پاورپوینت: توصیف، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۵ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

توصیف، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

بخشی از متن:

 • توصیف، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها برای داده هایی که قرار است جمع آوری گردد.

آمار

 • علمی است که به جمع آوری، تلخیص و دسته بندی، تجزیه ، تحلیل و تفسیر داده ها می پردازد.

توصیفی

 • هدف، توصیف و پردازش انبوهی از داده های استخراج شده از جامعه یا نمونه

تحلیلی

 • هدف، قضاوت در مورد پارامترهای جامعه ازروی نمونه

پردازش داده ها از طریق آمار توصیفی

 • جداول 

 • نمودارها

 • شاخص (پارامتر) ها ی عددی

آمار استنباطی (تحلیلی)

 • پیش نیازها : آنالیز ترکیبی و احتمالات، توزیع دوجمله ای و نرمال، تکنیک های نمونه گیری

روشهای پردازش اطلاعات

شاخص های آماری:

 • ۱- شاخص های تمايل مرکزی (ميانگين ، ميانه ، نما)

 • ۲- شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات ، واريانس ، انحراف معيار و ضریب تغییرات)

آمار تحلیلی

 • آنالیز اختلاف

 • تست وجود ارتباط

 • شدت ارتباط

آزمون t زوجي

 • به اين آزمون، t همبسته يا وابسته نيز مي‌گويند. براي تشخيص تفاوت ميانگين دو گروه وابسته، ازاين آزمون استفاده مي‌شود.

مثال: دوبار اندازه گیری فشار خون افراد قبل و بعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم

آنالیز با اندازه های تکراریRepeated Mesur

 • این آزمون تعمیم یافته تی زوجی می باشد.وقتی یک متغیر کمی را بیش از دو بار اندازه گیری شود.

مثال:چهار بار  اندازه گیری فشار خون افراد قبل و ۶و ۱۲و ۲۴ ساعت و  ازبعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم

تست وجود ارتباط متیر های کیفی

 • ۱-مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در دو گروه مستقل(کای دو)

 •  ۲-مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در دو گروه وابسته(مک نمار)

 • ۳- مقایسه نسبت متغیر وابسته کیفی در چند گروه مستقل (کای دو)

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !