پایان نامه : شبیه‌سازی عددی و تجربی تأثیر هندسه و میرا گرها در کنترل پسیو منابع تولید آلاینده صوتی موجود در فضاهای مسکونی

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۸۰ صفحه است.

۲- فایل نرم افزاری و ستاپ حل برای فصل چهارم پایان نامه است.(فایل کامسول)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 عنوان:

شبیه‌سازی عددی و تجربی تأثیر هندسه و میرا گرها در کنترل پسیو منابع تولید آلاینده صوتی موجود در فضاهای مسکونی

فهرست مطالب

چکیده:

در ســطح کشــور اطلاعــات معتبــری در خصــوص ارزش آکوســتیکی مصالــح جهــت اســتفاده در محیطهـای اداری و صنعتـی وجـود ندارنـد. هـدف از انجـام ایـن پژوهـش مطالعـه خصوصیـات جـذب صوتـی مـواد و تدویـن بانـک دادههـای آکوسـتیکی اسـت. همچنین در این پایان‌نامه با استفاده از نرم افزار کامسول و یک ستاپ ازمایشگاهی به ببرسی انتقال صوت در یک واحد اپارتمانی پرداخته شده است . نتایج نشان داد که با توجه به اینکه این درب ببین دو اتاق است و از شرط کوپل دو اتاق در نرم‌افزار استفاده‌شده شدت انرژی غیر نرمال خیلی کمتر از حالت نرمال واقعی است و در صورت افزایش چگالی می‌توان افزایش فشار را به‌صورت چشم‌گیری در نمودار مشاهده نمود و همچنین نتیجه گرفت هرچه فاصله بیشتر از منبع صوتی بگیریم فضا باعث افزایش دمپ است و دلیل این امر کاهش دسی‌بل صوت در طول مسیر است. همان‌طور مشخص است کاهش ۱۲٫۵ درصدی شدت صوت در نقطه یک نسبت به نقطه دو است. ملموس است که کاهش شدت صوت بین دو اتاق کاملاً قابل محسوس است که حدود ۱۰ تا ۲۰ دسی‌بل است.

۱

۱-فصل اول      ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-آکوستیک چیست    ۳

۱-۳-چگونگی انتقال صوت   ۳

۱-۳-۱-صداهای هوایی.. ۳

۱-۳-۲-صداهای کوبه‌ای   ۴

۱-۴-نوفه کوبه‌ای یا پیکری   ۴

۱-۵-اندازه مطلوب صدا درساختمان های مختلف… ۴

۱-۶-عایق صوتی ساختمان.. ۶

۱-۷-طبیعت صوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۸-فرکانس صوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۹-اغتشاش هوا در اطراف ساختمان‌ها ۷

۱-۱۰-صدا ۷

۱-۱۱-فرکانس…. ۸

۱-۱۲- نوفه. ۸

۱-۱۳-زمان پژواک برای اتاق.. ۸

۱-۱۴-تلفات صدا ۹

۱-۱۵-میرایی صدا در طبقات سازه‌های ساختمان.. ۹

۱-۱۵-۱میرایی درونی (مادی) ۹

۱-۱۵-۲-میرایی سازه‌ای در اتصالات و سطوح واسط.. ۹

۱-۱۵-۳-میرایی تابشی   ۹

۱-۱۵-۴-میرایی سیال   ۱۰

۱-۱۶-بیان مساله. ۱۰

۱-۱۷-ضرورت تحقیق.. ۱۰

۱-۱۸-هدف از انجام تحقیق.. ۱۰

۱-۱۹-فرض‌های تحقیق.. ۱۱

۱-۲۰-جمع بندی فصل.. ۱۱

۲-فصل دوم ۱۲

۲-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۲-بررسی نمودار تلفات صوتی شرکت کواش… ۱۵

۲-۳-پیش بینی رفتار آکوستیکی انواع مواد متخلخل.. ۱۶

۲-۴-بررسی نتایج پیش بینی رفتار آکوستیکی مواد متخلخل.. ۱۶

۲-۵-بررسی افت صدا توسط بلوک لیکا ۱۷

۲-۶-نوآوری تحقیق.. ۱۸

۲-۷-نتیجه‌گیری.. ۱۸

۳-فصل سوم                                                                                                                                                                                                                                                        ۱۹

۳-۱-مقدمه. ۲۰

۳-۲-معادلات آکوستیک… ۲۰

۳-۲-۱-محاسبه تلفات انتقال صدا ۲۰

۳-۲-۲-سطح فشار صوت.. ۲۰

۳-۲-۳-شدت صوت.. ۲۰

۳-۲-۴-جذب صوتی دیوار. ۲۱

۳-۲-۵-دامنه تغییرات فشار. ۲۲

۳-۲-۶-رابطه بین سرعت صوت، فرکانس و طول‌موج.. ۲۲

۳-۲-۷-سرعت صوت در هوا ۲۳

۳-۳-انتشار موج صوتی در آکوستیک ساختمان.. ۲۳

۳-۳-۱-معادلات ناویر استوکس…. ۲۴

۳-۴-فرضیه‌ها ۲۵

۳-۵-دستگاه آنالیزور صوتی.. ۲۵

۳-۶-معرفی و توضیح اجزاء و برنامه دستگاه آنالیزور: ۲۶

۳-۶-۱-صوت سنج.. ۲۶

۳-۶-۲-دیاگرام تراز صوت سنج.. ۲۷

۳-۶-۳-شیوه عملکرد صوت سنج: ۲۸

۳-۷-کاربردهای صوت سنج: ۲۹

۳-۸-دیتالاگر (کارت صدا): ۳۰

۳-۹-خصوصیات دیتالاگر  ۳۰

۳-۱۰-نحوه کار دیتا لاگر ها ۳۱

۳-۱۰-۱-اجزای دیتا لاگر: ۳۱

۳-۱۰-۲-چگونگی استفاده از دیتا لاگر ها: ۳۱

۳-۱۱-معرفی برنامه Lab VIEW… 33

۳-۱۲-مراحل انجام پژوهش…. ۳۷

۳-۱۳-نحوه انجام آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی: ۴۰

۳-۱۴-معرفی برنامه. ۴۰

۳-۱۵-نتیجه گیری.. ۴۱

۴-فصل چهار  ۴۲

۴-۱-مقدمه. ۴۳

۴-۲-استقلال از شبکه. ۴۴

۴-۳-اعتبار سنجی.. ۴۷

۴-۴-نتایج کلی.. ۵۳

۴-۴-۱-بررسی و آنالیز مودال آپارتمان.. ۵۳

۴-۴-۲-بررسی شدت صوت در حالت منبع نرمال.. ۵۵

۴-۴-۳-بررسی شدت صوت در حالت منبع غیر نرمال.. ۵۹

۴-۵-نتیجه‌گیری.. ۶۲

۵-فصل پنجم   ۶۴

۵-۱-نتیجه‌گیری.. ۶۵

۵-۲-پیشنهادها ۶۶

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏۲‑۱ تلفات صوتی در فرکانس‌های مختلف برای پنل های شرکت کواش.. ۱۶

شکل ‏۳‑۱بلوک دیاگرام صوت سنج. ۲۷

شکل ‏۳‑۲ نحوه عملکرد دیتالاگر ۳۲

شکل ‏۳‑۳ برنامه تحلیل فرکانسی به‌وسیله نرم‌افزار Lab VIEW… 35

شکل ‏۳‑۴ نمودار ایجادشده به‌وسیله برنامه لب ویو که مقدار شدت صوتی قبل از بلوک را نشان می‌دهد. ۳۶

شکل ‏۳‑۵ نمودار ایجادشده به‌وسیله برنامه لب ویو که مقدار شدت صوتی بعد از بلوک را نشان می‌دهد. ۳۷

شکل ‏۳‑۶ آزمودن کارت صدا به‌وسیله اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور ۳۸

شکل ‏۳‑۷ آزمودن کارت صدا به‌وسیله آمپلی‌فایر و فانکشن ژنراتور ۳۹

شکل ‏۳‑۸ مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی. ۴۰

شکل ‏۴‑۱ شماتیک مسئله حاضر ۴۴

شکل ‏۴‑۲ تغییرات افت صوت نسبت به تعداد مش‌های مختلف.. ۴۵

شکل ‏۴‑۳ نوع مش استفاده‌شده در مسئله. ۴۶

شکل ‏۴‑۴ لوله ۲ اینچ دو سر بسته بدون سوراخ. ۴۷

شکل ‏۴‑۵ لوله ۲ اینچ دو سر بسته با ۴۹ سوراخ ۲ میلی متر ۴۸

شکل ‏۴‑۶ محفظه اتاق مکعب مستطیل به ابعاد ۶*۶*۸٫۱٫ ۴۸

شکل ‏۴‑۷ محفظه اتاق مکعب مستطیل به ابعاد ۳۰*۴۹*۲۰ سانتی. ۴۹

شکل ‏۴‑۸ محفظه لوله چهاراینچ و.محفظه مکعب مستطیلی ۴۹*۲۰*۱۵٫ ۴۹

شکل ‏۴‑۹ آنالیز مودال محفظه لوله چهار اینچ و محفظه. مکعبی مصالح. و محفظه مکعبی. ۵۰

شکل ‏۴‑۱۰ مکان اندازه گیری شدت صوت.. ۵۱

شکل ‏۴‑۱۱ کاهش شدت صوت نسبت به زمان. ۵۱

شکل ‏۴‑۱۲ حل قرار گیری نقطه سنجش شدت صوت.. ۵۲

شکل ‏۴‑۱۳ کاهش شدت صوت نسبت به زمان. ۵۳

شکل ‏۴‑۱۴ کانتور فشار در فرکانس ۹۰٫۳۷۹ هرتز ۵۴

شکل ‏۴‑۱۵ نمودار مدهای مختلف فرکانسی. ۵۵

شکل ‏۴‑۱۶ مکان نقاط اندازگی‌ای شدت صوت.. ۵۶

شکل ‏۴‑۱۷ میزان دمپ صوت در دونقطه برای حالت نرمال. ۵۷

شکل ‏۴‑۱۸ کانتور افت شدت صوت برحسب دسی‌بل در حالت نرمال. ۵۸

شکل ‏۴‑۱۹ مسیر خطوط انرژِی حرکت صوت حالت نرمال. ۵۹

شکل ‏۴‑۲۰ میزان دمپ صوت در دونقطه برای حالت غیر نرمال. ۶۰

شکل ‏۴‑۲۱ کانتور افت شدت صوت برحسب دسی‌بل در حالت غیر نرمال. ۶۱

شکل ‏۴‑۲۲ مسیر خطوط انرژِی حرکت صوت حالت غیر نرمال. ۶۲

 

فهرست جداول

جدول ‏۴‑۱- استقلال شبکه و درصد خطاهای مختلف… ۴۵

جدول ‏۴‑۲- میزان فرکانس و شدت صوت در نقاط مختلف… ۶۳

 

  •  x 
  •  x 
خرید
درباره این محصول نظر دهید !