پاور پوینت :معرفی آسبادها (مطالعه موردی سیستان)

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۴۵ اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاردانی،کاشناسی، ارشد و دکتری عالی است)

قسمتی از متن پاور

آسبادها:

آسبادها:

از گذشته انسانها توجه زیادي به سازگار کردن شرایط جغرافیایی و استفاده بهینه از آن درجهت پاسخ به نیازهاي خود داشته انداز این منظرمی توان به استفاده از نیروهاي زوال ناپذیري چون نور خورشید و باد براي بهبود بخشیدن به شرایط فضاي زیستی اشاره نمود در ایران نیز موقعیت اقلیمی مناطق مختلف تاثیر زیادي در ابداعات معماري داشته است از این جمله می توان به استفاده ازنیروي باد به عنوان ابتدایی ترین منبع براي تولیددیگر اشکال انرژي در مناطق بادخیزاشاره نمود در این مناطق آس باد به عنوان یکی ازالگوهاي معماري همساز با شرایط محیطی و اقلیمی بشمار آمده و سازگاري بسیاري با محیط زیست دارد.

تاریخچه استفاده از نیروی باد

بشر از زمان هاي بسیار دور به نیروي لایزال باد پی برده و سالها از این انرژي براي به حرکت در آوردن کشتی وآس هاي بادي بهره می گرفت به گواهی بسیاري از محققان داخلی و خارجی ایرانیان اولین ملتی بودند که باد را مهارکردند و از آن به عنوان محرکه آسباد و چرخ چاه استفاده نمودند.آس بادها از قدیمی ترین نمونه هاي استفاده ازنیروي طبیعت در خدمت انسان هستند که در ایران ۲۸۰۰ سال قدمت دارند.اولین آس هاي بادي را ایرانیان جهت استفاده از بادهاي ۱۲۰ روزه در سرزمین سیستان ساختند. “نوته بار”محقق ونویسنده هلندي تحقیقات ژرفی در این مورد نموده است,وي مینویسد طرز ساخت آس هاي بادي سیستان بدین گونه است:(در سیستان  به آن آسباد می گویند سیستان کهن ترین سرزمین آسبادها در ایران بوده است.ظاهراً سیستانی ها نخستین قوم ایرانی بودند که از نیروی باد در گرداندن چرخ های آسیا استفاده می کرده اند.نویسنده تاریخ سیستان می نویسد زمانی که مردم بیشتر نقاط ایران غلات و حبوبات خود را با آسیای دستی یا آسیای آبی و یا ستوری خرد و آرد می کردند،سیستانیان از آسباد برای آس کردن و بالا کشیدن آب از چاه استفاده می کرده اند محققان زیادی در مورد آسبادها مطالعاتی انجام دادند که برای نمونه شماری از آنها را ذکر می کنیم:

۱-اصطخری در توصیف زرنگ سیستان از آسیاهایی یاد می کند که با باد می گردیده است (۲۴۱-۲۴۲).

۲- مولف حدود العالم نیز در شرح ناحیه ی سیستان از آسیاهای آن نام می برد و می نویسد « ایشان را آسیاهاست بر باد ساخته»(ص۱۰۲).

غله پس از حمل به آسخانه از توی کیسه‌ها (جوال) به کندک پایینی ریخته می‌شود و از آنجا به سطل به داخل کندک گندم بالایی ریخته می‌شود. غله از راه حفره کندک وارد ناودانی (نودونی،شوررونه (shorroone))، می‌شود و ناودانی آنرا به سمت گلویه سنگ روتا می‌ریزد. لرزش اسبک زیر ناودانی به واسطه حجاری‌های رویه سنگ روتا سبب لرزش ناودانی و جریان غله در آن می‌شود. با تنظیم شیب ناودانی با تغییر طول طناب مخصوص ناودانی (شیطونک) میزان غله جریان یافته به سمت گلویه را تنظیم می‌کنند.

20000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !