پاورپوینت: الگوریتم رقابت استعماری

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۶۳ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاردانی،کاشناسی، ارشد  عالی است)

الگوریتم رقابت استعماری

Imperialism competitive algorithm

I C A

قسمتی از متن پاور

مقدمه

توصیف الگوریتم

مزایا و معایب

انواع الگوریتم

مقدمه

در سال ۲۰۰۷ توسط آتش پز گورگری و لوکاس ارائه شد.

الگوريتم های بهينه سازی به طور عمده الهام گرفته از فرايند های طبيعی مي باشند و در ارائه اين الگوريتم ها به نمودهای تكامل انسانی توجهی نشده است.

در الگوریتم جدید نه از يک پديده طبيعی، بلكه از يك پديده اجتماعي-انسانی الهام گرفته است.

بطور ويژه اين الگوريتم به فرايند استعمار، به عنوان مرحل های از تكامل اجتماعي-سياسي بشر نگريسته و با مد لسازی رياضی اين پديده تاريخی از آن به عنوان منشأ الهام يک الگوريتم قدرتمند در زمينه بهينه سازی بهره می گيرد.

امپرياليزم:

در لغت به سياست توسعه قدرت و نفوذ يک كشور در حوزه خارج از قلمرو شناخته شده براي آن، اطلاق مي شود. يک كشور مي تواند كشور ديگر را به طور قانونگذاری مستقيم و يا از طريق روش های غير مستقيم، مثل كنترل كالاها و مواد خام كنترل كند.

استعمارگران با بهره گيري از منابع زمينی، انساني و غيره كشور مستعمره، فقط در صدد افزايش قدرت خود بودند و اينكه آيا مستعمرات پيشرفت مي كنند يا نه مهم نبود. اما بعدها با فزايش ارتباط ميان ملل و رشد انساني، استعمارگران براي ادامه نفوذ خود، به نوعي از اقبال عمومي (حمايت مردمي) نيز احتياج پيدا كردند.

.۱تولید جمعیت اولیه

.۲چند نقطه تصادفی روی تابع انتخاب کرده و امپراطوری اولیه را تشکیل می دهند

.۳مستعمرات را به سمت استعمارگر حرکت می کنند.

.۴اگر مستعمره ای در موقعیت بهتری نسبت به استعمارگر خود قرار گرفت جای مستعمره و استعمار گر با هم عوض می شود

.۵قدرت کل امپراطوری محاسبه می شود.

.۶یک مستعمره از ضعیف ترین امپراطوری جدا می شود و سایر امپراطوری ها برای تصرف آن به رقابت می پردازند.

.۷امپراطوری های تک کشوری حذف می شوند

.۸اگر فقط یک امپراطوری باقی مانده باشد یا به شرط توقف برسیم الگوریتم پایان می یابد و اگر نه به ۲ می رود

گام دوم: انتخاب استعمارگرها و مستعمره ها

تعدادي از بهترين عناصر جمعيت (معادل نخبه ها در الگوريتم ژنتيك) به عنوان استعمارگر انتخاب مي شوند.

باقيمانده جمعيت نيز به عنوان مستعمره در نظر گرفته مي شوند.

انتخاب یک استعمارگر بر اساس تابع هزینه یا سود به طور نسبی صورت می گیرد.

برای تقسيم مستعمرات اوليه بين استعمارگران، به هراستعمارگر تعدادی از مستعمرات را كه متناسب با قدرت آن است، مي دهيم.

براي انجام اين كار، با داشتن هزينه همه استعمارگرها، هزينه نرماليزه آن ها را به صورت زیر است.

C_n=max⁡[c_i ]±c_n

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0