پاورپوینت: تجزیه و تحلیل داده های کیفی

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۹ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

تجزیه و تحلیل داده های کیفی

بخشی از متن:

آزمون فرضیه برای داده های کیفی

  • ۱-مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در دو گروه مستقل

  •  ۲-مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در دو گروه وابسته

  • ۳- مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در چند گروه مستقل

مفروضات:

  • داده هاي نمونه بطور تصادفي انتخاب شده اند.

  • ما قصد داريم اين فرض را آزمون كنيم كه براي يك جدول توافقي، متغير سطر و متغير ستون مستقلند.

  • براي هر خانه جدول توافقي، فراواني مورد انتظار (Ei) حداقل ۵ است.

آزمون نيكويي برازش

  • در اين آزمون به تطابق توزيع نمونه با توزيع نظري با استفاده از ملاك (كاي دو) مي پردازيم.

  • هدف ما آزمون معني دار بودن اختلاف بين فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هايي است كه از نظر تئوري انتظار داريم. به عبارتي آزمون مي كنيم كه تا چه اندازه توزيع فراواني مشاهده شده بر توزيع فراواني نظري منطبق مي شود. (يا برازنده است)

فراواني مورد انتظار:

  •  فراواني براساس قبول فرضيه صفر (تطابق نمونه با توزيع نظري) را فراواني مورد انتظار گويند كه براي محاسبه فراواني منتظره اين گروه بايد احتمال مربوط به آن گروه را كه از توزيع نظري براساس فرضيه صفر محاسبه مي شود در تعداد مشاهدات (n) ضرب كنيم.

فراواني مشاهده شده:

  •  منظور تعداد افرادي از نمونه كه در يك گروه خاص قرار گرفته اند.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !