پایان نامه: جریان هوا حول ساختمان های بلند مرتبه(اسمان خراش ها)

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۳۰ صفحه است.

۲- فایل نرم افزاری و ستاپ حل برای فصل چهارم پایان نامه است.(فایل فلوئنت گمبیت)

چکیده

درکار حاظر به برسی اثر سرعت باد و فاصله ساختمان ها از هم بر درگ پرداخته شده است باتوجه به اینکه برسی و تحلیل ساختمان ها در نر م افزاری های فلونت یک نوع تحلیل های بسیار طولانی و سخت است باید از سیستم های با مشخصات بالا استفاده کرد در کار حاظر باتوجه به اینکه ساختمان ها در سه حالت مختلف و در سه سرعت مختلف مورد برسی قرار گرفتن برای تحلیل مسئله حاظر ابتدا هندس در نرم افزار کمبیت کشیده شده و بعد برای تحلیل از نرم افزار فلونت استفاده شده است برای اینکه از سحت نتایج اطمینان حاصل شود ابتدا کار صحت سنجی شد و در نهایت استقرار شبکه مورد برسی قرار گرفت نتایج کار حاکی از ان است که با نزدیک شدن ساختمان ها بهم میتوان نیرو درگ را بصوت چشم گیری کاهش داد و همینطور میتوان مخشص نمود که تاثیر سرعت باد بیشتر بر ساختمان اول وارد میشود و در ساختمان های بعدی بسیار کم و ناچیز میشود و با افزایش سرعت هرچند نیرو درگ بر سختمان اول افزایش میابد ولی در حالت کلی با توجه به سرعت بالا در فاصله دور تری افت فشار پشت سختمان ایجاد میکند و این ادی ها جریان مغشوش به ساختمان بعدی رسیده و باعث میشود این فات قشار کمتر و نیرو رگ بر ساختمان ها بعدی کمتر شود و نتایج غایی و نهای کار حاظر بران است که با نزدیگ شدن ساختمان ها بهم میتوان تا ۱۰ -۱۴ درصد کاهش نیرو درگ داشت و با توجه به سرعت باد و فاصله ساختمان ها بهم بیشترین نیرو بر ساختمان اول است و بروی ساختمان های بعدی باتوجه به ماهیت حل میتواند ۸۲-۹۷ درصد کاهش یابد همچنین توانستم نشان دهیم اگر سرعت باد خیلی کم باشد یا فاصله ساختمان ها خیلی کم باشد درصوتی که دود کش های ساختمان فعال باشد باعث مشود دود خارج شده بعد ساختمان به سمت زمین بیاید و باعث خفگی طبقات پاین یا افراد پشت ساختمان شود در این حالت یا باید ارتفاع دود کش زیاد نمود یا اینکه فاصله ساختمان ها با تووجه به سرعت وزش باد در منطقه در نظر گرفته شده باشد.

فهرست

فصل ۱٫٫ ۱

۱-۱- مقدمه.. ۱

۱-۲- ساختمانهای بلند.. ۲

۱-۳- ساختار پایان نامه.. ۳

فصل ۲ فصل دوم.. ۴

۲-۱- مقدمه.. ۵

۲-۲- مروری بر پژوهشهای گذشته.. ۵

۲-۳- نوآوری پژوهش حاضر.. ۱۲

فصل ۳ روش عددی.. ۱۳

۳-۱- مقدمه.. ۱۳

۳-۲- تعریف مسئله و فرضیات تحقیق.. ۱۴

۳-۲-۱- طراحی مسئله و تعیین شرایط مرزی.. ۱۴

۳-۳- معادلات حاکم.. ۱۶

۳-۳-۱- معادله پیوستگی.. ۱۶

۳-۳-۲- معادله مومنتوم.. ۱۷

۳-۳-۳- معادلات حاکم برای جریان آشفته.. ۱۸

۳-۳-۴- روش آماری بررسی جریانات آشفته:.. ۱۸

۳-۳-۵- نوشتن معادلات حرکت در جریان آشفته:.. ۱۹

۳-۳-۶- معادله پیوستگی برای جریان آشفته:.. ۲۰

۳-۳-۷- معادلات مومنتوم برای جریان آشفته:.. ۲۰

۳-۳-۸- مدل آشفتگی کا اپسیلون:.. ۲۰

۳-۳-۹- مدل استاندارد کا اپسیلون.. ۲۱

۳-۳-۹-۱- ویژگیهای مدل استاندارد کا اپسیلون   ۲۳

۳-۴- مدل توسعه یافته کا اپسیلون.. ۲۵

۳-۴-۱- ویژگیهای مدل توسعه یافته کا اپسیلون.. ۲۵

۳-۵- ایجاد شبکه توسط نرم افزار گمبیت.. ۲۶

فصل ۴٫٫ ۲۹

۴-۱- تعریف مسئله و فرضیات تحقیق.. ۳۰

۴-۲- نتایج.. ۳۲

۴-۲-۱- نتایج برای سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت.. ۳۳

۴-۲-۲- نتایج برای سرعت ۱۴ کیلومتر بر ساعت.. ۳۷

۴-۲-۳- نتایج برای سرعت ۱۸ کیلومتر بر ثانیه.. ۴۱

  •  x 
  •  x 
خرید
درباره این محصول نظر دهید !