پاورپوینت: مدارهای الكتريكی (۱)

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۹۷ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

مدارهای الكتريكی (۱)

بخشی از متن:

رئوس مطالب

 • معرفي عناصرالکتريکي و روابط آنها

 • مدارهاي معادل نورتن و تونن

 • قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف

 • روشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه

 • مدارهاي مرتبه اول

 • مدارهاي مرتبه دوم

مقاومت الکتريکي

 • واحد اندازه گيري آن اهم مي‌باشد.

 • بين جريان و ولتاژ آن هميشه قانون اهم برقرار است

منابع جريان

 • منابع جريان همواره داراي جريان ثابتي هستند و جريان آنها بستگي به ميزان ولتاژ آنها ندارد.

 • منابع جريان بر دو نوع هستند، منابع جريان مستقل و منابع جريان وابسته.

 • ميزان جريان منابع جريان وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.

اصل جمع آثار

 • در مدارهايي که چند منبع ولتاژ وجود دارد، هر بار تنها يکي از آنها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقيه منابع، پاسخ مدار محاسبه ميشود. اين عمل براي همه منابع انجام ميشود و در نهايت همه پاسخهاي محاسبه شده با هم جمع ميشوند تا جواب نهايي بدست آيد.

 مدار معادل نورتن

 • مشابه آنچه براي مدار معادل تونن گفته شد، مي‌توان بجاي هر مدار شامل مقاومتها، منابع مستقل يا وابستة ولتاژ يا جريان از تركيب موازي يك منبع جريان و يك مقاومت استفاده كرد.

 روشهاي حل دستگاه معادلات

 • براي حل دستگاه معادلات n معادله n مجهول، چند روش وجود دارد:

 • ساده‌سازي معادلات و حل آنها

 • روش حل ماتريسي

 • روش حل كرامر

 روش جريان-خانه

 • روش جريان-خانه تكنيك ديگري است كه براي حل مدارهاي الكتريكي مي‌توان از آن استفاده كرد. اساس كار بر معادلات KVL است و متغيرهاي بكار رفته درمعادلات از جنس جريان هستند.

 • حلقه(Loop): هر مسير بسته در مدار الكتريكي را گويند.

 • خانه (Mesh): كوچكترين حلقه كه نمي‌توان داخل آن حلقة ديگري مشخص كرد.

  مدار مرتبه اول چيست؟

 • هر مداري كه شامل تنها يك عنصر ذخيره كنندة انرژي، تعدادي منبع و تعدادي مقاومت باشد مدار مرتبه اول ناميده مي‌شود.

 • عنصر ذخيره‌كنندة انرژي مي‌تواند خازن يا مقاومت باشد.

 • يكي از خواص مدارهاي مرتبه اول اينست كه پاسخ مدار داراي تابع ديفرانسيلي درجه اول مي‌باشد.

  مدار RC

 • nمدار RC از يك مقاومت و يك خازن تشكيل شده است. مجموعة مقاومت و منبع ولتاژ ممكن است معادل تونن يك مدار ديگر باشد.

  مدارهاي مرتبه اول با دو كليد

 • در بعضي از مدارها بيش از يك كليد وجود دارد و دو تغيير وضعيت درمدار داريم. در اينگونه موارد بايد ابتدا معادله جريان يا ولتاژ را محاسبه كرد و در زمان تغيير وضعيت كليد دوم مقدار جريان يا ولتاژ سلف يا خازن بعنوان مقادير اوليه جديد استفاده مي‌شوند.

  مدار مرتبه دوم چيست؟

 • مدارهايي كه داراي تعدادي مقاومت و منبع، يك خازن و يك سلف مي‌باشند. اين مدارها بر دو نوع هستند، مدار RLC سري و مدار RLC موازي.

خلاصه‌اي از روش حل مدارهاي RLC

 • با توجه به سري يا موازي بودن مدار RLC چندجمله‌اي مشخصه را تشكيل دهيد.

 • با استفاده از روشهاي حل معادلات ديفرانسيل يا روش لاپلاس، جواب معادله مشخصه را بدست آوريد.

 • مقدارنهايي پاسخ را با فرض مدار باز بودن خازن و اتصال كوتاه بودن سلف بدست آورده به معادله اضافه كنيد.

 • با استفاده از شرايط اوليه، مجهولات موجود در پاسخ را بدست آوريد.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !