

ضعف‌ها و قوت‌هاي موجود در مهارت‌هاي فرد. ۴۳۲

تحريف‌هاي شناختي و انتظارها ۴۳۳

عوامل محيطي و دروني مرتبط با مصرف مواد (موقعيت‌هاي پرخطر) ۴۳۴

اهداف درماني و تعهد به درمان. ۴۳۴

گروه‌درمانگري.. ۴۳۶

شكل جلسه. ۴۳۷

خوشامدگويي و تعيين دستور جلسه. ۴۳۷

بررسي تكاليف… ۴۳۷

موارد موجود در دستور جلسة فرد. ۴۳۸

ارائة عنوان‌هاي مربوط به جلسه. ۴۳۸

تعيين تكاليف منزل، خلاصه و نتيجه‌گيري.. ۴۳۸

خلاصه‌اي از جلسات گروهي.. ۴۳۹

جلسة اول: بازخورد انگيزشي فردي.. ۴۳۹

جلسة دوم: معرفي موقعيت‌هاي پرخطر. ۴۴۲

جلسة سوم: مقابله با ميل به مصرف مواد (مقابله با وسوسه) ۴۴۲

جلسة چهارم: مقابله با تفكر منفي.. ۴۴۲

جلسة پنجم: تصميم‌هاي به ظاهر نامرتبط.. ۴۴۳

جلسة ششم: برنامه‌ريزي در زمينة موارد اضطراري.. ۴۴۳

جلسة هفتم: مهارت‌هاي امتناع. ۴۴۴

جلسة هشتم: انتقاد‌پذيري و انتقاد كردن. ۴۴۴

جلسة نهم: مديريت خشم. ۴۴۵

جلسة دهم: افزايش فعاليت‌هاي لذت‌بخش… ۴۴۵

جلسة يازدهم: حل مسئله. ۴۴۶

جلسة دوازدهم: توسعة شبكه‌هاي حمايتي.. ۴۴۶

مسائل و موضوعات مربوط به پيشبرد درمان و پيگيري پس از درمان. ۴۴۷

همبودي.. ۴۴۷

پيشگيري از بازگشت، جلسات اضافي و پيگيري طولاني‌مدت… ۴۴۹

استفاده از گروه‌هاي همياري و حمايت‌كننده ۴۵۰

مزايا و معايب گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري اختلال‌هاي مصرف مواد. ۴۵۰

مزاياي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۴۵۰

عدم همكاري در انجام تكاليف منزل. ۴۵۱

عدم تأكيد بر معنويت… ۴۵۱

الگوهاي پيشرفت براي افراد كندتر گروه ۴۵۲

نتيجه‌گيري.. ۴۵۳

 

فصل چهاردهم – اختلال‌هاي شخصيت   ۴۵۴

آرتورفريمن و جسيكا ال. استوارت… ۴۵۴

توصيف اختلال‌هاي شخصيت… ۴۵۴

گروه‌درمانگري اختلال‌هاي شخصيت… ۴۵۸

درگير شدن در درمان. ۴۵۹

كاركردهاي تشخيصي.. ۴۵۹

عموميت… ۴۵۹

ارتباط و حمايت… ۴۶۰

ویژگی آموزشي روان‌شناختي گروه ۴۶۰

آزمايشگاهي براي انجام آزمايش… ۴۶۱

سرمشق‌دهي و تمرين مهارت‌هاي اجتماعي.. ۴۶۱

انگيزش براي درمان فردي.. ۴۶۱

آگاهي.. ۴۶۲

تمرين‌ رفتارهاي جديد. ۴۶۲

مديريت منابع. ۴۶۲

گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري اختلال‌هاي شخصيت… ۴۶۲

مسائل و موضوعات مربوط به درمان در شناخت – رفتاردرمانگري.. ۴۶۴

ساختار كلي جلسات شناخت – رفتاردرمانگري.. ۴۶۵

مسائل و موضوعات مخصوص به اختلال. ۴۶۸

اختلال شخصيت پارانوئيد. ۴۶۸

اختلال شخصيت اسكيزوئيد. ۴۷۰

اختلال شخصيت اسكيزوفرني‌گونه. ۴۷۲

اختلال شخصيت ضداجتماعي.. ۴۷۳

اختلال شخصيت مرزي.. ۴۷۵

اختلال شخصيت هيستريونيك… ۴۷۷

اختلال شخصيت خودشيفته. ۴۷۹

اختلال شخصيت اجتنابي.. ۴۸۰

اختلال شخصيت وابسته. ۴۸۲

اختلال شخصيت وسواسي.. ۴۸۳

رويكردهاي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري موجود براي ‌درمان اختلال‌هاي‌شخصيتي  ۴۸۵

درمان رفتاري دياكلتيكي لينهان. ۴۸۶

ملاحظات ديگر. ۴۸۸

مشاهدة بين‌فردي مستقيم. ۴۸۸

ايجاد مهارت‌ها و سرمشق‌دهي.. ۴۸۸

گروه‌هاي با موضوع‌هاي چرخشي.. ۴۸۹

 

فصل پانزدهم – اسكيزوفرنيا ۴۹۱

ديويد ال. رابرتس، ايمي اي. پينكهام، ديويد ال. پن.. ۴۹۱

توصيف اسكيزوفرنيا ۴۹۱

شناخت- رفتاردرمانگري اسكيزوفرنيا ۴۹۳

شناخت – رفتاردرمانگري فردي اسكيزوفرنيا ۴۹۷

گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري اسكيزوفرنيا ۴۹۹

ارزيابي تناسب افراد براي شركت در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري و دستاوردهاي درماني  ۵۰۶

ارزيابي تناسب فرد براي شركت در گروه‌درمانگري.. ۵۰۶

ارزيابي نتايج درمان. ۵۰۸

فرايند گروهي در شناخت- رفتاردرمانگري اختلال اسكيزوفرنيا ۵۱۶

نتيجه‌گيري.. ۵۱۸

 

فصل شانزدهم – همبودي و گروه‌درمانگري‌هاي شناختي- رفتاري  ۵۱۹

شناسايي و درمان همبودي.. ۵۲۲

برنامه‌ريزي درماني براي بيماران مبتلا به اختلال‌هاي همبود. ۵۲۵

رويكرد كلي و عمومي به گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري.. ۵۳۲

همبودي و فرايند گروهي.. ۵۳۵

نتيجه‌گيري.. ۵۳۷

 

فصل هفدهم – پرسش‌‌هايي در زمينة ارزيابي نهايي از مداخله‌هاي گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري  ۵۳۷

۱) در شرايطي كه ديگر مسائل يكسان و مشابه باشد، آيا كارايي و تأثير گروه‌درمانگري شناختي  ۵۳۸

۲) اهميت فنون و روش‌هاي شناخت- رفتار درمانگري در مقايسه با فرايند شناخت ۵۴۱

۳) مهم‌ترين عوامل فرايندي در گروه‌درمانگري شناختي- رفتاري كدام‌اند؟. ۵۴۲

۴) سؤال‌هاي مهم و اساسي در حوزة گروه‌درمانگري شناختي.. ۵۴۳

ايده‌ها و بحث پاياني.. ۵۴۴

55000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !