پاور پوینت :ارائه آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

 • فایل زیر شامل

  ۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۳۷ اسلاید است

  قسمتی از متن پاور

 • تعریف آلودگی هوا
 • وجود ترکیبات گازی، جامد، مایع و یا مخلوطی از آنها در هوا که بسته به ماهیت، غلظت، محل قرار گرفتن و همچنین مدت زمان حضور آنها در اتمسفر برای زندگی انسان، گیاه و یا حیوانات خطرناک بوده و برای اشیاء و متعلقات زندگی مضر باشد و یا بطور آسایش عمومی و تعادل محیط زیست و اتمسفر را مختل کند.
 • طبقه بندی آلاینده های هوا: براساس منشا آلاینده ها
 • ۱   .آلاینده های اولیه: آلاینده های اولیه ،آن دسته از آلاینده هائی می باشند که مستقیما از منابع وارد اتمسفر می شوند مثل آزاد شدن دی اکسید گوگرد توسط احتراق ذغال.۲  .آلاینده های ثانویه: آلاینده هائی هستند که در اثر واکنش دو یا چند آلاینده با  یکدیگر یا در اثر واکنش آلاینده های اولیه با اجزاء طبیعی اتمسفر همراه با واکنش یا بدون واکنش های نوری تشکیل می شوند، مثل ازن:

  اکسید نیتروژن+  O2                            O3

 •    آلاینده های اولیه اصلی شامل:ذرات ریز، دی اکسید سولفور ، دی اکسید نیتروژن ، ترکیبات آلی فرار وسبک (voc) ،دی اکسید کربن و سرب می باشند.اسید سولفوریک اتمسفر یکی از نمونه های آلاینده های ثانویه می باشد.

  مه دود فتوشیمیائی:

  ترکیب مهلک و مضر گازها در اثر تابش های زیاد خورشید در اتمسفر را گویند.

 • ۱ .آلاینده های ذره ای  معلق : آلاینده هائی می باشند که به  دو دسته ذرات مایع یا جامدریز تقسیم می شوند.ذرات می توانند موادی بشدت فعال یا خنثی دارای اندازه از ۰٫۰۰۰۲ تا ۵۰۰ میکرون باشند مثل گردو غبار،دود، دود غلیظ

  ۲ .آلاینده های گازی: آن دسته از آلاینده هائی می باشند که به شکل گاز در اتمسفر موجودند مثل H2S و SO2

 • آلودگي ناشي از آئروسل ها
 • منابع طبيعي خشکي (گرد و غبار ناشي از طوفان، آتشفشان و…)
 • منابع طبيعي اقيانوسي (توليد ذرات نمک ناشي از اسپري آب اقيانوسها)
 • منابع مصنوعي (ذرات حاصل از احتراق)
 • نقش آئروسل ها در اتمسفر
 • پراکندن و جذب اشعه هاي خورشيدي.
 • جذب اشعه مادون قرمز بازتابي از زمين.
 • موثر بر تعادل حرارتي کره زمين از طريق ايجاد هسته هاي تراکم جهت ايجاد ابر و يخ در هوا.
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0