پاورپوینت: استنتاج آماری

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۷۵ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

استنتاج آماری

بخشی از متن:

استنتاج آماری

 • تخمین پارامتر های جمعیت

 • آزمون فرضیه

مزایای تست های ناپارامتری

 • احتمالات دقیقی ارائه می دهند که بستگی به توزیع جمعیتی که از آن نمونه گیری تصادفی انجام شده ندارد

 • در حجم نمونه های کمتر از ۶ هیچ جایگزینی بجز تست های ناپارامتری وجود ندارد مگر اینکه نوع توزیع جمعیت به دقت شناخته شده باشد

 • برای نمونه هائی که از جمعیت های متفاوت انتخاب می شوند آزمون های نا پارامتری مناسبی وجود دارند

 • تست های ناپارامتری برای اطلاعاتی که بصورت Rankهستند و یا اطلاعات Numerical که تنها به اندازه Rank ها ارزش دارند مفیدند (مثلا بتوان گفت که یکی از یکی بیشتر است اما نتوان گفت چقدر ؟ )

 • روش های نا پارامتری برای متغیر های Nominal مفیدند (هیچ آزمون پارامتری برای انها وجود ندارد )

 • آزمون های نا پارامتری بسیار ساده تر از آزمون های پارامتری هستند

معایب تست های نا پارامتری

 • اگر تمام مفروضات مدل پارامتری موجود باشد و اندازه موجود به اندازه کافی قوی باشد (Interval & Ratio) استفاده از آزمون نا پارامتری باعث به هدر رفتن اطلاعات می شود) power-efficacyکاهش می یابد )

 • تاکنون روش نا پارامتری برای آزمون Interaction ها در مدل تحلیل واریانس وجود ندارد

 • جدول های معنا داری آنها متعدد و پراکنده هستند

Sign test

 • وقتی استفاده می شود که فقط جهت تغییرات دو زوج مهم باشد

Mann-Whitney U Test

 • متغییر حداقل رتبه ای (Ordinal ) باشد

 • بررسی اینکه آیا دو گروه غیر وابسته از یک جمعیت آمده اند ؟

 • یکی از قوی ترین آزمون های نا پارامتری است و بهترین جایگزین برای آزمون پارامتری T-test است

Friedman’s Test

 • وقتی k نمونه جور شده (matched)

 • متغیر :حداقل از نوع ordinal

 • H0 : kنمونه از یک جمعیت آمده اند

 • چون نمونه ها با هم جور شده اند بنابر این تعداد موارد در هر گروه مساوی هستند

Kruskal Wallis one way ANOVA By Ranks

 • آزمون بسیار مفیدی است برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا K گروه مستقل ، از جمعیت های متفاوت آمده اند ؟

 • H0 : K نمونه از یک جمعیت آمده اند و یا از جمعیت هائی با میانگین های یکسان آمده اند .

  • H1 : میانگین K نمونه با هم متفاوت است

روش اجرا

 • اطلاعات در یک جدول دو بعدی شامل N ردیف و K ستون قرار می گیرند

 • ردیف: گروه های جور شده

 • ستون ها : شرائط آزمایش

 • مقادیر هر ردیف Rank می شوند

 

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !