پاورپوینت:خلاصه کتاب : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها خانم دکتر زاهدی

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۵۴ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

خلاصه کتاب : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

خانم دکتر زاهدی

ویرایش : وب سایت ایراندک

۱- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها

۲- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها

۳- آشنایی با نگرش سیستمی

۱- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید

۲- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید

۳- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید

۴- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید

۵- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید

۶- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید

سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

ترکیب سیستم

اجزاءچهار گانه سیستم :

۱- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

۲- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

۳- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

۴- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

nهر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

طبقه بندی سیستم ها

 سیستم های اصلی و فرعی

سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد

سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند

نظریه عمومی سیستم ها

این نظریه توسط برتالانفی ارائه گردید و بر اساس این نظریه یک ارگانیسم ،صرفاًمجموع عناصر جداگانه ای نبوده بلکه سیستمی است که دارای نظام و کلیت می باشد که مرتباًدر حال تغییر و تبدیل است به اعتقاد وی ارگانیزم را نمی توان با شیوه تفکر و روشهای معمول در مکتب مکانیسمی شناخت و باید طرز تفکر نوینی را برای شناخت موجودات ارگانیک ابداع کرد این نظر برتالانفی به نظریه عمومی سیستم ها شهرت یافت .

35000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !