مقاله: ارائه الگوی طراحی معماری پایدار شورای اسلامی با رویکرد تعاملات اجتماعی (نمونه موردی شهر بردسیر)

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) مقاله به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۲۰صفحه است

 

ارائه الگوی طراحی معماری پایدار شورای اسلامی با رویکرد تعاملات اجتماعی

(نمونه موردی  شهر بردسیر)

صابر کدخدا زاده،  محمد جواد گنجی صفار ۲

۱-       دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گرایش مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

دکترای معماری و استادیار گروه معماری،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

 

Providing a model of sustainable architecture design of the Islamic Council with a social interaction approach

 (Bardsir City Case Study)

Saber Kadkhodazadeh 1* Mohammad javad Ganjisafar 2,

۱- Master of Architecture, Architectural Engineering,

Islamic Azad University of Bardsir Branch

۲- Doctor of Architecture and Assistant Professor of Architecture,

Islamic Azad University, Bardsir Branch

 

 

چکیده

 

 

 

 

آیا مکانی وجود دارد که در آن خود را به عنوان عضوی از یک اجتماع هم دل و همسان دیده و بر این اساس مسئولیت ها و حقوقی را بر عهده داشته باشد؟ گسترش شهرنشيني و شهرگرايي در قرن بيستم ناشي از انقلاب صنعتي، ليبراليسم اقتصادي و موارد اين چنيني مي باشد كه چشم انداز آتي توسعه پايدار شهري را با چالش هاي مواجه كرده است. شورای شهر نهادی است که به منظور هدایت امور مربوط به شهر با پشتوانه قانونی توسط مردم آن شهر برای مدت معین تشکیل می گردد و مدیریت شهری نیز ساماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر و ایجاد محیطی قابل زندگی برای شهروندان می باشد. در این میان بعد از شهرداری ها که از گذشته تا امروز به عنوان نهاد اصلی مدیریت شهری شناخته شده اند نهاد دیگری وجود دارد که می تواند سهم و نقش بسزایی در مدیریت شهری مطلوب داشته باشد و این نهاد شورای اسلامی شهر است. در همین راستا در پژوهش پیش رو مجموعه قواعد تبیین کننده در طراحی مجموعه شورای شهری در جهت پاسخگویی به نیاز های جامعه مدنی و تعاملات اجتماعی می باشد، لذا این مجموعه برای پاسخگویی به این نیاز ها، با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار به صورت اکولوژیک طراحی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شهر بردسیر می باشد.

واژه­هاي کليدي

مدیریت شهری، مشارکت اجتماعی، طراحی پایدار، شهرستان بردسیر.

 

Abstract  

 

Is there a place where he sees himself as a member of a coherent community and thus has responsibilities and rights? The rise of urbanization and urbanism in the twentieth century is due to the industrial revolution, economic liberalism, and such that the future prospects of sustainable urban development are challenged. The City Council is an institution that is governed by the people of that city for a fixed period of time, and urban management is the organization of factors and resources to meet the needs of the city’s residents and to create a livable environment for citizens. In the meantime, after the municipalities that have been recognized as the main body of urban management from the past to the present day, there is another body that can play an important role in the good management of the city. In this regard, the present study sets forth the set of explanatory rules in the design of the Municipal Council Collection to meet the needs of civil society and social interactions, so this set is designed to meet these needs, taking into account ecological sustainable development principles. designed. The research method was descriptive-analytical and the data were collected through library, field study and documentary questionnaire. The statistical population is Bardsir City.

Keywords

Urban Management, Social Participation, Sustainable Design, Bardsir County.

 

 

 

۱- مقدمه

شورای شهر به عنوان یک نهاد اجتماعی و سیاسی یکی از ارکان مهم در جامعه شهری اسلامی است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست و مردم این سرزمین هیچگاه در امور خود از شور با یکدیگر غفلت نورزیده اند. با رشد شهرنشینی به تبع آن تغییر الگوهای مشارکت و تعاملات اجتماعی، بازبینی در این مفهوم و فزونی آگاهی مردم نسبت به این امر مهم و تلاش در جهت ایجاد جامعه مدنی یک ضرورت می نماید. از سوی دیگر،انسان ها نیاز ذاتی به برقراری روابط اجتماعی دارند و ساختارهایی را در شهر برای براورده ساختن این نیازها فراهم می آورند [۱]. با توجه به این موضوع و مشاهده و احساس کمبود فضاهای انسانی در شهرهای امروزی بخصوص کشورمان باعث می شود تا معماران و متعهدان جامعه به منظور ایجاد فضاهای شهری مردمی که بتوانند ارتباط راحت میان دولت مردان و اقشار جامعه را فراهم آورند گام هایی هر چند کوتاه بردارند.

با توجه به ساختار مدیریت شهری در کشور ما و تعداد مدیریت‌ها در سطح شهر، می‌توان گفت که شوراها و شهرداری‌ها تنها بخشی از این ساختار پراکنده را در اختیار دارند. و در این میان شوراها به عنوان نهادی که مشروعیت و مقبولیت خود را از مردم می‌گیرند، می‌توانند نقش مهمی را بر اثر بخشی شهرداری‌ها داشته باشند. در اکثر شهرها بویژه در شهرهای کوچک و متوسط شوراهای شهر آنچنان که باید نتوانسته‌اند در اثر بخشی به شهرداری‌ها موفق باشند [۲].

۲- بیان مسئله

مدیریت شهری به عنوان یک رویکرد نوین در حل مشکلات و معضلات بوجود آمده در جامعه به عنوان یک حکومت محلی در عرصه زندگی شهری ایفای نقش می نماید. امروزه با گسترش شهرنشینی و مشکلات خاص ان، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبرد های سودمند برای بهینه سازی زندگی شهروندان مورد توجه قرار می گیرد. شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری که مسئولیت عظیم اداره شهرها را در سطح محلی بر عهده دارد چند صباحی است که پا به عرصه زندگی شهرها گذاشته است  [۳].

شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور ما دارند، نیازمند نماد کالبدی مناسبی هستند، نمادی که نشانگر جایگاه مهم شوراها و تجلی گاه مشارکت مردم در امور شهر باشد. تالار شهر به عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمان های عمومی شهر، مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر می باشد. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر می باشد ]۴]. مشارکت در عرصه های مختلف جامعه از جمله سیاست یکی از راهکارهای اساسی در جهت رسیدن به جامعه پایدار است، زیرا پایداری اجتماعی یعنی حفظ سرمایه اجتماعی، چهارچوب اصلی جامعه را می سازد و هزینه کار با همکاری یکدیگر را کاهش می دهد. (قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور، تیر ماه ۱۳۷۵)

۳- پیشینه پژوهش

طهماسبی و بهزادفر (۱۳۹۲): در مقاله با عنوان ” شناسايي و ارزيابي مولفه هاي تاثيرگذار بر تعاملات اجتماعي تحکيم و توسعه روابط شهروندي در خيابان هاي شهري: نمونه مورد مطالعه سنندج” به این موضوع اشاره دارند که:  مولفه های فردی تاثیر مستقیمی بر تعاملات اجتماعی و روابط پایدار اجتماعی دارند و قابلیت های طراحی محیط کالبدی و کیفیت عملکردی فضا باعث ارتقای تعاملات اجتماعی می شود.

قلمبردزفولی  و نقی زاده (۱۳۹۵) در مقاله با عنوان ” طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی” چاپ شده در مجله هویت شهر بیان می کنند که: از دیدگاه جین جیکوبزیان گل برای خلق یک فضای موفق که بتواند پذیرای افراد و گروه های مختلف باشد عواملی چون اختلاط کاربری، سر زندگی، زیبایی بصری و نگهداری ومراقبت از فضا به طور خاص،و عوامل دیگری چون، راحتی کالبدی، امکان نشستن و توقف کردن، دسترسی مناسب و امنیت، تناسب و خوانایی،تنوع و همگانی بودن فضا را از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر حضورپذیری و تعاملات اجتماعی دانست.

قنبران و جعفری (۱۳۹۶) در مقاله با عنوان ” بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی(نمونه موردی:محله درکه-تهران)،” بیان می نمایند که: عوامل موثر بر شکل گیری تعاملات اجتماعی عبارتنداز: قلمرو، ازدحام، خلوت، حس تعلق، امنیت اجتماعی- محیط، حس مکان، اجتماع پذیری فضا، اعتماد اجتماعی، مشارکتی بودن فضا، مراسم مذهبی، طبقه اجتماعی و پایگاه اقتصادی، وجود انواع فضاهای عمومی و پاتوق در محل می باشد.

 

۴– مبانی نظری

۴-۱- تعامل اجتماعی

تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتراست که منجر به واکنشی میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخت شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیرد. البته تعاریف دیگری نیز برای تعاملات اجتماعی وجود دارد به عنوان نمونه، تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط، می تواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه ها و شبکه های اجتماعی است [۵] .اما آنچه ما در جوامع امروزی شاهد آن هستیم کاهش سطح ارتباط افراد با یکدیگر است.چنانکه با افزایش اندازه، وسعت شهرها، سرعت، تراکم و غیره مدنیت، شهروندی و روابط اجتماعی به عنوان اصول اولیه شهری، تضعیف شد [۶].

۴-۲- نیازهای اجتماعی انسان

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0