پاورپوینت آموزشی: تحليل آماری با رويکرد پايان نامه نويسی

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۱۰۵اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاردانی،کاشناسی، ارشد و دکتری  عالی است)

(این فایل کاملا به صورت آموزشی است و برای کسانی که پایان نامه در پیش دارند و تمامی محققین میتواند مفید باشد)

سر فصل دروس :

 • چارچوب پژوهش

 • ريشه های علم آمار

 • انواع و طبقه بندی علم آمار

 • متغير و انواع آن

 • سطوح اندازه گيری

 • جداول آماری

 • برآورد

 • آزمون فرضيه

 • مدلهای آماری

 • مدل آماریt تک گروهی (پارامتريک)

 • مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک)

 • مدل آماریt دوگروه مستقل (پارامتريک)

 • مدل آماریU مان ويتنی ( ناپارامتريک)

 • مدل آماری t دو گروه همبسته (پارامتريک)

 • مدل آماری ويل کاکسون ( ناپارامتريک)

 • مدل آماری تحليل واريانس يک طرفه (پارامتريک)

 • مدل آماری کروسکال واليس ( ناپارامتريک)

 • مدل آماری رگرسيون تک متغيری

 • مدل آماری رگرسيون چند متغيری

 • مدل آماری رگرسيون لجستيك

 • اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)

 • شاهزادگان و علم استان شناسی

 • مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث)

 • استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند.

 • بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند.

 • شمارش همارش همار                آمار (Statistical)

 • علم آمار نوين:

 • اين علم در بريتانيای کبير و در مرکز تحقيقات مستعمرات انگلستان و بوسيله رونالد فيشر ايجاد شد.

 • اين مرکز قوی ترين، مخوف ترين و منظم ترين مرکز مطالعاتی بود که رياست آن را گالتون به عهده داشت.

 • مشاوران گالتون:

 • اسپرمن، رونالد فيشر، کارل پيرسن

 • اسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ايران و اختلاف شيعه و سنی پرداخت. او از طريق مطالعه گرايش به مرکز، پراكندگی را زياد می کرد.

 • آمار علم رياضی نيست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است.

 • الف) آمار توصيفی:

 • محاسبه( گرايش مرکزی، پراکندگی)

 • نمايش( جدول آماری، نمودار آماری)

 • ب) آمار استنباطی:

 • برآورد و آزمون فرضيه و تعميم نتايج نمونه به جامعه آماری

 • ج) آمار کاربردی:

 • ترکيب آمار توصيفی و استنباطی (توصيف تحليل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )

 • نرم افزار SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصيف زمينه را برای تحليل آماده ميکند. پس در پايان نامه شما از آمار کاربردی استفاده ميکنید.

 • متغير:

       هر چيزی كه در علم تغيير ميکند. در علم آمار با متغير سر و کار داريم.

  انواع طبقه بندی متغير:

  طبقه بندی اول:

                  الف) متغير کمی: توانايی انتساب عدد مثل: وزن، قد، سن و … …

                   ب) متغير کيفی: منسوب به رقم نيست مثل: رنگ پوست، گروه خونی و … …

       برای شناخت چيزی به آن رقم مي دهيم. بنابراین، بايستی متغير کيفی به متغير کمی تبديل شود.

35000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !