پایان نامه : ارزیابی فنی و مهندسی سیستم‌های ITS در تونل و پل درون شهری جهت کاهش تصادفات (مطالعه موردی، تونل توحيد و پل خاوران)

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۹۰ صفحه است.

 

چکیده

امروزه به دلیل رشد جمعیت، توسعه و گسترش شبکه معابر در شهرها و محدودیت منابع مالی و انرژی، دیگر نمی توان به روشهای سنتی و قدیمی سیستمهای حمل و نقل را کنترل و مدیریت نمود. سیستمهای هوشمند حمل ونقل یا ITS با بکارگیری تکنولوژیهای نوین از قبیل الکترونیک ،ارتباطات و سیستمهای کنترل رایانه ای و تلفیق با علوم مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل ابزارهای لازم برای کنترل و مدیریت را فراهم ساخته اند. لذا هدف این پژوهش به ارزیابی فنی و مهندسی سیستمهای ITS در تونل توحید و پل است. به این منظور میزان تصادفات قبل و بعد از نصب این سیستم ها با استفاده از روش های آماری بررسی شد. در راستای اهداف این پژوهش، جامعه آماری عبارت از کارشناسان فنی ادارات راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می باشد که در هنگام انجام تحقیق در دسترس می‌باشند. در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفت و از روش دلفی استفاده شد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها به منظور تحلیل آنها از روش‌های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، حداقل و حداکثر نمره، انحراف معیار و میانگین نمرات و همچنین آمار استنباطی  به کمک نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. نتایج این تحقیق با نتايج مطالعات و پژوهش هاي تجربي که قبلا انجام شده، مطابقت دارد. در تحقیقی تحت عنوان سیستم‌های حمل و نقل هوشمند ITS نشان دادند که این سیستم ها می‌تواند از حوادث و تصادفات جلوگیری کنند و همچنین به کاهش ترافیک کمک می کنند.

 

 

 

فهرست مطالب

Contents

فصل اول.. ۵

بیان مساله. ۶

ضرورت انجام تحقیق.. ۸

هدف و نوآوري: ۹

اهداف اصلی: ۱۰

اهداف فرعی: ۱۱

پرسش /فرضيه تحقيق: ۱۱

فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشند: ۱۳

فصل دوم. ۱۴

مقدمه. ۱۵

تاریخچه سیستم حمل و نقل هوشمند( ITS) در حمل و نقل.. ۱۷

تعریف سیستم حمل و نقل هوشمند.. ۲۰

الف) پایان‌نامه‌های داخلی.. ۲۳

ب) پایان‌نامه‌های خارجی.. ۳۵

مقالات انجام شده. ۴۰

مقالات داخلی.. ۴۰

فصل سوم. ۵۷

۳-۱ مقدمه. ۵۷

۳-۲ روش شناسی تحقیق.. ۵۷

۳-۳ ساختار مورد نیاز برای جمع‌آوری داده‌ها ۵۸

۳-۴ جامعه آماری: ۵۹

۳-۵-۱- روش دلفی.. ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوری داده‌ها ۶۰

۳-۷ خلاصه فصل.. ۶۱

توضیحات مربوط به نرم افزار. ۶۲

فصل چهارم. ۶۴

۴-۱- مقدمه. ۶۵

۴-۲- یافته های توصیفی.. ۶۵

۴-۲-۱ تحلیل توصیفی متغیرهای دموگرافیک اعضای نمونه. ۶۵

۴-۲-۲ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۹

۴-۳ یافته های استنباطی.. ۷۵

۴-۴ نتیجه گیری.. ۸۱

فصل پنجم.. ۸۲

۵-۱- مقدمه. ۸۳

۵-۲- تفسیر یافته های تحقیق.. ۸۴

۵-۳- بحث و نتیجه گیری.. ۸۷

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش…. ۸۸

 

  • softmec
  • هیچ
  • 21 بازدید
  • 07 آوریل 22
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0