پایان نامه: مطالعه وتبیین ویژگی های روانشناختی در فرآیند جذب معلمان ابتدایی در مدارس افغانستان

شامل فایل پایان نامه ۱۳۰ صحفه با دو فرمت ورد(قابل ویرایش) و PDF است

چكيده

 

یافته‌های این پژوهش را می‌توان در سه دسته بیان کرد، دسته اول ویژگی‌های شناختی شامل: قدرت تحلیل، درایت، خلاقیت و نوآوری، تفکر انتقادی، هوش بالا و حافظه قوی. دسته دوم ویژگی‌های عاطفی شامل: خوش‌رویی و خوش‌خلقی، علاقه به معلمی، ثبات عاطفی، فروتنی و انصاف. و دسته سوم ویژگی‌های شخصیتی شامل: صداقت، مسئولیت‌‌پذیری، سعه‌صدر، آراستگی، مدیریت کلاس، وارستگی، تعامل اجتماعی بالا، مثبت اندیشی و عزت‌نفس است. مهم‌ترین نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر ویژگی روانشناختی معلمان، در ارتقای کفایت و صلاحیت حرفه‌ای آنان بوده و به کارائی و اثریخشی نظام آموزشی منجر خواهد شد، و لذا توجه به این ویژگی‌ها معلمان شایسته تری را جذب نظام تعلیم وتربیت می‌نماید.

پژوهش حاضر به اعتبار الگوی ویژگی های روانشناختی در انتخاب معلمان مقطع ابتدایی می پردازد. نتایج نشان داد که مدل مذکور از اعتبار خوبی برخوردار بوده و برای استفاده در جامعه معلمان افغانستان مناسب است. در این راستا، چهار حوزه اصلی ویژگی های شناختی، عاطفی، شخصیتی و معنوی به عنوان ویژگی های روان شناختی شناسایی شد. در زمینه ویژگی‌های شناختی مؤلفه‌هایی مانند داشتن دانش آموزشی، بهره‌گیری از هوش بالا، داشتن تفکر انتقادی، خلاق و نوآور بودن و داشتن قدرت تحلیل شناسایی شد. در زمینه ویژگی های شخصیتی، مولفه هایی مانند مسئولیت پذیری، تعامل اجتماعی بالا، مثبت نگری، آراستگی، وقار، داشتن روحیه نقدینگی و مدیریت طبقاتی، در زمینه ویژگی های عاطفی: از خود راضی و تخلخل مولفه های صداقت در گفتار و عمل. ، رعایت انصاف در رابطه با دانش آموزان، داشتن تجربه و منزلت و اخلاق ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 

كلمات كليدي: مطالعه وتبیین ویژگی ، روانشناختی، فرآیند جذب معلمان ، مدارس افغانستان

فهرست مطالب

.

۱-                    فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۷

۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۷

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۵-۱- سوال اصلی.. ۷

۱-۶- سوالات فرعی.. ۷

۱-۷- روش تحقیق.. ۷

۱-۸- روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۷

۱-۹- قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۹-۱- قلمروی موضوعی.. ۸

۱-۹-۲- قلمرو زمانی.. ۸

۱-۹-۳- قلمرو مکانی.. ۸

۱-۱۰- نوآوری در تحقیق.. ۸

۱-۱۱- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی تحقیق.. ۸

۱-۱۱-۱- مدرسه. ۸

۱-۱۱-۲- معلم. ۸

۱-۱۱-۳- شناختی.. ۹

۱-۱۱-۴- شخصیتی.. ۹

۱-۱۱-۵- عاطفی.. ۱۰

۱-۱۱-۶- معنوی.. ۱۰

۱-۱۱-۷- خلاقیت.. ۱۰

۱-۱۱-۸- شاستگی.. ۱۱

۱-۱۲- ساختار پژوهشی.. ۱۱

۱-۱۳- خلاصه فصل اول. ۱۱

۲-                    فصل دوم. ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- بخش اول: روانشناختی.. ۱۴

۲-۲-۱- مفهوم روانشناختی.. ۱۴

۲-۲-۲- ویژگی های روانشناختی.. ۱۴

۲-۲-۳- انواع ویژگی های روانشناختی.. ۱۵

۲-۳- ملاکها و شاخصههای معلمی.. ۱۸

۲-۳-۱- شاخصههای معلمی در بُعد اخلاقی.. ۱۹

۲-۳-۲- شاخصههای معلم در بعد شناختی.. ۲۳

۲-۳-۳- معلم خوب باید: ۲۵

۲-۳-۴- شاخصههای معلم در بعد مهارتی.. ۲۵

۲-۳-۵- شاخصه های انتخاب معلم به عنوان یک نیروی انسانی.. ۲۹

۲-۳-۶- شاخصههای معلم در نقش مدیر. ۳۱

۲-۳-۷- شاخصههای معلم در روش تدریس… ۳۴

۲-۳-۸- شاخصههای معلمی در نظام تعلیم و تربیت پویا ۳۸

۲-۴- بخش دوم :جذب معلمان مدارس ابتدایی.. ۳۹

۲-۴-۱- مفهومی معلمان. ۳۹

۲-۴-۲- اهمیت جذب معلمان مدارس ابتدایی.. ۴۰

۲-۴-۳- ویژگی های ضروری معلم خوب.. ۴۰

۲-۴-۴- ویژگی های روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی.. ۴۴

۲-۵- بخش سوم: مدارس های ابتدایی افغانستان. ۴۸

۲-۵-۱- مفهومی مدرسه. ۴۸

۲-۵-۲- ساختار و تشکیلات نظام آموزشی افغانستان. ۴۸

۲-۵-۳- پیشنه تاریخی آموزش وپرورش مدارس ابتدایی در افغانستان. ۵۰

۲-۵-۴- سیستم های تعلیم وتربیت در افغانستان. ۵۴

۲-۵-۵- معرفی منطقه موردی مطالعه: معرفی استان بغلان. ۵۶

۲-۵-۶- موقعیت جعرفیایی.. ۵۶

۲-۵-۷- تاریخچه معارف استان بعلان. ۵۶

۲-۶- بخش چهارم: پیشینه مطالعات و تحقیقات انجام شده ۵۷

۲-۶-۱- پژوهش های در داخلی افغانستان. ۵۷

۲-۶-۲- پژوهش های در کشوری ایران. ۶۰

۲-۶-۳- پژوهش خارجی.. ۷۰

۲-۷- مدل مفهومی پژوهش… ۷۵

۲-۸- خلاصه فصل دوم. ۷۶

۳-                    فصل سوم. ۷۷

۳-۱- مقدمه. ۷۸

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۸

۳-۳- جامعه اماری.. ۷۹

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۹

۳-۵- ابزار گردآوری دادهها ۸۰

۳-۶- روایی پرسشنامه. ۸۱

۳-۷- نتیجه گیری.. ۸۲

۴-                    فصل چهارم نتایج. ۸۳

۴-۱- مقدمه. ۸۴

۴-۲- مشخصات عمومی پاسخ دهندگان. ۸۴

۴-۲-۱- جنسیت.. ۸۴

۴-۲-۲- سن.. ۸۵

۴-۲-۳- سطح تحصیلات.. ۸۶

۴-۳- ويژگيهاي روانشناختي جذب معلمان ابتدايي.. ۸۶

۴-۴- نتیجه گیری.. ۹۱

۵-                    فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۹۲

۵-۱- مقدمه. ۹۳

۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۹۳

۵-۲-۱- یافته های کلی اول. ۹۳

۵-۲-۲- یافته های جزیی اول. ۹۳

۵-۲-۳- یافته های جزیی دوم. ۹۴

۵-۲-۴- یافته های جزیی سوم. ۹۵

۵-۲-۵- یافته های جزیی چهارم. ۹۶

۵-۳- بحث.. ۹۶

۵-۴- پیشنهادات.. ۹۷

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۹۷

۵-۴-۲- پیشنهاد براي پژوهش… ۹۷

۵-۵- محدودیتهاي تحقیق.. ۹۸

۵-۵-۱- محدودیت موضوعی.. ۹۸

۵-۵-۲- محدودیت مکانی.. ۹۸

۵-۵-۳- محدودیت زمانی.. ۹۸

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱: خلاصه از پژوهش های داخلی در زمینه ویژگی های روانشناختی جذب معلمان ابتدایی.. ۵۹

جدول ‏۲‑۲خلاصه ای از پژوهش های در زمینه ویژگی های روانشناختی جذب معلمان مدارس ابتدایی درایران. ۶۴

جدول ‏۲‑۳: خلاصه از پژوهش های خارجی در زمینه ویژگی های روانشناختی جذب معلمان مدارس ابتدایی.. ۷۲

جدول ‏۳‑۱حجم نمونه انتخاب شده از گروهها متناسب با حجم هر گروه ۷۹

جدول ‏۳‑۲نمونه آماری تحقیق.. ۸۰

جدول ‏۳‑۳ متغییر های تحقیق.. ۸۱

جدول ‏۴-‑۴ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ۸۲

جدول ‏۴‑۱جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۴

جدول ‏۴‑۲سن پاسخ دهندگان. ۸۵

جدول ‏۴‑۳سطح تحصیلات.. ۸۶

جدول ‏۴-‑۴ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ. ۸۷

جدول ‏۴-‑۵ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺁﻳﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﺶ… ۸۷

جدول ‏۴-‑۶٫ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ۸۸

جدول ‏۴-‑۴ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﺍﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻟﮕﻮي ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ. ۹۱

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (‏۲‑۱) ویژگی های روانشناختی.. ۱۶

شکل (‏۲‑۲) سطوح تغییر دورنی معلمان ( کورتاجن، ۲۰۰۴) ۴۱

شکل (‏۲‑۳) سطوح بیرونی معلمان. ۴۳

شکل ‏۴‑۱ درصد جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۵

شکل ‏۴‑۲ درصد سن پاسخ دهندگان. ۸۵

شکل ‏۴‑۳ درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۸۶

شکل ‏۴‑۴ .ضرایب استاندارد پرسشنامه ویژگیهای معلمان در پژوهش حاضر. ۹۰

 

  • softmec
  • هیچ
  • 23 بازدید
  • 04 آوریل 22
برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

0