ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ

فایل زیر شامل

۱- عدد فایل ورد(قابل ویرایش) پایان نامه ارشد به همراه فایل پی دی اف به تعداد ۱۰۰ صفحه است

عنوان:

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ

چکیده

در سالهاي اخير بيشترين پيشرفتهاي سريع در محدوده تكنولوژي بتن رخ داده است.افزايش رقابتهاي ساخت در تركيب استفاده از مصالح جديد و تكنولوژي ساخت موقعيت بتن را به عنوان يك ماده ساختماني تثبيت كرده است. در این مطالعه به بررسی خواص مکانیکی بتن های معمولی با افزودن موادی همچون میکرو سیلیس و خاکستر پوسته پسته پرداخته شد. بدین منظور آزمونهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی و خمشی بر روی نمونه های بتنی صورت پذیرفت. همان طور که نتایج کلی تحقیق مشخص میکند در مقاومت فشاری بهترین حالت برای ترکیبات بتن ۵ درصد خاکستر پوست پسته و ۱۰ درصد میکروسیلیس است و این ترگیبات برای بهترین حالت مقاومت فشاری و خمشی به این صورت است که ده درصد خاکستر پوست پسته و در درصد میکروسیلیس به بتن اضافه شود همچنین با روند افزایش عداد میتوان مشخص نمود خاکستر پوست پسته در مقاومت فشاری تاثیر خوبی داشته ولی برای مقاومت کششی تاثیر کمی دارد و برای مقاومت خمشی انقدر تاثیرش کم است که حتی میتوان ان را حذف نمود چون پی ولیو در انالیز واریانس نزدیک یک است و یعنی تاثیر بسیار کم خاکستر پوست پسته بر مقاومت خمشی بتن. دارد.

کلمات کلیدی: ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺘﻦ ﺣﺎوي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ

فهرست مطالب

۱-                   فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- ميكروسيليس: ۳

۱-۳- خصوصيات فيزيكي و شيميايي ميكروسيليس : ۸

۱-۴- فعل و انفعالات شيميايي ميكروسيليس در بتن: ۱۰

۱-۵- خواص بتن با استفاده از ميكروسيليس : ۱۴

۱-۶- قابليت پمپاژ: ۱۵

۱-۷- زمان گيرش: ۱۵

۱-۸- آب انداختن: ۱۵

۱-۹- تكيدگي(انقباظ- افت): ۱۶

۱-۱۰- تاثير ميكروسيليس بر مقاومت بتن: ۱۷

۱-۱۱- مقاومت در برابر سايش: ۲۰

۱-۱۲- مقاومت در برابر خوردگي و نفوذ پذيري: ۲۰

۱-۱۳- خاکستر پوست پسته. ۷۷

۱-۱۴- بیان مسئله. ۲۱

۱-۱۵- فرضیه ها: ۲۴

۱-۱۶- سوالات تحقیق.. ۲۵

۱-۱۷- اهداف تحقيق: ۲۵

۱-۱۸- جنبه نوآوری.. ۲۵

۲-                   فصل دوم. ۲۷

۲-۱- مقدمه. ۲۸

۲-۲- خوردگي: ۲۹

۲-۳- مكانيزم كاهش شدت خوردگي در بتن ميكروسيليسي: ۳۰

۲-۴- دوام: ۳۲

۲-۵- عدم موفقيتهاي محتمل در كاربرد ميكروسيليس: ۳۲

۲-۶- كنترل كيفيت ميكروسيليس: ۳۳

۲-۷- كاربرد ميكروسيليس در بتنهاي معروض به يخبندان: ۳۳

۲-۸- ضرورت عمل آوردن بتن های حاوی میکروسیلیس…. ۳۵

۲-۹- تاریخچه : ۳۶

۲-۱۰- تحقیقات مربوط به مقاومت های فشاری وکششی.. ۴۵

۲-۱۱- اثر میکروسیلیس بر خواص بتن.. ۴۵

۲-۱۲- خواص بتن تازه ۴۵

۲-۱۳- مشخصات مکانیکی.. ۴۶

۲-۱۳-۱- مقاومت فشاری.. ۴۷

۲-۱۳-۲- مدول الاستیسیته. ۴۷

۲-۱۴- پایداری ابعادی.. ۴۸

۲-۱۵- دوام. ۴۹

۲-۱۵-۱- نفوذ یونهای کلراید و خوردگی آرماتور. ۴۹

۲-۱۶- نتیجه گیری.. ۵۷

۳-                   فصل سوم. ۵۹

۳-۱- مقدمه. ۶۰

۳-۲- روش‌شناسی تحقیق.. ۶۰

۳-۲-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۶۰

۳-۲-۲- روش گردآوري اطلاعات… ۶۱

۳-۳- مشخصات مصالح مصرفی.. ۶۱

۳-۳-۱- مصالح سنگدانه ای.. ۶۲

۳-۴- آزمایش تعیین میزان رطوبت سنگدانه ها ۶۷

۳-۵- آزمایش تعیین وزن مخصوص سنگدانهها ۶۸

۳-۶- آزمایش تعیین چگالی سنگدانهها ۶۹

۳-۷- ازمایشات مکانیک سنگ… ۷۰

۳-۷-۱- آزمایش تعیین سلامت سنگدانه ها با استفاده از سولفات سدیم و منیزیم (ساندنس): ۷۰

۳-۷-۲- آزمایش تعیین درصد دانه های سبک: ۷۰

۳-۷-۳- آزمایش تعیین قابلیت سایش سنگها با دستگاه لوس آنجلس: ۷۰

۳-۷-۴- آزمایش هم ارز ماسه : ۷۱

۳-۷-۵- آزمایش تعیین ضریب تطویل و تورق در خاک : ۷۱

۳-۷-۶- آزمایش تعیین درصد قطعات شکسته سنگدانه ناشی از فشار و ضربه: ۷۲

۳-۷-۷- آزمایش مقاومت سنگدانه ها در برابر فشار. ۷۲

۳-۸- سیمان. ۷۳

۳-۹- میکروسیلیس…. ۷۵

۳-۱۰- معرفی نرم‌افزار MiniTab. 78

۳-۱۰-۱- تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MiniTab. 79

۳-۱۰-۱- واردکردن داده‌ها در MiniTab. 79

۳-۱۰-۲- انتخاب آزمون و روش آماری مناسب… ۸۰

۳-۱۰-۳- روش ارائه معادله در MiniTab. 81

۳-۱۱- ساخت نمونه بتنی و طرح اختلاط.. ۸۳

۴-                   فصل چهارم نتایج.. ۸۶

۴-۱- مقدمه. ۸۷

۴-۲- مقام فشاری.. ۸۷

۴-۲-۱- معادله ارائه شده  مقاومت فشاری.. ۸۹

۴-۳- مقاومت کششی.. ۹۲

۴-۳-۱- معادله ارائه شده  مقاومت کششی.. ۹۴

۴-۴- مقاومت خمشی.. ۹۷

۴-۴-۱- معادله ارائه شده مقاومت خمشی.. ۹۹

۴-۵- نتیجه گیری.. ۱۰۲

۵-                   فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۳

۵-۱- مقدمه. ۱۰۴

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۰۴

۵-۳- پیشنهادات… ۱۰۵


فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱نمايي از كارخانه اي كه در آن ميكروسيليس تهيه مي شود  ۵

شکل ‏۱‑۲مكانيزم توليد ميكروسيليس در كارخانه  ۶

شکل ‏۱‑۳مواد خامي (raw materials) كه براي توليد ميكروسيليس استفاده مي شود  ۶

شکل ‏۱‑۴نوع كوره اثر مهمي بركيفيت ورنگ ميكروسيليس توليد شده دارد  ۷

شکل ‏۱‑۵قسمتهاي مختلف كوره اي كه ميكروسيليس در آن توليد مي شود  ۷

شکل ‏۱‑۶ الف)و ب)خصوصيات فيزيكي ميكروسيليس     ۹

شکل ‏۱‑۷اثر ميكروسيليس و فوق روان كننده بر تراكم ذرات    ۱۰

شکل ‏۱‑۸اثر ميكروسيليس و فوق روان كننده بر تراكم ذرات    ۱۱

شکل ‏۱‑۹فعل وانفعالات شيميايي ميكروسيليس     ۱۲

شکل ‏۱‑۱۰مقايسه خصوصيات فيزيكي وشيميايي ميكروسيليس و خاكستر پسته و سيمان  ۱۳

شکل ‏۲‑۱نتایج نفوذ تسریع یافته یونهای کلراید ]۱۱[. ۵۰

شکل ‏۲‑۲نتایج نفوذ تسریع یافته یونهای کلراید؛ بکارگیری میکروسیلیس بصورت لجن (SSF) و گرانول (GSF) ]5[. 51

شکل ‏۲‑۳ نتایج ضریب مهاجرت تسریع یافته یونهای کلراید؛ بکارگیری میکروسیلیس بصورت لجن (SSF) و گرانول (GSF) ]5[. 51

شکل ‏۲‑۴نتایج شدت جریان خوردگی در بتنهای حاوی ۱۰% میکروسیلیس و بتنهای سیمان پرتلند معمولی ]۵[. ۵۲

شکل ‏۳‑۱ منحنی دانه بندی بادامی   ۶۵

شکل ‏۳‑۲ منحنی دانه بندی نخودی   ۶۶

شکل ‏۳‑۳ منحنی ماسه  ۶۶

شکل ‏۳‑۴ منحنی اختلاط مصالح   ۶۷

شکل ‏۳‑۵  شکل و اندازه میکروسیلیس مصرف شده در آزمایش     ۷۶

شکل ‏۳‑۶ نمایی از محیط نرم‌افزار MiniTab ]59[. 79

شکل ‏۳‑۷ واردکردن داده‌ها در نرم‌افزار MiniTab  ۸۰

شکل ‏۳‑۸ نمایش نوع تحلیل انجام‌گرفته در MiniTab  ۸۱

شکل ‏۴‑۱ نمودار تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت فشاری   ۸۸

شکل ‏۴‑۲ نمودار پارتو برای مقاومت فشاری بتن   ۹۲

شکل ‏۴‑۳ نمودار تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت کششی   ۹۳

شکل ‏۴‑۴  نمودار پارتو برای مقاومت کششی بتن   ۹۷

شکل ‏۴‑۵ نمودار تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت خمشی   ۹۸

شکل ‏۴‑۶ نمودار پارتو برای مقاومت فشاری بتن   ۱۰۱

 

فهرست جداول

جدول ‏۲‑۱ مدول الاستیسیته بتنهای حاوی میکروسیلیس ]۷[. ۴۷

جدول ‏۳‑۱ دانه بندی ماسه ریزدانه تهیه شده از معدن. ۶۳

جدول ‏۳‑۲دانه بندی درشت دانه نخودی تهیه شده از معدن. ۶۴

جدول ‏۳‑۳دانه بندی درشت دانه بادامی تهیه شده از معدن. ۶۴

جدول ‏۳‑۴ میزان رطوبت کلی و جذب شده و سطحی سنگدانه ها ۶۸

جدول ‏۳‑۵ آزمایشات فیزیکی مصالح سنگی.. ۶۹

جدول ‏۳‑۶ آزمایشات مکانیکی مصالح سنگی.. ۷۳

جدول ‏۳‑۷  مشخصات فیزیکی سیمان استفاده شده جهت تهیه نمونههای بتنی.. ۷۴

جدول ‏۳‑۸ مشخصات شیمیایی سیمان استفاده شده ۷۴

جدول ‏۳‑۹ مشخصات شیمیایی میکروسیلیس مورد استفاده در این پژوهش…. ۷۶

جدول ‏۳‑۱۰ طراح اختلاط تحقیق حاضر. ۸۴

جدول ‏۴‑۱ تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت فشاری.. ۸۸

جدول ‏۴‑۲ مقادیر تاثیر متغییر های بر مقاومت فشاری.. ۹۰

جدول ‏۴‑۳ مقادیر خطا و همبستگی مقاومت فشاری.. ۹۰

جدول ‏۴‑۴ انالیر واریانس مقاومت فشاری.. ۹۱

جدول ‏۴‑۵ تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت کششی.. ۹۳

جدول ‏۴‑۶ مقادیر تاثیر متغییر های بر مقاومت فشاری.. ۹۵

جدول ‏۴‑۷ مقادیر خطا و همبستگی مقاومت فشاری.. ۹۵

جدول ‏۴‑۸ انالیز واریانس مقاومت کششی.. ۹۶

جدول ‏۴‑۹  تاثیر میکروسیلیس و خاکستر پوست پسته بر مقاومت خمشی.. ۹۸

جدول ‏۴‑۱۰ مقادیر تاثیر متغییر های بر مقاومت فشاری.. ۱۰۰

جدول ‏۴‑۱۱ مقادیر خطا و همبستگی مقاومت فشاری.. ۱۰۰

جدول ‏۴‑۱۲ انالیز واریانس مقاومت خمشی.. ۱۰۱

جدول ‏۴‑۱۳ خلاصه نتایج کلی تحقیق.. ۱۰۲

45000 تومان – خرید
درباره این محصول نظر دهید !