پایان نامه: ارزیابی قابلیت اطمینان ستون های دوبل ناودانی فولادی دارای نقص ناشی از جوشکاری مقاوم سازی شده با الیاف CFRP

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویراش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۶۵صفحه است.

۲- فایل اکسل خروجی ها( در صورت درخواست جداگانه ایمیل بزنید )

چکیده:

در سالهای اخير مهندسان با مشکلات سازه ای زيادی از قبيل كمانش، خوردگي، خم شدگي و بارگذاری بيش از حد در سازه های فولادی آسيب ديده مواجه بوده اند باید نحوه جوشکاری و محل دقیق آنها در مراحل مونتاژ و جوشکاری کنترل کرد. از اين رو مقاوم سازی سازه های فولادی امری اجتناب ناپذير است. برای دستيابي به اين هدف استفاده از كامپوزيتهای پليمری مسلح شده با الياف كربن (CFRP) در سالهای اخير گسترش زيادی يافته است. در اين رساله به بررسي تأثير پليمرهای مسلح شده به الياف كربن برای مقاوم سازی ستونهای دوبل ناودانی فولادی دارای نقص ناشی از جوش کاری پرداخته شده است. تأثير سختي، جابجايي قائم محوری، شکل و محل قرارگيری ناحيه نقص در طول ستونهای فولادی در دو حالت با استفاده از الیاف و بدون استفاده از الیاف مورد بررسي قرار گرفتند. در اين راستا تعداد ۷ نمونه ستون فولادی در آزمايشگاه تا مرحله شکست بارگذاری گرديد و همزمان نمونه ها توسط نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدلسازی شدند. از طرفي تقويت با روش استفاده از الياف CFRP در جهت بهسازی محل نقص ها،به شکل دقیق برای ۳ نمونه مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه به منظور دستيابي به تابع شرايط حدی مناسب، تعيين شاخص قابليت اطمينان و احتمال خرابي در ستونهای مورد بحث، از روش Monte Carlo ، استفاده شد. ميزان ميانگين خطای مربعات (R2) با استفاده از روشهای شبکه عصبي- فازی ( (ANFIS، شبکه عصبي مصنوعي (ANN) و همچنین نرم افزار Minitab محاسبه و بهترين مقدار (R2)  تعيين گرديد. در ادامه روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مورد استفاده قرار گرفت. ميزان β و Pf با روشهای قابليت اطمينان Monte Carlo محاسبه گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه وجود نقص در ستونهای دوبل ناودانی فولادی ، باعث كاهش ظرفيت باربری ستونها و افت مقاومت در ناحيه نقص مي شود. در ادامه با توجه به يافته های حاصل از تحقيق مشخص شد كه استفاده از CFRP در مقاوم سازی نقص در ستونهای فولادی باعث كاهش تنش و تغيير شکل های محلي در اطراف محل نقص مي گردد. مقاوم سازی اين مقاطع با استفاده از الياف CFRP نه تنها روش مؤثری برای افزايش حداكثر نيروی قابل تحمل محوری در اين ستونها شده بلکه كمک شاياني در جهت بهبود مقاومت و به تأخير انداختن كمانش موضعي در آنها ميگردد. همانگونه كه انتظار ميرفت استفاده از الياف CFRP باعث افزايش شاخص قابليت اطمينان و كاهش احتمال خرابي در ستونها شده  لذا پيشنهاد ميشود با توجه به عملکرد فوق العاده اين الياف، برای جبران ضعف ناشي از نقص جوشکاری در ستونهای دوبل ناودانی فولادی با مقطع مربعي شکل از الياف CFRP استفاده شود.

فهرست مطالب

۱-               فصل اول.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- ضرورت ها و اهداف انجام تحقيق.. ۲

۱-۳- خلاصه اي از محتواي پایان نامه. ۴

۲-               فصل دوم. ۶

۲-۱- مقدمه. ۷

۲-۲- مقاوم سازی.. ۷

۲-۳- انتخاب راهکارهاي مقاوم سازي.. ۸

۲-۴- راهکارهای پیشنهادی در مقاوم سازی.. ۸

۲-۵- معرفی الیاف FRP. 8

۲-۵-۱- خواص الیاف FRP. 9

۲-۵-۲- گستره کاربردFRP. 9

۲-۵-۳- مزایایFRP. 10

۲-۵-۴- اجزای كامپوزیت های FRP. 11

۲-۵-۵- الياف FRP: 11

۲-۵-۶- مواد زمینه (رزین) ۱۶

۲-۵-۷- انواع محصولات FRP. 16

۲-۵-۸- ورقه های FRP. 16

۲-۵-۹- كابل، نوار و تاندن های پيش تنيدگي.. ۱۷

۲-۵-۱۰- ميلگردFRP. 18

۲-۵-۱۱- دوام کامپوزیت های FRP. 19

۲-۵-۱۲- ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی ورق های CFRP. 20

۲-۵-۱۳- ویژگیهای مکانیکی.. ۲۰

۲-۶- تقسيم بندی ستون ها بر اساس پایداری ارتجاعي.. ۲۲

۲-۶-۱- ستون های بلند. ۲۳

۲-۶-۲- ستون های كوتاه ۲۳

۲-۶-۳- ستون های متوسط.. ۲۳

۲-۷- تاریخچه استفاده از الياف CFRP. 24

۳-               فصل سوم. ۳۱

۳-۱- مقدمه. ۳۲

۳-۲- الگوسازي نظري نمونهCONTROL.. 32

۳-۲-۱- مشخصات ستونهای مورد استفاده ۳۲

۳-۳- مشخصات مواد و مصالح.. ۳۷

۳-۳-۱- مشخصات فولاد. ۳۷

۳-۳-۲- مشخصاتCFRP. 40

۳-۳-۳- مشخصات چسب… ۴۰

۳-۴- روش آزمایشگاهي.. ۴۰

۳-۵- آماده سازي نمونه ها ۴۲

۳-۵-۱- برش دادن قوطي ها ۴۲

۳-۵-۲- سند بلاست ستونهای قوطي شکل.. ۴۳

۳-۵-۳- انواع دستگاه های سندبلاست… ۴۴

۳-۵-۴- نکات ضروری در مورد سند بلاست… ۴۴

۳-۵-۵- سند بلاست قوطي های مورد آزمايش…. ۴۴

۳-۶- چسب اپوكسي دو جزيي( ۳۳۰- Sikadur) 46

۳-۶-۱- موارد استفاده از چسپ Sikadur 47

۳-۶-۲- ويژگي ها و مزايای چسپ Sikadur 47

۳-۶-۳- آماده كردن ستون های فولادی و مقاوم سازی محل نقص…. ۴۸

۳-۷- مشاهدات تجربي.. ۵۱

۳-۸- مطالعه عددي با استفاده از نرم افزار ABAQUS. 52

۳-۹- تاریخچه نرم افزار آباكوس… ۵۳

۳-۹-۱- تاریخچه انجام تحقيقات مرتبط با استفاده از نرم افزار آباكوس… ۵۳

۳-۱۰- روش مدلسازي نمونه ها در نرم افزار آباكوس… ۵۵

۳-۱۱- بررسي و تحليل نتایج آزمایشگاهي و مدلسازي.. ۵۷

۳-۱۱-۱- رفتار ستون کنترل در گروه ۱٫ ۵۷

۳-۱۱-۲- مدهای شکست در ستون کنترل در گروه ۱٫ ۶۰

۳-۱۱-۳- رفتار ستونها در گروه ۲٫ ۶۲

۳-۱۱-۴- رفتار ستونها در گروه ۳٫ ۶۸

۳-۱۱-۵- رفتار ستون ها در گروه ۴٫ ۷۴

۳-۱۲- مطالعات عددي در مرحله مدلسازی و آزمایشگاهی برای تمام نمونه ها ۸۰

۳-۱۲-۱- مقایسه ظرفیت باربری ستون ها برای قسمت مدلسازی از طریق نمودار میله ای.. ۸۰

۳-۱۲-۲- مقایسه ظرفیت باربری ستون ها برای قسمت آزمایشگاهی از طریق نمودار میله ای.. ۸۲

۳-۱۲-۳- تحليل ظرفيت باربري و مقایسه كليه ستون ها در حالت آزمایشگاهی و مدلسازی.. ۸۴

۴-               فصل چهارم. ۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- احتمال خرابي و روشهاي ارزیابي قابليت اطمينان سازه ها ۸۸

۴-۱- روش هاي ارزيابي قابليت اطمينان.. ۹۰

۴-۱-۱- روش مرتبه اول قابليت اطمينان.. ۹۰

۴-۱-۲- روش مرتبه دوم قابليت اطمينان.. ۹۱

۴-۱-۳- روش های شبيه سازی جهت تخمين احتمال خرابي.. ۹۴

۴-۲- تاریخچه مطالعاتي قابليت اطمينان.. ۹۷

۴-۳- معرفی نرم‌افزار MATLAB.. 100

۴-۴- هوش مصنوعی.. ۱۰۳

۴-۵- چند مبحث از هوش مصنوعی: ۱۰۵

۴-۶- شبکه عصبی مصنوعی ANN Artificial Neural Network)) 106

۴-۶-۱- مزایای شبکه عصبی مصنوعی.. ۱۰۷

۴-۶-۲- معایب شبکه عصبی مصنوعی.. ۱۰۷

۴-۶-۳- ساختار شبکه. ۱۰۸

۴-۶-۴- مدل های پیش بینی مقاومت – مدت با استفاده از شبکه عصبی و نتایج پیش بینی.. ۱۰۸

۴-۶-۵- پیش پردازش داده ها ۱۰۸

۴-۶-۶- آموزش پارامترها و پیش بینی.. ۱۰۹

۴-۶-۷- ساختار و پارامترها در مدل RBFNN.. 109

۴-۷- شبکه عصبی _ فازی (ANFIS) 110

۴-۷-۱- سیستم های استنتاج فازی تطبیقی.. ۱۱۰

۴-۷-۲- شرح سیستم فازی.. ۱۱۱

۴-۸- معرفی نرم‌افزار Minitab. 112

۴-۹- آناليز قابليت اطمينان.. ۱۱۳

۴-۹-۱- نتایج شبکه عصبي مصنوعي (ANN) 114

۴-۹-۲- نتایج شبکه عصبی مصنوعی – فازی (ANFIS) 117

۴-۹-۳- تحلیل داده‌ها و نتایج بدست آمده از نرم‌افزار Minitab. 121

۴-۱۰- نتایج قابلیت اطمینان و مقایسه تمامی نمونه ها ۱۲۷

۴-۱۰-۱- نمونه کنترل.. ۱۲۸

۴-۱۰-۲- نمونه گروه یک… ۱۲۸

۴-۱۰-۳- نمونه گروه دو ۱۲۸

۴-۱۰-۴- نمونه گروه سه. ۱۲۹

۵-               فصل پنجم. ۱۳۲

۵-۱- مقدمه. ۱۳۳

۵-۲- خلاصه اي از نتایج بهبود عملکرد سازه اي ستونهاي دوبل ناودانی فولادي داراي نقص توسط CFRP. 133

۵-۳- خلاصه نتایج مربوط به قابلیت اطمینان.. ۱۳۵

۵-۴- پيشنهادي براي تحقيقات آینده ۱۳۶

 

 

 

فهرست اشکل

شکل ‏۲-‑۱ ساختار مصالح [۹]FRP. 11

شکل ‏۲-‑۲ الياف شيشه[۱۰] ۱۲

شکل ‏۲-‑۳  الياف كربن[۱۰] ۱۴

شکل ‏۲-‑۴ الياف آراميد[۱۰] ۱۵

شکل ‏۲-‑۵  انواع ورق هاي [۱۱]FRP. 17

شکل ‏۲-‑۶  كابل هاي [۱۳]FRP. 18

شکل ‏۲-‑۷ میلگردهای [۱۳]FRP. 19

شکل ‏۲-‑۸  نمودار رابطه كمانش ارتجاعي و غير ارتجاعي[۱۷] ۲۳

شکل ‏۳-‑۱ مشخصات نقص و ابعاد ستون برای نمونه کنترل(CONTROL) 35

شکل ‏۳-‑۲ مشخصات نقص ها و ابعاد ستون ها برای دو نمونه(۲UW1,2UW1C1) 35

شکل ‏۳-‑۳ مشخصات نقص ها و ابعاد ستون ها برای دو نمونه (۲UW2,2UW2C1) 36

شکل ‏۳-‑۴  مشخصات نقص ها و ابعاد ستون ها برای دو نمونه (۲UW3,2UW3C1) 36

شکل ‏۳-‑۵ دستگاه برش و ساخت نمونه های دمبلی در کنار نمونه های آماده شده جهت انجام آزمایش تست کشش    ۳۷

شکل ‏۳-‑۶ جک تست کشش نمونه های دمبلی و همچنین دستگاه اکستنسومتر. ۳۸

شکل ‏۳-‑۷ نمونه دمبلي تحت آزمايش كشش…. ۳۸

شکل ‏۳-‑۸ مشخصات و ابعاد نمونه دمبلی.. ۳۹

شکل ‏۳-‑۹ نمودار تنش-كرنش ناشي از تست كشش…. ۳۹

شکل ‏۳-‑۱۰  شرايط آزمايشگاهي و جک فشاری اعمال بار. ۴۱

شکل ‏۳-‑۱۱  شرايط گيرداری تکيه گاهها در بالا و پايين ستون در آزمايشگاه ۴۲

شکل ‏۳-‑۱۲ كليه نقصهای ايجاد شده در ۶ نمونه موجود. ۴۳

شکل ‏۳-‑۱۳ محل سند بلاست و آماده سازی نمونه ها ۴۵

شکل ‏۳-‑۱۴ سند بلاست محل نقص نمون ها ۴۵

شکل ‏۳-‑۱۵ نمونه ای از ستونها بعد از انجام عمليات سندبلاست… ۴۶

شکل ‏۳-‑۱۶ – پاک كردن نواحي اطراف نقص ها توسط استون و پنبه. ۴۸

شکل ‏۳-‑۱۷ مراحل آماده سازی چسب و اپوكسي.. ۴۹

شکل ‏۳-‑۱۸ برش و آماده سازی الياف CFRP ، همچنین آماده سازی و برش نبشی ها ۴۹

شکل ‏۳-‑۱۹ نمونه ها در حین فرآیند چسب کاری برای لایه اول و دوم. ۵۰

شکل ‏۳-‑۲۰ مقاوم سازی نقصها توسط الياف CFRP و آماده شدن نمونه ها برای فرآیند بارگزاری.. ۵۱

شکل ‏۳-‑۲۱ نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي تحقيقات پارک وهمکاران. ۵۶

شکل ‏۳-‑۲۲ مطالعات اندازه مش بندی.. ۵۶

شکل ‏۳-‑۲۳ روش تعيين مقدار سختي پارک و همکاران[۴۰] ۵۸

شکل ‏۳-‑۲۴ نيرو به تغيير مکان بدست آمده از نتايج آزمايشگاهي برای ستون CONTROL دارای جوش سرتاسری و بدون استفاده از الیاف CFRP. 58

شکل ‏۳-‑۲۵ نيرو به تغيير مکان بدست آمده از نتايج مدلسازی برای ستون CONTROL دارای دارای جوش سرتاسری و بدون استفاده از الیافCFRP. 59

شکل ‏۳-‑۲۶ مقايسه مدهای شکست برای نمونه های آزمايشگاهي و مدلسازی برای ستون CONTROL دارای جوش سرتاسری و بدون استفاده از الیاف CFRP. 60

شکل ‏۳-‑۲۷ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون CONTROL در آزمایشگاه ۶۱

شکل ‏۳-‑۲۸ دید کلی از نمونه کنترل بدون مقاوم سازی و دارای یک جوشکاری سرتاسری در دو سمت نمونه CONTROL به طول ۱۰۰۰ (mm) 61

شکل ‏۳-‑۲۹ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج آزمايشگاهي برای ستون های نمونه ۲UW1 و ۲UW1C1 دارای نقص جوش به طول ۲۵۰ میلی متر در بالا و ۷۵۰ میلی متر جوشکاری تا تکیه گاه در کف  یکی با استفاده از الیاف CFRP و دیگری بدون استفاده از الیاف CFRP  ۶۴

شکل ‏۳-‑۳۰ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج مدلسازی برای ستون های نمونه. ۶۴

شکل ‏۳-‑۳۱ كمانش موضعي در آزمايشگاه و مدلسازی برای ستون فولادی ۲UW1و بدون استفاده از الیاف CFRP. 66

شکل ‏۳-‑۳۲ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW1 در آزمایشگاه ۶۶

شکل ‏۳-‑۳۳ حالات كمانش موضعي و كلي در آزمايشگاه و مدلسازی برای ستون فولادی ۲UW1C1 و مقاوم سازی شده با الیاف CFRP  ۶۷

شکل ‏۳-‑۳۴ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW1C1 در آزمایشگاه ۶۸

شکل ‏۳-‑۳۵ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج آزمايشگاهي برای نمونه ستون های ۲UW2 و ۲UW2C1 دارای نقص جوش به طول ۵۰۰ میلی متر در بالا و ۵۰۰ میلی متر جوشکاری یکسره تا تکیه گاه در کف  یکی با استفاده از الیاف CFRP و دیگری بدون استفاده از الیاف CFRP. 69

شکل ‏۳-‑۳۶ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج مدلسازی برای نمونه ستون های ۲UW2 و۲UW2C1  دارای نقص جوش به طول ۵۰۰ میلی متر در بالا و ۵۰۰ میلی متر جوشکاری یکسره تا تکیه گاه در کف  یکی با استفاده از الیاف CFRP و دیگری بدون استفاده از الیاف   ۷۰

شکل ‏۳-‑۳۷ حالات كمانش موضعي و كلي در آزمايشگاه و مدلسازی برای ستون فولادی ۲UW2  و بدون استفاده از الیاف CFRP  ۷۱

شکل ‏۳-‑۳۸ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW2 در آزمایشگاه ۷۲

شکل ‏۳-‑۳۹ حالات كمانش موضعي و كلي در آزمايشگاه و مدلسازی برای ستون فولادی ۲UW2C1 و مقاوم سازی شده با الیاف CFRP  ۷۲

شکل ‏۳-‑۴۰ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW2C1 در آزمایشگاه ۷۳

شکل ‏۳-‑۴۱ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج آزمایشگاهی برای نمونه ستون های.. ۷۵

شکل ‏۳-‑۴۲ نيرو به تغيير مکان به دست آمده از نتايج مدلسازی برای نمونه ستون های ۲UW3 و ۲UW3C1 دارای نقص جوش به طول ۷۵۰ میلی متر در بالا و ۲۵۰ میلی متر جوشکاری تا تکیه گاه در کف یکی با استفاده از الیاف CFRP و دیگری بدون استفاده از الیاف CFRP  ۷۶

شکل ‏۳-‑۴۳ كمانش موضعي و كلي در آزمايشگاه و مدلسازی برای ستون فولادی ۲UW3 و بدون استفاده از الیاف CFRP  ۷۷

شکل ‏۳-‑۴۴ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW3 در آزمایشگاه ۷۷

شکل ‏۳-‑۴۵ ماکزیمم نیروی محوری نمایش داده شده بر روی پمپ اعمال بار به ستون ۲UW3C1 در آزمایشگاه ۷۸

شکل ‏۳-‑۴۶ حداكثر ظرفيت باربری کلیه ستون ها در نمونه های مدلسازی بدون الیاف CFRP و مقاوم سازی شده با الياف CFRP  ۸۱

شکل ‏۳-‑۴۷ حداكثر ظرفيت باربری کلیه ستون ها در نمونه های آزمایشگاهی بدون الیاف CFRP و مقاوم سازی شده با الياف CFRP  ۸۳

شکل ‏۳-‑۴۸ حداكثر ظرفيت باربری محوری كليه ستون ها در حالت آزمایشگاهی و مدلسازی مقایسه دو به دوی آنها با یکدیگر  ۸۵

شکل ‏۴-‑۱  نمودار شماتيک از تابع حالت حدی و محدوده ايمن [۲۲]. ۸۸

شکل ‏۴-‑۲  مقايسه تابع تقريب زده شده توسط روش هاي FORM و SORM [35] 92

شکل ‏۴-‑۳  توليد نمونه در روش شبيه سازی مونت كارلو بر اساس معکوس تابع تجمعي احتمال[۲۳]. ۹۴

شکل ‏۴-‑۴  برآورد احتمال خرابي با استفاده از روش مونت كارلو[۲۴]. ۹۴

شکل ‏۴-‑۵  نمایی از کد نوشته شده در متلب… ۱۰۱

شکل ‏۴-‑۶  شماتیک شبکه عصبی مصنوعی[۲۷] ۱۰۵

شکل ‏۴-‑۷  ساختار کلی شبکه عصبی شعاعی [۲۷]RBF. 106

شکل ‏۴-‑۸  نمایی از محیط نرم‌افزار Minitab. 112

شکل ‏۴-‑۹  شبکه عصبي مورد استفاده در ستون های مورد استفاده در این پژوهش…. ۱۱۴

شکل ‏۴-‑۱۰  ميزان ضرایب همبستگی در کل ستون ها ۱۱۵

شکل ‏۴-‑۱۱  میزان خطا در عملکرد شبکه عصبي در ستون ها ۱۱۶

شکل ‏۴-‑۱۲  ساختار شبکه عصبي-فازی مورد استفاده برای ستون ها ۱۱۷

شکل ‏۴-‑۱۳  روابط اگر-آنگاه برای متغيرهای ورودی و خروجي در کل ستونهای.. ۱۱۸

شکل ‏۴-‑۱۴  توابع عضويت بين متغيرهای ورودی و خروجي در کل ستونهای مورد بررسی در این پژوهش…. ۱۱۸

شکل ‏۴-‑۱۵  . منحني Surface بين متغيرهای ورودی و خروجي در ستونهای مورد مطالعه در این پژوهش…. ۱۱۹

شکل ‏۴-‑۱۶  میزان خطا در شبکه فازی به همراه تابع عضویت… ۱۲۰

شکل ‏۴-‑۱۷  واردکردن داده‌ها در نرم‌افزار Minitab. 121

شکل ‏۴-‑۱۸   نمایش نوع تحلیل انجام‌گرفته در Minitab. 122

شکل ‏۴-‑۱۹  . خط پرتو. ۱۲۵

شکل ‏۴-‑۲۰  نمودار رگرسیون خطی.. ۱۲۵

شکل ‏۴-‑۲۱  بررسی نتایج تمام نمونه ها در قابلیت اطمینان.. ۱۲۸

شکل ‏۴-‑۲۲  بررسی احتمال خرابی  Pf 129

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱ خواص چند نمونه الياف كربن تجاری[۱۰] ۱۴

جدول ‏۲‑۲ خصوصيات مكانيكي براي كامپوزيتهاي GFRP و CFRP و [۱۰]AFRP. 15

جدول ‏۲‑۳ مشخصات رزین[۱۰] ۱۶

جدول ‏۲‑۴  (جرم حجمی مواد FRP و فولاد )[۱۴] ۲۰

جدول ‏۲‑۵  ضرایب انبساط حرارتی مواد [۱۴] ۲۰

جدول ‏۲‑۶ ویژگیهای کششی الیاف مصرفی در[۱۲]FRP. 21

جدول ‏۲‑۷ ظرفیت کششی نهایی برخی ورق های FRP موجود در بازار [۱۲] ۲۲

جدول ‏۳‑۱ مشخصات فولاد. ۳۹

جدول ‏۳‑۲٫ مشخصات الیاف [۱۸]. ۴۰

جدول ‏۳‑۳ مشخصات چسب ۳۳۰-Sikadur. [19] 40

جدول ‏۳‑۴ مقاومت فشاری چسب اپوكسي[۲۰]. ۴۷

جدول ‏۳‑۵ مقاومت خمشي چسب اپوكسي[۲۱]. ۴۷

جدول ‏۳‑۶ مقاومت كششي چسب اپوكسي[۲۱] ۴۸

جدول ‏۳‑۷ نتايج بدست آمده از بارگذاری آزمايشگاهي و مدلسازی نمونه های گروه ۱٫ ۵۷

جدول ‏۳‑۸ نتايج بدست آمده از بارگذاری آزمايشگاهي و مدلسازی نمونه های گروه ۲٫ ۶۳

جدول ‏۳‑۹٫ نتايج بدست آمده از بارگذاری آزمايشگاهي و مدلسازی نمونه های گروه ۳٫ ۶۹

جدول ‏۳‑۱۰٫ نتايج بدست آمده از بارگذاری آزمايشگاهي و مدلسازی نمونه های گروه ۴٫ ۷۵

جدول ‏۳‑۱۱٫ ظرفيت باربری کلیه ستون ها مدلسازی شده در آباكوس… ۸۱

جدول ‏۳‑۱۲٫ ظرفيت باربری کلیه ستون ها در شرایط آزمایشگاهی.. ۸۳

جدول ‏۳‑۱۳٫٫ ظرفيت باربری و مقایسه کلیه ستون ها در هر دو حالت آزمایشگاهی و مدلسازی.. ۸۵

جدول ‏۴‑۱٫ نتایج شبکه عصبی و مقدار دقیق R2 117

جدول ‏۴‑۲٫ نتایج کامل شبکه فازی و مقدار R2 121

جدول ‏۴‑۳٫ نشان دهنده حذف ضخامت CFRP. 125

جدول ‏۴‑۴٫ مقدار ضریب همبستگی و ضریب همبستگی تعدیل شده ۱۲۵

جدول ‏۴‑۵ نتایج Minitab. 127

جدول ‏۴‑۶ مقایسه دو شبکه عصبی و فازی در حالت آماری و معادله برای نمونه کنترل.. ۱۲۸

جدول ‏۴‑۷ مقایسه دو شبکه عصبی و فازی در حالت آماری و معادله برای نمونه. ۱۲۸

جدول ‏۴‑۸ مقایسه دو شبکه عصبی و فازی در حالت آماری و معادله برای نمونه سه و چهار ۱۲۹

جدول ‏۴‑۹ مقایسه دو شبکه عصبی و فازی در حالت آماری و معادله برای نمونه پنج و شش…. ۱۲۹

جدول ‏۴‑۱۰ خلاصه نتایج و مقدار دقیق R2 را در سه روش مورد بحث نشان میدهد. ۱۳۱

 

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !