پایان نامه : موقعیت و اندازه بهینه موانع روی یک دیوار از محفظه های با جابجایی آزاد با دیوارهای عمودی فعال و تاثیر تابش محیط غیر شفاف، زاویه محفظه و نسبت منظری روی آن با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۲۳۰ صفحه است.

۲- پیوست های نتایج  فصل چهارم پایان نامه است.

عنوان:

موقعیت و اندازه بهینه موانع روی یک دیوار از محفظه های با جابجایی آزاد با دیوارهای عمودی فعال و تاثیر تابش محیط غیر شفاف، زاویه محفظه و نسبت منظری روی آن با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان

چكيده

در این پایان­نامه مشخصات بهینه موانع روی دیوار محفظه­های با جابجایی آزاد با دیوارهای عمودی فعال و دیواره­های افقی غیر فعال (عایق) در نظر گرفته شده است. در این پایان­نامه اثر تابش محیط تاثیرگذار، زاویه محفظه و نسبت منظری روی مشخصات بهینه موانع بررسی شده است. از الگوریتم کوچ پرندگان به منظور بهینه­سازی موقعیت و اندازه موانع استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا شکل بهینه دیوار­های گرم بوسیله الگوریتم کوچ پرندگان به دست آمده است. در این روش ناحیه مشخصی نزدیک دیوار گرم به موانع که جامد و یا سیال هستند تقسیم می شود. در این محفظه جابجایی آزاد حاکم است. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی به­وسیله روش حجم محدود گسسته شده­اند. این معادلات به وسیله الگوریتم SIMPLER حل شده اند. از الگوریتم کوچ پرندگان برای بدست آوردن ضرایب بدون بعد نفوذ نزدیک دیوار گرم (داخل بلوک­های مشابه) با هدف بیشینه کردن انتقال حرارت از دیوار سرد استفاده شده است. نتایج نشان­دهنده افزایش ۱۳% انتقال حرارت در عدد ریلی ۱۰۴ و افزایش ۴۰% انتقال حرارت در عدد ریلی ۱۰۵ از دیوار سرد می­باشد. در قسمت دوم مشخصات بهینه پره­های نازک (موانع نازک) با ضریب هدایت حرارتی مختلف در نسبت­های منظری و زوایای مختلف برای هدف افزایش و یا کاهش انتقال حرارت از دیوار سرد با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان به دست آمده است. الگوریتم کوچ پرندگان برای بهینه سازی استفاده شده است به طوری که یک جفت (x,y) برای هر پره که y نشان دهنده مکان آن و x نشان دهنده اندازه آن می­باشد انتخاب می­شود پره­ها بر روی شبکه جابجایی آزاد قرار می­گیرند که این کار توسط یک زیر برنامه انجام می­شود. همین طور الگوریتم کوچ پرندگان برای اعمال آرایه ای از پره­ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان­دهنده کاهش ۸% انتقال حرارت از دیوار سرد با اتصال سه پره با هدایت حرارتی بالا در عدد ریلی ۱۰۷ است که تاکنون گزارش نشده است. همچنین نتایج به دست آمده از این قسمت نشان داد که با افزایش نسبت­های منظری و همین طور افزایش قید طول و تعداد پره­ها الگوریتم کوچ پرندگان ممکن است قادر به پیدا کردن جواب بهینه نباشد. در انتها اثر توام انتقال حرارت تابش و جابجایی آزاد در محفظه ­های مربعی در عدد ریلی ۱۰۶ بر روی طول و موقعیت بهینه یک پره متصل شده به دیوار گرم در عدد پلانک ۰۲/۰ و ضریب جذب ۲/۰ به منظور افزایش انتقال حرارت از دیوار سرد با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان بررسی شده است.

 

كلمات كليدي: جابجایی آزاد، شکل بهینه، الگوریتم کوچ پرندگان، آرایه پره­های نازک، تابش محیط تاثیرگذار، عدد پلانک

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

۱- فصل اول : مقدمه….. ۱

۱-۲- انواع روش­های انتقال حرارت….. ۲

۱-۲- انتقال حرارت در محفظه­های بسته. ۳

۱-۳- سوالهای اصلی و ضرورت انجام تحقیق …… ۵

۱-۴- نوآوری پژوهش حاضر. ۶

۱-۵- ساختار پایان نامه ….. ۶

۲- فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین……. ۷

۲-۱- مقدمه.. ۸

۲-۲- پژوهش­های گذشته درانتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه­های بسته. ۸

۲-۳- پژوهش­های گذشته درانتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه­های بسته همراه آرای­های از بلوک­ها ۹

۲-۴- پژوهش­های گذشته در انتقال حرارت تابش در محفظه­های بسته همراه آرایه­ای از بلوک­ها ۱۵

۲-۵- پژوهش­های گذشته درانتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد و تابش در محفظه­های بسته ………. ۱۸

۲-۶- جمع بندی.. ۲۱

۳- فصل سوم: معادلات حاکم بر مسئله ترکیبی جابجایی آزاد – تابش…… ۲۳

۳-۱- مقدمه …….. ۲۴

۳-۲-معادلات و فرض­های حاکم بر مسئله جابجایی آزاد – تابش… ۲۴

۳-۲-۱- بی­بعد کردن معادلات ممنتوم. ۲۴

۳-۲-۲- بي­بعد کردن معادله انرژی.. ۲۶

۳-۳- شرایط مرزی و الگوریتم محاسباتی حاکم بر مسئله جابجایی آزاد-تابش: ۲۷

۳-۴- معادلات و تقريبات به كار رفته در مسائل تابش… ۲۸

۳-۴-۱- دیورژانس شار حرارتی تابشی.. ۲۹

۳-۴-۲- شرایط دمایی.. ۳۰

۳-۴-۳- معادلات حاکم بر حل مسائل تابش در محیط­های تاثیرگذار در حالت دوبعدی.. ۳۰

۳-۴-۴- حل عددی معادله حجم کنترلی به دست آمده در حالت دوبعدی.. ۳۱

۳-۴-۵- روش پله ای.. ۳۳

۳-۴-۶- روش الماس ( ) ۳۳

۳-۵- اعتبارسنجی کد تابش… ۳۳

۳-۵-۱- روش بلوک­های غیر فعال. ۳۷

۳-۵-۲- اعتبارسنجی کد بلوک­های غیر فعال. ۳۸

۳-۶- جمع بندی.. ۴۰

۴- فصل چهارم: انتقال حرارت جابجایی آزاد…. ۴۱

۴-۱- مقدمه.. ۴۲

۴-۲- عوامل فیزیکی جریان­های ناشی از شناوری.. ۴۲

۴-۳- معادلات و فرض­های حاکم بر مسئله مورد نظر. ۴۳

۴-۴- روش حل عددی معادلات حاکم بر جابجایی آزاد. ۴۵

۴-۴-۱- معادلات اندازه حرکت.. ۴۷

۴-۵- مدل ساده برای تعامل بین جامد و سیال. ۵۷

۴-۵-۱- روش حل عددی معادلات حاکم بر جابجایی آزاد در تعامل بین جامد و سیال. ۵۷

۴-۵-۲- معادلات اندازه حرکت برای تعامل بین جامد وسیال. ۵۸

۴-۵-۳- بدست آوردن ضرایب بی بعد نفوذ در معادله انرژی.. ۶۴

۴-۶- استقلال شبکه و اعتبارسنجی یک مدل ساده برای محفظه مربعی.. ۶۶

۴-۷- بررسی استقلال شبکه و اعتبار سنجی برای محفظه­های زاویه­دار با نسبت­های منظری مختلف و حالت بدون پره …… ۷۰

۴-۸- جمع بندی.. ۸۳

۵- الگوریتم کوچ پرندگان …… ۸۴

۵-۱- مقدمه.. ۸۵

۵-۲- تاریخچه الگوریتم کوچ پرندگان. ۸۵

۵-۲-۱- کندی و ابرهارت: شکل­گیری الگوریتم کوچ پرندگان. ۸۵

۵-۳- اساس کار الگوریتم بهینه­سازی پرندگان. ۸۶

۵-۴-به­کار گیری الگوریتم کوچ پرندگان. ۸۷

۵-۴-۱- بهترین تجربه شخصی.. ۸۹

۵-۴-۲- بهترین تجربه سراسری.. ۹۰

۵-۴-۳- بهترین تجربه محلی.. ۹۱

۵-۵- شرط همگرایی.. ۹۱

۵-۶- پارامترهای الگوریتم بهینه­سازی کوچ پرندگان. ۹۲

۵-۶-۱- ابعاد مسئله. ۹۲

۵-۶-۲- تعداد ذرات.. ۹۲

۵-۶-۳- دامنه متغیرها ۹۲

۵-۶-۴- دامنه سرعت.. ۹۳

۵-۶-۵- اینرسی.. ۹۳

۵-۷- معرفی مسئله آرایه بلوک­ها ….. ۹۶

۵-۸- معرفی مسئله آرایه پره­ها ۹۷

۵-۹- مسئله مستقیم. ۹۹

۵-۱۰- مسئله بهینه­سازی آرایه­ای از بلوک ها ۱۰۱

۵-۱۱- مسئله بهینه­سازی آرایه­ای از پره­ها ۱۰۱

۵-۱۲- اعتبارسنجی الگوریتم کوچ پرندگان برای آرایه­ای از بلوک­ها ۱۰۲

۵-۱۳- اعتبارسنجی الگوریتم کوچ پرندگان برای آرایه­ای از پره­ها ۱۰۸

۵-۱۴- جمع بندی.. ۱۱۲

۶- فصل ششم: بهینه­سازی مشخصات موانع روی دیوار گرم محفظه­های همراه با جابجایی آزاد. ۱۱۳

۶-۱- مقدمه  ۱۱۴

۶-۲- بدست آوردن شکل بهینه دیوار گرم در محفظه شامل سه دیوار گرم و یک دیوار سرد با هدف افزایش انتقال حرارت.. ۱۱۴

۶-۳- بررسی افزایش انتقال حرارت با اتصال یک پره نازک با هدایت حرارتی بالا بدون قید طول روی دیوار گرم. ۱۲۰

۶-۴- بررسی افزایش انتقال حرارت با اتصال یک پره نازک با دو جنس مختلف روی دیوار گرم. ۱۲۳

۶-۵- بررسی افزایش انتقال حرارت با اتصال دو پره نازک با هدایت حرارتی بالا روی دیوار گرم با قید طول  وبدون قید طول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵

۶-۶- بررسی کاهش انتقال حرارت با اتصال سه پره نازک با هدایت حرارتی بالا روی دیوار گرم با قید طول …… ۱۳۱

۶-۷- بررسی اثر زاویه و نسبت منظری برای یک پره متصل شده به دیوار گرم و هدف کاهش و افزایش انتقال حرارت.. ۱۳۴

۶-۸- بررسی اثر زاویه و نسبت منظری برای چهار پره متصل شده به دیوار گرم و هدف کاهش و افزایش انتقال حرارت.. ۱۶۲

۶-۹- جمع بندی.. ۱۷۷

۷- فصل هفتم: نتایج جابجایی آزاد – تابش… ۱۷۸

۷-۱- مقدمه  ۱۷۹

۷-۲- اعتبارسنجی کد ترکیب جابجایی آزاد و تابش… ۱۷۹

۷-۳- مسئله بهینه­سازی تابش – جابجایی آزاد. ۱۸۱

۸- فصل هشتم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات.. ۱۸۴

۸-۱- نتیجه­گیری.. ۱۸۵

۸-۲- پیشنهادات جهت ادامه کار ۱۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان جدول صفحه

 

جدول ‏۴‑۱٫ پارامتر هاي مورد نياز حل مسئله عددي جابجايي آزاد. ۴۵

جدول ‏۴‑۲٫ ضرايب معادله (۳-۲۹) ۵۳

جدول ‏۴‑۳٫ ضرايب معادله (۴-۳۴) ۵۵

جدول ‏۴‑۴٫ پارامتر هاي مورد نياز حل مسئله عددي جابجايي آزاد در تعامل بین جامد و سیال. ۵۸

جدول ‏۴‑۵٫ مقایسه اعداد ناسلت متوسط پژوهش حاضر و وال دیویس ]۱[ و شی و همکاران ]۷[ وقتی که هیچ پرهای در محفظه متصل نشده باشد. ۶۷

جدول ‏۴‑۶٫ بیشترین خطای نسبی در هر نسبت منظری.. ۷۴

جدول ‏۵‑۱٫ مقایسه نتایج شبکه­های یکنواخت و غیر یکنواخت.. ۱۰۵

جدول ‏۵‑۲٫ طول، موقعیت و ضریب تاثیر یک پره با هدایت حرارتی بالا متصل شده به دیوار گرم برای هدف افزایش انتقال حرارت.. ۱۱۱

جدول ‏۶‑۱٫ تاثیر عرض دامنه و تعداد متغیرها برای اعداد ریلی مختلف.. ۱۱۸

جدول ‏۶‑۲٫ اندازه صفحات متصل شده به محفظه­های ساخته شده در اعداد ریلی مختلف.. ۱۲۰

جدول ‏۶‑۳٫ موقعیت و اندازه پره برای هدف افزایش انتقال حرارت بدون قید طول در اعداد ریلی مختلف.. ۱۲۳

جدول ‏۶‑۴٫ اندازه و موقعیت و ضریب تاثیر بهینه یک پره با هدایت حرارتی محدود(Rk = ۷۷۵۰, Rk = ۱۷۷۳۰) نازک با قید طول  با هدف افزایش انتقال حرارت از دیوار سرد. ۱۲۴

جدول ‏۶‑۵٫ اندازه و موقعیت و نسبت ضریب تاثیر بهینه یک پره با هدایت حرارتی محدود(Rk = ۷۷۵۰, Rk = ۱۷۷۳۰) نازک با قید طول  با هدف افزایش انتقال حرارت از دیوار سرد. ۱۲۴

جدول ‏۶‑۶٫ اندازه­ها، موقعیت­ها و ضریب تاثیر دو پره با هدایت حرارتی بالا برای افزایش انتقال حرارت با قید طول …… ۱۲۷

جدول ‏۶‑۷٫ اندازه­ها موقعیت­ها و ضریب تاثیر دو پره با هدایت حرارتی بالا برای افزایش انتقال حرارت بدون قید طول. ۱۲۹

جدول ‏۶‑۸٫ اندازه­ها، موقعیت­ها و ضریب تاثیر سه پره با هدایت حرارتی بالا برای کاهش انتقال حرارت با قید طول …… ۱۳۳

جدول ‏۶‑۹٫ عدد ناسلت متوسط بدون پره برای نسبت­های منظری، اعداد ریلی و زاویه مختلف.. ۱۳۵

جدول ‏۶‑۱۰٫ بررسی اثر زاویه و نسبت منظری بر روی طول، موقعیت و ضریب تاثیر پره بهینه متصل شده به دیوار گرم و هدف کاهش و افزایش    ۱۳۵

جدول ‏۶‑۱۱٫ بررسی استقلال شبکه برای محفظه­های زاویه­دار با نسبت­های منظری مختلف و با چهار پره بهینه و هدف افزایش انتقال حرارت   ۱۶۳

جدول ‏۶‑۱۲٫ بررسی استقلال شبکه برای محفظه­های زاویه­دار با نسبت­های منظری مختلف و با چهار پره بهینه و هدف کاهش انتقال حرارت   ۱۶۳

جدول ‏۶‑۱۳٫ اندازه­ها، موقعیت­ها و ضریب تاثیر چهار پره با هدایت حرارتی Rk = ۰٫۰۳۵۳۵برای کاهش انتقال حرارت با قید طول ۰٫۵L و A = ۲ و زوایای مختلف.. ۱۶۴

جدول ‏۶‑۱۴٫ اندازه­ها، موقعیت­ها و ضریب تاثیر چهار پره با هدایت حرارتی Rk = ۰٫۰۳۵۳۵برای کاهش انتقال حرارت با قید طول ۰٫۵L و = ۴ و زوایای مختلف.. ۱۶۴

جدول ‏۶‑۱۵٫ موقعیت­ها و ضریب تاثیر چهار پره با هدایت حرارتی Rk = ۷۰۷ برای افزایش انتقال حرارت با طول برابر ۰٫۵L و A = ۲ و زوایای مختلف.. ۱۶۵

جدول ‏۶‑۱۶٫ موقعیت­ها و ضریب تاثیر چهار پره با هدایت حرارتی Rk = ۷۰۷ برای افزایش انتقال حرارت با طول برابر ۰٫۵L و A = ۴ و زوایای مختلف.. ۱۶۵

جدول ‏۷‑۱٫ مقایسه شار گرمایی کل و شار تابشی کار حاضر و مرجع ]۱۶[ برای شبکه­ها و ضخامت­های اپتیکی مختلف.. ۱۸۰

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

 

عنوان شکل صفحه

 

شکل ‏۲‑۱٫ شماتیک محفظه بکار رفته رحمان و همکاران [۲] ۸

شکل ‏۲‑۲٫ شماتیک محفظه بکار رفته هوالسز و همکاران ]۳[ ۹

شکل ‏۲‑۳٫ شماتیک مسئله فیزیکی و شرایط مرزی هاسانویی و همکاران ]۴[ ۱۰

شکل ‏۲‑۴٫ شماتیک محفظه بکار رفته نگ و همکاران ]۵[ ۱۱

شکل ‏۲‑۵٫ هندسه مسئله و سیستم مختصات بکار رفته محفظه لاخال و همکاران ]۶[ ۱۱

شکل ‏۲‑۶٫ هندسه محفظه بکار رفته شی و همکاران ]۷[ ۱۲

شکل ‏۲‑۷٫ شکل شماتیک مسئله تنسیم و همکاران]۸[ ۱۳

شکل ‏۲‑۸٫ شماتیک محفظه  بکار رفته بیلگن ]۹[ ۱۳

شکل ‏۲‑۹٫ شماتیک مسئله با شرایط مرزی محفظه بکار رفته الاتار و همکاران ]۱۰[ ۱۴

شکل ‏۲‑۱۰٫ شماتیک محفظه بکار رفته دونگ دونگ ژانگ و همکاران ]۱۲[ ۱۵

شکل ‏۲‑۱۱٫ شماتیک هندسه مستطیلی محفظه بکاررفته فایولند ]۱۳[ ۱۶

شکل ‏۲‑۱۲٫ شماتیک و ویژگی­های تابشی محفظه بکاررفته در مسئله طراحی محفظه سروری و همکاران ]۱۴[ ۱۷

شکل ‏۲‑۱۳٫ الف) هندسه واقعی ب) هندسه اسمی ج) تعریف متغیرهای غیر فعال د) مقدار متغیرهای غیر فعال در هندسه نامی ]۱۵[ ۱۸

شکل ‏۲‑۱۴٫ شماتیک محفظه بکار رفته یوسل و همکاران ]۱۶[ ۱۹

شکل ‏۲‑۱۵٫ شماتیک مسئله و سیستم مختصات بکار رفته لاریت و همکاران ]۱۷[ ۱۹

شکل ‏۲‑۱۶٫ هندسه محفظه بکاررفته لاری و همکاران ]۱۸[ ۲۰

شکل ‏۲‑۱۷٫ هندسه محفظه بکاررفته مینگ و همکاران ]۱۹[ ۲۱

شکل ‏۳‑۱٫ نمای شماتیکی از شرایط مرزی محفظه ای همراه با جابجایی آزاد و تابش… ۲۸

شکل ‏۳‑۲٫ حجم کنترل در حالت دو بعدی الف) یک محفظه شامل ۴ حجم کنترل ب) یک حجم کنترل نمونه. ۳۱

شکل ‏۳‑۳٫ بررسی استقلال شبکه با استفاده از تقریب S2 34

شکل ‏۳‑۴٫ بررسی استقلال شبکه با استفاده از تقریب S4 35

شکل ‏۳‑۵٫ بررسی استقلال شبکه با استفاده از تقریب S6 35

شکل ‏۳‑۶٫ مقایسه نتایج به دست آمده مربوط به شار حرارتی حاصل از کد نوشته شده با روش پله­ای با نتایج حاصل از سه حل.. ۳۶

شکل ‏۳‑۷٫ نتایج توزیع دما در  با سه مرتبه روش   و روش پله­ای.. ۳۶

شکل ‏۳‑۸٫ الف) هندسه واقعی ب) هندسه اسمی ج) تعریف متغیرهای غیر فعال د) مقدار متغیرهای غیر فعال در هندسه نامی ]۱۵[ ۳۸

شکل ‏۳‑۹٫ شماتیک و ویژگی­های تابشی محفظه بکاررفته در مسئله طراحی ]۱۴[ ۳۸

شکل ‏۳‑۱۰٫ نمودار شار حرارتی سطح گرمکن ]۱۴[ ۳۹

شکل ‏۳‑۱۱٫ مقایسه شار حرارتی روی سطح طراحی کار حاضر و سروری و همکاران ]۱۴[ ۴۰

شکل ‏۴‑۱٫ حالت الف شرایط ناپایدار ۴۳

شکل ‏۴‑۲٫ حالت ب شرایط پایدار ۴۳

شکل ‏۴‑۳٫ محفظه بکاررفته. ۴۴

شکل ‏۴‑۴٫ شبکه یکنواخت مورد استفاده در حل عددی.. ۴۶

شکل ‏۴‑۵٫ شبکه جابجا شده سرعت های عمودی وافقی.. ۴۷

شکل ‏۴‑۶٫ یک حجم کنترل  و مولفه های سرعت همسایه. ۴۹

شکل ‏۴‑۷٫ یک حجم کنترل  و مولفه های سرعت همسایه. ۵۰

شکل ‏۴‑۸٫ حجم کنترل اسکالر استفاده شده برای گسسته سازی معادله پیوستگی.. ۵۳

شکل ‏۴‑۹٫ حجم کنترل U و مولفه­های سرعت همسایه برای جامد و سیال. ۵۹

شکل ‏۴‑۱۰٫ حجم کنترل V و مولفه­های سرعت همسایه برای جامد و سیال. ۶۱

شکل ‏۴‑۱۱٫ شبکه اصلی استفاده شده در معادله انرژی.. ۶۳

شکل ‏۴‑۱۲٫ شماتیک برای بدست آوردن ضرایب بی­بعد نفوذ در معادله انرژی.. ۶۴

شکل ‏۴‑۱۳٫ شماتیک محفظه مربعی با یک پره متصل شده به دیوار گرم. ۶۶

شکل ‏۴‑۱۴٫ عدد ناسلت متوسط به­عنوان تابعی از نقاط شبکه الف) عدد ریلی ۱۰۷ و ب) عدد ریلی ۱۰۴ ۶۷

شکل ‏۴‑۱۵٫ مقایسه خطوط جریان و توزیع دمای پژوهش حاضر (سمت چپ) و شی و همکاران ]۷ [ (سمت راست) الف) خطوط جریان عدد ریلی ۱۰۴ب) توزیع دما عدد ریلی ۱۰۴ج) خطوط جریان عدد ریلی۱۰۷د) توزیع دما عدد ریلی ۱۰۷ ۶۹

شکل ‏۴‑۱۶٫ مقایسه ضرایب تاثیر به­دست آمده از پژوهش حاضر با کار شی و همکاران ]۷ [در ۲۱ مورد طول و موقعیت پره نصب شده به دیوارگرم الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی۱۰۷ ۶۹

شکل ‏۴‑۱۷٫ محفظه بکاررفته برای استقلال شبکه. ۷۰

شکل ‏۴‑۱۸٫ نتایج استقلال شبکه برای نسبت منظری یک و عدد ریلی۱۰۵ و زاویه­های ……………. ۷۱

شکل ‏۴‑۱۹٫ نتایج استقلال شبکه برای نسبت منظری دو و عدد ریلی۱۰۵ وزاویه­های ……………. ۷۲

شکل ‏۴‑۲۰٫ نتایج استقلال شبکه برای نسبت منظری چهار و عدد ریلی۱۰۵ وزاویه­های ……………. ۷۲

شکل ‏۴‑۲۱٫ محفظه در نظر گرفته شده برای اعتبارسنجی] ۲ [در عدد ریلی ۱۰۵ برای زوایا و نسبت های منظری مختلف.. ۷۳

شکل ‏۴‑۲۲٫ مقایسه عدد ناسلت متوسط کار و حاضر و رحمان و همکاران ]۲[ ۷۳

شکل ‏۴‑۲۳٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۴

شکل ‏۴‑۲۴٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۵

شکل ‏۴‑۲۵٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۶

شکل ‏۴‑۲۶٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب)خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۷

شکل ‏۴‑۲۷٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۸

شکل ‏۴‑۲۸٫ مقایسه الف) خطوط همترازدما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۷۹

شکل ‏۴‑۲۹٫ مقایسه الف) خطوط همترازدما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست)برای ………………… ۸۰

شکل ‏۴‑۳۰٫ مقایسه الف) خطوط همترازدما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت راست) برای ………………… ۸۱

شکل ‏۴‑۳۱٫ مقایسه الف) خطوط همتراز دما ب) خطوط جریان کار حاضر (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ)و رحمان و همکاران ]۲[ (نمودارهای واقع در ستون سمت چپ) برای ………………… ۸۲

شکل ‏۵‑۱٫ نحوه تعیین موقعیت هر ذره در الگوریتم کوچ پرندگان. ۸۸

شکل ‏۵‑۲ فلوچارت کلی الگوریتم کوچ پرندگان. ۹۵

شکل ‏۵‑۳٫ شماتیک شکل محفظه مستطیلی جابجایی آزاد با دیوار گرم افقی و دیوارهای سرد الف) دامنه متغیرها ب) قرار گرفتن شکل تغییر یافته دیوار گرم یا مکان موانع ج) شکل بهینه. ۹۷

شکل ‏۵‑۴٫ شکل شماتیک محفظه مربعی با مشخصات بهینه آرایه پره ها متصل شده به دیوار گرم. ۹۸

شکل ‏۵‑۵٫ الف) پیدا کردن آرایه ای از پره ها از فضای پیوسته ب) اختلاف پره­های انتخاب شده با شبکه جابجایی آزاد ج) قرار دادن پره ها روی نزدیک ترین نقاط شبکه جابجایی آزاد د) قرار دادن مقادیر لزجت بینهایت و ضریب هدایت حرارتی مشخص… ۹۹

شکل ‏۵‑۶٫ هندسه محفظه جابجایی آزاد شامل هوا با ……………. ۱۰۳

شکل ‏۵‑۷٫ الف) شکل ب) بردارهای سرعت ج) توزیع دما برای عدد ریلی۱۰۴ ۱۰۴

شکل ‏۵‑۸٫ شکل ‏۵‑۹٫ الف) شکل ب) بردارهای سرعت ج) توزیع دما برای عدد ریلی۱۰۵ ۱۰۷

شکل ‏۵‑۱۰٫ شماتیک یک محفظه مربعی با مشخصات بهینه پره متصل شده به دیوار گرم. ۱۰۹

شکل ‏۵‑۱۱٫ مطالعه استقلال شبکه برای مسئله بهینه­سازی یک پره در عدد ریلی ۱۰۶ با در نظر گرفتن سه اثر الف) عدد ناسلت متوسط روی دیوار سرد ب) طول یک پره ج) موقعیت یک پره ۱۱۰

شکل ‏۵‑۱۲٫ خطوط جریان (شکل سمت راست) و خطوط همتراز دما (شکل سمت چپ) با یک پره متصل شده به دیوار گرم با قید طول  با هدف افزایش انتقال حرارت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ ج) عدد ریلی ۱۰۶ ۱۱۱

شکل ‏۵‑۱۳٫ مقایسه بین نتایج بدست آمده عدد ناسلت متوسط به­عنوان تابعی از مکان ها با شی و همکاران ]۷[ (رابطه عدد ناسلت متوسط روی دیوار راست) و تسنیم و همکاران ]۸[ ۱۱۱

شکل ‏۶‑۱٫ هندسه محفظه جابجایی آزاد شامل هوا با ……….. ۱۱۴

شکل ‏۶‑۲٫ شکل بهینه با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای عدد ریلی۱۰۴ و الف) با ۴۳ متغیر ب) با ۱۸ متغیر ج) با ۹ متغیر و = ۰٫۶۴mm.. 115

شکل ‏۶‑۳٫ شکل بهینه با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای عدد ریلی۱۰۵ و الف) با ۵۸ متغیر ب) با ۱۲ متغیر و l = ۰٫۵mm ج) با ۱۲ متغیر و  l = ۲٫۴mmد) با ۱۰ متغیر و  l = ۲٫۴mmفقط در دیوارهای کناری.. ۱۱۶

شکل ‏۶‑۴٫ شکل بهینه با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای عدد ریلی۱۰۶ و الف) با ۱۰۳ متغیر و l = ۰٫۲۸mm ب) با ۱۵ متغیر و  l = ۱٫۴mmج) با ۱۵ متغیر در دیوارهای کناری و l = ۱٫۴mm.. 117

شکل ‏۶‑۵٫ بهینه با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان با اتصال صفحات نازک برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ ج) عدد ریلی ۱۰۶ ۱۱۸

شکل ‏۶‑۶٫ خطوط همتراز دما برای عدد ریلی ۱۰۴ الف) بدون بهینه­سازی ب) شکل بهینه با ۹ متغیر. ۱۱۹

شکل ‏۶‑۷٫ خطوط همتراز دما برای عدد ریلی ۱۰۵ الف) بدون بهینه­سازی ب) شکل بهینه با ۱۰ متغیر در دیوار کناری با l = ۲٫۴mm.. 119

شکل ‏۶‑۸٫ خطوط همتراز دما برای عدد ریلی ۱۰۶ الف) بدون بهینه­سازی ب) شکل بهینه با ۱۵ متغیر در دیوار کناری با l = ۱٫۴mm.. 120

شکل ‏۶‑۹٫ شماتیک محفظه مربعی با یک پره متصل شده به دیوار گرم. ۱۲۱

شکل ‏۶‑۱۰٫ مطالعه استقلال شبکه برای مسئله بهینه­سازی یک پره عدد ریلی ۱۰۶ با در نظر گرفتن سه اثر الف) عدد ناسلت متوسط روی دیوار سرد ب) موقعیت یک پره ج) طول یک پره بدون محدودیت طول. ۱۲۲

شکل ‏۶‑۱۱٫ خطوط جریان (شکل سمت چپ) و خطوط همتراز دما (شکل سمت راست) با یک پره متصل شده به دیوار گرم بدون قید طول با هدف افزایش انتقال حرارت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ ج) عدد ریلی ۱۰۶ ۱۲۳

شکل ‏۶‑۱۲٫ شماتیک محفظه مربعی با مشخصات دو پره بهینه متصل شده به دیوار گرم. ۱۲۵

شکل ‏۶‑۱۳٫ مطالعه استقلال شبکه برای مسئله بهینه­سازی دو پره در عدد ریلی ۱۰۶ با در نظر گرفتن سه اثر الف) عدد ناسلت متوسط روی دیوار سرد ب) موقعیت پره اول ج) طول پره اول د) موقعیت پره دوم ه) طول پره دوم با محدودیت طول ۵/۰٫ ۱۲۶

شکل ‏۶‑۱۴٫ خطوط جریان (شکل سمت چپ) و خطوط همتراز دما (شکل سمت راست) با دو پره متصل شده با هدایت حرارتی بالا به دیوار گرم با قید طول  با هدف افزایش انتقال حرارت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ ج) عدد ریلی ۱۰۶ ۱۲۸

شکل ‏۶‑۱۵٫ مطالعه استقلال شبکه برای مسئله بهینه­سازی دو پره در عدد ریلی ۱۰۶ با در نظر گرفتن سه اثر الف) عدد ناسلت متوسط روی دیوار سرد ب) موقعیت پره اول ج) طول پره اول د) موقعیت پره دوم ه) طول پره دوم بدون محدودیت طول. ۱۲۹

شکل ‏۶‑۱۶٫ خطوط جریان (شکل سمت چپ) و خطوط همتراز دما (شکل سمت راست) با دو پره متصل شده با هدایت حرارتی بالا به دیوار گرم بدون قید طول با هدف افزایش انتقال حرارت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ج) عدد ریلی ۱۰۶ ۱۳۰

شکل ‏۶‑۱۷٫ نمودار همگرایی برای عدد ریلی ۱۰۶و حالت­های مختلف.. ۱۳۱

شکل ‏۶‑۱۸٫ شماتیک محفظه مربعی با مشخصات بهینه سه پره با هدایت حرارتی بالا متصل شده به دیوار گرم با هدف کاهش انتقال حرارت   ۱۳۱

شکل ‏۶‑۱۹٫ خطوط جریان (شکل سمت چپ) و خطوط همتراز دما (شکل سمت راست) با سه پره متصل شده با هدایت حرارتی بالا به دیوار گرم با قید طول  با هدف کاهش انتقال حرارت با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان برای الف) عدد ریلی ۱۰۴ ب) عدد ریلی ۱۰۵ ج) عدد ریلی ۱۰۶ د) عدد ریلی ۱۰۷ ۱۳۳

شکل ‏۶‑۲۰٫ شماتیک محفظه با زاویه و نسبت منظری مختلف با یک پره متصل شده به دیوار گرم. ۱۳۴

شکل ‏۶‑۲۱٫ نمودار ضریب تاثیر پره بر حسب نسبت منظری برای عدد ریلی ۱۰۴و زاویه های مختلف برای هدف الف) افزایش انتقال حرارت Rk = ۷۰۷ ب) کاهش انتقال حرارت برای Rk = ۰٫۰۳۵۳۵٫ ۱۳۷

شکل ‏۶‑۲۲٫ نمودار ضریب تاثیر پره بر حسب نسبت منظری برای عدد ریلی ۱۰۵و زاویه های مختلف برای هدف الف) افزایش انتقال حرارت Rk = ۷۰۷ ب) کاهش انتقال حرارت Rk = ۰٫۰۳۵۳۵٫ ۱۳۷

شکل ‏۶‑۲۳٫ نمودار سرعت افقی و عمودی عدد ریلی ۱۰۴ الف) زاویه ۰ ب) زاویه ۱۵ ج) زاویه ۳۰٫ ۱۴۱

شکل ‏۶‑۲۴٫ نمودار سرعت افقی و عمودی عدد ریلی ۱۰۵ الف) زاویه ۰ ب) زاویه ۱۵ ج) زاویه ۳۰٫ ۱۴۲

شکل ‏۶‑۲۵٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۴۴

شکل ‏۶‑۲۶٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۴۵

شکل ‏۶‑۲۷٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۴۶

شکل ‏۶‑۲۸٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۴۷

شکل ‏۶‑۲۹٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۴۸

شکل ‏۶‑۳۰٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۴۹

شکل ‏۶‑۳۱٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۵۰

شکل ‏۶‑۳۲٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۱

شکل ‏۶‑۳۳٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۲

شکل ‏۶‑۳۴٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۵۳

شکل ‏۶‑۳۵٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۴

شکل ‏۶‑۳۶٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۵

شکل ‏۶‑۳۷٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۵۶

شکل ‏۶‑۳۸٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۷

شکل ‏۶‑۳۹٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۵۸

شکل ‏۶‑۴۰٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                ۱۵۹

شکل ‏۶‑۴۱٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۶۰

شکل ‏۶‑۴۲٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و یک پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای                                   ۱۶۱

شکل ‏۶‑۴۳٫ شماتیک محفظه با زاویه و نسبت منظری مختلف با چهار پره متصل شده به دیوار گرم. ۱۶۲

شکل ‏۶‑۴۴٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و چهار پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای ………………………………. ۱۶۷

شکل ‏۶‑۴۵٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و چهار پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای ………………………………. ۱۶۸

شکل ‏۶‑۴۶٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و چهار پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای ………………………………. ۱۶۹

شکل ‏۶‑۴۷٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و چهار پره و هدف کاهش انتقال حرارت برای ………………………………. ۱۷۰

شکل ‏۶‑۴۸٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و چهار پره و هدف افزایش انتقال حرارت برای                                ۱۷۱

شکل ‏۶‑۴۹٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۴ و چهار پره و هدف افزایش انتقال حرارت برای                                ۱۷۲

شکل ‏۶‑۵۰٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و چهار پره و هدف افزایش انتقال حرارت برای                                ۱۷۳

شکل ‏۶‑۵۱٫ الف) خطوط همتراز دما وخط جریان برای عدد ریلی ۱۰۵ و چهار پره و هدف افزایش انتقال حرارت برای                                ۱۷۴

شکل ‏۶‑۵۲٫ نمودار تابع هدف بر حسب تعداد تکرار برای ۴ پره متصل شده به دیوار گرم و هدف کاهش انتقال حرارت در اعداد ریلی و نسبت­های منظری مختلف و زاویه ۱۵ با تعداد ۴۰ ذره الگوریتم کوچ پرندگان و ۲۰ تکرار ۱۷۵

شکل ‏۶‑۵۳٫ نمودار تابع هدف بر حسب تعداد تکرار برای ۴ پره متصل شده به دیوار گرم و هدف کاهش انتقال حرارت در اعداد ریلی و نسبت­های منظری مختلف و زاویه ۱۵ با تعداد ۱۰۰ ذره الگوریتم کوچ پرندگان و ۴۰ تکرار ۱۷۵

شکل ‏۶‑۵۴٫ نمودار تابع هدف بر حسب تعداد تکرار برای ۴ پره با طول متغیر متصل شده به دیوار گرم و هدف افزایش انتقال حرارت در اعداد ریلی و نسبت­های منظری مختلف و زاویه ۳۰ با تعداد ۴۰ ذره الگوریتم کوچ پرندگان و ۲۰ تکرار ۱۷۶

شکل ‏۶‑۵۵٫ نمودار تابع هدف بر حسب تعداد تکرار برای ۴ پره با طول ثابت متصل شده به دیوار گرم و هدف افزایش انتقال حرارت در اعداد ریلی و نسبت­های منظری مختلف و زاویه ۳۰ با تعداد ۴۰ ذره الگوریتم کوچ پرندگان و ۲۰ تکرار ۱۷۶

شکل ‏۷‑۱٫ شماتیک محفظه بکاررفته در مسئله مرجع ]۱۶[ ۱۷۹

شکل ‏۷‑۲٫ مقایسه خطوط همتراز دما کار حاضر و مرجع ]۱۶[ برای الف)  ب) با استفاده از روش …. ۱۸۱

شکل ‏۷‑۳٫ شماتیک محفظه بکاررفته با یک پره متصل شده به دیوار گرم برای هدف افزایش انتقال حرارت ترکیبی جابجایی آزاد – تابش    ۱۸۲

شکل ‏۷‑۴٫ خطوط همتراز دما برای …………………………………………………….. ۱۸۳

شکل ‏۷‑۵٫ نمودار عدد ناسلت متوسط بر حسب مکان­های مختلف پره در حالت                                                                ۱۸۳

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !