پایان نامه: مجتمع مسكوني با رويكرد معماري ايراني

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویراش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعدا ۱۰۵ صفحه است.

۲- فایل های پیوست مربوط به نتایج فصل اخر

موضوع :

مجتمع مسكوني با رويكرد معماري ايراني

چکیده

در دهه های پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، پایداری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها، به ویژه در عرصه فضاهای شهری و معماری مطرح بوده است. این موضوع می تواند از طریق سه مؤلفه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در کنار یکدیگر به تعادل برسد. وجه اقتصادی معمولاً به علت انگیزه های مالی و انتفاعی توسط سرمایه گذاران رعایت می گردد. حتی در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار می گیرد و چه بسا مشکلاتی را از این برای سبب می شود.

مسائل زیست محیطی نیز به فراخور هر جامعه برای خود ضوابطی دارد و مورد توجه واقع می شود، اما آنچه مغفول می ماند وجه اجتماعی توسعه است. در رساله حاضر، اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر مسایل مشابه در شهرهای ایرانی – اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران ایرانی تحت بررسی قرار گرفته تا تجربه های ارزشمند آکادمیک و حرفه ای آنان از یک سو و تجربه زندگی آن ها در مجتمع های مسکونی از سوی دیگر ثبت و تلفیق شود و با تجزیه و تحلیل نظریه های دریافت شده، عوامل موثر در اصول پایداری مجتمع های مسکونی استخراج گردد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

بخش اول : مطالعات پایه

فصل اول : تعريف و مفهوم مسكن ……………………………………………………………………………… ۳

ضرورت مطالعه ( كمي )……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

تعريف مسكن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

تعريف رويكرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم : هويت ملي ايراني اسلامي و نمود آن در معماري سنتي………………………………… ۸

عناصر هويت ساز معماري ايراني ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بررسي هندسه و تناسب در معماري ايراني ………………………………………………………… ۱۲

پيمون در هندسه ايراني ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل سوم : بررسي الگوهايي از خانه هاي سنتي ايراني………………………………………………….. ۱۵

الگوي طبيعت گرايي   ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

الگوي استتار و عدم اشراف………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

الگوي محرميت……………………………………………………………………………………. ۱۷

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

فصل چهارم : بررسي نما و پلان در خانه هاي ايراني ………………………………………………………. ۲۰

بررسي نما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

بررسي پلان  در خانه هاي ايراني………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

بررسي پلان از نظر توالي و مراتب فضا ها در خانه …………………………………………………………………………………… ۲۳

بررسي پلان از نظر هندسه و تناسبات ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل پنجم : اندام هاي خانه هاي ايراني………………………………………………………………………. ۲۵

اندام هاي خانه هاي ايراني…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

شناخت شناسي معماري ايران …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

ويژگي هاي خانه ايراني بر اساس ادبيات خانه در ايران…………………………………………………………………………….. ۲۶

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

فصل ششم : ضوابط و استانداردها……………………………………………………………………………… ۲۸

ضوابط مجتمع هاي مسكوني ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

فضاهاي لازم الاجرا در مجتمع هاي مسكوني…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

ابعاد الزامي در داخل بنا……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

ضوابط اختصاصي راه هاي خروج در بنا هاي آپارتماني ……………………………………………………………………………. ۳۳

عملكرد فضايي داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

طراحي بلوك هاي ساختماني………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

دياگرام روابط عملكردي……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

تدوین برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

بخش دوم : مطالعات تطبيقي

مجتمع مسكوني زيتون اصفهان …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

مجتمع مسكوني شوشتر در خوزستان………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

بخش سوم : مطالعات زمینه

فصل اول : سایت آنالیز ……………………………………………………………………………………………. ۵۵

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

فصل دوم : لكه گذاري ……………………………………………………………………………………………… ۷۲

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

مدارک پروژه …………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

سايت پلان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

پلان همكف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

پلان زيرزمين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

پلان ۱+…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

پلان ۳+…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

پلان ۴+…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

نما برش A-A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

نما برش B-B ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

نما برش C-C ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

نماي شمالي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

نماي غربي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !