پاورپوینت: آزمون های فریدمن، کروسکال والیس و تحلیل کوواریانس

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۹ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

آزمون های فریدمن، کروسکال والیس و تحلیل کوواریانس

 

بخشی از متن:

آزمونهای غیر پارامتری

کاربرد آزمونهای غیر پارامتری:

 • انحراف زیاد از شکل بهنجار

 • اسمی یا ترتیبی بودن داده ها

 • ویژگی علامتی داده ها

آزمون رتبه ای برایK نمونه همبسته

 • داده ها مرکب از Kمشاهده و یک نمونه Nنفری

 • داده ها از چند موقعیت آزمایشی مختلف

 • آزمون پارامتری متناظر     تحلیل واریانس برای طبقه بندی دوراهه

 • داده هادر جدولی شامل Nسطر(افراد) وK ستون  (موقعیتهای آزمایشی)

آزمون فریدمن با استفاده از SPSS

( آزمون کروسکال – والیس یا آزمون H ):

موارد استفاده:

 • – متغیر مستقل در بیش از دو سطح (کیفی)

 • – متغیر وابسته به صورت کمی

آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS):

هدف:

 • مطرح شده توزیع داده های یک متغیر کمی پیوسته

 • توزیع نمره های آمادگي جسماني دانشجویان نرمال است : H0

 • توزیع نمره های آمادگي جسماني دانشجویان نرمال نیست : H1

تحليل كوواريانس

 • براي توجيه تفاوت هاي مشاهده شده در ميانگين هاي پيش آزمون يا يكسان نمودن گروه ها از نظر آماري و ديگر عواملي كه روي متغير وابسته تغيير مي گذارد.

 • کوواریانس هميشه بين دو بعد اندازه گيری می شود. اگر کوواریانس را بين یک بعد و خودش حساب کنيد در واقع واریانس حساب شده است. اگر شما یک سری داده سه بعدی(x,y,z) داشته باشيد می توانيد کوورایانس را بين دو بعد Z,Z و یا Y,Y یا X,X حساب کنيد. فرمول محاسبه کوواریانس بسيار شبيه فرمول محاسبه واریانس است. فرمول محاسبه واریانس را نيز می توان مشابه این عبارت نوشت:جمله درجه دوم نشان داده شده را به دو بخش بسط داده ایم زیرا این دانشی برای محاسبه کردن کوواریانس به ما می دهد.

كوواريانس براي اطلاعات سه بعدي:

 • برای مثال در یک مجموعه اطلاعات در سه بعد ((X,Y,Zشما می توانید cov(X,Y)، cov(X,Z) ، cov(Y,Z)را حساب کنید. برای یک مجموعه اطلاعاتn  بعدی می توان کوورایانس متفاوت را محاسبه کرد.یک روش مفید برای به دست آوردن کوواریانس بین همه ابعاد این است که آن ها را محاسبه کرد و در یک ماتریس قرار داد.

توجه به چند نکته لازم است:

 • روی قطر شما می بینید که مقدار کوواریانس بین یکی از ابعاد و خودش است در حقیقت واریانس آن بعد است.

منابع

 • .۱کوهن، لوئیس؛ هالیدی، میشل. آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی. ترجمه: علی دلاور. انتشارات رشد، تهران، ۱۳۸۸٫

 • .۲میناسیان، وازگن. آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی. انتشارات علم و حرکت، تهران، ۱۳۸۸٫

 • .۳مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو، تهران، ۱۳۸۷٫

 

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !