پاورپوینت: معرفی سیستم های خبره

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۰ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاشناسی، ارشد   و دکتری عالی است)

(پاورپوینت حاضر حرفه ای است و تمام رفرنس نویسی ها رعایت شده و دارای نود های راهنما است)

قسمتی از من پاور

(Knowledge Base) پايگاه دانش

vپايگاه دانش بخشي از يك سيستم خبره است كه شامل دانش محيط كاربرد است.

vپايگاه دانش همان LTM( Long Term Memory) در مدل فرد خبره است.

vوظيفه يك مهندس دانش آن است كه دانش را از فرد خبره بدست آورده و در پايگاه دانش كد كند.

vيكي از روشهايي كه مي توان دانش را در يك سيستم خبره ارائه كرد، با كمك قوانين  (Rule) است.

vيك قانون از ساختار اگر/ آنگاه  (IF/Then) پيروي مي كند و بطور منطقي اطلاعاتي كه در قسمت اگر مي آيند، با اطلاعاتي كه در قسمت آنگاه ظاهر مي شوند مرتبط هستند.

(Working Memory) حافظه كاري

vبخشي از يك سيستم خبره است كه حقايق مسئله را كه در طي اجرا بدست آمده است، در خود دارد .

v STM (Short Term Memory)

vحافظه ای برای جمع آوری اطلاعات از محیط برای پردازش

vسيستم خبره اطلاعات بدست آمده در طي اجرا را كه در حافظه كاري ذخيره مي شود با قوانين تطبيق مي دهد تا حقايق جديد استنتاج شده و آنها را در حافظه كاري قرار دهد.

vمراحل مختلف یافتن پاسخ و مسیر طی شده از سوال به جواب را در خود نگه دارد.

vهر بار کاربر جدیدي می آید این حافظه پاك می شود.

(Inference Engine) ۴- موتور استنتاج

سيستم خبره فرآيند استدلال انساني را با ماژولي بنام موتور استنتاج مدل مي كند.

موتور استنتاج، پردازنده اي در يك سيستم خبره است كه حقايق موجود در حافظه كاري را با دانش محيط كاربرد موجود در پايگاه دانش تطبيق مي دهد تا در مورد مسئله به نتيجه برسد.

بدين صورت كه در مجموعه قوانين بدنبال قسمت اگر قوانيني ميگردد كه با اطلاعات موجود در حافظه كاري منطبق باشند.

در واقع وقایع مربوط به مساله را دریافت کرده و در پایگاه دانش به دنبال قاعده (قانونی) می گردد که با ساختار وقایع موجود مطابقت داشته و راه حل نهایی را با پیمایش در پایگاه داده بیابد. این فرآیند را استنتاج می نامند.

زمانيكه يك نمونه تطبيق شده از قوانين پيدا شد ، نتيجه قانون را به مجموعه حقايق موجود در حافظه كاري اضافه مي كند و جستجو براي يافتن قوانين تطبيق پذير جديد ادامه پيدا كند.

دو روش استنتاج، یعنی روش استنتاج پیشرو و روش استنتاج پسرو به عنوان استراتژي هاي حل مساله در سیستم هاي خبره بکار می روند.

امکانات توضیح (Explanation Facilities)

مشخصه بارز سيستم هاي خبره توانايي آنها در توضيح فرآيند استدلالي شان است.

در سيستم خبره ماژولي قرار دارد كه وظيفه اش توضيح روند استدلال است.

بكارگيري اين ماژول براي توسعه دهنده سيستم اين مزيت را دارد كه خطاهاي ممكن در دانش سيستم را تشخيص بدهد و براي كاربر نيز اين مزيت را دارد كه روش استدلالي سيستم را بطور شفاف ببيند و اعتماد بیشتری به سیستم می کند.

با بكارگيري اين ماژول، يك سيستم خبره مي تواند براي كاربر توضيح دهد:

چرا به این نتیجه رسیده است (Why)

چگونه به این نتیجه رسیده است (How)

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !