برچسب : •آيا بايد به عضوي از گروه كه خوب كار نمي‌كند و پيشرفت خوبي ندارد، رويكرد بديلي را پيشنهاد كرد؟