پایان نامه : ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های فضاکار با روش¬های فراکاوشی

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۰۰ صفحه است

۲- فایل پاورپوینت دفاع از پایان نامه

عنوان:

ارزیابی قابلیت اطمینان سازه های فضاکار با روش­های فراکاوشی

چکیده

در حال حاضر گرايش شديدي به استفاده از تكنيكهاي هوش مصنوعي نظير الگوريتمهاي فرا اكتشافي و  شبكه هاي عصبي در علوم مختلف مهندسي مطرح است. هدف از اين پژوهش كاربرد و بررسي الگوريتمهاي   فرا اكتشافي در مسائل مختلف قابليت اطمينان براي ارزيابي شاخص قابليت اطمينان، احتمال خرابي و تعيين نقطه طراحي ميباشد. همچنين از شبكه هاي عصبي به عنوان  يك ابزار براي پيشبيني پاسخ سازه در فرآيند بهينه سازي ارزيابي قابليت اطمينان سازهها، در مسائلي كه شكل توابع حدي ضمني ميباشد استفاده گرديده است. در ادامه به طور خلاصه نتايج بدست آمده از اين تحقيق ارائه  ميشود. نتايج حاصل از بررسي مسائل مختلف نشان داد كه الگوريتمهاي فرا اكتشافي استفاده شده در اين پژوهش از توانايي بالايي در ارزيابي شاخص قابليت اطمينان، احتمال خرابي در مسائل مختلف برخوردار هستند. از جمله مزاياي اين الگوريتمها در مسائل ارزيابي قابليت اطمينان عدم نياز به مشتق تابع شرايط حدي به منظور بهينه سازي و يافتن شاخص قابليت اطمينان ميباشد. اين ويژگي باعث ميشود تا عمل بهينه سازي بر روي توابع شرايط حدي با رفتار غيرخطي بالا به راحتي توسط الگوريتمهاي فرا اكتشافي انجام گردد .  اين امر با بررسي حالتهاي مختلف براي توابع شرايط حدي و دستيابي به جوابهاي مطلوب توسط الگوريتمهاي فرا اكتشافي پيشنهادي نتيجه گرديده است. همچنين عدم نياز اين الگوريتمها به مقدار مشخصي براي نقطه شروع اوليه به منظور آغاز فرآيند بهينه سازي موجب ميگردد تا با مشكلات روش-هاي نيازمند به نقطه شروع اوليه همچون روشهاي بهينهيابي نقطه به نقطه كه معمولا در بهينه هاي محلي به دام ميافتند مواجه نگردند .

فهرست مطالب

۱-فصل اول مقدمه     ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-سازه هاي فضاكار         ۲

۱-۳-بهينه سازي سازه ها ۲

۱-۴-الگوريتم اجتماع ذرات        ۳

۱-۵-قابليت اعتماد         ۳

۱-۶-سازه فضا کار.. ۴

۱-۶-۱-تعريف سازه فضاکار.. ۴

۱-۶-۲-تاريخچه سازه فضاکار.. ۵

۱-۶-۳-مزاياي سازه فضاکار.. ۵

۱-۶-۴-محدوديت هاي سازه فضاکار.. ۶

۱-۶-۵-کاربردهاي سازه فضاکار.. ۷

۱-۶-۶-معماري سازه فضاکار.. ۷

۱-۶-۷-طبقه بندي بنيادي سازه فضاکار.. ۸

۱-۷-طبقه بندي اسمي سازه فضاکار.. ۸

۱-۷-۱-انواع مدل هاي هندسي سازه فضاکار.. ۹

۱-۷-۲-اجزاي سازه فضاکار.. ۱۰

۱-۷-۳-انواع اجزاي سازه فضاکار.. ۱۱

۱-۷-۴-تحليل و طراحي سازه فضاکار.. ۱۱

۱-۷-۵-آشنايي با نرم افزار Formian. 12

۱-۷-۶-محدوديت آيين نامه ملي سازه هاي فضاکار.. ۱۳

۱-۷-۷-بارهاي وارده بر سازه فضاکار.. ۱۳

۱-۷-۸-نيروهاي ديناميکي در طراحي سازه فضاکار.. ۱۳

۱-۸-بیان مسئله    ۱۴

۱-۹-فرضیه های تحقیق.. ۱۴

۱-۱۰-اهداف تحقیق.. ۱۵

۱-۱۱-روش تحقیق   ۱۵

۲-فصل دوم پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-مقدمه. ۱۷

۲-۲-پیشنیه تحقیق   ۱۷

۳-فصل سوم    ۲۱

كلياتي در مورد عدم قطعيت، تئوري احتمالات و قابليت اطمينان سازه ها ۲۱

۳-۱-مقدمه            ۲۲

۳-۲-عدم قطعيت و تاريخچه آن      ۲۲

۳-۲-۱-منابع عدم قطعيتها ۲۳

۳-۲-۲-عدم قطعيت سازه    ۲۵

۳-۲-۳-مفاهيم كلي احتمالات           ۲۶

۳-۲-۴-پيشامدهاي ناسازگار         ۲۸

۳-۲-۵-پيشامدهاي متمم    ۲۹

۳-۲-۶-(De Morgan Law) اتون دمورگان.. ۲۹

۳-۲-۷-احتمالات شرطي      ۲۹

۳-۲-۸-تئوري احتمال كل         ۲۹

۳-۲-۹-تئوري بيز (Bayes) 29

۳-۳-مفاهيم اساسي   ۳۰

۳-۳-۱-شاخص هاي گرايش مركزي.. ۳۰

۳-۳-۲-شاخص هاي پراكندگي.. ۳۲

۳-۳-۳-تابع چگالي احتمال لوگ نرمال      ۳۵

۳-۳-۴-خرابي و احتمال خرابي.. ۳۵

۳-۳-۵-تابع شرايط حدي و شاخص قابليت اطمينان.. ۳۷

۳-۴-روش هاي ارزيابي قابليت اطمينان      ۳۹

۳-۴-۱-روش مرتبه اول قابليت اطمينان          ۳۹

۳-۴-۲-روش مرتبه دوم قابليت اطمينان.. ۴۱

۴-فصل چهارم الگوریم های فراکاوشی ۴۴

۴-۱-مقدمه. ۴۵

۴-۱-۱-محدود سازی فضا ۴۶

۴-۱-۲-مراحل اجرای الگوریتم PSO.. 47

۴-۱-۳-انتخاب تعداد ذرات اولیه    ۴۷

۴-۱-۴-تست همگرایی.. ۵۰

۴-۲-. متدولوژي ارائه شده    ۵۱

۵-فصل پنچم    ۵۴

۵-۱-مقدمه            ۵۵

۵-۲-اعتبار سنجی   ۵۵

۵-۳-بارگذاری      ۵۷

۵-۳-۱-بارگذاری ثقلی          ۵۷

۵-۳-۲-بارگذاری نیروهای جانبی      ۵۸

۵-۳-۳-بارهای حراراتی         ۶۰

۵-۴-مدل سازی در نرم افزار          ۶۰

۵-۵-عدم قطعیت های در نظر گرفته شده           ۶۰

۵-۶-مثال ۱ : شبكه ژئودزی ۳۱ عضویی      ۶۲

۵-۷-مثال ۲ : شبكه تک لایه فضاكار گنبد شودلر  ۹۰ عضوي.. ۶۵

شکل (‏۵‑۹) نمودار قابلیت اطمینان سازه برای حالت های مختلف ارتفاع به دهانه. ۶۷

۵-۸-مثال ۳ : گنبد ۱۲۰ عضوی.. ۶۸

۵-۹-مثال ۴ : سازه خرپايي ۲۰۰ عضوی.. ۷۱

۵-۱۰-تحلیل حساسیت    ۷۳

۵-۱۱-نتیجه گیری.. ۷۵

۶-فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷

۶-۱-مقدمه. ۷۸

۶-۲-نتيجه گيري      ۷۸

۶-۳-پيشنهادات        ۷۹

 

فهرست اشکال

شکل (‏۲‑۱) شماتیک مسئله شاوو. ۱۹

شکل (‏۴‑۱)  دیاگرام گردشی (فلوچارت) الگوریتم PSO.. 50

. شکل (‏۴‑۲)  فلوچارت متدولوژي ارائه شده. ۵۲

شکل (‏۵‑۱) سازه ۲۲ عضو رواند. ۵۶

شکل (‏۵‑۲) نتیجه الگوریتم پی اس او برای اعتبار سنجی.. ۵۷

شکل (‏۵‑۳) ناحيه بندي براي ضرايب اثر شيب… ۵۸

شکل (‏۵‑۴)ناحيه بندي براي ضرايب اثر شيب… ۵۹

شکل (‏۵‑۵)مدل فرضی براي اعمال بار باد. ۶۰

شکل (‏۵‑۶) شماتیک گنبد ۳۱ عضوی.. ۶۲

شکل (‏۵‑۷) نمودار قابلیت اطمینان سازه برای حالت های مختلف ارتفاع به دهانه. ۶۴

شکل (‏۵‑۸) لايه قطري شبكه تک لایه ۹۰٫٫ ۶۶

شکل (‏۵‑۹) نمودار قابلیت اطمینان سازه برای حالت های مختلف ارتفاع به دهانه. ۶۷

شکل (‏۵‑۱۰)  گنبد فضایی لاملای.. ۶۹

شکل (‏۵‑۱۱) نمودار قابلیت اطمینان سازه برای حالت های مختلف ارتفاع به دهانه. ۷۰

شکل (‏۵‑۱۲) نمودار قابلیت اطمینان سازه برای حالت های مختلف ارتفاع به دهانه. ۷۲

شکل (‏۵‑۱۳)  تأثیرات فاکتورها بر هر نوع قید. ۷۵

شکل (‏۵‑۱۴) رتبه‌بندی فاکتورها ۷۵

 

فهرست جداول

جدول (‏۵‑۱) مشخصات اماری سازه. ۵۶

جدول (‏۵‑۲)مشخصات عدم قطعيت هاي در نظر گرفته شده. ۶۱

جدول (‏۵‑۳) نقاط هریک از اعضا گنبد ۳۱ عضوی برای نسبت ارتفاع های مختلف… ۶۳

جدول (‏۵‑۴) قابلیت اطمینان و احتمال خرابی سازه ۳۰ عضوی.. ۶۵

جدول (‏۵‑۵) قابلیت اطمینان و احتمال خرابی سازه ۹۰ عضوی.. ۶۸

جدول (‏۵‑۶) قابلیت اطمینان و احتمال خرابی سازه ۱۲۰ عضوی.. ۷۱

جدول (‏۵‑۷)قابلیت اطمینان و احتمال خرابی سازه ۲۰ عضوی.. ۷۳

جدول (‏۵‑۸)مشخصات عدم قطعيت هاي در نظر گرفته شده برای انالیز حساسیت… ۷۴

 

  • softmec
  • هیچ
  • 18 بازدید
  • 29 آوریل 22
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0