پایان نامه ارشد:ارائه روش هیبرید خوشه بندی فازی و الگوریتم رقابت استعماری برای طبقه بندی داده ها

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۰۰ صفحه است

عنوان:

ارائه روش هیبرید خوشه بندی فازی و الگوریتم رقابت استعماری برای طبقه بندی داده ها

چکيده

داده‌های حجیم به مجموعه داده‌هایی گفته می‌شود که مدیریت، کنترل و پردازش آن‌ها فراتر از توانایی ابزارهای نرم‌افزاری در یک‌زمان مورد انتظار باشد. امروزه مشکل اصلی داده‌ها، چگونگی پردازش داده‌ها با حجم بسیار بالاست. برای مقابله با حجم بالا از داده‌ها، نیاز به استفاده از ابزارهای قدرتمند برای کشف دانش و تکنیک‌های داده‌کاوی است.همچنین روش های مختلفی برای خوشه بندی و طبقه بندی مبتنی بر داده کاوی ارائه شده است.در این پایان نامه روش کار جدید ارائه شده است که دراین روش هیبرید، خوشه بندی فازی و الگوریتم رقابت استعماری برای طبقه بندی مجموعه داده ها استفاده شد، همچنین در ادامه مجموعه داده مورد استفاده برای این تحقیق  معرفی شد و خصوصیات و ویژگی های موجود در این مجموعه داده بیان گردید.سپس فایل مجموعه داده برای بارگذاری در نرم افزارمتلب آماده و پس از بارگذاری مرحله پیش پردازش برروی داده انجام شد. همچنین باید در نظر داشت روش خوشه بندی پیشنهادی، روشی انعطاف‌پذیر است که ایده اصلی آن نزدیک شدن به نحوه تفکر انسان بوده است. هدف اصلی این الگوریتم، خوشه بندی داده‌هایی است که در خوشه هایی با چگالی متفاوت قرار دارند. روش پیشنهادی برای شناسایی چنین خوشه هایی، از تخمین چگالی محلی استفاده می‌کند از مقایسه درصد صحت بدست آمده از ۲ طبقه بند موردنظر در این روش به این نتیجه دست یافته ایم که میزان صحت طبقه بند روش الگوریتم رقابت استعماری با ۹۹٫۷۱%  وتنها با چند صدم درصد از طبقه بند فازی بهتر است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-فصل اول: مقدمه    ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- سوالات اصلی پژوهش… ۷

۱-۴- اهدف پژوهش… ۷

۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۸

۱-۵- جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق. ۸

۱-۶- ساختار پایان‌نامه. ۸

۲-فصل دوم: مفاهیم پیش‌زمینه و مروری بر ادبیات.. ۱۰

۲-۱-مقدمه    ۱۱

۲-۲-تعاریف، اصول و مبانی نظری.. ۱۱

۲-۲-۱- خوشه بندی.. Error! Bookmark not defined.

۲-۲-۲- داده‌های عظیم. ۱۳

۲-۳-مروری بر الگوریتمهای خوشه بندی در داد های عظیم. ۱۳

۲-۳-۱- الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای شناسه. ۱۴

۲-۳-۲- الگوریتم خوشه بندی با کوچکترین شناسه(LIC) 15

۲-۳-۳- الگوریتم تشکیل d خوشه بیشینه-کمینه. ۱۵

۲-۳-۴- الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای اتصال. ۱۶

۲-۳-۵- الگوریتم خوشه بندی بزرگترین اتصال (HCC) 16

۲-۳-۶- الگوریتم خوشه بندیKCONID.. 16

۲-۳-۷- الگوریتم خوشه بندی تطبیقی تعادل بار خوشه. ۱۷

۲-۳-۸- الگوریتم خوشه بندی تطبیقی چندگامی.. ۱۸

۲-۳-۹- الگوریتمهای خوشه بندی با آگاهی از تحرک.. ۱۸

۲-۳-۱۰- الگوریتم خوشه بندی d گامی بر مبنای تحرک.. ۱۸

۲-۳-۱۱- الگوریتم خوشه بندی با معیاری بر مبنای تحرک.. ۱۹

۲-۳-۱۲- الگوریتم خوشه بندی تطبیقی با چهارچوبی بر مبنای تحرک.. ۱۹

۲-۳-۱۳- الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای هزینه کمتر برای نگهداری خوشه. ۲۰

۲-۳-۱۴- الگوریتم خوشه بندی کمترین تغییر خوشه (LCC) 20

۲-۳-۱۵- الگوریتم خوشه بندی تطبیقی برای شبکه بیسیم متحرک.. ۲۱

۲-۳-۱۶- الگوریتم خوشه بندی وزندار بر مبنای آنتروپی.. ۲۳

۲-۴-برخی ازکارهای انجام شده تا سال ۲۰۲۰٫ ۲۳

۲-۵-داده کاوی انجام شده در نرم افزار Weka. 27

۳-فصل سوم      ۳۲

۳-۱-روش پیشنهادی      ۳۳

۳-۲-مروري تاريخي بر پديده استعمار ۳۳

۳-۳-الگوريتم رقابت استعماری.. ۳۷

۳-۳-۱- شکل دهي امپراطوري‌هاي اوليه. ۳۹

۳-۴-مدل‌سازي سياست جذب: حرکت مستعمره‌ها به سمت امپرياليست.. ۴۳

۳-۴-۱- جابجايي موقعيت مستعمره و امپرياليست.. ۴۶

۳-۴-۲- قدرت کل يک امپراطوري.. ۴۷

۳-۴-۳- رقابت استعماري.. ۴۸

۳-۴-۴- سقوط امپراطوري‌هاي ضعيف.. ۵۲

۳-۴-۵- همگرايي.. ۵۲

۳-۵-خوشه بندی C میانگین فازی.. ۵۳

۳-۶-روش کار ۶۰

۳-۷-مجموعه داده مورد استفاده ۶۱

۴-فصل چهارم نتایج    ۶۳

۴-۱-مقدمه        ۶۴

۴-۲-معرفی مجموعه داده‌ها ۶۵

۴-۲-۱- داده‌های ساختگی.. ۶۵

۴-۲-۲- داده‌های استاندارد با حجم کم. ۶۷

۴-۲-۳- داده‌های شبکه. ۶۸

۴-۲-۴- خوشه بندی محلی داده‌های ساختگی.. ۶۹

۴-۲-۵- خوشه بندی محلی داده‌های واقعی.. ۷۴

۴-۲-۶- ارزیابی خوشه بندی توزیع‌شده ۷۵

۴-۳-مقایسه  ۷۷

۴-۴-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ۷۸

۵-فصل پنجم ۷۹

۵-۱-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ۸۰

۵-۲-پیشنهادات   ۸۱

 

 

 

 

فهرست اشکال

 عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل ‏۲‑۱  ساختار خوشه ها در یک شبکه ویژه سیار. ۱۴

شکل ‏۲‑۲ دو مرحله مدل سازی امتیاز دهی رفتاری(Liu, P., et al. (2007).) 26

شکل ‏۳‑۱ اعمال سياست جذب از طرف استعمارگران بر مستعمرات.. ۳۶

شکل ‏۳‑۲ فلوچارت الگوريتم استعماری.. ۳۸

شکل ‏۳‑۳ چگونگي شکل‌گيري امپراطوري‌هاي اوليه. ۴۳

شکل ‏۳‑۴ شماي کلي حرکت مستعمرات به سمت امپرياليست. ۴۴

شکل ‏۳‑۵  حرکت واقعي مستعمرات به سمت امپرياليست.. ۴۵

شکل ‏۳‑۶ تغيير جاي استعمارگر و مستعمره ۴۷

شکل ‏۳‑۷ کل امپراطوري، پس از تغيير موقعيت‌ها ۴۷

شکل ‏۳‑۸ شماي کلي رقابت استعماري: امپراطوري‌هاي بزرگ‌تر، با احتمال بيشتري، مستعمرات امپراطوري‌هاي ديگر را تصاحب مي‌کنند. ۴۹

شکل ‏۳‑۹  سقوط امپراطوري‌ ضعيف؛ امپراطوري شماره ۴، به علت از دست دادن کليه مستعمراتش، ديگر قدرتي براي رقابت ندارد و بايد از ميان بقيه امپراطوري‌ها حذف شود. ۵۳

شکل ‏۳‑۱۰ شبه کد مربوط به الگوريتم رقابت استعماري.. ۵۳

شکل‏۳‑۱۱:روش کلی کار. ۶۱

شکل ‏۴‑۱ مجموعه داده‌های ساختگی: آتش‌بازی (a) و هلال‌ها (b) 66

شکل ‏۴‑۲ خوشه بندی داده‌های «هلال‌ها» توسط الگوریتم  فازی  با پارامترهای مختلف.. ۷۰

شکل ‏۴‑۳ خوشه بندی داده‌های «هلال‌ها» توسط الگوریتم  رقابت استعماری  با پارامترهای مختلف.. ۷۱

شکل ‏۴‑۴  خوشه بندی داده‌های «آتش‌بازی» توسط الگوریتم  فازی  با پارامترهای مختلف.. ۷۲

شکل ‏۴‑۵ خوشه بندی داده‌های «آتش‌بازی» توسط الگوریتم  رقابت استعماری  با پارامترهای مختلف.. ۷۳

شکل ‏۴‑۶:مقایسه درصد صحت سه طبقه بند. ۷۷

شکل ‏۴‑۷: درصد صحت طبقه بندهای موردنظر در روش پیشنهادی(FCM) و کار(Pedregosa, F., et al. (2011).) 78

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول ‏۲‑۱:مرور کلی بر کاهای پیشین.. ۳۰

جدول ‏۳‑۱: خصوصیات مجموعه داده ۶۱

جدول ‏۴‑۱ مجموعه داده‌های ساختگی.. ۶۶

جدول ‏۴‑۲ خلاصه اطلاعات مجموعه داده‌های UCI 67

جدول ‏۴‑۳ خلاصه‌ی اطلاعات زیرمجموعه‌ی KDDCup99. 69

جدول ‏۴‑۴ معیارهای مختلف ارزیابی خوشه بندی داده‌های با الگوریتم‌های  فازی  و  رقابت استعماری.. ۷۳

جدول ‏۴‑۵ خوشه بندی مجموعه داده‌های UCI با روش‌های مبتنی بر چگالی.. ۷۵

50000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !