پاورپوینت: حسابداری شهرداری ها

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۶۲ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

حسابداری شهرداری ها

بخشی از متن:

تاریچه شهرداری در ایران و جهان

 • ابتدا کمیته ای در سال ۱۹۳۴تا۱۹۴۱به عنوان کمیته حسابداری شهرداری ها در آمریکا تشکیل شد.در ایالات متحده آمریکا وظیفه دار بوده است. ولی بعد ها وظیفه تدوین استاندارد های مالی شهرداری به عهده هیئت استاندارد های حسابداری دولتی که همتراز هیات استاندارد های حسابداری مالی میباشد واگذار گردید. پیدایش فکر تاسیس شهرداری را در ایران باید بعد از انقلاب مشروطیت از سال ۱۳۲۵قمری مطابق با ۱۲۸۶ شمسی هجری (۱۰۰سال پیش)دانست.

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها 

 • حسـابداري شهـرداري ها درمقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

روش حسـابداري

 • از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه ۱۵ .ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»
  در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول .درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.

روش نگهـداري حسـابهای شهرداری 

 • روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة ۴۳ آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و ساير دستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.

طبقـه بندي بودجـه

 • طبقه بنـدي عمليـات

 • طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

 • طبقه بندي هزينـه ها

 •  طبقه بندي واحد سازماني

 • طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي

طبقه بندي عمليات

 • عناوين طبقـه بنـدي عمليـات يا طبقـه بندي وظايف ـ برنامه هـا و فعاليتـهاي هـر شهـرداري بشرح زير ميباشــد :

 • امور عمومي شهرداري ( شامل ۷ برنامه و ۲۸ فعاليت )

 • طراحي شهـر و خـدمات مهندسي و نظارت ساختمـاني و شهرسـازي(شامل ۶ برنامه و ۱۲ فعاليت )

 • خيابان سازي و اسفالت (شامل ۵ برنامه و ۱۰ فعاليت )

 • خدمات بهداشتي شهري ( شامل ۴ برنامه و ۱۰ فعاليت )

 • پارك سازي و درختكاري و زيبائي شهر(شامل ۳ برنامه و ۱۰ فعاليت )

 • حفاظت شهـر (شامل ۶ برنامه و ۵ فعاليت )

 • آب ـ فاضلاب ـ برق و گاز (شامل ۵ برنامه و ۱۲ فعاليت )

 • خدمات اجتماعي (شامل ۶ برنامه و ۱۹ فعاليت )

 • خدمات تعاوني و خيريه (شامل ۴ برنامه و ۱۰ فعاليت )

نقاط قوت حسابداری  بر مبنای تعهدی

 • ارائه تصویر کامل از وضعیت مالی سازمان

 • ارائه تصویر فعالیتهای سازمان در زمینه تامین مالی و چگونگی تامین آن

 • ارائه اطلاعات سودمند در باره میزان واقعی بدهی سازمان

 • بهبود مدیریت دارایی و بدهی سازمان

اهداف کلٌی و شاخص های تحول آفرین پروژه

 • اعمال مدیریت صحیح و  نظارت دقیق بر اموال و دارائیهای شهرداری تهران

 • پاسخگویی به مراجع ذیصلاح اعم از شورای اسلامی شهر، مردم و دیگر واحدهای نظارتی

 • اعمال مدیریت نقدینگی مؤثـر

 • ثبت کامل هزینه ها و درآمدهای تحقق یافته در زمان وقوع

 • ثبت کامل مخارج هرپروژه بانگهداری حساب مربوطه تا تکمیل پروژه و امکان اعمال کنترل پروژه

 • ثبت و افشاء کامل سرمایه گذاریها و مشارکتها با هدف اعمال مدیریت بر آنها

 • اندازه گیری جریان منابع مالی

ساختار و مراحل اجراي پروژه حسابداري تعهدي شهرداري تهران

 • ۱) شناخت سيستم

 • ۲) طراحي سيستم حسابداري تعهدي

 • ۳) توسعه نرم افزار مالي حسابداري تعهدي

 • ۴) اجراي آزمايشي در مناطق و واحد ها

 • ۵) انتقال از سيستم فعلي به سيستم جديد

 • ۶) توسعه سيستم حسابداري تعهدي

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !