پاورپوینت: شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۴۲ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج

بخشی از متن:

تعریفی از فاکتور در PCR (جزء اصلی)

 • یک فاکتور ، ترکیبی خطی از متغیرهای اصلی موجود در ماتریس می باشد.

 • در این روش ثابت شده است که میتوان بجای ماتریس J*J، متغیرهای آن را بصورت ترکیبی خطی ازJ فاکتور تعریف نمود ودر نتیجه متغیرهای جدیدی برای ماتریس بوجود آورد.

روش PCR

 • مرحله اول: تحلیل اجزای اصلی (PCA) یا Principal component analysis

 • مرحله دوم: رگرسیون  MLR) Multiple Linear Regression)

 معیارهای برای یافتن مولفه های اصلی

 • معیار اول(آزمون اسکری):مقدار بردار ویژه اول (واریانس توضیح داده شده توسط بردار ویژه اول)، حدود۵ ، مقدار ویژه بردار دوم حدود۱٫۲و مقدار بردار سوم به بعد کمتر از ۱ می باشد. یعنی در ابتدا میزان کاهش اهمیت سریع بوده و سپس سرعت کاهش قطع می شود. نقطه شکستگی، حداکثر تعدادمولفه های اساسی را که باید در نظر گرفته شودرا نشان می دهد. یک  PCکمتر از عددی که شکستگی را نشان می دهد نیز می تواند مفید باشد.بنابراین در نمودار زیر می توان مولفه اول یا دو مولفه اول را می توان در نظر گرفت.

 • معیار دوم (ارزش ویژه)

 • معیارسوم(واریانس)

پیش  تیمار اختیاری

 • artificial removal

تصحیح خط اصلی یک طیف می باشد.به ازای هر چیز اضافه ای که غیر از جذب مورد نظر،وجود دارد وما بتوانیم آن را حذف نماییم ، می توان تعداد درجات آزادی ای که  در اختیار مدل قرار داد تا اینکه ارتباط بین غلظتهاوجذبها را فیت کند و باعث دقت بالا و خطی شدن بیشتر در کالیبراسیون  شود، بیشتر کرد.

ارزیابی متقاطعCross-validation

 • رایجترین تکنیک اعتبارسنجی است که در این تکنیک، در هر بار یکی یا یک گروه کوچک از داده ها کنار گذاشته و سپس برای هر مجموعه داده که باقی مانده، مدلی ایجاد گردیده و پاسخ برای داده های کنار گذاشته شده از روی مدل پیش بینی می شود. مجذور تفاوت های میان پاسخ واقعی و پاسخ پیش بینی شده برای هر داده کنار گذاشته شده با عبارت PRESS (مجموع مربعات باقیمانده پیش­بینی) بیان می شود. از PRESSنهایی، مقادیر R2 و SDEP (انحراف استاندارد خطای پیش­بینی) محاسبه می­شوند .

چکیده:

 • روشهای کمومتریکس مانند PCR، روش بسیار مناسبی است برای تعیین پارامترهای  ماتریکس از تابش پراکنده شده

 • PCR، برای تعیین C،H و O در نمونه های آبی وآلی استفاده می شود.از تلفیق این اطلاعات در مورد ماتریکس نمونه  با پارامترهای بنیادین  می توانیم مقدار روی موجود درنمونه های مایع مورد نظر را تعیین نماییم.

 • با استفاده از این روش می توان یک پیش بینی  صحیح ودقیقی از غلظتهای عنصر در ماتریکسهای قویا متغیر نمود.

 • درمورد آنالیز غلظتهای کم Znدر نمونه های مایع ، حلال فاکتور بسیار مهمی برای جذب  اشعه فلوروسانس خواهد بود.

مزایای PCR

 • رگرسیون ضرایب، بیشتر پایدارند که این بدلیل اورتوگونال بودن eigenvectores، با همدیگر می باشد.

 • اولین بردار ویژه در برگیرنده بیشترین حجم اطلاعات موجود در یک ماتریس است.بردارهای بعدی به ترتیب اطلاعات کمتری راتوصیف می کند.حذف تعدادی از فاکتورهای آخر که در رابطه با مقادیر ویژه صفرو مثبت نزدیک صفر می باشند، موجب حذف وابستگی خطی وکاهش نوفه شده ودر عین حال صدمه ای به اطلاعات مفید نمی رساند.

محدودیت PCR

 • PCRدر مرحله تعیین فاکتورها، تنها از ماتریس اطلاعات طیفی استفاده می کندواطلاعات موجود درماتریس غلظت را نادیده گرفته ودر مدل سازی شرکت نمی کند.فاکتورهای تعیین شده، برای تشریح ماتریس Aبسیار سودمند بوده ولی ممکن است برای مدل سازی Yمطلوب نباشد وبنابراین تضمینی نیست که توانایی خوبی برای پیشگویی غلظت نمونه های مجهول داشته باشد.

نتیجه گیری

 • مقایسه ای که در جدول صفحه قبل نشان داده شد،نشان دادکه  ایمپروهایی با استفاده از روش PCR، برای تصحیح ماتریکس  وجود خواهد داشت.

 • تلفیق پارامترهای بنیادین با تصحیح ماتریکس مبتنی بر پیش بینی غلظتهای عناصر ماتریکس توسط PCR، کوچکترین خطای اندازه گیری را خواهد داشت.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !