پروژه پایانی : بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از PSO با مرتب سازی نامغلوب

جزییات فایل

۱- فایل پروژه پایانی در ۵۰ صفحه توضیحات کامل کد و مقاله

۲- فایل مقاله بیس با جزییات شبیه سازی(برای مشاهده مقاله کلیک کنید)

۳- فایل های شبیه سازی شده در متلب با راهنمایی اجرای آن

فهرست مطالب

۱-                    فصل اول. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهداف پروژه ۴

۱-۴- روشهاي پيشنهادي حل مسأله. ۴

۱-۵- دسته موتور هيدروليكي، تعاريف.. ۵

۲-                    فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۸

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۱۰

۳-                    فصل سوم معادلات حاکم. ۱۳

۳-۱- مدلسازي دسته موتور ۱۴

۳-۲- مدلسازي جريان سيال ديکاپلر و باريکه اينرسي.. ۱۶

۳-۳- فرض های تحقیق.. ۱۷

۳-۴- معادلات پايه سيال نيوتني تراكم ناپذير عبوري از ديكاپلر. ۱۹

۳-۵- معادلات پايه سيال نيوتني تراكم ناپذير عبوري از باريکه اينرسي.. ۲۳

۳-۶- استخراج ضرايب هايپرالاستيک توابع پتانسيل انرژی کرنشی.. ۲۵

۳-۷- شبيهسازی ديناميکی.. ۳۰

۳-۸- تاریخچه الگوریتم کوچ پرندگان. ۳۲

۳-۸-۱- کندی و ابرهارت: شکلگیری الگوریتم کوچ پرندگان. ۳۲

۳-۹- اساس کار الگوریتم بهینهسازی پرندگان. ۳۴

۳-۱۰- بهکار گیری الگوریتم کوچ پرندگان. ۳۴

۳-۱۰-۱- بهترین تجربه شخصی.. ۳۶

۳-۱۰-۲- بهترین تجربه سراسری.. ۳۷

۳-۱۰-۳- بهترین تجربه محلی.. ۳۹

۳-۱۱- شرط همگرایی.. ۳۹

۳-۱۲- پارامترهای الگوریتم بهینهسازی کوچ پرندگان. ۴۰

۳-۱۲-۱- ابعاد مسئله. ۴۰

۳-۱۲-۲- تعداد ذرات.. ۴۰

۳-۱۲-۳- دامنه متغیرها ۴۱

۳-۱۲-۴- دامنه سرعت.. ۴۱

۳-۱۲-۵- اینرسی.. ۴۲

۴-                    فصل چهارم نتایج. ۴۴

۴-۱- مقدمه. ۴۵

۴-۲- بحث و نتایج. ۴۵

۴-۳- . نتیجه گیری.. ۵۳

۵-                    فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۵۴

۵-۱- نتیجه گیری.. ۵۵

۵-۲- بحث.. ۵۷

۵-۳- پیشنهادات.. ۵۹

 

 

فهرست مطالب

شکل ‏۱‑۱ اجزاء كلي يك دسته موتور هيدروليكي.. ۷

شکل ‏۲‑۱ مشخصه ديناميکی يک دسته موتور ايده آل. ۱۰

شکل ‏۲‑۱ مدل پارامتری متمرکز مربوط به يک دسته موتور هيدروليکی نمونه. ۱۴

شکل ‏۳‑۲ مدل رياضي سيال حجم کنترل مربوط به دو منفذ؛ الف) ديکاپلر, ب) باريکه اينرسي. ۱۷

شکل ‏۳‑۳ نتايج تست کشش-فشار بر روی نمونه های استاندارد لاستيک فوقانی هيدرومانت.. ۲۷

شکل ‏۳‑۴ تنش فن ميزز حاصل از بار عمودی ۶۵۰ نيوتن (آناليز متقارن محوری) ۲۹

شکل ‏۲‑۱  مدل ديناميکی شبيهسازی شده در Simulink شامل پارامترهای غيرخطی, معادلات پيوستگی, مومنتوم و معادلات حاکم سيال  ۳۱

شکل ‏۳‑۶  نمودار تابع ……… ۳۱

شکل ‏۳‑۷٫ نحوه تعیین موقعیت هر ذره در الگوریتم کوچ پرندگان. ۳۵

شکل ‏۳‑۲ فلوچارت کلی الگوریتم کوچ پرندگان. ۴۳

شکل ‏۲‑۱٫ مقایسه پاسخ دینامیکی دسته موتور با نتایج مرجع. [۶] ۴۶

شکل ‏۲‑۱٫ جبهه ی پارتوی بهینه سازی سه هدفه. ۴۸

شکل ‏۲‑۱٫ جبهه ی پارتوی مربوط به افزایش سفتی دینامیکی و کاهش انتقال پذیری. ۴۹

شکل ‏۲‑۱٫ جبهه ی پارتوی مر بوط به افزایش ضریب میرایی معادل و کاهش انتقال پذیری. ۴۹

شکل ‏۲‑۱ سفتی دینامیکی دسته موتور برای حالت های مختلف. ۵۰

شکل ‏۲‑۱ مقایسهی ضریب میرایی دسته موتور برای دو حالت اولیه و بهینه سازی شده. ۵۱

شکل ‏۲‑۱٫ مقایسه ی انتقال پذیری دسته موتور برای دو حالت اولیه و بهینه شده. ۵۳

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۴‑۱  ضرايب توابع پتانسيل انرژی کرنشی.. ۲۹

جدول ‏۴‑۱ مقادير پارامترهای مشخصه يک دسته موتور هيدروليکی نمونه [۶] ۴۵

جدول ‏۴‑۲  پارامتر های فیزیکی برای حالت بهینه. ۵۲

 

 

 

فهرست علائم

سطح مقطع موثر, m2 A
ميرايی ارتعاشی لاستيک اصلی, N/(m.s) b
انعطاف­پذيری حجمی, m4.s2/kg C
قطر متوسط, m D
نيرو, N F
شتاب جاذبه, m/s2 g
متغير ارتفاع, m h
اينرسی, kg/m4 I
سختی ارتعاشی لاستيک اصلی, N/m k
فشار, Pa P
دبی, m3/s Q
مقاومت در برابر عبور سيال, N.s/m5 R
زمان, s t
سرعت جريان, m/s v
متغير مادی در راستای جريان X
متغير مادی در راستای عمود بر جريان Y
علائم يوناني  
چگالي، kg/m3

زيرنويس

r
 
محفظه بالايی ۱
محفظه پايينی ۲
دی­کاپلر d
باريکه اينرسی i
لاستيک اصلی

 

r

چکیده:

دسته موتورهای لاستیکی عملکرد مناسبی در محدوده ی بسامد کاری ندارند؛ از این رو، دسته موتورهای هیدرولیکی برای حل این مشکل پیشنهاد شدند. در این مقاله دسته موتور هیدرولیکی در بسامدهای پایین بررسی شده و نشان داده شده است که افزایش سفتی دینامیکی و ضریب میرایی با کاهش انتقال پذیری دسته موتور، سه هدف متضادند؛ بنابراین از الگوریتم ژنتیک با اهداف کاهش انتقال پذیری و افزایش سفتی دینامیکی و ضریب میرایی استفاده شده و نمودار جبهه ی پارتو رسم شده است. همچنین به منظور انتقال بیشینه ی نمودار انتقال پذیری به خارج بازه ی کاری موتور از تابع جریمه استفاده شده است. با توجه به تضاد اهداف، بهینه سازی پاسخ یکتا ندارد و شامل مجموعه یی از پاسخ هاست. در نهایت به ازای سه دسته پارامتر بهینه، نمودار انتقال پذیری، سفتی دینامیکی و ضریب میرایی رسم و اثر بهینه سازی مشخص شده است. نتایج نشان دهنده ی کاهش انتقال پذیری در بازه ی بسامد کاری موتور و همچنین انتقال بیشینه ی مقدار آن به خارج بازه ی کاری موتور است. در نهایت با مقایسه با مقاله مرجع تا ۱۲ درصد بهبود را با استفاده از الگوریتم pso  شاهد بودیم

واژه هاي راهنما: مدلسازی غيرخطی, دسته موتور هيدروليکی, پاسخ فرکانسی, تابع انتقال

برای مشاهده مقاله بیس این تحقیق کلیک کنید

مشاهده فیلم  نحوه اجرایی کد متلب و نتایج

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !