پاوپورینت: فصل سوم پایداری ستون ها (و تیرستون ها)

 فایل زیر شامل

۱- عدد فایل پاور(قابل ویرایش) به تعداد ۲۰۲اسلاید است(این فایل برای ارائه کلاسی کاردانی،کارشناسی و ارشد و همچنین تدریس عالی است)

قسمتی از متن پاور

 

۱- مقدمه

در اين  فصل  پايداري  اعضاي سازه اي  structural members)) يك بعدي one dimensional)) كه تحت اثر نيروهاي تعميم يافته از جمله نيروهاي فشاري محوري قرار دارند،  مورد بررسي قرار مي گيرند.

اين اعضاي سازه اي عبارتند از :

ستون ها Columns))

ميله هاي فشاري Comperssive struts))

تيرستون ها     ( Beam-Columns)

بار اولر حاصل از تحليل مذكور، گاهي به عنوان بار بحراني و گاهي به عنوان بار كمانش نامبرده مي شود. ولي در واقعيت اين دو بار با همديگر فرق دارند. باري كه تحت اثر آن يك ستون ناكامل Imperfect به طور ناگهاني و ديناميكي در جهت جانبي كمانه مي كند، بار كمانش ناميده مي شود و به بيان ديگر كمانش پديده اي است كه وقتي روي ستون واقعي طي يك آزمايش بارگذاري مي شود ظاهر مي گردد. كلمه بار بحراني، براي باري كه تحت اثر آن تعادل خنثي براي يك ستون كامل Perfect مطابق با تحليل مذكور ممكن است، به كار گرفته مي شود. به بيان ديگر كلمه بار بحراني مربوط به يك تحليل تئوريك ستون كامل است.

ب) بارهاي بحراني و مدهاي بحراني ستون

معادله زیر نشان مي دهد كه براي مقاديرn   بزرگ تر از ۱، بارهاي ديگري بزرگ تر از بار اولر وجود دارند كه تحت اثر آنها تعادل خنثي امكان پذير است به عنوان مثال:

پ) ويژگي هاي تحليل پايداري ستون اولر:

در اينجا لازم است كه به برخي ويژگي هاي تحليل انجام شده براي به دست آوردن بار اولر اشاره شود:

الف) تئوري تغيير شكل مورد استفاده، تئوري تغيير شكل هاي كوچك است.

ب) تئوري مورد استفاده، تئوري ارتجاعي است، به عبارت ديگر پايداري ارتجاعي ستون مورد تحليل قرار گرفته است.

پ) معادله ديفرانسيل حاكم ، يك معادله ديفرانسيل خطي از مرتبه دوم است، لذا اصطلاحا تحليل مذكور، يك تحليل خطي پايداري Linear Stability Analysis ناميده مي شود.

ت) در تحليل مذكور با يك سيستم پيوسته سر و كار داريم نه يك سيستم گسسته.

ث) تئوري خطي مذكور يك مساله ويژه مقدار Eigenvalue Problem است.كوچك ترين ويژه مقدار، تعيين كننده بار بحراني اولر است و ويژه بردار وابسته به آن نشانگر شكل كمانش مي باشد.

ج) تئوري خطي مذكور تنها مقادير بارهاي بحراني و مدهاي كمانش را مشخص مي كند و قادر نيست كه رفتار پس بحراني (Post-Critical Behaviour) را به نمايش گذارد.

شكل صفحه بعد نقاط دوشاخگي را به عنوان آستانه هاي (Thresholds) ناپايداري ارتجاعي يك ستون تحت اثر بار محوري نشان مي دهد. در اين شكل مسيرهاي پس كمانشي به طور شماتيك به وسيله منحني هايي با خط چين نشان داده شده اند، در ضمن محدوده اعتبار تئوري خطي مذكور در شكل نشان داده شده است.

25000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !