پایان نامه: بررسی جرم شناختی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۳۰ صفحه است.

عنوان

بررسی جرم شناختی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان

چکیده:

یکی از پدیده­هایی که امروزه به عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروز، در جوامع مختلف به­خصوص در مناطق مرزی سبب شده است تا زمینه­های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نگردد، سودآوری بالای قاچاق می­باشد و ساکنین این مناطق جهت کسب درآمد بیشتر به فعالیت­های غیر­قانونی و قاچاق نظیر (کالا، مواد مخدر، اسلحه، سوخت و غیره) روی آورند. در این پایان­نامه سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش و توسعه­ی پدیده­ی قاچاق در مرز بازرگان موثر می­باشند مورد بررسی قرار بگیرد و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثر­گذار در گسترش پدیده­ی قاچاق، در پایان به ارائه­ی راهکار عملی جهت کاهش، کنترل و پیشگیری از پدیده­ی قاچاق در شهر مرزی بازرگان خواهیم پرداخت.

 

واژگان کلیدی: جرم شناسی، قاچاق، مرز، شهر مرزی، قاچاق کالا، قاچاق انسـان

فهرست مطالب

 

مقدمه ۱

الف) تعريف و بیان مسأله ۲

ب) اهداف تحقیق. ۲

ج) سؤال هاي تحقیق. ۳

د) فرضیه های تحقیق. ۳

هـ) پیشینه ی تحقیق. ۳

و) روش تحقیق. ۵

ی) جامعه ي آماری. ۶

ط) نمونه ی آماری. ۶

م) ابزار گردآوری اطلاعات. ۶

ل) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۷

فصل اول: مفاهیم و کلیات مربوط با قاچاق کالا. ۸

۱-۱ مقدمه ۹

۱-۲ مفاهیم قاچاق کالا. ۹

۱-۲-۱ تعاریف قاچاق. ۹

۱-۲-۲ معنای حقوقی قاچاق. ۱۱

۱-۲-۳ اقتصاد زیر زمینی. ۱۳

۱-۲-۴ تعریف گمرک.. ۱۴

۱-۲-۵ قلمرو گمرکی. ۱۴

۱-۲-۶ مبادی رسمی و غیر رسمی. ۱۴

۱-۲-۷ حقوق گمرکی. ۱۵

۱-۲-۸ عوارض گمرکی. ۱۵

۱-۲-۹ کالاهای ممنوع. ۱۵

۱-۲-۱۰ ممنوعیت های کلی واردات و صادرات. ۱۶

۱-۲-۱۱ انواع قاچاق. ۱۶

۱-۲-۱۲ قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی. ۱۷

۱-۲-۱۳ قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی. ۱۷

۱-۳ عوامل موثر بر حجم قاچاق کالا در حالت کلی در تمامی مرزها ۱۸

۱-۳-۱ مالیات و عوارض گمرکی. ۱۸

۱-۳-۲ بالا بودن میزان بیکاری. ۱۸

۱-۳-۳ ارزانی برخی کالاها به سبب اعمال مقررات مربوط به یارانه ۱۸

۱-۳-۴ نظارت ارزی. ۱۹

۱-۳-۵ افزایش دخالت دولت در بازار ۱۹

۱-۴ تنوع کنونی قاچاق در مرز بازرگان. ۱۹

۱-۴-۱ قاچاق صادراتی. ۱۹

۱-۴-۱-۱ قاچاق کالاهای یارانه ای.. ۲۰

۱-۴-۱-۲ قاچاق سیگار به خارج. ۲۱

۱-۴-۱-۳ قاچاق سوخت.. ۲۱

۱-۴-۱-۴ قاچاق انسان. ۲۲

۱-۴-۲ قاچاق وارداتی در مرز بازرگان. ۲۳

۱-۴-۲-۱ پوشاک و منسوجات مهمترین و عمدهترین قاچاق واردانی از مرز بازرگان. ۲۳

۱-۴-۲-۲ لوازم آرایشی و بهداشتی. ۲۴

۱-۴-۲-۳چای.. ۲۵

۱-۴-۲-۴ مواد غذایی. ۲۵

۱-۴-۲-۵ قاچاق دارو ۲۶

۱-۵ نتیجه گیری. ۲۷

فصل دوم: مبادی و شیوه های قاچاق در مرز بازرگان. ۲۸

۲-۱مقدمه ۲۹

۲-۲ تشریح مبادی عمده قاچاق کالا در بازرگان. ۳۳

۲-۲-۱ محورهای ورودی کالای قاچاق. ۳۳

۲-۲-۱-۱ بازارچه مرزی.. ۳۳

۲-۳ شیوه های قاچاق کالا در این مرز ۳۴

۲-۳-۱ شیوه های کالای قاچاق، هم واردات و هم صادرات را شامل میشود عبارتند از: ۳۴

۲-۳-۱-۱ کالاهای همراه مسافر ۳۵

۲-۴ نتیجه گیری. ۳۶

فصل سوم: عوامل غیر قضائی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان. ۳۸

۳-۱ مقدمه ۳۸

۳-۲ عوامل موجدِ قاچاق کالا در مرز بازرگان. ۴۱

۳-۲-۱ مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی. ۴۲

۳-۲-۱-۱ زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات.. ۴۲

۳-۲-۱-۲ کیفیت کالاها ۴۳

۳-۲-۱-۳ قیمت در کنار کیفیت.. ۴۳

۳-۲-۲ تعرفه ها ۴۴

۳-۲-۳ قوانین بازرگانی. ۴۵

۳-۲-۴ تشریفات بازرگانی. ۴۶

۳-۲-۵ طولانی بودن فرایند واردات رسمی. ۴۷

۳-۳ عوامل تشدید کننده ی قاچاق کالا در مرز بازرگان. ۴۸

۳-۳-۱ فرهنگ فرار مالیاتی. ۴۸

۳-۳-۲ میزان بیکاری. ۴۸

۳-۳-۳ پایین بودن ریسک قاچاق کالا. ۴۹

۳-۳-۳-۱ گستردگی مرزها و برخی ناهماهنگی ها در نظارت بر آن. ۴۹

۳-۳-۳-۲ امکان قاچاق از همه نواحی مرزی.. ۵۰

۳-۳-۴ گستردگی مرز زمینی. ۵۰

۳-۳-۵ کوتاهی مسیر قاچاق زمینی. ۵۰

۳-۳-۶ سهل انگاری نیروهای نظامی و انتظامی کشور همسایه ۵۰

۳-۴ عوامل خاص منطقه ای قاچاق در مرز بازرگان. ۵۱

۳-۴-۱ موقعیت جغرافیایی بازرگان. ۵۲

۳-۴-۲ تشابهات فرهنگی با کشور همسایه ۵۲

۳-۴-۳ کمبود شغل و بیکاری در شهر مرزی بازرگان. ۵۲

۳-۴-۴ فقر فرهنگی وسلطه ی فرهنگ عشیرهای. ۵۳

۳-۴-۵ حاکمیت فرهنگ مصرف. ۵۳

۳-۵ جمع بندی کلی. ۵۵

۳-۶ نتیجه گیری. ۵۵

فصل چهارم: عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا در مرز بازرگان. ۵۸

۴-۱ مقدمه ۵۸

۴-۲ آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری. ۵۹

۴-۲-۱ نبود تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا. ۵۹

۴-۲-۲ ناهماهنگی در تدوین مقررات. ۶۰

۴-۲-۳ وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان. ۶۰

۴-۳ آسیب شناسی نظارت گمرکی. ۶۲

۴-۳-۱ ضعف در امکانات نیرویی و تجهیزات. ۶۲

۴-۳-۲ مشکلات گمرک در مبادی ورود زمینی. ۶۳

۴-۳-۳ سلب اختیار از گمرک برای فروش کالاهای ضبط شده قاچاق. ۶۴

۴-۳-۴ مشکلات موجود در خصوص افزایش ترانزیت خارجی. ۶۴

۴-۳-۵ ناهماهنگی با کشور همسایه ۶۴

۴-۳-۶  نبود نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی. ۶۵

۴-۴ آسیب شناسی نظارت انتظامی. ۶۵

۴-۴-۱ نیروی انتظامی و قاچاق کالا. ۶۵

۴-۵ آسیب شناسی برخورد قضایی. ۶۶

۴-۵-۱ مشکلات موجود در محاکم. ۶۶

۴-۵-۲ اختلاف آرای قضایی. ۶۸

۴-۵-۳ ضعف در برخورد قضایی. ۶۹

۴-۶ دیگر موارد آسیب شناسی. ۷۱

۴-۶-۱ ناهماهنگی فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا. ۷۱

۴-۶-۲ ضعف در برخورد تشکیلاتی و منسجم. ۷۲

۴-۶-۳ وابستگی معیشتی بیشتر عاملان قاچاق کالا. ۷۲

۴-۶-۴ سلامت عمل نیروهای درگیر ۷۳

۴-۷ نتیجه گیری. ۷۳

فصل پنجم: یافته های تحقیق. ۷۷

۵-۱ آماره های توصیفی تحقیق. ۷۸

۵-۲ آماره های استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه های تحقیق) ۸۵

۵-۳ نتیجه گیری. ۸۷

فصل ششم: راهکارها و پیشنهادهای مقابله با قاچاق کالا. ۹۰

۶-۱ مقدمه ۹۱

۶-۲ اقداماتی که بایستی برای مقابله با قاچاق کالا در مرز بازرگان صورت بگیرد ۹۳

۶-۲-۱ طرح نظارت بر ترانزیت.. ۹۳

۶-۲-۲ توجه به وضعیت معیشتی مرزبانان و شناسایی نیازهای آنان. ۹۳

۶-۲-۳ تشکیل شعبه ویژه قضایی. ۹۳

۶-۲-۴ تسهیل واردات از مجاری رسمی. ۹۳

۶-۲-۵ شناخت مزیت های منطقه برای  افزایش رقابت پذیری. ۹۴

۶-۲-۶ کمک به بخش کشاورزی. ۹۴

۶-۲-۷  ایجاد فرصت های جدید شغلی. ۹۵

۶-۲-۸  فناوری اطلاعات. ۹۵

۶-۲-۹ مقررات زدایی. ۹۶

۶-۲-۱۰ شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها ۹۷

۶-۲-۱۱ حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط رقابتی در شهر مرزی بازرگان. ۹۸

۶-۲-۱۲ توجه و نظارت کافی بر فعالیت بازارچه  مرزی. ۹۸

۶-۲-۱۳ نظارت کافی بر امور گمرکی. ۹۸

۶-۲-۱۴ اقدامات مرتبط با امور انتظامی. ۹۹

۶-۲-۱۴-۱ ایجاد هماهنگی. ۱۰۰

۶-۲-۱۵ نظارت بر ارز و کالای همراه مسافر ۱۰۱

۶-۳ پیشنهادهای راهبردی. ۱۰۱

۶-۳-۱ تقویت نقاط قوت مرز در مقابله با قاچاق. ۱۰۱

۶-۳-۲ از بین بردن نقاط ضعف در مقابله با قاچاق. ۱۰۲

۶-۴ فرصت های منطقه در مقابله با قاچاق. ۱۰۳

۶-۵ تهدیدهای منطقه در مقابله با قاچاق. ۱۰۳

۶-۶ راهبردهای برخواسته از قوت ها و فرصت ها ۱۰۴

۶-۷ راهبردهای برخواسته از ضعف ها و فرصت ها ۱۰۴

۶-۸  راهبردهای برخواسته از قوت ها و تهدیدها ۱۰۴

۶-۹  راهبردهای برخواسته از ضعف ها و تهدیدها ۱۰۴

۶-۱۰ پیشنهادهای برخواسته از پژوهش و تحقیق. ۱۰۵

۶-۱۱ نتیجه گیری. ۱۰۵

منابع و مأخذ ۱۱۵

Abstract 123

فهرست جداول

جدول (۱-۱) انواع فعالیت های زیر زمینی. ۱۳

جدول (۱-۲) انواع فعالیت های زیر زمینی. ۱۳

نمودار (۵ ـ ۲) میزان تأثیر عوامل رفتاری کارمندان گمرک بر قاچاق کالا از مرز بازرگان. ۷۹

جدول (۵-۱) ضریب همبستگی پیرسون (مهمترین عوامل قاچاق کالا) ۸۶

جدول (۵-۲) ضریب همبستگی پیرسون (ناکارآمدی احکام قضایی و کیفری) ۸۶

  • softmec
  • هیچ
  • 24 بازدید
  • 06 آوریل 22
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0